สอบถามเข้ามาเรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม|สอบถามเข้ามาเรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

สอบถามเข้ามาเรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

สอบถามเข้ามาเรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทนายคลายทุกข์ขอนำคำถามที่สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรคัดเลือกคำถามพร้อมคำตอบ เพื่อนำมาให้ประชาชน

บทความวันที่ 7 ส.ค. 2551, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 16419 ครั้ง


+ข้าราชการ หากมีอาชีพเป็นนายหน้า/ตัวแทน อีกอาชีพหนึ่ง ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ หากรายได้จากการเป็นนายหน้า/ตัวแทน ไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี

สอบถามเข้ามาเรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

            ทนายคลายทุกข์ขอนำคำถามที่สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรคัดเลือกคำถามพร้อมคำตอบ  เพื่อนำมาให้ประชาชนที่ต้องการสอบถามเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มได้ศึกษาเพิ่มเติมกันด้านล่างนี้

ถาม     ข้าราชการ หากมีอาชีพเป็นนายหน้า/ตัวแทน อีกอาชีพหนึ่ง ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ หากรายได้จากการเป็นนายหน้า/ตัวแทน ไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี

ตอบ     กรณีมีเงินได้จากการเป็นนายหน้าหรือตัวแทน ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต ถือเป็นการให้บริการ เมื่อมีมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 1,800,000 บาท ต่อปี ไม่มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ถาม     ถ้าเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จะสามารถเข้าระบบได้หรือไม่

ตอบ     มีสิทธิขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตาม มาตรา 81/3(2) แห่งประมวลรัษฎากร

ถาม     นาย ก. ได้รับมอบหมายจากบริษัท ข. ให้คุมคนงานเพื่อก่อสร้างบ้านจัดสรร เมื่อมีการจ่ายค่าจ้าง บริษัท ข. จะจ่ายให้ในนามนาย ก. และนาย ก. จะเป็นตัวแทนจ่ายต่อให้คนงานที่ตนเองคุมอยู่ (โดยนาย ก. กับคนงานไม่มีความสัมพันธ์อันใดต่อกัน) หากในปีภาษีนั้น บริษัท ข.จ่ายเงินให้นาย ก. เกินกว่า 1,200,000.- บาท เพื่อนำไปจ่ายให้คนงาน นายก. ต้องมีความรับผิดเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไรหรือไม่

 

ตอบ     กรณีนาย ก. ได้รับค่าจ้างจากบริษัท ข. ในงานก่อสร้างบ้านจัดสรร หากนาย ก. มีรายได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปี ก็อยู่ในบังคับต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม ม.85/1 แห่งประมวลรัษฎากร ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มูลค่าของฐานภาษีเกิน 1,800,000 บาท

ถาม     กรณีที่ขอเข้าเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรายรับไม่ถึงเกณฑ์ และจะจดทะเบียนออกจากระบบ แต่ยังไม่เลิกประกอบกิจการ นั้น จะขอออกจากระบบได้หรือไม่

 

ตอบ     สามารถออกจากระบบได้ หากรายรับไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดแต่ต้องมีมูลค่าของฐานภาษีต่ำกว่า 1,800,000 บาทต่อปี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และให้แจ้งเลิกต่อนายทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นั้น ๆ

 

ถาม     การแจ้งเลิกกิจการมีขั้นตอนอย่างไร ทั้งกรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ตอบ     เมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนใดเลิกประกอบกิจการ จะต้องแจ้งเลิกประกอบกิจการตามแบบที่อธิบดีกำหนด (ภ.พ.09 ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ภายใน 15 วันนับจากวันเลิกประกอบกิจการ พร้อมทั้งคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม แห่งประมวลรัษฎากร โดยปฏิบัติเช่นเดียวกันทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (สำหรับการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลจะต้องไปติดต่อกระทรวงพาณิชย์

 

ถาม     การรับจ้างรับส่งพนักงานของบริษัทต่าง ๆ ผู้รับจ้างต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ตอบ     จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมีรายรับเกินกว่า 1,800,000 บาท ต่อปี

 

ถาม     กิจการโรงสีข้าวบรรจุหีบห่อข้าวสารจำหน่าย แต่ไม่มีตราหรือยี่ห้อ ถ้ามีรายรับเกิน 1,800,000.- จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ตอบ     ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตาม คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 28/2535

 

ถาม     จดทะเบียนนิติบุคคล สามารถดำเนินกิจการได้มากกว่า 40 ประเภท แต่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องระบุตามประเภทที่ดำเนินกิจการจริง ทำให้เสียเวลายื่นแบบ ภ.พ.09 เพื่อเปลี่ยนแปลงประเภทการดำเนินกิจการ ซึ่งบางครั้งก็หลงลืมแจ้งเปลี่ยนแปลง ตามแบบ ภ.พ.09 เพราะปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันสูงทำให้ต้องปรับตัวทางธุรกิจตามความต้องการของท้องตลาดถิ่น

ตอบ     การยื่นแบบ ภ.พ. 09 เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการ ประเภทสินค้าหรือบริการนั้น ใช้เวลาในการยื่นแบบเล็กน้อยและสามารถยื่นภายหลังจากที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วภายใน 15 วัน ซึ่งกฎหมายประสงค์ให้ท่านเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มตามกิจการที่ดำเนินการจริง

 

ถาม     เช่าที่เพื่อสร้างสำนักงานขาย แต่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยังไม่มีเลขที่ จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่และภาษีซื้อในระหว่างก่อสร้างจะใช้ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้จดทะเบียน

ตอบ     หากจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ให้ใช้เลขที่ของสำนักงานแห่งใหม่ และภาษีซึ่งจะนำมาใช้เครดิตภาษีได้ก็ต่อเมื่อเป็นผู้ประกอบการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ ประกอบกิจการของห้างฯ

 

ถาม     ถ้านิติบุคคลตั้งใหม่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะมีความผิดหรือไม่อย่างไร

ตอบ     นิติบุคคลตั้งใหม่ ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมิได้ประกอบกิจการขายสินค้า หรือให้บริการ

 

ถาม     ถ้าเริ่มประกอบกิจการ ซึ่งไม่แน่ใจว่า รายรับถึงเกณฑ์ มีความจำเป็นต้องจดทะเบียนหรือไม่

ตอบ     ถ้ายังไม่แน่ใจว่ารายรับจะถึงเกณฑ์หรือไม่ก็ยังไม่ต้องจดทะเบียนเป็น ผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มหากเมื่อใดรายรับถึงเกณฑ์ จะต้องยืนคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภายใน 30 วัน

 

ถาม     บุคคลธรรมดาต้องการเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มต้องทำอย่างไร จัดทำบัญชีอะไรบ้าง

ตอบ     ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ในทางบัญชีผู้ประกอบการต้องจัดทำเช่น รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ

 

ถาม     ผู้ประกอบการเดิมที่ตั้งของสถานประกอบการมีเพียง 1 แห่ง ต่อมาขยายเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง ต้อง ยื่นแบบ ภ.พ.09 แจ้งเลขที่ของสถานประกอบการเพิ่มเติม แต่มีใบกำกับภาษีขายพิมพ์ระบุเลขที่เดิมไว้จำนวนมาก สามารถนำมาใช้จนกว่าจะหมดได้หรือไม่ผู้ประกอบการเดิมที่ตั้งของสถานประกอบการมีเพียง 1 แห่ง ต่อมาขยายเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง ต้อง ยื่นแบบ ภ.พ.09 แจ้งเลขที่ของสถานประกอบการเพิ่มเติม แต่มีใบกำกับภาษีขายพิมพ์ระบุเลขที่เดิมไว้จำนวนมาก สามารถนำมาใช้จนกว่าจะหมดได้หรือไม่

ตอบ     ใช้ได้แต่สาขาผู้ออกใบกำกับภาษีต้องระบุข้อความว่าสาขาที่ออกใบกำกับภาษีคือสาขาใด

 

ถาม     หากผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะภายในกำหนดเวลา จะมีโทษอย่างไร

ตอบ     ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

 

ถาม     กรณีแจ้งเลิกกิจการ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ     แจ้งเลิกตามแบบที่อธิบดีกำหนด ภายใน 15 วัน นับจากที่เลิกประกอบกิจการ

 

ขอขอบคุณสาระที่เป็นประโยชน์จากเว็บไวต์กรมสรรพากร

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 32

ขอสอบถามค่ะ .... เจ้าของกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้นำรถไปเข้าที่ศรีสวัสดิ์ และได้เงินมาจำำนวนหนึ่ง และทางศรีสวัสดิ์ได้ทำสัญญาเช่าซื้อ คำถามคือ ตอนที่ทำสัญญาเช่าซื้อ ทางเจ้าของกิจการต้องออกใบกำกับภาษีขายหรือเปล่าค่ะ

โดยคุณ จันทร์เจ้าขา 23 มิ.ย. 2559, 10:52

ตอบความคิดเห็นที่ 32

 การเช่าซื้อไม่ใช่การขายตามคำนิยามในประมวลรัษฎากร มาตรา77/1(8) เพราะฉะนั้น เจ้าของกิจการซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อไม่จำเป็นต้องออกใบกำกับภาษีขายในขณะทำสัญญาเช่าซื้อ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 8 ก.ค. 2559, 16:17

ความคิดเห็นที่ 31

 การเช่าซื้อไม่ใช่การขายตามคำนิยามในประมวลรัษฎากร มาตรา77/1(8) เพราะฉะนั้น เจ้าของกิจการซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อไม่จำเป็นต้องออกใบกำกับภาษีขายในขณะทำสัญญาเช่าซื้อ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 8 ก.ค. 2559, 16:17

ความคิดเห็นที่ 30

 หจก.จดทะเบียนภาษี VATแล้้ว ได้ยี่นแบบนำส่งภาษีทุกเดือน (แบบภาษีเป็น 0) ต่อมาเดือนที่ 10,11 มีภาษี VAT ไม่ได้ยื่นแบบรายการภาษีจนถึงปัจจุบัน แต่กำลังจะไปยื่นแบบและเสียภาษีให้ถูกต้อง ขอรบกวนสอบถามว่าจะต้องโดนท่านสรรพากรลงโทษและเสียค่าปรับมากน้อยเท่าใด ขอข้อแนะนำด้วยครับผม  จักขอบคุณล่วงหน้าครับ

โดยคุณ สมบัติ 19 เม.ย. 2559, 15:37

ความคิดเห็นที่ 29

 เป็นพนักงานประจำของบริษัท ก. ซึ่งเป็นบริษัท trading โดยมีรายได้มาจากเงินเดือนประจำและค่าคอมมิชชั่น เมื่อปีที่แล้ว(แค่ปีเดียว) ที่ค่าคอมมิชชั่นเกินหนึ่งล้านแปดแสนบาท

สรรพากรโทรมาให้ผมต้องไปจดและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

คำถามคือผมต้องไปจดและเสียภาษี vat นี่มั้ย

โดยคุณ นายสุรเชษฐ 18 ก.พ. 2559, 15:19

ความคิดเห็นที่ 28

เปิดบริษัทมา1ปี ไม่ได้จดทะเบียนภาษีแต่มีลูกค้าบางรายขอใบกำกับภาษี แต่น้อยมาก ประมาณ20,000บาทต่อเดือน ถ้าจะจดทะเบียนภาษีจะมีผลกระทบอะไรไหมค่ะ...จะจดดีไหม

โดยคุณ basfunk 7 ม.ค. 2558, 12:47

ตอบความคิดเห็นที่ 28

ไม่มีผลกระทบอย่างใด ควรดำนเนการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 29 ม.ค. 2558, 10:23

ความคิดเห็นที่ 27

ไม่มีผลกระทบอย่างใด ควรดำนเนการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 29 ม.ค. 2558, 10:23

ความคิดเห็นที่ 26

 ทำสัญญาจ้าง มูลค่า 5,000,000บาท แต่คู่สัญญา ไม่ได้จดทะเบียน Vat ผู้ว่าจ้าง มีความผิดหรือไม่อย่างไร

โดยคุณ จอน 23 ก.ย. 2557, 13:17

ความคิดเห็นที่ 25

กรณีซื้อสินค้าจากบริษัท แล้วบริษัทออกใบกำกับภาษีขาย ไม่ทราบว่ารายได้ตรงส่วนนี้ต้องนำไปยื่น ภงด.90 40 (8) ด้วยหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่นำไปยื่นไม่ทราบว่าสรรพากรจะสามารถตรวจสอบได้หรือเปล่าค่ะ

โดยคุณ พรทิพย์ 4 มี.ค. 2557, 16:46

ความคิดเห็นที่ 24

ถ้าบริษัทมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท แต่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะมีความผิดหรือไม่ ถ้าผิดผิดอย่างไร ขอบคุงค่ะ

โดยคุณ ฐิติมา 23 ธ.ค. 2556, 11:36

ตอบความคิดเห็นที่ 24

ควรสอบถามปัญหาไปยังสำนักงานสรรพากรโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 3 ก.พ. 2557, 14:14

ความคิดเห็นที่ 23

ควรสอบถามปัญหาไปยังสำนักงานสรรพากรโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 3 ก.พ. 2557, 14:14

ความคิดเห็นที่ 22

สมมุติว่าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในวันที่ 20 มีนาคม 2555 แต่เก็บใบกำกับภาษีซื้อที่ออกวันที่ 10 มกราคม 2555 สามารถนำมาคำนวนของเดือนมีนาคมได้หรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ 

โดยคุณ ส้ม 20 พ.ย. 2556, 12:54

ความคิดเห็นที่ 21

การประกอบกิจการที่ต้องจดทะเบียนในระบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ทั้ง 7 ประเภทตามที่ประมวลรัษฎากรได้กำหนดไว้แล้วนั้น จะสามารถเปลี่ยนให้มาจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ อย่างไร จงแสดงเหตุผลประกอบคำอธิบาย

โดยคุณ กัญญารัตน์ 28 ก.ย. 2556, 12:06

ตอบความคิดเห็นที่ 21

สามารถกระทำได้ แต่รายละเอียดและวิธีดำเนินการควรสอบถามกรมสรรพากร

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 9 ต.ค. 2556, 16:17

ความคิดเห็นที่ 20

สามารถกระทำได้ แต่รายละเอียดและวิธีดำเนินการควรสอบถามกรมสรรพากร

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 9 ต.ค. 2556, 16:17

ความคิดเห็นที่ 19

 การเปิดร้านเครื่องเขียนอันดับแรกเกี่ยวกับการจดทะเบียนต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

โดยคุณ สุนันทา 31 ส.ค. 2556, 13:00

ตอบความคิดเห็นที่ 19

หากจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเภทบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่านสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทประจำจังหวัดที่ท่านจะตั้งนั้นโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 12 ก.ย. 2556, 15:00

ความคิดเห็นที่ 18

หากจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเภทบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่านสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทประจำจังหวัดที่ท่านจะตั้งนั้นโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 12 ก.ย. 2556, 15:00

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก