สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470|สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470

  • Decha Image Slide

กฎหมายสคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551

บทความวันที่ 25 ต.ค. 2549, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 83729 ครั้ง


ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

            ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
- ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
ประเทศที่ผลิตด้วย
- ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
- ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
- สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
- ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
สัญลักษณ์แทนก็ได้
- ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
- ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
- วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
- ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

- ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
- ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
- ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
- ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
- ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
- สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
- สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
- สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
- สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
- สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1939

เกี่ยวกับเรื่องการทวงถามค้างค่างวดชำระ รถยนต์ นำ เอกสารทวงถามไปปิดไว้ที่หน้าบ้านคือผมค้างค่างวดเข้า 3 งวดครับปกติเขาจะใส่ซองแล้วเสียบในตู้จดหมายหน้าบ้านแต่ครั้งนี้เอามาแปะประจานไว้ที่หน้าประตูบ้านเลยครับได้ติดต่อกับทาง เจ้าหน้าที่ แบงค์ เกียรตินาคิน แล้วเขาก็ยอมรับผิดเรียกลูกน้องมาว่ากล่าวแต่ผมได้มีการแจ้งความที่สน. บางปูสมุทรปราการแล้วครับแล้วจะให้เขาดำเนินการค่าเสียหายเราได้ไหมครับ ขอขอบคุณมากๆครับเบอร์โทรผม 064 959 1430 ครับผม จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาครับขอขอบพระคุณมากๆครับผม

โดยคุณ นายไพรินทร์แพสว่าง (1.46.xxx.xxx) 20 ก.ค. 2560, 08:23

ความคิดเห็นที่ 1938

ซื้อรถฮอนด้า crv ปี2017 มายังไม่ถึง2 อาทิตย์เลยรถมีเสียงดังที่ล้อ สี่ล้อค่ะ สามารถเปลี่ยนรถคันไหมได้ไหมค่ะ

โดยคุณ สุภาณี (115.87.xxx.xxx) 8 มิ.ย. 2560, 12:14

ความคิดเห็นที่ 1937

เนื่องจากได้ซื้อคอรส์ลดน้ำหนัก Slim concept แต่ไม่ทราบรายละเอียดในสัญญา โดยพนักงานขายไม่ได้แจ้งว่า บริษัทสามารถปฏิเสธการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลได้ทุกกรณี แต่สมาชิกไม่สามารถยกเลิกสมาชิกและรับเงินคืนได้ โดยสมาชิกยังไม่เข้ารบบริการ และต้องการยกเลิก ณ วันที่ได้ทำการสมัครคอร์สลดน้ำหนัก


โดยสำเนาที่ได้ไม่มีลายเซ็น พนักงานขาย หรือ ผจก. ด้วยในข้อตกลงการใช้บริการค่ะ


ได้แจ้งทำการยกเลิกบัตรเครดิต ณ วันที่สมัคร แต่บัตรเครดิตแจ้งว่าต้องให้ร้านค้าเป็นผู้ยกเลิกเท่านั้นค่ะ (ผ่อนจ่าย 10 เดือน)

โดยคุณ พรพรรณ (27.130.xxx.xxx) 9 เม.ย. 2560, 00:55

ตอบความคิดเห็นที่ 1937

เบอร์ผม 0865565688 รบกวนโทรกลับด้วยครับ รวมหลายๆคน

โดยคุณ ชัยยศ วงศ์สิริศักดา (223.24.xxx.xxx) 6 มิ.ย. 2560, 13:43

ความคิดเห็นที่ 1936

    ขอสอบถามเกี่ยวกับการ ขอเงินจองรถยนต์คืน ครับ                              

    ผมได้จองรถยนต์ เมื่อวันที่ 3/4/60

เป็นรถ TOYOTA รุ่น revo2*4 2.4g แบบ prerunner 2.4g a/t สี ขาว ใน

ราคา978,000บาท

    เนื่องด้วยเหตุผล ที่ผมขอเงินจองคืน

เพราะวันที่นัดให้เอกสารกับทางพนักงานไฟแนนซ์มีปัญหา แต่ปัญหานั้นไม่ได้เกิด

จากฝั่งผม เพราะผมเตรียมเอกสารไว้ให้ครบถ้วนทุกอย่าง แต่ปัญหาเกิดจากพนักงานไฟแนนซ์ ได้เอาเอกสารเปล่า

สัญญาผู้เช่าซื้อ ที่ไม่ระบุอะไรสักอย่างมาให้ผมเซ็น ผมก็ไม่เซ็นครับ เพราะว่ามัน

ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นเลย จะให้ผมเซ็นไว้รอ

ผมว่ามันไม่ใช่ครับ  ผมได้โทรศัพท์ไปหาเซล เพื่อขอเงินจองรถคืน เซลกับบอกว่า

ทางเขาไม่ได้ผิดสัญญา ไม่สมารถคืนเงิน

จองได้ครับ  ผมจะต้องทำยังไงครับ ถึงจะได้เงินจองคืนครับ ขอความกรุณาช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ

โดยคุณ นาย วีรศักดิ์ ชัยเมือง (1.46.xxx.xxx) 8 เม.ย. 2560, 21:23

ความคิดเห็นที่ 1935

ตกลงออกรถมือสองจากเต็นได้ 3อาทิตย์ ปรากฎว่าไฟไม่กระพริบว่าน้ำมันหมดจึงนำรถเข้าเช็คที่ศูนย์ ทางช่างประจำศูนย์แจ้งว่าเป็นที่แผงหน้าปัดจะต้องทำการเปลี่ยนใหม่ราคาอยู่ที่16 600ยังไม่รวมค่าช่าง พร้อมกับเปลี่ยนกรองโซล่าเป็นเงิน 3000 จึงติดต่อไปที่เต็นทางเต็นได้แนะนำให้กลับไปเปลี่ยนที่เต็นซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย แต่เกิดคำถามในใจว่าฉันไม่ต้องการรถคันนี้แล้วจะทำอย่างไรดีคะ

โดยคุณ (223.24.xxx.xxx) 22 มี.ค. 2560, 01:49

ตอบความคิดเห็นที่ 1935

กรณีตามปัญหา เมื่อท่านได้ซื้อรถยนต์มาจากเต็นท์รถได้ประมาณ 3 อาทิตย์ แล้วปรากฎว่า รถมีปัญหาเกิดขึ้นตลอด  ย่อมเป็นกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งขายนั้นชำรุดบกพร่อง  อันเป็นเหตุให้เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติ หรือประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญา  ทางเต็นท์ผู้ขายจึงต้องรับผิดต่อท่านผู้ซื้อในรถยนต์ที่เกิดความชำรุดบกพร่องนั้น  โดยเต็นท์เป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายนั้นด้วย  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 472    หากความชำรุดบกพร่องที่เกิดแก่รถยนต์นั้น  ยังสามารถทำการแก้ไขซ่อมแซมให้กลับคืนดีได้  ท่านก็ไม่สามารถขอเปลี่ยนรถคันใหม่ได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 25 เม.ย. 2560, 10:06

ความคิดเห็นที่ 1934

 เรื่องที่ 1อยากให้ สคบ ช่วยตรวจสอบเพจเงินกู้นอกระบบด้วย มีผู้ถูกหลอกเยอะบางคนเป็นแสนบางคนยอมจ่ายจนไม่มีเงินกินข้าวเพราะ มิชฉาชีพพวกนั้นพูดให้ความหวังกับคนที่กำลังเป็นทุขเหล่านั้น          เรื่องที่2 ธกส กุมภวาปี ทำรายชื่อเกษตกรตกจากระบบและไม่ใด้รับเงินช่วยเหลือไร่ล่ะ1000บาท พอเกษตกรโวยวายก็ให้ทำเอกสารเข้าระบบให่ม่ ยื่นก่อนแใหม่อต่จนถึงปานนี้ ไม่มีคำตอบใด๋ๆ พวกเราจึงใคร่ขอความยุติธรรมในการรับสิทธิ์ ขอให้ ธกส กุมภวาปี ออกมารับผิดชอบด้วยค่ะ  เราก็ผู้ประสบภัยเหมือนกันกะคนอื่น เอกสารก็ส่งพร้อมกันทั้งหมู่บ้านอค่ทำไมแค่เราที่ไม่ใด้รับการช่วยเหลือ  ร้องขอให้ ธกส กุมภวาปี  ออกมารับผิดชิบคะ

โดยคุณ ญาณิดา กมลวิบูลย์ (171.5.xxx.xxx) 22 ก.พ. 2560, 23:40

ความคิดเห็นที่ 1933

 จ่ายค่างวดล่าช้า3งวดใบแจ้งหนี้มีทั้งค่าปรับค่าติดตามรวมทั้งหมด25500แต่พอจะไปส่งทางคนที่มาติดตามบอกให้ส่ง30000พอถามเขาก็บอกเป็นค่าติดตามรายวันผมก็งง ยังไงช่วยตอบผมหน่อยเถอะคับว่าผมต้องจ่าย30000รึว่ายังไงเคียดคับ

โดยคุณ Nook (49.48.xxx.xxx) 18 ก.พ. 2560, 17:32

ตอบความคิดเห็นที่ 1933

 ท่านสามารถขอเจรจาลดหย่อนดอกเบี้ย ค่าติดตาม ทวงถามกับเจ้าหนี้ของท่านได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.89.xxx.xxx) 16 มี.ค. 2560, 11:53

ความคิดเห็นที่ 1932

 ท่านสามารถขอเจรจาลดหย่อนดอกเบี้ย ค่าติดตาม ทวงถามกับเจ้าหนี้ของท่านได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.89.xxx.xxx) 16 มี.ค. 2560, 11:53

ความคิดเห็นที่ 1931

การไฟฟ้ามาตรวจมิเตอร์ที่ หาว่ามีการดัดแปลง ซึ่งดิฉันและลูกสาวไม่มีเคยทราบมาก่อน ค่าไฟฟ้าทุกเดือนอยู่ที่ 900-1100 บาท ก่อนหน้าประมาณ 2 ปี สามีเพิ่งเสีย ค่าไฟอยู่ที่ 1200-1600

ดิฉันแจ้งว่าสามีเสีย ดิฉันและลูกสาวต้องออกไปขายของแทนสามีไม่ได้อยู่บ้านทั้งวันเหมือนเดิม ค่าไฟต้องลดน้อยลง

แต่เจ้าหน้าที่ให้ดูว่ามิเตอร์มีการดัดแปลง ดิฉันไปติดต่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ให้เสียค่าปรับ 5000 บาทและติดมิเตอร์กลางดูยอดต่าง แล้วนำมาเปรียบเทียบปรับ

ติดมิเตอร์กลาง 1 เดือน พอเดือนต่อมาดิฉันจะจ่ายค่าไฟ แต่มียอด 230,000 บาท

การไฟฟ้าไม่เคยแจ้งว่า ปรับเท่าไร ระยะเวลาแค่ไหน เอามาตรฐานอะไรมาปรับ 230,000 บาท

ไม่ทราบจะทำอย่างไร คงต้องหนี ถ้าโดนฟ้องจะทำอย่างไรค่ะ

โดยคุณ จันทรา อลัม (27.145.xxx.xxx) 2 ก.พ. 2560, 11:18

ตอบความคิดเห็นที่ 1931

 ท่านสามารถติดต่อสอบถามการไฟฟ้าว่าค่าปรับดังกล่าวมีรายละเอียดค่าปรับเป็นค่าอะไรบ้าง และหากค่าปรับสูงเกินสมควร ท่านสามารถขอผ่อนชำระหรือขอลดหย่อนกับการไฟฟ้าได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.89.xxx.xxx) 12 ก.พ. 2560, 15:53

ความคิดเห็นที่ 1930

 ท่านสามารถติดต่อสอบถามการไฟฟ้าว่าค่าปรับดังกล่าวมีรายละเอียดค่าปรับเป็นค่าอะไรบ้าง และหากค่าปรับสูงเกินสมควร ท่านสามารถขอผ่อนชำระหรือขอลดหย่อนกับการไฟฟ้าได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.89.xxx.xxx) 12 ก.พ. 2560, 15:53

ความคิดเห็นที่ 1929

ผมขอสอบถามเรื่องเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านขึ้นไม่เป็นทำจะทำอย่างไรดีครับ

ต้องทำอย่างไรครับช่วยตอบให้ทีครับ เบื่อมากครับ ขึ้มาทุกปีเลย

โดยคุณ สมพงษ์ ทะวะดี (14.207.xxx.xxx) 2 ก.พ. 2560, 11:06

ความคิดเห็นที่ 1928

ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการคิดค่าโทร Dtecคะ สามารถร้องเรียนได้ไหม  ใช้เบอร์รายเดือน

แพ็คหลัก 699บาท โทร 300นาที แพ็คเสริม 499บาทโทร 600นาที

ใช้จริงเดือนนึงประมาณ 500-700นาที จ่ายเต็มตลอด 1198บาท:เดือน  พอจะเปลี่ยนโปรหลักเจ้าหน้าที่บอกติดสัญญาเปลี่ยนไม่ได้ ต้องสมัครโปรเสริมเพิ่ม เลยใช้แบบนี้มาตลอด

พอวันนี้28/1บอกจะย้ายค่าย พนักงานบอกตัดยอด27/1 ถ้าจะย้ายค่ายต้องจ่ายค่าโปรหลักและเสริมเต็ม 1,198บาท+ค่าโทรของเก่า645บาท=1,843บาท ไม่สามารถเฉลี่ยคิดจากยอดใช้งานจริงได้

รู้สึกไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคเลย สามารถแจ้ง สคบ.ได้ไหมคะ

โดยคุณ ฝ้าย (1.47.xxx.xxx) 28 ม.ค. 2560, 16:46

ตอบความคิดเห็นที่ 1928

 สามารถร้องเรียนได้ที่ สคบ. โทร.1166

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.89.xxx.xxx) 12 ก.พ. 2560, 16:52

ความคิดเห็นที่ 1927

 สามารถร้องเรียนได้ที่ สคบ. โทร.1166

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.89.xxx.xxx) 12 ก.พ. 2560, 16:52

ความคิดเห็นที่ 1926

ผมสั่งซื้อของจาก Facebook  แบบเก็บเงินปลายทาง (จั่ายเงินรับของมาแล้ว)

แต่ได้ของสเป็คไม่ตรงกับที่ได้ประกาศขายไว้

คือ สั่งปั้มดูดน้ำ ขนาด 1.5 นิ้ว  แต่เมื่อเปิดกล่องมากลับเป็นแค่ 1 นิ้ว 

จึงโทรไปแจ้งทางผู้ขาย ซึ่งทางผู้ขายได้แต่ยืนยันว่า ของถูกต้องตามเสป็ค (1.5นิ้ว)

.....เพราะดูจาก"หน้ากล่อง"ที่ระบุไว้.... ไม่สนใจถึง"ตัวสินค้า"เลย  

พูดจาไม่ดี และยังท้าให้ไปแจ้งความด้วย

กรณีนี้ จะสามารถแจ้งความหรือร้องเรียนได้อย่างไรบ้างครับ

ขอบคุณครับ

โดยคุณ พูนศักดิ์ (119.46.xxx.xxx) 23 ม.ค. 2560, 12:51

ความคิดเห็นที่ 1925

ผมได้จองรถไป 5000 บาทแต่พี่เขาโทมาเพิมขอเปนการกุ้ร่วมเขาบอกว่าเงินเดือนผมกะแฟนไมผ่านละทีนี้ผมเลยบอกไปว่าพ่อผมทำรับจ้างระไมมีเงินเดินในบัญชีแล้วมาอีกวันเขาบอกว่าท่าอยางงั้งเรื่องไมผ่านพอผมท่วงเงินจองรถเขาบอกว่าคืนให้ไมครบจะคืนแค่สามพันผมเลยสงสัยว่าเรืองไม่ผ่านแล้วทำไมถึงต้องหักเงินจองรถด้วย  ขอบคุณครับทีช่วยไขขอสงสัย

โดยคุณ สิทธิพงศ์ เรืองศรี (27.55.xxx.xxx) 20 ธ.ค. 2559, 17:05

ตอบความคิดเห็นที่ 1925

 ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2551  “สัญญาจองรถยนต์” หมายความว่า  ข้อตกลงใด ๆ ที่ผู้บริโภคทำกับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อการจองซื้อรถยนต์  โดยผู้ประกอบธุรกิจได้รับเงินหรือได้รับสิ่งใดไว้เป็นมัดจำและให้คำมั่นว่าจะส่งมอบรถยนต์ให้ผู้บริโภคตามเวลาที่กำหนดในสัญญา  ข้อ 3  (4)  ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบธุรกิจฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิบอกเลิกสัญญา  หากมีข้อเท็จจริงที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับทราบว่า  ผู้บริโภคต้องขอสินเชื่อเพื่อการซื้อรถยนต์และผู้บริโภคไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อตามที่ขอภายในกำหนดเวลาตาม (2) เมื่อบอกเลิกสัญญาผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินจอง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 18 ม.ค. 2560, 14:35

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก