ถูกไฟแนนซ์ฟ้องหลังถูกยึดรถ|ถูกไฟแนนซ์ฟ้องหลังถูกยึดรถ

ถูกไฟแนนซ์ฟ้องหลังถูกยึดรถ

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ถูกไฟแนนซ์ฟ้องหลังถูกยึดรถ

สมาชิกทนายคลายทุกข์ ขอคำปรึกษาคดีความ ถูกไฟแนนซ์ฟ้องเรียกเงินหลังถูกยึดรถ สมาชิกทนายคลายทุกข์ ซื้อรถกระบะ toyota ในราคา 302,280 บาท

บทความวันที่ 12 ธ.ค. 2551, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 167813 ครั้ง


หัวข้อ : ถูกฟ้องหลังไฟแนนส์ยึดรถ

ถูกไฟแนนซ์ฟ้องหลังถูกยึดรถ

 

สมาชิกทนายคลายทุกข์ ขอคำปรึกษาคดีความ  ถูกไฟแนนซ์ฟ้องเรียกเงินหลังถูกยึดรถ  สมาชิกทนายคลายทุกข์  ซื้อรถกระบะ toyota ในราคา  302,280 บาท  วางเงินดาวน์ 40,000 บาท ส่งค่างวดไปแล้ว 7 เดือน รวมเป็นเงิน 35,226 บาท ส่งต่อไม่ไหวเขาเลยมายึดรถไป

 

หลังจากนั้นบริษัทไฟแนนซ์มาฟ้องเป็นคดีความ  แล้วนำรถไปขายทอดตลาดได้ 130,000 บาท  บริษัทไฟแนนซ์จึงฟ้องร้องเรียกหนี้ส่วนที่ขาดอีก 137,054 บาท บวกค่าขาดประโยชน์เดือนละ 5000 บาท 3 เดือน  เป็นเงิน 15,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการครอบครองรถยนต์ที่ซื้อขายอีก 3000  บาท  รวมทั้งหมด 155,014 บาท

 

สมาชิกทนายคลายทุกข์จึงขอคำปรึกษาว่า  ควรทำอย่างไร  ถ้าศาลตัดสินจะต้องจ่ายเขาหรือไม่   อีกอย่างครับทำไมเขาไม่หักเงินดาวน์ 40000 บาท ทำไมหักแค่เงินค่าส่งงวด 7 งวด และก็เงินขายทอดตลาด

 

คำปรึกษาทนายคลายทุกข์และทีมงานทนายความ

 1. เมือได้รับหมายศาลให้ติดต่อทนายเข้าไปสู้คดี เพื่อลดค่าเสียหาย  โดยทั่วไปศาลจะลดค่าเสียหายลงร้อยละ 30 ของทุนทรัพย์ที่ฟ้อง

2. เมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกัน ผู้ให้เช่าซื่อมีสิทธิเรียกค่าเสียหาย อันเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินเป็นค่าขาดประโยชน์ หรือการใช้ทรัพย์ที่ผิดปกติ หรือความสูญเสียหรือบุบสลาย ที่เป็นความผิดของผู้เช่าซื้อ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 561,562,573,574 แต่ผู้เช่าซื้อ

ยังมีสิทธิต่อสู้คดีในชั้นศาล โดยแสดงให้ศาลเห็นว่าค่าเสียหายหรือเบี้ยปรับนั้นสูงเกินส่วน ซึ่งศาลใช้ดุลยพินิจลดลงได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 383 ส่วนเงินดาวน์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่างวด ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิ์ริบได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 574

 

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 383  ถ้า เบี้ยปรับ ที่ริบนั้น สูงเกินส่วน ศาลจะลดลง เป็นจำนวนพอสมควร ก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่า สมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึง ทางได้เสีย ของเจ้าหนี้ทุกอย่าง อันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสีย ในเชิงทรัพย์สิน เมื่อ ได้ใช้เงิน ตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลด ก็เป็นอันขาดไป
            นอกจากกรณี ที่กล่าวไว้ใน มาตรา 379 และ 382 ท่านให้ใช้ วิธีเดียวกันนี้บังคับ ในเมื่อ บุคคล สัญญาว่า จะให้เบี้ยปรับ เมื่อ ตน กระทำ หรือ งดเว้นกระทำการ อันหนึ่งอันใด นั้นด้วย

 

มาตรา 561  ถ้า มิได้ทำหนังสือ ลงลายมือชื่อ ของคู่สัญญา แสดงไว้ต่อกันว่า ทรัพย์สิน ที่ให้เช่า มีสภาพอยู่อย่างไร ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้เช่า ได้รับ ทรัพย์สิน ที่เช่านั้นไป โดยสภาพ อันซ่อมแซมดีแล้ว และเมื่อ สัญญาได้เลิก หรือ ระงับลง ผู้เช่า ก็ต้องส่งคืน ทรัพย์สิน ในสภาพเช่นนั้น เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่า ทรัพย์สินนั้น มิได้ซ่อมแซมไว้ดี ในขณะที่ส่งมอบ

 

มาตรา 562   ผู้เช่า จะต้องรับผิด ในความสูญหาย หรือ บุบสลาย อย่างใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ ทรัพย์สิน ที่เช่า เพราะความผิด ของผู้เช่าเอง หรือ ของบุคคล ซึ่ง อยู่กับผู้เช่า หรือ ของผู้เช่าช่วง
            แต่ ผู้เช่า ไม่ต้องรับผิด ในความสูญหาย หรือ บุบสลาย อันเกิดแต่การใช้ ทรัพย์สินนั้น โดยชอบ

 

มาตรา 573  ผู้เช่า จะบอกเลิกสัญญา ในเวลาใดเวลาหนึ่ง ก็ได้ ด้วยส่งมอบ ทรัพย์สิน กลับคืนให้แก่เจ้าของ โดยเสียค่าใช้จ่าย ของตนเอง

 

มาตรา 574   ในกรณีผิดนัด ไม่ใช้เงิน สองคราวติดๆกัน หรือ กระทำผิดสัญญา ในข้อที่เป็นส่วนสำคัญ เจ้าของ ทรัพย์สิน จะบอกเลิกสัญญาเสีย ก็ได้ ถ้า เช่นนั้น บรรดาเงิน ที่ได้ใช้มาแล้วแต่ก่อน ให้ริบเป็นของ เจ้าของ ทรัพย์สิน และ เจ้าของ ทรัพย์สิน ชอบที่จะ กลับเข้าครอง ทรัพย์สิน นั้นได้ด้วย
            อนึ่ง ในกรณี กระทำผิดสัญญา เพราะผิดนัด ไม่ใช้เงิน ซึ่ง เป็นคราวที่สุดนั้น ท่านว่า เจ้าของ ทรัพย์สิน ชอบที่จะ ริบบรรดาเงิน ที่ได้ใช้มาแล้ว แต่ก่อน และ กลับเข้าครอง ทรัพย์สิน ได้ต่อเมื่อ ระยะเวลาใช้เงิน ได้พ้นกำหนดไปอีก งวดหนึ่ง

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 588

เป็นเรื่องลำบากใจที่จะต้องปรึกษาค่ะ คือก่อนหน้านี้ตกงานค่ะ เลยไม่ได้ส่งงวดรถเลย ผ่านไปถึง7เดือน เป็นเงินประมาณ 47,500฿ ไฟแนนซ์ถึงได้มาเอารถไป หลังจากโดนยึดแล้ว ทางเราก็พยายามที่จะติดต่อเคลียร์ค่าใช้จ่าย แต่ทางไฟแนนซ์บ่ายเบี่ยงที่จะเจรจาตลอด ทางนั้นจะพูดประมาณว่า เจ้าหน้าที่ไม่สะดวก นู่นนี่นั่น เดี๋ยวจะติดต่อกลับ พูดแบบนี้ตลอดถึง4ครั้ง นึกแล้วๆโอกาสจะได้คืนคงจะยากแล้ว จึงอยากจะปรึกษาผู้มีความรู้ค่ะว่า ถ้าทางไฟแนนซ์เรียกเก็บค่าส่วนต่างที่มากเกินควร เราต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ ตอนนี้อำนาจต่อรองแทบไม่มี เราเองก็อยากได้รถคืนค่ะ

โดยคุณ กีรติ 17 ต.ค. 2560, 21:41

ความคิดเห็นที่ 587

รถถูกยึดไปหลายปีแล้วค่ะที่ผ่านมากี่จ่ายส่วนต่างเดือน 2'000บาทแต่ตอนนี้ไม่ได้จ่ายมานาแล้วค่ะเพราะตกงานมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาว่าให้ไปจ่ายชำระก่อนสักหน่อยแต่ตอนนี้ไปมีเงินไปจ่ายค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าไม่จ่ายก็จะยืนฟ้องค่ะควรทำยังไงดี(อีกอย่างไม่อยากให้คนค้ำเค้าเดือดร้อนด้วยค่ะ)

โดยคุณ ชไมพร 10 ต.ค. 2560, 10:35

ความคิดเห็นที่ 586

รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ   เมื่อประมาณต้นปี 57 ได้ซื้อรถมือสองคนนึง แต่เอาชื่อน้องสาวเป็นคนซื้อ ตัวเราเป็นคนค้ำและผ่อนรถเอง   ต่อมาผ่อนไม่ไหว  แล้วไฟแนนซ์ก็มายึดรถไป จนกระทั่งผ่านไป 2 ปี กลางปี59 มีไฟแนนซ์ติดต่อกลับมาว่า ได้ขายทอดตลาดรถออกไป แต่มีค่าส่วนต่างอยู่ประมาณ 180,000 ซึ่งทางเราต้องเป็นคนรับผิดชอบ  อยากทราบว่าทางบริษัทขาดการติดต่อกับเราไปตั้ง 2 ปี ทั้งๆที่รถก็ขายทอดตลาดหลังจากยึดไปไม่ถึง 3 เดือนด้วยซ้ำ  แล้วตอนนี้เราก็ซื้อรถคันใหม่ ภาระก็เพิ่มขึ้น  คงไปจ่ายส่วนต่างไม่ได้  ควรจะทำยังไงดีค่ะ  ไม่อยากให้ชื่อน้องสาวต้องมีประวัติ  เราเป็นคนค้ำ ก็อยากจะจัดการเอง  แต่ไม่เคยมีหมายศาลมาเลยนะคะ   เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรดี

โดยคุณ อัมพร 2 ต.ค. 2560, 10:38

ความคิดเห็นที่ 585

ซื้อรถได้สามปีไม่สามารถส่งต่อได้จึงคืนรถไฟแนนได้นำไปขายทอดตลาดแจ้งขาดทุน159504.85บาทดิฉันได้ผ่อนชำระมา2ปีเป็นเงิน101000บาทแล้วตอนนี้ดิฉันตกงานไม่สามารถจะผ่อนชำระได้อีกดิฉันจึงขายทรัพสินบางอย่างได้เงิน23000บาทดิฉันโทรไปเจรจาจ่ายยอดนี้แต่ทางบริษัทบอกว่ายอดยังขาดอีกเยอะ บให้ดิฉันหาเงินมาปิด35000บาทฉันควรทำไงดีค่ะ

โดยคุณ ชนากานต์ 21 ก.ย. 2560, 14:34

ตอบความคิดเห็นที่ 585

กรณีตามปัญหา  ควรหาทางเจรจาชำระหนี้กับเจ้าหนี้ โดยอาจจะมีการขอทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้และผ่อนชำระหนี้กันต่อไป หรือหากมีข้อสงสัยให้โทรปรึกษาทนายคลายทุกข์เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 4 ต.ค. 2560, 11:31

ความคิดเห็นที่ 584

ตอนนี้มีบริษัททวงหนี้ที่ซื้อมูลหนี้จากบริษัทที่ให้เช่าซื้อ มาทวงรถมอเตอร์ไซด์ที่คืนไปแล้ว 10 ปี โดยอ้างว่า ซื้อสัญญาเช่าซื้อมาเมื่อ ปี 58 ติดต่อเจรจาประนอมหนี้แล้วค่ะ แต่ติดข้อสงสัย ว่าจำเป็นต้องจ่ายหรือไม่ เพราะคนรอบข้างบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องจ่าย ที่เจอมา คนที่คืนรถ ไม่มีปัญหาโดนทวงหนี้อะไรเลย ตอนนี้ลังเล กลัวโดนหลอกค่ะ รบกวนด้วยนะคะ

โดยคุณ Chu P. 26 ส.ค. 2560, 12:26

ความคิดเห็นที่ 583

ขอสอบถามค่ะ

1. เป็นคนนค้ำประกันการออกรถยนต์ให้น้องชายแต่ปรากฎว่าน้องส่งไม่ไหวแล้วให้ไฟแนนซ์รับมอบรถกับไปแล้วขายทอดตลาดต่อได้ประมาณไม่ถึงแสน และมีจดหมายแจ้งมาว่าขายทอดตลาดได้ ณ ตอนนี้รอหมายศาลแต่ยังไม่เห็นมีมา อยากถามว่าจะถูกยึดทรัพย์สินหรือไม่ เพราะตอนนี้น้องชายมีชื่อกู้ซื้อร่วมบ้านอยู่

แล้วต้องแก้ไขยังไง ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

โดยคุณ นัท 19 ส.ค. 2560, 17:03

ความคิดเห็นที่ 582

เป็นคนค้ำประกันซื้อขายรถมีหนังสือบังคับคดีขายทอดตลาดบ้านต้องทำอย่างไรดี

โดยคุณ พสธร เสาชะอม 22 มิ.ย. 2560, 02:15

ความคิดเห็นที่ 581

วื้อรถมอเตอไซค์มาผ่อนชำระไปหกงวดแล้วไม่ได้ผ่อนต่อโดนยึดรถคืนไปตั้งแต่ปี53 แล้วปี60มียอดส่วนต่างจากการขายประมูล 710797.15 ต้องทำยังงัยคะ
โดยคุณ รัณฬฎาพัทร นุชดารา 3 มิ.ย. 2560, 10:48

ตอบความคิดเห็นที่ 581

ให้ติดต่อขอผ่อนชำระหนี้ค่าเช่าซื้อกับไฟแนนซ์ต่อไป

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 27 มิ.ย. 2560, 14:25

ความคิดเห็นที่ 580

จะสอบถามค่ะ พอดีโดนยึดรถไป 7 ปีแล้วพึ่งมีหมายศาลมาให้ไปประนอมหนี้ควรทำอย่างไรค่ะ


โดยคุณ ณัฎฐ์พัชร์ 2 มิ.ย. 2560, 19:27

ตอบความคิดเห็นที่ 580

กรณีตามปัญหา  ควรไปศาลในกำหนดนัดแรกเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยขอทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อผ่อนชำระหนี้ ตามปพพ.มาตรา 850 มาตรา 852 จะเป็นประโยชน์ต่อท่านมากกว่าการถูกบังคับคดีอายัดเงินเดือนหรือถูกยึดทรัพย์สินตามปวิพ.มาตรา 271 มาตรา 275

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 19 มิ.ย. 2560, 16:57

ความคิดเห็นที่ 579

สอบถามหน่อยค่ะ พอดีซื้อรถมือสอง แล้วปล่อยยึด ให้จ่ายค่าส่วนต่าง 300,000 บาท ธนาคารติดต่อมาให้ชำระ เดือนละ 5,000 บาท ซึ่งมีภาระและไม่สามารถจ่ายได้ 

-ควรที่จะรอให้ธนาคารฟ้องศาลไหมค่ะ เพราะถูกยึดรถตั้งแต่ปี2556 ช่วงเดือน พฤษภาคม แต่ให้ผ่อนเดือนละ5,000 บาทคงไม่ไหวค่ะ

โดยคุณ sirinun 23 พ.ค. 2560, 12:59

ตอบความคิดเห็นที่ 579

 หากเจ้าหนี้ฟ้องคดี ท่านสามารถเข้าไกล่เกลี่ยขอผ่อนชำระหนี้ได้ตามกำหนดนัดของศาลครับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 14 มิ.ย. 2560, 11:34

ความคิดเห็นที่ 578

อยากจะทราบว่า ถ้าเราซื้อรถมือสองไป แต่ขาดส่ง แล้วบริษัทมายึด แล้วมีหนังสือ ให้จ่ายค่าเสียหายตามหลังอีก180000 และได้มีการส่งไปเดือนละ2000 ส่งได้3 เดือน แล้วขาดส่งเพราะส่งไม่ไหว ต่อมามีหมายศาลถึงบ้าน นัดขึ้นศาล เราไม่มีทรัพท์สินอะไรที่เป็นชื่อเรา นอกจาก รถมอไซ แล้วถ้าเราไม่ได้ไปศาล จะมีผลอะไรบ้างคะ 

โดยคุณ สาว 5 พ.ค. 2560, 13:59

ตอบความคิดเห็นที่ 578

กรณีตามปัญหา แนะนำให้ท่านไปศาลในกำหนดนัดแรก ซึ่งเป็นนัดไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยานตามปวิพ.มาตรา 193 โดยสามารถเจรจาขอทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อผ่อนชำระหนี้รายเดือนในยอดขั้นต่ำได้ ตามปพพ.มาตรา 850 มาตรา 852

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 28 พ.ค. 2560, 11:18

ความคิดเห็นที่ 577

 สอบถามหน่อยครับ

ผมค้ำรถให้เขา แล้วปรากฎว่าผู้เช่าซื้อได้ผิดสัญญาเช้าซื้อ โดยผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อเกินกว่า 3 งวดติดต่อกัน ธนาคารฯ ได้มีหนังสือถึงกระผม(ผู้ค้ำ) เพื่อให้ชำระหนี้และบอกเลิกสัญญา 

ต่อมา ธนาคารฯ ได้รับรถกลับคืนมา และนำออกประมูลขายทอดตลาด เมื่อ 13 มค 60 ได้ราคาเพียง 240,000 บาท ซึ่งยังไม่คุ้ม่าเสียหายของธนาคาร

ดังนั้น กระผมจึงยังต้องร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหายให้แก่ธนาคารฯ อีกเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 204,149.34 บาท ผมอยากทราบว่า ผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ และผู้เช่าซื้อก็ยังมีชีวิตอยู่และสามารถติดต่อได้ ทางธนาคารไม่คุยกับผู้เช่าซื้อหรือดำเนินการกับผู้เช่าซื้อก่อนหรือครับ?   ขอขอบพระคุณมากๆ ครับ

ค่าเสียหาย

ค่ ค่าเสียหายอันเนื่องจากการนำค่าเสียหายอันเนื่องจากการที่นำรถยนต์คันคันพิพ

โดยคุณ กิตติเณช 29 มี.ค. 2560, 13:35

ตอบความคิดเห็นที่ 577

ท่านสามารถไปไกล่เกลี่ยตามวันนัดที่ศาลได้ครับ เพื่อขอผ่อนชำระหนี้แทนผู้เช่าซื้อ เมื่อท่านผ่อนชำระแล้ว สามารถฟ้องไล่เบี้ยเอากับลูกหนี้(ผู้เช่าซื้อ)ได้ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 25 เม.ย. 2560, 16:12

ความคิดเห็นที่ 576

 สวัสดีค่ะ

หนูซื้อรถมาผ่อนได้แค่ปีเดียวค่ะ ก็ตกงานจึงไม่สามารถผ่อนต่อได้ เลยขายดาวน์ให้ผู้ใหญ่บ้านท่านนึงค่ะ แต่เขาซื้อไปแล้วก็ไม่ผ่อนต่อ จนมีหนังสือศาลส่งมาให้หนูไปไกล่เกลี่ย หนูก็ไปตามนัด หลังจากนั้น1เดือนก็มีหนังสือศาลมาอีกแจ้งให้หนูคืนรถให้ไฟแนนซ์หรือไม่ก็จ่ายเป็นเงินก้อนเลยค่ะ300,000กว่าบาท (ถ้าจะให้คืนรถหนูก็ไม่รู้จะไปหารถได้ที่ไหน เพราะทราบมาว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้ได้ขายรถไปอีกต่อแล้วค่ะ และตอนนี้ก็ไม่สามารถติดต่อผู้ใหญ่บ้านคนนี้ได้ เคยไปคุยกับกำนัน เรื่องก็เงียบ และถ้าให้จ่ายเป็นเงินก้อนก็ไม่สามารถหาได้เหมือนกันค่ะ) หนูเคยโทรไปที่ไฟแนนซ์เพื่อขอประนอมหนี้ แต่ไฟแนนซ์บอกว่าต้องขอตั้งแต่ตอนไปไกล่เกลี่ยที่ศาล เพราะถ้าหนังสือศาลใบที่2ออกแล้วก็ไม่สามารถประนอมหนี้ได้แล้ว แต่ตอนที่คุยกับทนายตอนไปไกล่เกลี่ย ทนายบอกว่าไม่ต้องจ่ายตอนนี้ก็ได้ เพราะต้องจ่ายเยอะ รอให้ได้หนังสือใบที่2ก่อนค่อยจ่ายเพราะจ่ายถูกกว่า ตอนนี้หนูไม่รู้จะทำยังไง เครียดค่ะเพราะยังไม่มีงานทำและมีลูกเล็กด้วยค่ะ

1.หนูควรทำยังไงบ้างคะ แนะนำแนวทางหน่อยค่ะ

2.หนูสามารถทำอะไรกับผู้ใหญ่บ้านที่ซื้อรถไปได้บ้างคะ อยากให้เขามีส่วนในการรับผิดชอบค่ะ

 

 

 

 

 

โดยคุณ นายีรา 29 มี.ค. 2560, 02:27

ความคิดเห็นที่ 575

 เป็นหนี้บ้านค่ะ โดยยึดไปเมื่อปี57ตอนหนี้มีหนี้คงค้างประมาณ500,000เมื่อ วันที16//2/60 มีหนังสือมอบอำนาจแจ้งมาที่บ้าน ให้บุคลที่มีชื่อในนั้น สามารถตามยึด อายัดทรัพย์สินของเรา ได้ อยากทราบว่า รถติดไฟแนนซ์อยุ่  ตอนนี้จะไปปิดยอดทั้งหมด แล้วทำการโอนเล่มให้เป็นชื่อคนใหม่ เขาจะตามเอากับเราได้อีกมั้ยครับ 

โดยคุณ พิมพ์พิกา 8 มี.ค. 2560, 13:41

ตอบความคิดเห็นที่ 575

กรณีตามปัญหา  ให้ท่านทำการตรวจสอบยอดหนี้กับเจ้าหนี้ของท่านเสียก่อน หากมีข้อสงสัยประการใดให้โทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายคลายทุกข์ได้ที่เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 25 เม.ย. 2560, 10:36

ความคิดเห็นที่ 574

 ขายรถยนตร์เอสยูวีเชฟโรเลตเครื่อง1.8ปี2002คนซื้อไม่ต้องออกตางค์สักบาทเดียวจัดไฟแนนช์ได้เท่าไหร่ขายกันเท่านั้นรถอยู่พัทลุงเด้อ....เชฟโรเลตซาฟีร่า0941726196

โดยคุณ สมปอง 2 มี.ค. 2560, 10:36

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก