ชนะการประมูลแล้ว เจ้าของบ้านคัดค้านการขายได้หรือไม่|ชนะการประมูลแล้ว เจ้าของบ้านคัดค้านการขายได้หรือไม่

ชนะการประมูลแล้ว เจ้าของบ้านคัดค้านการขายได้หรือไม่

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ชนะการประมูลแล้ว เจ้าของบ้านคัดค้านการขายได้หรือไม่

ได้เข้าประมูลบ้านจากกรมบังคับคดี เมื่อวันที่ 17 ต.ค ไปครั้งแรก

บทความวันที่ 20 พ.ย. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 20369 ครั้ง


ชนะการประมูลแล้ว เจ้าของบ้านคัดค้านการขายได้หรือไม่

            ได้เข้าประมูลบ้านจากกรมบังคับคดี เมื่อวันที่ 17 ต.ค  ไปครั้งแรก ทางแบงก์ได้ยกคัดค้าน ทำให้ดิฉันได้ผูกพันราคาไว้  ในนัดต่อมาวันที่ 7 พ.ย ดิฉันก็ได้ชนะการประมูล  และทำสัญญาซื้อขายเรียบร้อย  และอยู่ในระหว่างดำเนินการ ขอสินเชื่อกับทางแบงก์  อยากทราบว่า
             1. ในระยะนี้ ทางเจ้าของบ้านเดิมมีสิทธิ์ไปคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์นี้ได้อีกหรือไม่คะ 
             2. และหากดิฉันทำการโอนเรียบร้อยแล้ว  เจ้าของบ้านเดิมจะใช้สิทธิ์คัดค้านให้กรมบังคับคดียกเลิกการขายได้อีกหรือไม่คะ


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์

           1.ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีอาจคัดค้านว่าราคาดังกล่าวมีจำนวนต่ำเกินสมควรตาม ป.วิ.พ.มาตรา 309 ทวิได้
          2.ลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งต้องเสียหายเพราะการบังคับคดีหรือขายทอดตลาดไม่ชอบด้วยกฎหมายสามารถยื่นคำร้องต่อศาลให้สั่งเพิกถอนเสียได้ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 296

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

             มาตรา 296  ในกรณีที่คำบังคับ หมายบังคับคดี หรือคำสั่งศาลในชั้นบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้ เมื่อศาลเห็นสมควรไม่ว่าในเวลาใดก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลงหรือเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาล หรือเมื่อเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งต้องเสียหายเพราะเหตุดังกล่าวยื่นคำร้องต่อศาล ให้ศาลมีอำนาจที่จะสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขคำบังคับ หมายบังคับคดี หรือคำสั่งดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนหรือมีคำสั่งอย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควร
             ภายใต้บังคับมาตรา 309 ทวิ วรรคสอง ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้ เมื่อศาลเห็นสมควรไม่ว่าเวลาใดก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลงหรือเมื่อเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีซึ่งต้องเสียหายเพราะเหตุดังกล่าวยื่นคำร้องต่อศาล ให้ศาลมีอำนาจที่จะสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนวิธีการบังคับคดีทั้งปวง หรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะ หรือมีคำสั่งกำหนดวิธีการอย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควร
            การยื่นคำร้องตามมาตรานี้อาจกระทำได้ไม่ว่าในเวลาใดก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง แต่ต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ที่ทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้น แต่ทั้งนี้ผู้ยื่นคำร้องต้องมิได้ดำเนินการอันใดขึ้นใหม่หลังจากได้ทราบเรื่องฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้แล้วหรือต้องมิได้ให้สัตยาบันแก่การกระทำนั้น และในกรณีเช่นว่านี้ผู้ยื่นคำร้องจะขอต่อศาลในขณะเดียวกันนั้นให้มีคำสั่งงดการบังคับคดีไว้ในระหว่างวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้
           เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ให้ถือว่าการบังคับคดีได้เสร็จลง เมื่อได้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้
              (1) ในกรณีที่คำบังคับหรือหมายบังคับคดีกำหนดให้ส่งมอบทรัพย์สิน กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใด เมื่อได้มีการปฏิบัติตามคำบังคับหรือหมายบังคับคดีที่ให้ส่งมอบทรัพย์สินกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างนั้นแล้ว แต่ถ้าการปฏิบัติตามคำบังคับหรือหมายบังคับคดีดังกล่าว อาจแยกได้เป็นส่วน ๆ เมื่อได้มีการปฏิบัติตามคำบังคับหรือหมายบังคับคดีในส่วนใดแล้ว ให้ถือว่าการบังคับคดีได้เสร็จลงเฉพาะในส่วนนั้น
              (2) ในกรณีที่คำบังคับหรือหมายบังคับคดีกำหนดให้ใช้เงิน เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้จ่ายเงินตามมาตรา 318 มาตรา 319มาตรา 320 มาตรา 321 หรือมาตรา 322 แล้วแต่กรณีแล้ว แต่ถ้าทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีมีหลายรายการ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้จ่ายเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายการใดแล้ว ให้ถือว่าการบังคับคดีได้เสร็จลงเฉพาะทรัพย์สินรายการนั้น
              ในการยื่นคำร้องต่อศาลตามมาตรานี้ หากมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าคำร้องนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงให้ชักช้า เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่อาจได้รับความเสียหายเนื่องจากการยื่นคำร้องดังกล่าวร้องขอ ศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ยื่นคำร้องวางเงินหรือหาประกันต่อศาลตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรกำหนดเพื่อเป็นประกันการชำระค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลนั้นได้ ถ้าผู้ยื่นคำร้องไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ให้ศาลมีคำสั่งยกคำร้องนั้นเสีย คำสั่งของศาลที่ออกตามความในวรรคนี้ให้เป็นที่สุด
               ในกรณีที่ศาลได้มีคำสั่งยกคำร้องที่ยื่นไว้ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถ้าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการยื่นคำร้องดังกล่าวเห็นคำร้องนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงให้ชักช้า บุคคลดังกล่าวอาจยื่นคำร้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีคำสั่งยกคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ยื่นคำร้องนั้นชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้แยกการพิจารณาเป็นสำนวนต่างหากจากคดีเดิม และเมื่อศาลไต่สวนแล้วเห็นว่าคำร้องนั้นรับฟังได้ ให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ยื่นคำร้องนั้นชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรถ้าผู้ยื่นคำร้องนั้นไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ศาลมีอำนาจบังคับผู้ยื่นคำร้องนั้นได้เสมือนหนึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา
              มาตรา 309  ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้นให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติตามข้อบังคับต่อไปนี้
            (1) ในการขายทรัพย์สินที่มีหลายสิ่งด้วยกัน ให้แยกขายทีละสิ่งต่อเนื่องกันไป แต่
            (ก) เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจจัดสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีราคาเล็กน้อยรวมขายเป็นกอง ๆ ได้เสมอ และ
            (ข) เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจจัดสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์สองสิ่งหรือกว่านั้นขึ้นไป รวมขายไปด้วยกันได้ในเมื่อเป็นที่คาดหมายได้ว่า เงินรายได้ในการขายจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น
            (2) ในการขายอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ และทรัพย์สินนั้นอาจแบ่งแยกออกได้เป็นตอน ๆ เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจขายทรัพย์สินนั้นเป็นตอน ๆ ได้ ในเมื่อเป็นที่คาดหมายได้ว่าเงินรายได้ในการขายทรัพย์สินบางตอนจะเพียงพอแก่การบังคับคดี หรือว่าเงินรายได้ทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น
            (3) ในการขายทรัพย์สินหลายสิ่งด้วยกัน เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจกำหนดลำดับที่จะขายทรัพย์สินนั้น
             บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินซึ่งจะต้องขาย อาจร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรวมหรือแยกทรัพย์สิน หรือขอให้ขายทรัพย์สินนั้นตามลำดับที่กำหนดไว้หรือจะร้องคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่สั่งตามสามอนุมาตราก่อนนั้นก็ได้ ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ยอมปฏิบัติตามคำร้องขอหรือคำคัดค้านเช่นว่านั้น ผู้ร้องจะยื่นคำขอต่อศาลโดยทำเป็นคำร้อง ภายในสองวันนับตั้งแต่วันปฏิเสธ เพื่อขอให้มีคำสั่งชี้ขาดในเรื่องนั้นก็ได้คำสั่งของศาลให้เป็นที่สุด และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเลื่อนการขายไปจนกว่าศาลจะได้มีคำสั่งหรือจนกว่าจะได้พ้นระยะเวลาซึ่งให้นำเรื่องขึ้นสู่ศาลได้

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8

รบกวนขอคำปรึกษหน่อยค่ะพอดีมีหมายบังคับคดีมาที่บ้านนัดให้ไปฟังการขายทอดตลาดวันที่24เม.ยนี้ดิฉันอยากทราบว่าดิฉันจะต้องไปติดต่อที่ไหนแล้วดิฉันมีสิทธิ์คัดค้านมั้ยหากราคามันตำเกินไปแล้วในกรณีแม่เปนคนคำประกันแม่จะมีผลกระทบกับในคดีนี้มั้ยค่ะอย่างเช่นเค้าจะฟ้องแม่ไหมจะยึดทรัพย์แม่ด้วยหรือป่าวหากมีการขายทอดตลาดแล้วยึดทรัพย์ดิฉันแล้วแต่ไม่พอใช้นี้รบกวนช่วยชี้แนะหรือให้คำแนะนำหน่อยนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ อภิญญา มาทอง 22 มี.ค. 2561, 01:01

ตอบความคิดเห็นที่ 8

แนะนำให้ไปตามหมายนั้นครับ เพื่อคัดค้าน หรือต่อสู้ราคา เพราะเกี่ยวกับทรัพย์สินของท่าน หากสงสัยแนะนำให้เข้าสอบถามเจ้าหน้าที่ที่กรมบังคับคดี หากทรัพย์ขายทอดตลาดแล้วไม่พอใช้หนี้เจ้าหนี้จะดำเนินการหาทรัพย์อื่นเพื่อมาชำระหนี้ต่อไป 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 20 เม.ย. 2561, 11:27

ความคิดเห็นที่ 7

สวัสดีครับ รบกวนสอบถามว่า ตามกฎหมายแพ่งแก้ไขใหม่ สรุปว่าลูกหนี้ไม่สามารถเข้าคัดค้านราคาในวันขายทอดตลาดเหมือนที่เคยเป็นมาได้แล้วใช่หรือไม่ครับ แล้วถ้าเคาะไม้ขายให้ผู้ประมูลได้ สมมุติติดหนี้อยู่ 1แสน แต่ขายได้แค่ 7หมื่น แล้วลูกหนี้ต้องทำอย่างไรครับ

โดยคุณ เอกวิทย์ 30 ม.ค. 2561, 09:02

ตอบความคิดเห็นที่ 7

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 30 (บังคับใช้ 5 กันยายน 2560)  มาตรา 331 ได้ยกเลิกการค้ดค้าน การผูกพันราคา และการร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดอันเนื่องมาจากราคาต่ำ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 22 ก.พ. 2561, 16:13

ความคิดเห็นที่ 6

บ้านถูกขายทอดตลาดได้เมื่อวันที่ 14/12/2017 ที่ผ่านมา แล้วมีคนที่ซื้อได้เข้ามาไล่ที่ แต่พ่อบอกเขาไปว่าที่ที่จะขายเป็นอีกแปลงนึ่งคือที่นา แต่เขาบอกว่ารูปถ่ายที่ลงขายเป็นรูปบ้าน แต่พ่อบอกเลขโฉนดมันตรงกับที่นา แบบนี้พ่อดิฉันต้องดำเนินอย่างไรบ้างค่ะ ต้องย้ายออกจากบ้านไหม เมื่อรูปทรัพย์ที่ลงขายไม่ตรงกับโฉนดที่ประกาศขาย ขอคำตอบด่วนนะค่ะ เพื่อหาทางแก้ไขค่ะ

โดยคุณ อริพงศ์ แก้วอิน 20 ธ.ค. 2560, 10:12

ตอบความคิดเห็นที่ 6

กรณีตามปัญหา  แนะนำให้คุณพ่อของท่านรีบตรวจสอบกับกรมบังคับคดีเพื่อตรวจสอบเลขโฉนดที่ดิน ตำแหน่งที่ตั้ง หลักฐานทางทะเบียน เพื่อยืนยันตัวทรัพย์ว่าถูกต้องหรือไม่ หรือหากมีข้อสงสัยให้โทรปรึกษาทนายคลายทุกข์เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 26 ม.ค. 2561, 15:13

ความคิดเห็นที่ 5

ตอนนี้บ้านถูกขายไปแล้วทำยังไงใหการซื้อขายเป็นโมฆะ เพราะไปครั้งแรกไม่มีการค้าน เค้าให้ซื้อขายเลย เราไม่รู้เรื่องกฏหมายใหม่ เลยไม่ได้เตรียมเงินมาสู้การประมูล ตอนนี้อยากซื้อคิน หรือทำให้การซื้อขายเป็น โมฆะ ทำไงค่ะ!! แนะนำด่วย !! ต้องไปที่ไหนอย่างไร เหตุเกิด 21-11-60 ตอนนี้เราจะทำไงต่อค่ะถึงจะเป็โมฆะ

โดยคุณ สินีนาฏ เทพมณี 22 พ.ย. 2560, 22:16

ตอบความคิดเห็นที่ 5

จากข้อเท็จจริงของท่าน ยังไม่สามารถขอเพิกถอนการขายทอดตลาดได้ เนื่องจากยังไม่เข้าเหตุตามกฎหมาย

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 1 ธ.ค. 2560, 11:34

ความคิดเห็นที่ 4

ตอนนี้บ้านถูกขายไปแล้วทำยังไงใหการซื้อขายเป็นโมฆะ เพราะไปครั้งแรกไม่มีการค้าน เค้าให้ซื้อขายเลย เราไม่รู้เรื่องกฏหมายใหม่ เลยไม่ได้เตรียมเงินมาสู้การประมูล ตอนนี้อยากซื้อคิน หรือทำให้การซื้อขายเป็น โมฆะ ทำไงค่ะ!! แนะนำด่วย !! ต้องไปที่ไหนอย่างไร เหตุเกิด 21-11-60 ตอนนี้เราจะทำไงต่อค่ะถึงจะเป็นโมฆะ!!! เราไม่รับไม่เซ็นเอกสารได้ป่าวค่ะ!! คือไม่ยินยอมขายนะค่ะ

โดยคุณ ตอนนี้บ้านถูกขายไปแล้วทำยังไงใหการซื้อขายเป็นโมฆะ เพราะไปครั้งแรกไม่มีการค้าน เค้าให้ซื้อขายเลย เราไม่รู้เรื่องกฏหมายใหม่ เลยไม่ได้เตรียมเงินมาสู้การประมูล ตอนนี้อยากซื้อคิน หรือทำให้การซื้อขายเป็น โม 22 พ.ย. 2560, 22:08

ความคิดเห็นที่ 3

สอบถามค่ะบ้าน ที่ดินได้ซื้อผ่านธอส. ไม่ได้ส่งงวดเพราะเจ้าของเดิมไม่ยอมออกจากบ้านเลยปล่อยให้ธนาคารยึด. ตอนนี้อยู่กองบังคับคดีขายทอดตลาด เจ้าของบ้านเดิมสามารถเข้าไปคัดค้านและถ่วงเวลา.เพื่อให้ราคาขายลดลงครึ่งราคาได้ไหมคะ..แล้วธนาคารจะขายลดครึ่งราคาไหม..ขอบคุณค่ะ


โดยคุณ Som 29 ส.ค. 2560, 19:28

ตอบความคิดเห็นที่ 3

รบกวนท่านโทรเข้ามาสอบถามโดยตรงที่เบอร์  02-9485700 ทนายคลายทุกข์ครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 20 ก.ย. 2560, 14:22

ความคิดเห็นที่ 2

สวัสดีคะ ดิฉันรจนาคะ

บ้านของดิฉันติดค้างจำนอง และทางธนคารได้มีการขายถอดตลาด

นัดที่1วันที่16มีนาคม 2560(ไม่มีการขาย)

นัดที่2วันที่ 5เมษายน2560(ไม่มีการขาย)

นัดที่3วันที่17เมษายน2560(โจทร์จำเลยคัดค้าน มีผู้ผันราคา) แต่นัดที่3 ดีฉันไปไม่ทันนัดคะ แล้วนัดที่4 ดิฉันต้องยัง เพราะดิฉันไม่ทราบว่าใครซื้อไปหรือมีการขายไปแล้วหรือไม่

ช่วยบอก..หรือแนะนำอะไรได้มั้งคะ 

ดิฉันไม่เข้าใจเรื่ิงกฏหมายคะ และไม่อยากขายบ้านคะ ขอร้องนะคะช่วยให้คำปรึษาหน่อยคะ

โดยคุณ รจนา เมืองเหมอะ 1 พ.ค. 2560, 01:25

ตอบความคิดเห็นที่ 2

ขอตามข้อมุลครับ ไม่ทราบว่าสรุปกันไปเป้นยังไงบ้านครับ

ผมมีเคสเหมือนๆ กันครับ บ้านติดจำนอง ซื้อตากกรมบังคับคดีเรียบร้อยแล้ว

แต่ทางฝั่งผมเป็นผู้ซื้อบ้านครับ 

คนขายไม่อยากขาย ประวิงเวลา 

ในทางกฎหมาย เอกสาร อื่นๆ ยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหน

เลยยังไม่รู้ว่าจะจบยังไง 


โดยคุณ ป๊อกครับ 19 มิ.ย. 2560, 12:42

ตอบความคิดเห็นที่ 2

หากไม่อยากให้เจ้าหนี้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน แนะนำให้ท่านชำระหนี้ เพื่อให้เจ้าหนี้ถอนการยึดครับ  ส่วนข้อกฎหมายการบังคับคดี แนะนำให้สอบถามที่กรมบังคับคดี

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 17 พ.ค. 2560, 14:15

ความคิดเห็นที่ 1

 รบกวนขอคำปรึกษาหน่อยครับ  เนื่องจากกรมบังคับคดีมีหมายมาที่บ้าน แจ้งว่าจะมีการประกาศขายบ้านของผม(ส่งผ่อนไม่เคยขาด) เจ้าหนี้คือ บริษัท เจนเนรัล คาร์ด เซอร์วิส  (บัตรเครดิต) ทั้งหมด6นัด นัดแรกวันที่21พค.2558 นี้ครับ คำถามมีดังนี้ครับ                                                          1.บ้านยังติดจำนองธนาคาร กรมบังคับคดีสมารถบังคับขายทอดตลาดได้หรือไม่                                                                                                           2.ธนาคารที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จำนองจะทราบเรื่องนี้หรือไม่ ถ้าทราบเหตุใดไม่แจ้งให้เราทราบ                                                                                     3.ถ้าเป็นอย่างนี้จะต้องทำอยากไร และเตรียมตัวอย่างไรครับ        รบกวนช่วยชี้แนะด่วนด้วยครับ                 

โดยคุณ สุรจิตร พันธุ์พรม 11 พ.ค. 2558, 17:54

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก