ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น|ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น

ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น

ลูกชายของสมาชิกถูกดำเนินคดีร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น นำเรื่องมปรึกษา อาจารย์ในวันนี้ โดยอาจารย์ได้ให้คำแนะนำให้ไปจัดเตรียมคดีดัง

บทความวันที่ 19 ม.ค. 2550, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 18652 ครั้ง


เรื่องร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น

ลูกชายของสมาชิกถูกดำเนินคดีร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น? นำเรื่องมปรึกษา อาจารย์ในวันนี้? โดยอาจารย์ได้ให้คำแนะนำให้ไปจัดเตรียมคดีดังต่อไปนี้

?

- ?ถ่ายภาพบริเวณที่เกิดเหตุ

- ?จัดหาพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุ? ขณะเกิดเหตุ? หลังเกิดเหตุ? เพื่อนำมาเป็นพยานในชั้นศาลและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของจำเลย? ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131

?- ให้ไปหาข้อมูลในอดีตว่าจำเลยเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้เสียหายมาก่อนหรือไม่?????

?

แนวทางการต่อสู้คดีมีดังต่อไปนี้? คือ

1. สู้ป้องกันตัว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68

2. จำเป็น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 67

3. ชุลมุน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 294

4. ป้องตัวเกินสมควรแก่เหตุ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 69

5. บันดาลโทสะ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72

รายละเอียดคำฟ้องปรากฏตามข้างล่างนี้

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

ประมวลกฎหมายอาญา? .67 ,68 ,69 ,72 ,80 ,83 91 ,288 ,294 ,295 ,297 352

มาตรา? 67? ผู้ใดกระทำความผิดด้วยความจำเป็น

??????????? (1)? เพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ หรือ

??????????? (2)? เพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้ เมื่อภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน? ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ

?

มาตรา? 68? ผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตน? หรือของผู้อื่นให้พ้นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย? และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง? ถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุ? การกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย? ผู้นั้นไม่มีความผิด

?

มาตรา? 69? ในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 67 และมาตรา 68 นั้น? ถ้าผู้กระทำได้กระทำไปเกินสมควรแก่เหตุ? หรือเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็น? หรือเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน? ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้? แต่ถ้าการกระนั้นเกิดขึ้นจากความตื่นเต้น? ความตกใจ? หรือความกลัว? ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทำก็ได้

?

มาตรา ?72? ผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม

จึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้น? ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

?

มาตรา? 80? ผู้ใดลงมือกระทำความผิดแต่กระทำไปไม่ตลอด? หรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระนั้นไม่บรรลุผล? ผู้นั้นพยายามกระทำความผิด

??????????? ผู้ใดพยายามกระทำความผิด? ผู้นั้นต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

?

มาตรา 83 ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป? ผู้ที่ได้ร่วมกระความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ? ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

?

มาตรา 91 เมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้กระทำการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ศาลลงโทษผู้นั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป แต่ไม่ว่าจะมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือลดมาตราส่วนโทษด้วยหรือไม่ก็ตาม เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว โทษจำคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกิดกำหนดดังต่อไปนี้

??????????? (1) สิบปี สำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี

??????????? (2) ยี่สิบปี สำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสิบปีขึ้นไป เว้นแต่กรณีที่ศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิต

--------------------------------------

มาตรา 294 ผู้ใดเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป และบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมในการนั้นหรือไม่ ถึงแก่ความตายโดยการกระทำในการชุลมุนต่อสู้นั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

--------------------------------------

มาตรา 295 ผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย หรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

---------------------------------------

มาตรา 297 ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถกทำ-

ร้ายรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี

??????????????????????? อันตรายสาหัสนั้น คือ

??????????????????????? (1) ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือเสียฆานประสาท

??????????????????????? (2) เสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์

??????????????????????? (3) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้วหรืออวัยวะอื่นใด

??????????????????????? (4) หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว

??????????????????????? (5) แท้งลูก

??????????????????????? (6) จิตพิการอย่างติดตัว

??????????????????????? (7) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต

??????????????????????? (8) ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายี่สิบวัน หรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน

มาตรา 288 ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ต้องระวางโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี

---------------------------------------

มาตรา 358? ผู้ใดทำให้เสียหาย?? ทำลาย??? ทำให้เสื่อมค่า?? หรือทำให้ไร้-

ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 32

ขอคำปรึกษาหน่อยครับ 

พอดีผมโดนคดีรวมกันพยามฆ่าโดยไตรตรอง เยาวชนน่ะครับ รับสาระภาพตัดสินมา1ปี6เดือน

ตอนนี้ยื่นอุถอนไปมีสิดหลุดไหมครับ


โดยคุณ พีรวัส 28 ก.ย. 2560, 03:14

ความคิดเห็นที่ 31

เมื่อไม่กี่วันมานี้มีตำรวจจาก นราธิวาสมาบอกว่าพี่ชายหนู ถูกซัดทอดว่าร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นเมื่อ พ.ศ 2540 ถึงวันนี้ก็ร่วมเวลาเกือบ 20 ปี ซึ่งถ้าย้อนอายุของพี่ชายตอนนั้นก็ประมาน 20 ปี เท้ากับว่าตอนนั้นพี่ชายหนูกำลังเรียนอยู่ ซึ่งพี่ชายหนูก็ยืนยันว่า ไม่เคยไปสถานที่แห่งนั้น 

ป.ล ครอบครัวเราเป็นคนปัตตานีโดยกำเนิด 


อยากทราบว่าแนวทางในการต่อสู้คดีควรจะเป็นแบบไหน เพราะเวลาผ่านมานานเกือบยี่สิบปีพยานหลักฐานอะไรเราก็ไม่รุ้จะหามายัังไงเพื่อพิสุจความบริสุจของเรา


โดยคุณ นี 5 พ.ค. 2560, 20:56

ความคิดเห็นที่ 30

 ปรึกษาค่ะ พอดีน้องชายอายุ18ไปมีเรื่องกันมาพร้อมกะเพื่อนในกลุ่ม3คนรวมกะน้องเป็น4คน แต่เพื่อนน้องยังเป็นเยาวชนยังไม่ถึง18ปี สองคนที่เป็นเพื่อนน้องโดนคดี ร่วมกันพยามฆ่าและบุกรุกฯ อีกคนหนีคดีเพราะทำผิดโดยลงมือแทงฝ่ายอริจนได้รับบาดเจ็บ อยากทราบว่าน้องชายที่มีอายุ18ปีแล้วโดน คดีเดียวกันกะเพื่อนน้องที่อายุไม่ถึง18ปี ร่วมกันพยายามฆ่าและบุกรุกฯ อยากทราบว่า ทำไมหลักทรัพย์ในการประกันตัวถึงได้สูงถึงสามแสน ถ้าเป็นเงินสด อยู่แสนแปดปลายๆ คือไม่ใช่คนแทง และแค่วิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนที่หัวแต่และได้คดีมาแบบนี้ก็ยังพอจะเข้าใจในส่วนคดีที่ว่า(ร่วมกัน)แต่พอฟังโดยรวมเหมือนเป็นแพะรับแทน ขอความคลายสงสัยด้วยนะค่ะผู้ที่รู้กฏหมาย สงสารน้องและครอบครัวค่ะ

โดยคุณ plam 1 เม.ย. 2560, 00:42

ตอบความคิดเห็นที่ 30

กรณีตามปัญหา  ความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นตามปอ.มาตรา 288 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี  ส่วนเรื่องการขอปล่อยตัวชั่วคราว ต้องใช้หลักประกันเท่าไร ให้สอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ตามศาลที่ท่านถูกฟ้อง 


โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 11 พ.ค. 2560, 11:22

ความคิดเห็นที่ 29

 ผมโดนข้อหา ร่วมกันพยามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ตอนนี้ผมอายุ18ปีแต่เรื่องเกิดเหตุตอนผมอายุ 14 ปี และตอนนี้ผมรับสารภาพแล้ว ไม่ทราบว่า โดยประมาณอัตตราโทษของผมจะตัดสินกี่ปีครับ?(ผมกระทำความผิดครั้งแรกศาลจะลดโทษไห้หรือเปล่าครับ)

โดยคุณ โดม ภานุวัตร 13 มี.ค. 2560, 23:31

ความคิดเห็นที่ 28

 ผมเป็นพยานให้น้องเขาในคดีทำร้ายร่างกายผมจามีประวัติในการทำเรื่องไปประเทศนอกหรือเปล่าคับ

โดยคุณ เจนวิทย์ดีดวงพันธ์ 14 ก.พ. 2560, 14:18

ความคิดเห็นที่ 27

 น้องเขยโดนข้อหา ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาคะ อยากทราบว่า โทษจะเยอะมั้ยค่ะ

โดยคุณ กระต่าย 6 ม.ค. 2560, 15:15

ตอบความคิดเห็นที่ 27

 กรณีตามปัญหา ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 18 ม.ค. 2560, 15:53

ความคิดเห็นที่ 26

 กรณีตามปัญหา ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 18 ม.ค. 2560, 15:53

ความคิดเห็นที่ 25

 พอดีแฟนของหนูเมื่อก่อนเค้ายังเป็นเยาว์ชนน่ะค่ะแต่เค้ามีคดีพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วศาลให้ไปบำเพ็ญและรายงานตัวพอดีเค้าไปแค่บำเพ็นแต่ไม่ไปรายงานตัวน่ะค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้กรมประพฤติได้ส่งหนังสือให้ทางศาลแล้วจะเป็นยังไงต่อค่ะ

โดยคุณ ศิริ 29 ก.ย. 2559, 17:35

ความคิดเห็นที่ 24

 ข้อสอบถามหน่อยคับ  
พอดีน้องชายผมโดนตั้งข้อหาคดีร่วมกันพยายามฆ่า เรื่องมันมีอยู่ว่า น้องชายผมขับรถไปแล้วเจอวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนั้งอยู่ข้างทางแล้วก็ตะโกนด่าน้องชายผม แล้วน้องชายผมก็ได้ถือไม้ไปแล้วถามว่าใครพูดอ่ะไรเมื่อกี้ วัยรุ่นคนหนึ่งบอกว่าเค้าเป็นคนพูดเอง น้องชายผมก็จะใช้ไม้ตีเขา แต่เค้ามีไม้อยู่ด้วยเลยตีน้องชายผมไปหนึ่งที แล้วน้องชายผมก็ได้วิ่งหนี เพื่อนของน้องชายผมเห็นก็เลยเข้ามาช่วย โดนแทงวัยรุ่นคนนั้นไป1ที แต่วัยรุ่นคนนั้นไปแจ้งความกับตำรวจว่าน้องผมเป็นคนแทง ข้อหาพยายามฆ่า ทั้งๆที่เค้าไม่ได้แทงเอง  

น้องชายผมจะสู้คดีได้มั้ยคับ ต้องติดคุกมั้ย

โดยคุณ Wayu 24 ส.ค. 2559, 11:36

ความคิดเห็นที่ 23

นายเอได้ติดเงินผมจำนวน50000 ได้ทวงมาเป็นเวลานานและเคยชกต่อยกันมาเเล้วแต่ไม่มีการเเจ้งความในคืนเกิดเหตุผมไปสวดศพและได้เจอกับนายเอจึงทวงเงินแต่นายเอได้พูดจาว่าไม่ให้มีอะไรมัยพร้อมกับมีพวกด้วยประมาณ3-4คน ตอนนั้นผมเห็นท่าไม่ดีเลยโทรเรียกพี่ชายให้มารับเเละบอกว่าเจอนายเอกับพวกพูดจาข่มขู่พี่ชายผมก็มาพี่ชายผมไม่เคยมีเรื่องและรู้จักนายเอมาก่อน พอพี่ชายมาถึงก็ช่วนผมกลับผมเลยมันไส่เอาตะหลิวในครัวตคหันายเอไป2ที คราวนี้พวกของนายเอจะเข้ามาทำร้ายแต่ยังไม่ได้ทำพี่ชายผมเขาพกปืนปลอมติดมาด้วยเลยชักขึ้นมาขู่เฉยๆ เเล้วผมกับพี่ก็ค่อยๆเดินถอยหลับขับรถกลับบ้าน ตอนนี้มีหมายเรียกครั้งที่1มาเเล้ว ผมควรทำไงดี เพราะตำรวจตั้งข้อหา ร่วมกันพยายามฆ่า ร่วมกันมีอาวุธปืนเเละกระสุน ร่วมกันพกปื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตในที่สาธารณะ ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น ผู้รู้ช่วยตอนด้วยตอนนี้ร้อนใจมาก เพราะลองปรึกษาทนายเเละเล่สเหตุการณ์ให้ฟัง ทนายบอกว่ายากเพราะศาลหรือตำรวจเขาไม่ฟังว่าเป็นปืนปลอม ผมควรทำไงดีคับ

โดยคุณ จิว 16 เม.ย. 2559, 18:52

ความคิดเห็นที่ 22

 คือว่าแฟนหนูเป็นคนขับรถและเพื่อนเขาซ้อนท้ายจอดอยู่หน้าบ้านคนตาย น้าเขาและเด็กเยาวชนอีก2คนได้เข้าไปยิงเขาและทำร้ายร่างกาย แต่แฟนหนูหับเพื่อนเขาและน้าเขาตอนนี้อยู่ในเรือนจำแล้วคะ ตอนแรกไปขึ้นศาล ศาลให้ประกันออกได้คะ แต่ตอนนี้ประกันไม่ได้แล้ว แล้วถ้าเรายื้นคำขอร้องประกันอีกได้มั้ยค่ะ เพราะแฟนหนูตอนนั้นอายุ19ปี ตอนนี้ก็ยังศึกษาอยู่ อยากให้เขาออกมาเรียนให้จบคะ แฟนหนูก็ไม่ได้ทำไรเขานะค่ะ มีสิทธิ์หลุดจากคดีโดยที่ไม่ต้องติดอยู่ในนั้นได้มั้ยค่ะ แต่เยาวชน2คนนั้นรอดหลุดพ้นคดีคะ

โดยคุณ Fern 19 ธ.ค. 2558, 12:40

ความคิดเห็นที่ 21

รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ถ้าโดนคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่น แต่ในสำนวนไม่มีคำว่าเจตนานะคะ ตอนนี้ยังไม่ตัดสินเลย แต่ให้การสารภาพชั้นสอบสวนไปแล้ว แบบนี้ควรใช้ทนายไหมค่ะตอนเบิกตัวขึ้นศาล แล้วติดประมาณกี่ปีหลอคะ ? ( พอดีไม่ค่อยทราบเรื่องกฎหมายอะคะ ) แต่หลักฐานมีเสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุ กับรถยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนค่ะ แต่ปืนหาไม่พบ

โดยคุณ จันทิมา 11 ต.ค. 2558, 19:44

ความคิดเห็นที่ 20

ขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ  น้องเขยฉันมาเที่ยวงานสงการ เมื่อประมาณ8 ปีที่แล้ว ที่หมู่บ้านฉันซึ่งอยู่คนล่ะบ้านกัน และมีการแทงกันตายโดยที่คนแทงเป็นเด็กวัยรุ่นบ้านเดียวกับน้องเขย ซึ่งน้อยเขยฉันไม่ได้มีส่วนร่วมในการแทงกันครั้งนี้ แต่พอเกิดการวิ่งหนีกันวุ่นวาย น้องเขยฉันเห็นเด็กบ้านเดียวกันวิ่งหนี้จึงวิ่งตาม และสุดท้ายก็โดนทางญษติฝ่ายตายชี้ตัวว่าเป็นคนร่วมกันฆ่าผู้ตาย ซึ่งศษลได้มีการนัดขึ้นศาลมาแล้วหลายครั้งแต่ก็มีการเลื่อนมาเป็นเวลา เกือบ ปี แล้ว ซึ่งในวันเกิดเหตุการครั้งนั้นดิฉันอยู่ในเหตการณื จึงจะไปเป็นพยาน ให้น้องเขย ซึ่งจะขึ้นศาลในวันที่ 14/7/2015 นี้ น้องเขยฉันจะพ้นผิดไหมค่ะ ฉันเองก็ไม่เคย มีเรื่องขึ้นศาลมาก่อนกลัวตื่ยเต้น น้องก็กลัวมากจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเลย

รบกวนตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ ก้อย จิระ 12 ก.ค. 2558, 11:24

ความคิดเห็นที่ 19

 น้องชายโดนคดีฆ่า,ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยใช้อาวุธสงครามแต่ตามที่รู้มาน้องชายไม่ได้เป็นคนทำแต่โดนอายัดมาโดยมีพยานบุคคลชี้ตัวมามีทางไหนสามารถพิสูจน์หลักฐานเพื่อนยืนยันความบริสุทธิ์ทางไหนได้บ้างค่ะในทางกฎหมายจะมีกระบวนการพิสูจน์หลักฐานได้ไหมค่ะ

โดยคุณ 6 ก.ค. 2558, 21:43

ความคิดเห็นที่ 18

ผมโดนข้อหาพยายามร่วมกันฆ่า

เรี่ยงเป็นอย่างนี้ครับผมนั่งอยู่ร้านรถกับเพื่อน

แล้วพอดีมีวัยรุ่นมา วัยรุ่นกลุ่มนี้เคยมาปัญหากันมาแล้ว

พอเพื่อนผมเจอก็เลยบอกผมว่ากลุ่มนี้และที่เคยมีเรื่องกัน 

ด้วยความใจร้อนผมก็เลยไปกับพี่อีกคนหนึ่งเพื่อตามกลุ่มวัยรุ่นไป

ผมเป็นคนขี่รถแล้วพี่ผมก็เป็นคนยิงแล้วผมก็ลงมือด้วยอ่ะครับตอนนั้นผมพึ่งอายุ17เองครับ

ขอคำปรึกษาหน่อยครับ

โดยคุณ แบงค์ 4 พ.ค. 2558, 00:51

ตอบความคิดเห็นที่ 18

กรณีตามปัญหา หากท่านประสงค์ที่จะแก้ต่างต่อสู้คดี ท่านอาจพบปรึกษาทนายเพื่อสอบข้อเท็จจริงประเมินรูปคดีและแก้ต่างในชั้นพิจารณาคดีของศาลต่อไป

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 26 พ.ค. 2558, 09:43

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก