การติดแบล็กลิส (Black List)|การติดแบล็กลิส (Black List)

การติดแบล็กลิส (Black List)

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การติดแบล็กลิส (Black List)

ท่านคงจะเคยได้ยินประโยคที่ว่า ไม่ได้รับสินเชื่อเพราะติดแบล็กลิสจากเครดิตบูโรใช่ไหมค่ะ จริงๆ แล้ว เครดิตบูโรไม่มีสิทธิ์ในการจัดแบล็กลิสผู้ขอสินเชื่อนะคะ

บทความวันที่ 29 ก.ค. 2551, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 48491 ครั้ง


ใครมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาดูรายงานข้อมูลเครดิต

การติดแบล็กลิส (Black List)

 

ท่านคงจะเคยได้ยินประโยคที่ว่า ไม่ได้รับสินเชื่อเพราะติดแบล็กลิสจากเครดิตบูโรใช่ไหมค่ะ จริงๆ แล้ว เครดิตบูโรไม่มีสิทธิ์ในการจัดแบล็กลิสผู้ขอสินเชื่อนะคะ เพราะเครดิตบูโรจะทำหน้าที่รวบรวมประวัติการชำระสินเชื่อหรือบัตรเครดิตของสินเชื่อทุกบัญชีจากสถาบันการเงินตามข้อเท็จจริง ซึ่งสถาบันการเงินใช้ข้อมูลเครดิตเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อค่ะ เพราะการตัดสินใจว่าจะให้หรือไม่ให้สินเชื่อนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆ อีก เช่น รายได้ของผู้สมัครสินเชื่อ หลักประกัน บุคคลผู้ค้ำประกัน เป็นต้นค่ะ ในทางกลับกัน หากผู้ขอสินเชื่อมีประวัติการชำระสินเชื่อตรงเวลา ข้อมูลเครดิตก็จะมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ

 

เครดิตบูโรคืออะไร

เรามาทำความรู้จักกับธุรกิจข้อมูลเครดิต หรือ Credit Bureau กันนะคะ Credit Bureau นั้นมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลประวัติการชำระสินเชื่อ และการชำระบัตรเครดิตของบุคคลจากสถาบันการเงินหลายๆ แห่ง เช่น ธนาคารพาณิชย์ หรือผู้ให้บริการสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิต โดยเมื่อลูกค้าให้ความยินยอมให้สถาบันการเงินตรวจสอบข้อมูลการชำระสินเชื่อ และการชำระบัตรเครดิตของตนในขณะที่ยื่นขอสินเชื่อแล้วนั้น สถาบันการเงินก็สามารถจะเรียกดูข้อมูลดังกล่าวจาก Credit Bureau เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ค่ะ

 

ใครมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาดูรายงานข้อมูลเครดิต

           นอกจากสถาบันการเงินที่ผู้ขอสินเชื่อได้ให้ความยินยอม จะสามารถเรียกดูรายงานข้อมูลเครดิตเพื่อการวิเคราะห์สินเชื่อได้แล้ว ผู้ขอสินเชื่อเองก็ยังมีสิทธิ์ที่จะมาขอดูรายงานข้อมูลเครดิตของตนได้ด้วยวิธีง่าย ๆ ค่ะ โดยการยื่นคำขอได้ที่ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และบริษัทยังได้อำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น โดยให้ยื่นคำขอผ่านธนาคารนครหลวงไทยทุกแห่งทั่วประเทศก็ได้ค่ะ มีค่าธรรมเนียม 200 บาท ค่ะ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 50 ค่าธรรมเนียมลดเหลือ 100 บาท) ทั้งนี้บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติมีหน้าที่เก็บรักษารายงานดังกล่าวเป็นความลับ และไม่สามารถเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นใด เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนดไว้ค่ะ 

 

ขั้นตอนการยื่นขอแก้ไขข้อมูล

หรือมีข้อโต้แย้งข้อมูลเครดิตสำหรับบุคคลเจ้าของข้อมูล

          เมื่อเจ้าของข้อมูลตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเองแล้ว พบว่าข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง หรือมีข้อโต้แย้ง จะต้องนำเอกสารหลักฐานมาแสดงตนด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานอื่น เพื่อแจ้งความประสงค์ขอแก้ไขหรือโต้แย้งข้อมูลเครดิต ต่อเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ณ ที่ทำการบริษัทฯ โดยมีขั้นตอนการขอโต้แย้งหรือแก้ไขข้อมูลเครดิต  ดังนี้

 

1. เจ้าของข้อมูลกรอก แบบคำขอแก้ไข/ โต้แย้งข้อมูลเครดิต (download) โดยแจ้งรายละเอียดของข้อมูลเครดิตที่ท่านต้องการแก้ไข หรือโต้แย้งจากรายงานข้อมูลเครดิตของบริษัทฯ และแนบหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 

           กรณีบุคคลธรรมดา

            ? สำเนารายงานข้อมูลเครดิตฉบับที่ต้องการแก้ไขหรือโต้แย้ง

            ? บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)

              พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง 1 ชุด

            ? หลักฐานประกอบอื่น (ถ้ามี)

 

           กรณีนิติบุคคล

            ? สำเนารายงานข้อมูลเครดิตฉบับที่ต้องการแก้ไขหรือโต้แย้ง

            ? สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วน ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน

              และให้กรรมการผู้มีอำนาจลงรับรองความถูกต้องพร้อมประทับตราของบริษัท

            ? สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองความถูกต้อง 1 ชุด

            ? หลักฐานประกอบอื่น (ถ้ามี)

 

2. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน และทำการบันทึกข้อโต้แย้งของเจ้าของข้อมูลไว้ ในระบบข้อมูลของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

 

3. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะประสานงานกับสถาบันการเงินสมาชิกที่เป็นผู้นำส่งข้อมูลดังกล่าวให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่เจ้าของข้อมูลขอให้แก้ไข หรือโต้แย้งข้อมูล

 

            กรณีที่สถาบันการเงินสมาชิกพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องตามที่ได้รับการโต้แย้ง บริษัทฯ จะแจ้งผลการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลให้เจ้าของข้อมูลทราบภายใน 30 วัน และยกเลิกรายการบันทึกข้อโต้แย้งของ NCB ออกจากระบบ

            กรณีสถาบันการเงินสมาชิกแจ้งและยืนยันข้อมูลที่นำส่งถูกต้อง  บริษัทฯ จะ

              - บันทึกผลการตรวจสอบในระบบเป็น ? สมาชิกยืนยันข้อมูลถูกต้องตามที่ได้นำส่งให้ NCB (บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ)?

              - บริษัทฯ จะทำหนังสือแจ้งเจ้าของข้อมูลให้รับทราบถึงผลการดำเนินการ ภายใน 30 วัน

 

4. เมื่อเจ้าของข้อมูลได้รับผลการดำเนินการแล้ว

          4.1 ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลยอมรับผลการแจ้งจากบริษัทฯ บริษัทฯ จะทำการยกเลิกรายการบันทึกข้อโต้แย้งออกจากระบบข้อมูล  

 

          4.2 ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ยอมรับผลการแจ้งจากบริษัทฯ และยืนยันข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งไม่อาจหาข้อยุติได้ ให้บริษัทฯ บันทึกข้อโต้แย้งไว้ในระบบ

 

การตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตัวท่านเอง

 ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 มาตรา 25 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าของข้อมูลให้เจ้าของข้อมูล มีสิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลของตน โดยบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด มีความยินดีที่ให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

 

ณ ที่ทำการบริษัทฯ  (ส่วนบริหารข้อมูลเครดิต) มีขั้นตอนดังนี้

1. เจ้าของข้อมูลกรอก แบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต (บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล) และยื่นแบบฟอร์มพร้อมแนบหลักฐานประกอบคำขอ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ หลักฐานประกอบคำขอมีดังนี้

 

กรณีบุคคลธรรมดา

? บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าวตัวจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับตัวจริงมาแสดง

? หลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ (ถ้ามี)

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้นำ

? หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

? สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

? สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

 

กรณีนิติบุคคล

? สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

? สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้นำ

? หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล

? สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี)

? สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

? สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

 

2. ยื่นเอกสารในข้อ 1 และชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

 

3. เจ้าของข้อมูลสามารถขอรับรายงานภายในวันยื่นคำขอ หรือยื่นความจำนงให้จัดส่งรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 

สถานที่ตรวจสอบข้อมูลเครดิต

 ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค

ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ : (66) 02-643-1250

โทรสาร:   (66) 02-612-5895

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 180

 อยากถามว่าการติดแบล็คลิสจากการสมัครงานออนไลน์ได้ป่าวค่ะ โดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่รู้ว่ามันต้องมีการอบรม แล้วก็ทำให้หนูติดแบล็คลิส ไม่ให้ต้องไปสมัครงานที่ไหน (แล้วจะสารถมาไปสมัครงานได้ป่าวค่ะขอคำแนะนำหน่อยค่ะ)

โดยคุณ pim 23 มี.ค. 2560, 21:34

ความคิดเห็นที่ 179

ติดบูโรค่ะแต่มีเอกสารยื่นปิดเรียบร้อยแล้วสิ้นปีนี้จะเปลี่ยนชื่อรถจากน้องชายมาเป็นชื่อตัวเองที่ติดบูโรได้มั้ยคะ

โดยคุณ ออย 11 ธ.ค. 2559, 11:00

ตอบความคิดเห็นที่ 179

 แนะนำให้ท่านติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด https://www.ncb.co.th/Default.htm

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 22 ธ.ค. 2559, 14:30

ความคิดเห็นที่ 178

 แนะนำให้ท่านติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด https://www.ncb.co.th/Default.htm

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 22 ธ.ค. 2559, 14:30

ความคิดเห็นที่ 177

 อยากจะสอบถามว่า พอดีดิฉัน ค้างค่างวดรถยนต์มา 2 เดือนติดต่อกัน แล้วก็ได้เสียค่าปรับทุกเดือน ดิฉันจะติดเคดิตบูโรมั๊ยคะ

โดยคุณ 5 ต.ค. 2559, 20:43

ตอบความคิดเห็นที่ 177

 อยู่ที่ไฟแนนซ์ครับว่าจะส่งข้อมูลเครดิตท่านบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือไม่

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 31 ต.ค. 2559, 14:06

ความคิดเห็นที่ 176

 อยู่ที่ไฟแนนซ์ครับว่าจะส่งข้อมูลเครดิตท่านบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือไม่

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 31 ต.ค. 2559, 14:06

ความคิดเห็นที่ 175

 ติดแบคลิสค่ะมีเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้โทรมาบอกว่าถ้าไม่ชำระเพราะเรื่องถึงศาลและถูกตัดสินว่าต้องชำระแล้วถ้าไม่ชำระทางเจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องมาทางบริษัทที่ทำงานอยู่ให้อายัติเงินเดือนและอ่จถูกให้ออก ข้าพเจ้าจะต้องทำยังงัยดีค่ะขอผ่อนผันก็ไม่ได้แล้ว

โดยคุณ เนตรนภา ลีลา 27 ส.ค. 2559, 11:23

ตอบความคิดเห็นที่ 175

 แม้ท่านจะไม่สามารถไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องได้ ท่านอาจปล่อยให้เจ้าหนี้ฟ้องคดีไปและท่านก็ยังมีสิทธิไกล่เกลี่ยในชั้นศาลได้อยู่

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 1 ก.ย. 2559, 16:32

ความคิดเห็นที่ 174

 แม้ท่านจะไม่สามารถไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องได้ ท่านอาจปล่อยให้เจ้าหนี้ฟ้องคดีไปและท่านก็ยังมีสิทธิไกล่เกลี่ยในชั้นศาลได้อยู่

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 1 ก.ย. 2559, 16:32

ความคิดเห็นที่ 173

 อยากทราทข้อมูลเครดิตคับ

โดยคุณ วิชัย แก้วงาม 4 มี.ค. 2559, 11:38

ความคิดเห็นที่ 172

 เป็นผู้ติดแบล็คลิสมั้ยครับ

โดยคุณ สัญชัย จันทร์ธรรม 2 ธ.ค. 2558, 14:22

ความคิดเห็นที่ 171

เคยทำงานที่บริษัทใหญ่แห่งหนึ่งค่ะ แปรรูปไก่ ไก่สดส่งออกซึ่งบริษัทเองมีสวัสดิการการกู้เงินกับธนาคารแล้วให้พนักงานกู้ยืมโดยหักผ่านเงินเดือนต่อมาพบว่าทางบริษัทมีปัหญาเกี่ยวกับด้านการเงินเป็นอย่างมาก ทำงานไปโดยที่ไม่คิดระแวงอะไรจนสุดท้ายมีเอกสารเป็นหมายศาลไปที่บ้าน ตอนนั้นตกใจมากค่ะ ทำอะไรไม่ถูกเลย จนเข้าไปธนาคารจึงพบว่าที่หักเงินไปทั้งหมดทางบริษัทไม่ได้นำไปเคลียร์กับทางธนาคารเลย พนักงานหลายคนตกอยู่ในสภาพแบบนี้ทั้งทีไม่มีใครจงใจจะค้างชำระ สุดยืนขอกู้อะไรไม่ได้สักอย่างด้วยเหตุผลที่ไม่สมควร เรามีวิธีแก้ไขได้ยังไงบ้างค่ะ

โดยคุณ Molly 24 ต.ค. 2558, 01:42

ตอบความคิดเห็นที่ 171

ควรเจรจาไกล่เกลี่ยขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 24 พ.ย. 2558, 14:10

ความคิดเห็นที่ 170

ควรเจรจาไกล่เกลี่ยขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 24 พ.ย. 2558, 14:10

ความคิดเห็นที่ 169

 สวัสดีค่ะ  นุ๋โดนสถาบันสอนภาา Wallstreet โกง เนื่องจากว่าเคยทำเรื่องการขอกุ้เงิน เพือ่เรียนพิเศษ โดยเจ้าหน้าที่สถาบัน เปนตัวแทนทำให้  คุยกันว่าถ้าผ่านและอนุมัติ จะติดต่อกลับให้ทราบตารางคอรส์เรียน และ  พอผ่านมาประมาน เค้าบอกมะผ่าน เลยบอกยกเลิก แต่จุ่ๆ ผ่านมาอีก 4 เดือน มีจนท.ของกรุงไทย  และ  อิออน  โทรมาเรียกเก็บเงิน  เข้าเดือนที่3/4เนี่ย และนุ๋อธิบายให้ จนท.ฟัง และเค้าบอกให้ทางสถาบันยกเลิกสัญญา และทำเรื่องคืนเงิน  เพราะนู๋มะมีข้อมุลอะไรเลย  และไม่เคยได้เข้าเรียน/ติดต่อกลับทาง สถาบันแต่อย่างใด   สถาบันบอก  ขอคุยฝ่ายบัญชี เค้าบอกทำได้ แต่ขอค่าดำเนินการ 30,000 บาท ซึงค่าคอรส์เรียนที่ยื่นอขอกุ้ มัน  50,000 บาท  มะยุติธรรมและมะใช่ความผิดเรา  จนมีการติดตามพยายามแก้ไขมาตลอด จนมีข้อมุล  สถานะ  รอการพิจารณาจากศาลเนี่ย  " อยากทราบว่านูต้องทำเรื่องกุ้ซื้อบ้านในช่วงนี้ อยากทราบว่าจะ   ยื่นกุผ่านมั้ย  ธ.ธอส จะดุรึป่าว "  และตอนนี้รอการพิสุจน์จาก  จนท.ทางธนาคาร เพื่อช่วยอยุ่   มีการแจ้งความ  ถ้ายื่นกุ้เนี่ยต้องแนบแสดงว่า  ข้อมุลมะจริง และจะผ่านมั้ยค่ะ   และถ้าผ่าน/ไม่ผ่าน   ภายหลัง เราจะยื่นขอกุ้ที่เดิมได้มั้ย " ถ้าสถานะออกมาแล้ว

โดยคุณ เนย 21 ต.ค. 2558, 09:29

ความคิดเห็นที่ 168

อยากทราบว่าติดแบ็คลิตอยู่สามารถออกรถเปนผู้ซื้อร่วมได้ไหมค่ะ

โดยคุณ nattaya suksamai 29 ก.ย. 2558, 20:19

ความคิดเห็นที่ 167

 ผมอยากทราบว่าถ้าเราติดแบคลีสอยู่ เราสามารถเป็นผู้ค้ำประกันได้หรือป่าวคับ รบกวนช่วยตอบคำถามของผมหน่อยคับ

โดยคุณ อาทิตย์ 12 ก.ย. 2558, 03:30

ความคิดเห็นที่ 166

 เราผ่อนรถมอเตอร์ไซค์หมดแล้ว แล้วเอาเล่มทะเบียนรถไปจำนำกับศรีสวัสดิ์พาวเวอร์

แต่เรามีค้างอยู่ 2 งวด แล้วจ่ายล่าช้าเพราะกำหนดชำระทุกวันที่ 6 ต้นเดือน แต่เราไปจ่ายสิ้นเดือน ก็

เลยล่าช้า เลยถามว่ามันจะไปโชว์ในบูโรไหม เพราะกำลังจะยื่นกู้ออมสิน

โดยคุณ 17 ก.ค. 2558, 10:48

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก