สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470|สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

สายด่วน-คดี-สคบ.--ทนาย-คดีผู้บริโภค ติดต่อ 081-821-7470

กฎหมายสคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551

บทความวันที่ 25 ต.ค. 2549, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 87365 ครั้ง


ทนายคลายทุกข์ได้จัดทำกฎหมาย สคบ./พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 /พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มานำเสนอใน Web page หน้านี้ โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1 ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้
ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

            ทีมงานทนายความกฎหมายสคบ./ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522/ พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคดีผู้บริโภค / แสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้ ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีผู้บริโภค 02-9485700

บทความจาก สคบ. ตอนที่ 1

ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ
ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การให้ความสำคัญฉลากของสินค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

1. ผู้บริโภคต้องตรวจดูฉลากของสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อ ก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้
- ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจ ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายให้ระบุชื่อ
ประเทศที่ผลิตด้วย
- ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
- ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
- สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายแล้วแต่กรณี
- ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี สำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อหรือ
สัญลักษณ์แทนก็ได้
- ต้องแสดงวิธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
- ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ เพื่อความถูกต้องในการที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค
- วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุการใช้ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน วันเดือนปีที่ระบุนั้น เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพ
หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น (ถ้ามี)
- ราคาโดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้

2. สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คุณภาพของสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว

3. ศึกษาเงื่อนไข หรือข้อจำกัดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือหมดอายุ วิธีการใช้ การเก็บรักษา คำเตือนหรือข้อควรระวังของสินค้าให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อผู้บริโภค สมารถใช้สินค้าได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และ ประหยัด

4. ร้องขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริง ตามที่ระบุไว้ที่ฉลากของสินค้าหรือไม่ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค

5. ผู้บริโภคอย่าด่วนหลงเชื่อคำโฆษณาของสินค้า หรือบริการ ต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของตัวสินค้า หรือ บริการที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในการโฆษณา เนื่องจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนข้อเสีย มักจะไม่กล่าวถึงในการโฆษณา จึงจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการสอบถามผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต

ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

- ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
- ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ โดยใช้ หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นความจริง หรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม
- ข้อความที่เป็นการสนับสนุน โดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ
- ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
- ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนด ในกระทรวงที่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุข้อความให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

ข้อควรปฏิบัติหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ

ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคไว้ เพื่อการเรียกร้องตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณ หรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรก หรือมีพิษที่ก่อให้เกิดอันตราย ควรจำสถานที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไว้ เพื่อประกอบการ้องเรียน และต้องเก็บเอกสารโฆษณา และใบเสร็จรับเงินเอาไว้ด้วย
เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคขึ้น ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียน ตามสิทธิของตน โดยร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การกำกับดูแลสินค้าหรือบริการนั้นหรือร้องเรียนมาที่สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต่างจังหวัดร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด

การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ได้บัญญัติสิทธิ
ของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ ได้แก่
- สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
- สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
- สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
- สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
- สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

ดังนั้นการร้องทุกข์ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ถือเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ที่ผู้บริโภคควรกระทำ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ชดใช้ความเสียหาย และเพื่อเป็นการลงโทษหรือปรามมิให้ ผู้ประกอบธุรกิจเอารัดเอาเปรียบผู้ บริโภค
การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลา ในการยื่นเรื่อง

การเตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องเตรียม เอกสารหลักฐานให้พร้อม เพื่อจะนำมาใช้ประกอบกับการบันทึกร้องเรียน ดังนี้

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1946


โดยคุณ น้ำเพชร สุภัควณิช 12 ม.ค. 2561, 14:51

ความคิดเห็นที่ 1945

ผม(ผู้เช่า) ทำสัญญาเช่าห้องไว้6เดือน จ่ายเงินประกันฯไว้ 10,500บาท/แต่ผมอยู่ได้2เดือนจึงแจ้งย้ายไว้ล่วงหน้า30วัน/คือผมจะย้ายออกในเดือนที่3. ให้เจ้าของ(ผู้ให้เช่า)หักค่าเช่า,น้ำ,ไฟ.ออกจากเงินประกันฯ /แต่เขาไม่ยอมคืนเงินประกันฯและไม่ยอมให้หักค่าเช่าฯลฯ ทำไงดีครับ

โดยคุณ พลวัสส์ 4 ม.ค. 2561, 19:12

ความคิดเห็นที่ 1944

สอบถามครับ


ได้มีการจองรถยนต์โดยวางเงินจอง 5,000 THB วันที่ 16/12/17 และในวันที่ 20/12/17 เป็นเวลาแค่ 4 วัน  ก่อนทำการจองได้สอบถาม Sales ว่าสามารถยกเลิกได้ไหม และทาง Sales ตอบว่าสามารฟถยกเลิกได้ถ้าลูกค้าไม่เอาจริงๆ และๆฟแนลล์ไม่ผ่าน และทาง Sales ไม่ได้ลงลายมือชื่อในเอกสารการจองรถยนต์ซึงในตัวเอกสารได้มีการระบุไว้ว่า เอกสารการจองรถยนต์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการลงลายมือชื่อทั้งผู้ซื้อและ Sales


ดังนั้น ทางผมจึงได้โทรไปขอยกเลิกการจองทางโทรศัพท์และสอบถามทางไลน์ด้วย


แต่ทางบริษัทรถและทาง Sales แจ้งไม่สามารถคืนเงินได้ ถึงแม้ยังไม่ได้ทำเรื่องยื่นไฟแนลล์ก็ตาม 


โดยให้เหตุผลว่าเป็นนโยบายบริษัท ไม่สามารถทำได้ จะทำได้ต่อเมื่อเอกสารไฟแนลลไม่ผ่านเท่านั้น แต่เราก็ยืนยันว่า ยังไม่ได้มีการส่งเอกสารใดๆใหกับทางไฟแนลลเลย  


เราก้ได้พยายามขอร้องให้คืนเงิน และได้สอบถามว่าอย่างนี่ไม่ยุติธรรมกับผู้บริโภค เรามีสิทธิฟ้อง สคบ ได้นะครับ

 ซึ่งทางบริษัทรถ ก็ไม่สนใจและได้มีการแจ้งว่า ถึงทางเราติดต่อฟ้องสคบ ยังไงทางบริษัทก็ชนะอยู่ดี


สรุปเราไม่มีสิทธิอะไรเลยหรือ สามารถดำเนินการอะไรได้บ้าง รบกวนสอบถามครับ ทำไมผู้บริโภคต้องโดนเอาเปรียบแบบนี้ครับ

โดยคุณ วิษณุ 1 ม.ค. 2561, 20:15

ความคิดเห็นที่ 1943

ตอนนี้ผมโดนหัก30%จากทางบริษัทครับ จึงก่อนหน้านี้ได้ซื้อบ้านกับแฟนเก่า แล้วได้เลิกลากันไป ซึ่งแฟนเก่าเขาเลือกที่จะเอาบ้านหลังนี้ต่อ ผมจึงออกมาแล้วไม่ได้กลับไปอีกเลย ผ่านมา2ปีกว่าจนถึงวันนี้มีหนังสือมาให้ทางบริษัทหักเงินผม30%ของเงินเดือน ผมจึงติดต่อไปที่ธนาคาร บอกกลับมาว่าบ้านหลังนี้ขายไปแล้ว แต่หนี้ที่มีหนังสือมาหามียอดถึง1300000บาท ซึ่งผมงงมากครับ ถ้าขายไปแล้วทำไมยอดค้างถึงเยอะขนาดนี้ และธนาคารให้เบอร์ติดต่อกับบริษัทติดตามหนี้อีีก โทรไปเค้าก็ว่ายอดค้าง1300000 ต้น500000 ที่เหลือเป็นดอก ให้หาเงิน5แสนมาปิดยอดนี้จะปิดบัญชี ถ้าไม่ก็ต้องให้หักแบบนี้ไป แถมบอกมาอีกว่าจะมีดอกเบี้ยเข้ามาอีก อย่างนี้ผมก็คงส่งจนตายใช่ไหมครับ แล้วธนาคารขายไปยอดไม่ลดเลยเหรอครับ ผมว่าเอาเปรียบผู้บริโภคเกินไปไหมกับคนที่หาเช้ากินคำ ผมจะทำยังไงต่อ จะซื้อคือได้ไหม ผมคงคิดมาที่ต้องส่งบ้าน1300000แต่ไม่ได้บ้าน ธนาคารขายได้แล้ว แถมยังขายหนี้ให้กับบริษัทเอกชนอีก และมาเก็บยอดผมอีก ผมคงจะไม่ไหวอ่ะครับ ช่วยให้คำปรึกษาหน่อยครับ

โดยคุณ บอม&เต๋า 30 ส.ค. 2560, 22:33

ตอบความคิดเห็นที่ 1943

กรณีดังกล่าว ต้องดูรายละเอียดของสัญญา และหนังสือที่ทางเขาส่งมา เรื่องถึงขั้นตอนไหนแล้ว รบกวนโทรมาปรึกษากับทางทีมงานทนายคลายทุกข์เพื่อเล่ารายละเอียดจะดีกว่าครับ 02-948-5700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 18 ก.ย. 2560, 11:30

ความคิดเห็นที่ 1942

โอนบ้าน1 สิงหา 60

วันนี้17 สิงหา 60 

ยังไม่สามารถเข้าอยู่ได้

เพราะยังรอการติดตั้งวอร์เปเปอร์ของบ้าน

ถ้าผ่านไปหนึ่งเดือนงานยังไม่เรียบร้อยและ

ต้องเสียค่างวดเดือนแรก  จะสามารถเรียกร้อง อะไรได้ไหมครับ


บ้านก็ยังไม่อยู่แถมต้องเสียเงินค่าบ้านงวดแรกแล้ว  

โดยคุณ ปวัน 17 ส.ค. 2560, 23:48

ตอบความคิดเห็นที่ 1942

กรณีตามปัญหา  การติดตั้งวอร์เปเปอร์เป็นเพียงรายละเอียดเล็กน้อย ไม่ใช่สาระสำคัญของการอยู่อาศัย ท่านก็ย่อมสามารถเข้าอยู่อาศัยในบ้านดังกล่าวได้ พร้อมกับเรียกให้ผู้ขายส่งมอบทรัพย์ให้เรียบร้อยได้ หรือหากมีข้อสงสัยโทรปรึกษาทนายคลายทุกข์เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 3 ก.ย. 2560, 15:13

ความคิดเห็นที่ 1941

ดิฉันเช่าห้องมาหลายเดือนแล้วค่ะแล้วเมื่อวานไฟ้ฟ้าที่ห้องเกิดขัดข้องและมีเสียงเหมือนระเบิดนิดหน่อยแล้วไฟก้อดับหมดค่ะพอตอนเช้าแจ้งคนดูแลห้องเช่าแล้วว่าไฟช็อตที่ห้องเขาบอกว่ารอช่างตื่นก่อนค่ะ ดิฉันก็รอจน9โมงกว่าแล้วก็ยีงไม่มีใครมาทำให้เลยค่ะ ดิฉันจึงลงไปถามคนดูแลห้องเช่าอีกครั้งแต่เขาบอกว่าช่างยังไม่ตื่นเลย ดิฉันก็ถามอีกนะคะว่า9โมงกว่าแล้วยังไม่ตื่นอีกหรอ คนดูแลห้องเช่าก็บอกมาว่าตื่นแล้วแต่ไปข้างนอกและพูดอีกว่ามันมีค่าใช่จ่ายนะค่าแรงช่าง ดิฉันอยากทราบว่าเราเช่าห้องอยู่แล้วเกิดไฟช็อตขึ้นมาเราต้องมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแบบนี้ด้วยหรอคะ และถ้าบังเอิญเมื่อคืนไม่มีตัวตัดไฟดิฉันกับสามีคงถูกไฟคอกตายแล้วมั้งคะและลูกในท้องที่ใกล้จะคลอดอีกคน แล้วแบบนี้ดิฉันควรทำอย่างไรดีคะ

โดยคุณ ลัดดาวัลย์ ไทยธานี 10 ส.ค. 2560, 10:22

ความคิดเห็นที่ 1940

อยากสอบถามว่า 

กรณีเราดาวน์บ้าน แล้วทำสัญญาจะซื้อจะขายได้ ตอนนั้น เราเซ็นต์รับทราบข้อตกลง ว่าหากต้องการโอนสิทธิ์สัญญาจะซื้อจะขายให้ผู้อื่นต้องจ่ายค่าดำเนินการ30,000บาท แต่พอมาดูตามกฎหมาย โครงการมีสิทธิ์เรียกเก็บเงินดังกว่าวมั้ยคะ พอดีกำลังจะให้เพื่อนมาดาวน?ต่อเนื่องจากเราไม่ไหว 

โดยคุณ Bill 7 ส.ค. 2560, 05:11

ตอบความคิดเห็นที่ 1940

หากมีการระบุไว้ในสัญญาว่าผู้จะขายมีสิทธิเรียกค่าดำเนินการ 30,000 บาทได้ หากมีการขอเปลี่ยนสัญญา ผู้จะขายก็มีสิทธิเรียกเงินดังกล่าวได้ครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 30 ส.ค. 2560, 11:12

ความคิดเห็นที่ 1939

เกี่ยวกับเรื่องการทวงถามค้างค่างวดชำระ รถยนต์ นำ เอกสารทวงถามไปปิดไว้ที่หน้าบ้านคือผมค้างค่างวดเข้า 3 งวดครับปกติเขาจะใส่ซองแล้วเสียบในตู้จดหมายหน้าบ้านแต่ครั้งนี้เอามาแปะประจานไว้ที่หน้าประตูบ้านเลยครับได้ติดต่อกับทาง เจ้าหน้าที่ แบงค์ เกียรตินาคิน แล้วเขาก็ยอมรับผิดเรียกลูกน้องมาว่ากล่าวแต่ผมได้มีการแจ้งความที่สน. บางปูสมุทรปราการแล้วครับแล้วจะให้เขาดำเนินการค่าเสียหายเราได้ไหมครับ ขอขอบคุณมากๆครับเบอร์โทรผม 064 959 1430 ครับผม จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาครับขอขอบพระคุณมากๆครับผม

โดยคุณ นายไพรินทร์แพสว่าง 20 ก.ค. 2560, 08:23

ตอบความคิดเห็นที่ 1939

หากเป็นการเปิดเผยความเป็นหนี้ต่อบุคคลอื่น อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้  2558 แนะนำให้เข้าพบทนายความ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 22 ส.ค. 2560, 16:47

ความคิดเห็นที่ 1938

ซื้อรถฮอนด้า crv ปี2017 มายังไม่ถึง2 อาทิตย์เลยรถมีเสียงดังที่ล้อ สี่ล้อค่ะ สามารถเปลี่ยนรถคันไหมได้ไหมค่ะ

โดยคุณ สุภาณี 8 มิ.ย. 2560, 12:14

ความคิดเห็นที่ 1937

เนื่องจากได้ซื้อคอรส์ลดน้ำหนัก Slim concept แต่ไม่ทราบรายละเอียดในสัญญา โดยพนักงานขายไม่ได้แจ้งว่า บริษัทสามารถปฏิเสธการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลได้ทุกกรณี แต่สมาชิกไม่สามารถยกเลิกสมาชิกและรับเงินคืนได้ โดยสมาชิกยังไม่เข้ารบบริการ และต้องการยกเลิก ณ วันที่ได้ทำการสมัครคอร์สลดน้ำหนัก


โดยสำเนาที่ได้ไม่มีลายเซ็น พนักงานขาย หรือ ผจก. ด้วยในข้อตกลงการใช้บริการค่ะ


ได้แจ้งทำการยกเลิกบัตรเครดิต ณ วันที่สมัคร แต่บัตรเครดิตแจ้งว่าต้องให้ร้านค้าเป็นผู้ยกเลิกเท่านั้นค่ะ (ผ่อนจ่าย 10 เดือน)

โดยคุณ พรพรรณ 9 เม.ย. 2560, 00:55

ตอบความคิดเห็นที่ 1937

เบอร์ผม 0865565688 รบกวนโทรกลับด้วยครับ รวมหลายๆคน

โดยคุณ ชัยยศ วงศ์สิริศักดา 6 มิ.ย. 2560, 13:43

ความคิดเห็นที่ 1936

    ขอสอบถามเกี่ยวกับการ ขอเงินจองรถยนต์คืน ครับ                              

    ผมได้จองรถยนต์ เมื่อวันที่ 3/4/60

เป็นรถ TOYOTA รุ่น revo2*4 2.4g แบบ prerunner 2.4g a/t สี ขาว ใน

ราคา978,000บาท

    เนื่องด้วยเหตุผล ที่ผมขอเงินจองคืน

เพราะวันที่นัดให้เอกสารกับทางพนักงานไฟแนนซ์มีปัญหา แต่ปัญหานั้นไม่ได้เกิด

จากฝั่งผม เพราะผมเตรียมเอกสารไว้ให้ครบถ้วนทุกอย่าง แต่ปัญหาเกิดจากพนักงานไฟแนนซ์ ได้เอาเอกสารเปล่า

สัญญาผู้เช่าซื้อ ที่ไม่ระบุอะไรสักอย่างมาให้ผมเซ็น ผมก็ไม่เซ็นครับ เพราะว่ามัน

ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นเลย จะให้ผมเซ็นไว้รอ

ผมว่ามันไม่ใช่ครับ  ผมได้โทรศัพท์ไปหาเซล เพื่อขอเงินจองรถคืน เซลกับบอกว่า

ทางเขาไม่ได้ผิดสัญญา ไม่สมารถคืนเงิน

จองได้ครับ  ผมจะต้องทำยังไงครับ ถึงจะได้เงินจองคืนครับ ขอความกรุณาช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ

โดยคุณ นาย วีรศักดิ์ ชัยเมือง 8 เม.ย. 2560, 21:23

ตอบความคิดเห็นที่ 1936

บิ๊กซี ไม่ทอนเงิน อยากไห้มาตรวจสอบร้านบิกซีเอกเพลสเขตบ้านอำเภอ

ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ ทั้งปากซอย และร้านในซอย ไม่ทอนเงินลูกค้าที่เป็นสตางค์

แต่ร้านในซอยไช้บริการประจำและไม่เคยทอนเลย ไม่อยากไช้แต่มันไกล้บ้าน

อยาก ไห้ ผู้ มี อำนาจ ไห้คนลอง

มาสุ่มดูเอาเอง ขอบคุณล่วงหน้าไว้เลยคะ

โดยคุณ พร กุกไก่ 27 ส.ค. 2560, 22:09

ความคิดเห็นที่ 1935

ตกลงออกรถมือสองจากเต็นได้ 3อาทิตย์ ปรากฎว่าไฟไม่กระพริบว่าน้ำมันหมดจึงนำรถเข้าเช็คที่ศูนย์ ทางช่างประจำศูนย์แจ้งว่าเป็นที่แผงหน้าปัดจะต้องทำการเปลี่ยนใหม่ราคาอยู่ที่16 600ยังไม่รวมค่าช่าง พร้อมกับเปลี่ยนกรองโซล่าเป็นเงิน 3000 จึงติดต่อไปที่เต็นทางเต็นได้แนะนำให้กลับไปเปลี่ยนที่เต็นซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย แต่เกิดคำถามในใจว่าฉันไม่ต้องการรถคันนี้แล้วจะทำอย่างไรดีคะ

โดยคุณ 22 มี.ค. 2560, 01:49

ตอบความคิดเห็นที่ 1935

กรณีตามปัญหา เมื่อท่านได้ซื้อรถยนต์มาจากเต็นท์รถได้ประมาณ 3 อาทิตย์ แล้วปรากฎว่า รถมีปัญหาเกิดขึ้นตลอด  ย่อมเป็นกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งขายนั้นชำรุดบกพร่อง  อันเป็นเหตุให้เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติ หรือประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญา  ทางเต็นท์ผู้ขายจึงต้องรับผิดต่อท่านผู้ซื้อในรถยนต์ที่เกิดความชำรุดบกพร่องนั้น  โดยเต็นท์เป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายนั้นด้วย  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 472    หากความชำรุดบกพร่องที่เกิดแก่รถยนต์นั้น  ยังสามารถทำการแก้ไขซ่อมแซมให้กลับคืนดีได้  ท่านก็ไม่สามารถขอเปลี่ยนรถคันใหม่ได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 25 เม.ย. 2560, 10:06

ความคิดเห็นที่ 1934

 เรื่องที่ 1อยากให้ สคบ ช่วยตรวจสอบเพจเงินกู้นอกระบบด้วย มีผู้ถูกหลอกเยอะบางคนเป็นแสนบางคนยอมจ่ายจนไม่มีเงินกินข้าวเพราะ มิชฉาชีพพวกนั้นพูดให้ความหวังกับคนที่กำลังเป็นทุขเหล่านั้น          เรื่องที่2 ธกส กุมภวาปี ทำรายชื่อเกษตกรตกจากระบบและไม่ใด้รับเงินช่วยเหลือไร่ล่ะ1000บาท พอเกษตกรโวยวายก็ให้ทำเอกสารเข้าระบบให่ม่ ยื่นก่อนแใหม่อต่จนถึงปานนี้ ไม่มีคำตอบใด๋ๆ พวกเราจึงใคร่ขอความยุติธรรมในการรับสิทธิ์ ขอให้ ธกส กุมภวาปี ออกมารับผิดชอบด้วยค่ะ  เราก็ผู้ประสบภัยเหมือนกันกะคนอื่น เอกสารก็ส่งพร้อมกันทั้งหมู่บ้านอค่ทำไมแค่เราที่ไม่ใด้รับการช่วยเหลือ  ร้องขอให้ ธกส กุมภวาปี  ออกมารับผิดชิบคะ

โดยคุณ ญาณิดา กมลวิบูลย์ 22 ก.พ. 2560, 23:40

ความคิดเห็นที่ 1933

 จ่ายค่างวดล่าช้า3งวดใบแจ้งหนี้มีทั้งค่าปรับค่าติดตามรวมทั้งหมด25500แต่พอจะไปส่งทางคนที่มาติดตามบอกให้ส่ง30000พอถามเขาก็บอกเป็นค่าติดตามรายวันผมก็งง ยังไงช่วยตอบผมหน่อยเถอะคับว่าผมต้องจ่าย30000รึว่ายังไงเคียดคับ

โดยคุณ Nook 18 ก.พ. 2560, 17:32

ตอบความคิดเห็นที่ 1933

 ท่านสามารถขอเจรจาลดหย่อนดอกเบี้ย ค่าติดตาม ทวงถามกับเจ้าหนี้ของท่านได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 16 มี.ค. 2560, 11:53

ความคิดเห็นที่ 1932

 ท่านสามารถขอเจรจาลดหย่อนดอกเบี้ย ค่าติดตาม ทวงถามกับเจ้าหนี้ของท่านได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 16 มี.ค. 2560, 11:53

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก