โครงการบ้าน มิตรภาพ สปส.- ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตน|โครงการบ้าน มิตรภาพ สปส.- ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตน

โครงการบ้าน มิตรภาพ สปส.- ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตน

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

โครงการบ้าน มิตรภาพ สปส.- ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตน

ทนายคลายทุกข์ขอนำข่าวความร่วมมือระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

บทความวันที่ 12 มี.ค. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 23128 ครั้ง


โครงการบ้าน มิตรภาพ สปส

โครงการบ้าน มิตรภาพ สปส.- ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตน

 

            ทนายคลายทุกข์ขอนำข่าวความร่วมมือระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้จัดทำสินเชื่อโครงการบ้าน มิตรภาพ สปส.-ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกันตนสามารถจัดซื้อ/จัดหาที่อยู่อาศัย เป็นของตนเองได้สะดวกขึ้น และเพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินต่าง ๆ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้เงินของโครงการ ดังนี้ 

 

หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน

1.  คุณสมบัติของผู้กู้

เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่เป็นผู้ประกันตนมาแล้ว 1 ปี และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. วัตถุประสงค์การขอกู้ 

             2.1 เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด*

            2.2 เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร*

  2.3 เพื่อต่อเติม หรือขาย หรือซ่อมแซมอาคาร* 

            2.4 เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น*

            2.5 เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับ ธอส. เฉพาะบัญชีที่กู้ตามวัตถุประสงค์ข้อ 2.1-2.3 (ยกเว้นกรณีบัญชีที่มีอยู่กับธนาคารใช้สิทธิตามโครงการบ้าน สปส. ธอส. เดิม ไม่สามารถใช้สิทธิตาม โครงการนี้ เพื่อลดดอกเบี้ยในบัญชีดังกล่าวได้)

 

3. วงเงินให้กู้

            3.1 กรณีหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้หักเงินเดือนผู้กู้นำส่งชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคาร 

    3.1.1 ตามเกณฑ์รายได้ ตามระเบียบปกติของธนาคาร โดยเงินงวดผ่อนชำระรายเดือนต้องไม่เกิน ร้อยละ 80 ของเงินเดือนสุทธิ

    3.1.2 ตามเกณฑ์หลักประกัน

      - ที่ดินและอาคาร ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

      - อาคารพาณิชย์ ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

      - ห้องชุด

      - กรณีราคาประเมินหลักประกันต่ำกว่า 1 ล้านบาท/หน่วย ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

      - กรณีราคาประเมินหลักประกัน ตั้งแต่ 1 ล้านบาท/หน่วย ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

 

3.2   กรณีผู้กู้ส่งชำระหนี้เงินกู้ด้วยตนเอง 

            3.2.1 ตามเกณฑ์รายได้ ตามระเบียบปกติสำหรับลูกค้ารายย่อยของธนาคาร (โดยเงินงวดผ่อนชำระรายเดือนต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิต่อเดือน)

            3.2.2 ตามเกณฑ์หลักประกัน

      - ที่ดินและอาคาร ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

      - อาคารพาณิชย์ ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 75 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

      - ห้องชุด

      - กรณีราคาประเมินหลักประกันต่ำกว่า 1 ล้านบาท/หน่วย ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

      - กรณีราคาประเมินหลักประกัน ตั้งแต่ 1 ล้านบาท/หน่วย ไม่เกินร้อยละ 80 ของ ราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

 

4. ระยะเวลาการกู้ 

            ไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้ (ผู้มีคุณสมบัติตามโครงการ) รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

 

            5. หลักประกันในการขอกู้เงิน 

            เป็นโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3ก. หรือ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด

 

6. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  เป็น 2 ประเภท ดังนี้

            6.1 กรณีหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้หักเงินเดือนผู้กู้นำส่งชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคาร (ตามข้อ 3.1) คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี แรก  = 4.50 % ต่อปี หลังจากนั้นคิดอัตราลอยตัว = MRR – 1.00 % ต่อปี  

            6.2 กรณีผู้กู้ส่งชำระหนี้เงินกู้ด้วยตนเอง (ตามข้อ 3.2)   คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี แรก  = 4.50 % ต่อปี หลังจากนั้นคิดอัตราลอยตัว = MRR-0.50% ต่อปี

 

7. การคำนวณเงินงวด                   

            คำนวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามข้อ 6. บวกร้อยละ 1.00 ต่อปี

           

8. การชำระหนี้เงินกู้

            8.1 กรณีหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้หักเงินเดือนผู้กู้นำส่งชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคาร (ตามข้อ 3.1)

            8.1.1 เมื่อผู้กู้ทำนิติกรรมกับธนาคารแล้ว ให้ผู้กู้นำส่งหนังสือขอให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้างพร้อมกับ แบบฟอร์ม การส่งเงินชำระหนี้เงินกู้ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด (ผู้กู้จะได้รับในวันเซ็นสัญญา กู้เงินกับธนาคาร)

            8.1.2 หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้จะต้องดำเนินการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างของผู้กู้ส่งชำระหนี้ให้ ธนาคารทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น และในการส่งชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคาร หน่วยงาน ต้นสังกัดจะต้องแสดง รายละเอียด ชื่อผู้กู้ เลขที่บัญชีเงินกู้ และจำนวนเงินงวด ที่ผ่อนชำระของผู้กู้แต่ละรายให้ธนาคารทราบ  (ตามแบบฟอร์มการส่งชำระหนี้เงินกู้)

            8.1.3 กรณีหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่หักเงินเดือนหรือค่าจ้างของผู้กู้ส่งชำระหนี้ให้ธนาคาร ขอให้ผู้กู้ส่งเงินงวด ชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคารโดยตรงไปก่อน จนกว่าหน่วยงานต้นสังกัด จะทำการหักเงินเดือน หรือค่าจ้างส่งชำระหนี้ให้ธนาคาร

  8.2 กรณีผู้กู้ส่งชำระหนี้เงินกู้ด้วยตนเอง (ตามข้อ 3.2)

    8.2.1 ชำระด้วยตนเอง ณ สำนักงาน / เคาน์เตอร์การเงินของธนาคารทุกแห่ง  หรือ

            8.2.2 ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารต่าง   โดยผู้กู้นำสมุดเงินฝากที่ต้องการให้หักบัญชี (พร้อมสำเนาสมุด) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารในวันยื่นกู้ หรือ นัดทำสัญญากู้เงินหรือ แจ้ง     ความประสงค์ได้ที่ ส่วนบัญชีเงินกู้ สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาที่ยื่นกู้ หรือ

            8.2.3 ชำระผ่านเคาน์เตอร์ตัวแทนต่าง ๆ ได้แก่  ที่ทำการไปรษณีย์, ธนาคารนครหลวงไทย, ธนาคาร  เพื่อการเกษตรและสหกรณ์, ศูนย์บริการ ทีโอที, ร้านเทเลวิซและสำนักงานบริการ AIS, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (โดยผู้กู้นำ แบบฟอร์มชำระหนี้เงินกู้ที่มีบาร์โค้ด หรือ ใช้บัตรชำระหนี้เงินกู้ ไปยื่นชำระ)

            8.3 ในการชำระหนี้เงินกู้งวดแรก ผู้กู้จะต้องชำระเงินงวดพร้อมกับค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

            8.4 ชำระหนี้ปิดบัญชีก่อน 3 ปีนับจากวันทำสัญญากู้เงินครั้งแรก ธนาคารจะคิดค่าเบี้ยปรับร้อยละ 2 ของวงเงินกู้ตามสัญญา หรือ ตามประกาศธนาคาร

9. การพิจารณาให้กู้เงินและเงื่อนไขอื่น ๆ รวมถึงกรณีผิดนัดชำระหนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

           

10. การหมดสิทธิการกู้เงินตามโครงการ  

ธนาคารจะยกเลิกการใช้สิทธิ และเปลี่ยนดอกเบี้ยเงินกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลอยตัวสำหรับลูกค้าทั่วไปของ ธนาคาร ในกรณีดังนี้

            10.1 กรณีผู้กู้มีหนี้ค้างเมื่อครบกำหนดชำระแล้ว (DPD) เกิน 90 วัน* หรือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติของธนาคาร

            10.2 สำนักงานประกันสังคมแจ้งยกเลิกการใช้สิทธิ

            *ธนาคารสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลง การนับจำนวนวันได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

           

11. กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงิน

  ติดต่อยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 สิ้นสุดวันที่ 1 ธันวาคม 2554 หรือ สิ้นสุดเมื่อธนาคารอนุมัติ สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการ (แล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน)

           

12. ระยะเวลาสิ้นสุดในการทำนิติกรรม

ผู้ที่ยื่นคำขอกู้เงินภายในกำหนดตามข้อ 11. จะต้องทำนิติกรรม กับธนาคารให้เสร็จสิ้นก่อนวงเงินของโครงการจะหมดลง หรือ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 (แล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน)

           

13. สถานที่ติดต่อยื่นคำขอกู้เงิน

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักพระราม 9 สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล   หรือสำนักงานสาขาภูมิภาคทุกแห่ง

           

14. หลักฐานการขอกู้เงิน

            14.1  หลักฐานการรับรองเงินเดือน                                   

            14.1.1 กรณีหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้หักเงินเดือนผู้กู้นำส่งชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคาร (ตามข้อ 3.1)ให้ผู้กู้ยื่นเอกสาร 2 ฉบับ (แบบของหนังสือให้ใช้ตามที่ธนาคารกำหนด สามารถ down load ได้จาก website ของธนาคาร www.ghb.co.th หรือ website ของ สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือ สำนักงานสาขาของธนาคารทุกแห่ง) ดังนี้

- หนังสือรับรองและยินยอมให้หักเงินเดือนนำส่งชำระหนี้เงินกู้

(ผู้กู้ติดต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อขอให้ออกหนังสือนี้ให้กับผู้กู้)

            - หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินเดือนส่งชำระหนี้เงินกู้

(ให้ผู้กู้ทำขึ้น 2 ฉบับ  ฉบับแรกใช้ยื่นขอกู้เงินกับธนาคาร  สำหรับอีก 1 ฉบับให้หน่วยงานต้นสังกัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน)

            14.1.2 กรณีผู้กู้ส่งชำระหนี้เงินกู้ด้วยตนเอง (ตามข้อ 3.2)  ให้ผู้กู้ขอหนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด (ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนทั่วไป ตามแบบของหน่วยงานต้นสังกัด) และนำมาใช้ยื่นขอกู้เงินกับธนาคาร

            14.2 สลิปเงินเดือน หรือใบแจ้งรายการเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด และหลักฐานแสดงฐานะ ทางการเงิน อื่น ๆ เช่น บัญชีเงินฝากธนาคารต่าง ๆ (กรณีมีผู้กู้ร่วมขอหนังสือรับรองเงินเดือน ของผู้กู้ร่วมด้วย)

            14.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประกันสังคม  (ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี))

            14.4 สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า

            14.5 สำเนาทะเบียนสมรส / หย่า / มรณะบัตร แล้วแต่กรณี

            14.6 สำเนาโฉนดที่ดิน หรือน.ส.3ก. หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า

            14.7  กรณีซื้อห้องชุด ที่ดินพร้อมอาคาร ที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร ให้แสดงสำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ

            14.8  กรณีปลูกสร้างอาคาร ให้แสดงสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร / คำขออนุญาต / แบบก่อสร้างอาคาร 

            14.9  กรณีไถ่ถอนจำนอง ให้แสดงสำเนาสัญญากู้ สัญญาจำนอง Statement/ใบเสร็จการผ่อนชำระ ย้อนหลัง 12 เดือน และหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินที่นำมาเป็นหลักประกัน ได้แก่ สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ฉบับสำนักงานที่ดิน) หรือใบแจ้งเลขหมาย ประจำบ้าน หรือใบอนุญาต   ก่อสร้างอาคาร

            *   ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในเอกสารข้อ 14.3-14.9

*   กรณีมีผู้กู้มากกว่า 1 คน ผู้กู้ร่วมทุกคนจะต้องนำเอกสาร ตามข้อ 14.1-14.5 มาแสดงต่อธนาคารด้วย

*   ในกรณีจำเป็น ธนาคารอาจขอหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซค์ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 63

 ที่ของพ่อเราเปนลูกสาวคนโตสามารถกู้ไดมั้ย

แล้วต้องติดต่อที่ไหน

โดยคุณ อรพิม อินทร์เหลา 10 พ.ย. 2558, 14:13

ความคิดเห็นที่ 62

 โครงการยังมีอยู่ไหมค่ะ  สนใจค่ะ รบกวนตอบด้วยค่ะ

โดยคุณ จารุณี 15 ส.ค. 2558, 13:21

ความคิดเห็นที่ 61

 ขอยื่นซื้อบ้าน ขอค ำปรึกษาดว่นคะ0879900119

โดยคุณ ศสินาฏ เขตสุกลกาญจน์ 20 ก.ค. 2558, 15:00

ความคิดเห็นที่ 60

อยากกู้เงินค่ะแต่ติดแบ็คลิสจะกู้ได้ไหมค่ะช่วยตอบหน่อยน่ะค่ะเงินเดือนตอนนี้รวมOTประมาณ20000 บาทไม่รวมของแฟนถ้ารวม30000กว่าทุกเดือนค่ะ

โดยคุณ ปรารถนา เปฏพันธ์ 9 มิ.ย. 2558, 22:21

ความคิดเห็นที่ 59

 อยากสร้างบ้านคะพอดีเอาที่ไปจำนองไว้หนูควรทำไงคะ

โดยคุณ ภรณ์ทิพย์ ประหลาดลาภ 29 พ.ค. 2558, 23:11

ความคิดเห็นที่ 58

อยากทราบว่าช่วงนี้ ปกส.มีโครงการซื้อบ้านอยู่มั้ย

ถ้ามีต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง จะได้จัดเตรียมเอกสารไปยื่นเรื่อง

ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ ธารทิพย์ 5 ธ.ค. 2557, 16:28

ความคิดเห็นที่ 57

ถ้าติดแบ็คลิสสามารถกู้ไดรึป่าวครับ...ถ้าได้จำกัดวงเงินที่เท่าไร?กรุณาต้อบด้วยนะครับ
ผมเงินเดือน15000บาทขึ้น(ที่ติดแบ็คลิสนะวันนี้ประนอมจ่ายเงินกันอยู่ครับ)

โดยคุณ som 30 ต.ค. 2556, 10:57

ตอบความคิดเห็นที่ 57

สามารถขอสินเชื่อกู้ยืมได้ไม่มีกฎหมายจำกัดห้ามไว้ แต่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติหรือไม่ท่านต้องสอบถามกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 8 พ.ย. 2556, 16:05

ความคิดเห็นที่ 56

สามารถขอสินเชื่อกู้ยืมได้ไม่มีกฎหมายจำกัดห้ามไว้ แต่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติหรือไม่ท่านต้องสอบถามกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 8 พ.ย. 2556, 16:05

ความคิดเห็นที่ 55

อุปกรณ์บาร์โค้ด โปรแกรมบริหารหน้าร้าน เครื่องอ่านบาร์โค้ด สแกนลายนิ้วมือ POS เครื่องรูดบัตรบาร์โค้ด Barcode reader โปรแกรมจัดการคลังสินค้า Barcode Ribbon ทั้งระบบ

BN Auto ID - จำหน่ายอุปกรณ์ บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด Barcode scanner โปรแกรมจัดการคลังสินค้า โปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด Barcode Ribbon

โดยคุณ บาร์โค้ด 7 ต.ค. 2556, 15:52

ความคิดเห็นที่ 54

 อยากกู้สร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน ตอนนี้ เปงผู้ประกันตนมาหลายปีแร้ว สามารถทำได้รึป่าวคร๊ แร้ววิธียื่นกู้ ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง ติดต่อที่ธนาคาร หรือ สำนักงานประกันสังคม คร๊ ช่วยตอบทีนะคร๊

โดยคุณ หวานฤทัย จิงใจ 18 เม.ย. 2556, 09:35

ความคิดเห็นที่ 53

 ยังสามรถกู้ได้อีกหรือเปล่าค่ะ ต้องการกู้รีไฟเนนส์โฉนดที่ดินติดจำนอง แล้วกู้เพิ่มเพื่อสร้างบ้านค่ะ

ต้องทำยังไงบ้างค่ะ

โดยคุณ saree 13 ธ.ค. 2555, 12:57

ความคิดเห็นที่ 52

 555

โดยคุณ อาดีลัน 13 เม.ย. 2555, 15:26

ความคิดเห็นที่ 51

ส่งสัยข้อ 6 ผมใช้สิทธิ์มาครบ 3 ปีแล้วแต่ได้เข้าไปติดต่อขอใช้อัตราดอกเบี้ยเดิมหรือว่าอัตราดอกเบี้ยใหม่แต่ธนาคารบอกว่าใช้สิทธิ์ไม่ได้ แถมโดนอัตราดอกเบี้ยลูกค้าทั่วไป 7.25 ไม่ได้ลดด้วยแต่ทำไมข้อ 6 ถึงมีสิทธิ์ลดครับ  งง  แถมสปสบอกกว่าทางธนาคารกำลังตกลงกับสปสอยู่ แต่หลักเกณฑ์นี้ก็ใช้ตั้งแต่ก่อนผมซื้อบ้านแล้ว มันยังไงเอ่ยช่วยอธิบายหน่อยได้ไหม

โดยคุณ เดชา 9 ก.พ. 2555, 20:18

ตอบความคิดเห็นที่ 51

ให้สอบถามเงื่อนไขแห่งสัญญาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารแห่งประเทศไทยโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 14 ก.พ. 2555, 11:32

ความคิดเห็นที่ 50

ให้สอบถามเงื่อนไขแห่งสัญญาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารแห่งประเทศไทยโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 14 ก.พ. 2555, 11:32

ความคิดเห็นที่ 49

อยากกู้เงินซื้อบ้านจะต้องทำอย่างไรบ้างแต่ยังมีภาระต้องผ่อนรถเหลืออีก 3 ปีกว่าจะหมดยังนี้สามารถทำเรื่องซื้อบ้านได้หรือเปล่าโดยประมาณค่าจ้าง / เดือน ถ้ารวมโอที่ด้วย 16000 บาท ของแฟน ประมาณรวมโอด้วย 15000 บาท รบกวนช่วยบอกด้วยค่ะ

โดยคุณ รัชนี แจ้งประทิด 12 ม.ค. 2555, 19:36

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก