ถูกไฟแนนซ์ฟ้องหลังถูกยึดรถ|ถูกไฟแนนซ์ฟ้องหลังถูกยึดรถ

ถูกไฟแนนซ์ฟ้องหลังถูกยึดรถ

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ถูกไฟแนนซ์ฟ้องหลังถูกยึดรถ

  • Decha Image Slide

สมาชิกทนายคลายทุกข์ ขอคำปรึกษาคดีความ ถูกไฟแนนซ์ฟ้องเรียกเงินหลังถูกยึดรถ สมาชิกทนายคลายทุกข์ ซื้อรถกระบะ toyota ในราคา 302,280 บาท

บทความวันที่ 12 ธ.ค. 2551, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 163691 ครั้ง


หัวข้อ : ถูกฟ้องหลังไฟแนนส์ยึดรถ

ถูกไฟแนนซ์ฟ้องหลังถูกยึดรถ

 

สมาชิกทนายคลายทุกข์ ขอคำปรึกษาคดีความ  ถูกไฟแนนซ์ฟ้องเรียกเงินหลังถูกยึดรถ  สมาชิกทนายคลายทุกข์  ซื้อรถกระบะ toyota ในราคา  302,280 บาท  วางเงินดาวน์ 40,000 บาท ส่งค่างวดไปแล้ว 7 เดือน รวมเป็นเงิน 35,226 บาท ส่งต่อไม่ไหวเขาเลยมายึดรถไป

 

หลังจากนั้นบริษัทไฟแนนซ์มาฟ้องเป็นคดีความ  แล้วนำรถไปขายทอดตลาดได้ 130,000 บาท  บริษัทไฟแนนซ์จึงฟ้องร้องเรียกหนี้ส่วนที่ขาดอีก 137,054 บาท บวกค่าขาดประโยชน์เดือนละ 5000 บาท 3 เดือน  เป็นเงิน 15,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการครอบครองรถยนต์ที่ซื้อขายอีก 3000  บาท  รวมทั้งหมด 155,014 บาท

 

สมาชิกทนายคลายทุกข์จึงขอคำปรึกษาว่า  ควรทำอย่างไร  ถ้าศาลตัดสินจะต้องจ่ายเขาหรือไม่   อีกอย่างครับทำไมเขาไม่หักเงินดาวน์ 40000 บาท ทำไมหักแค่เงินค่าส่งงวด 7 งวด และก็เงินขายทอดตลาด

 

คำปรึกษาทนายคลายทุกข์และทีมงานทนายความ

 1. เมือได้รับหมายศาลให้ติดต่อทนายเข้าไปสู้คดี เพื่อลดค่าเสียหาย  โดยทั่วไปศาลจะลดค่าเสียหายลงร้อยละ 30 ของทุนทรัพย์ที่ฟ้อง

2. เมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกัน ผู้ให้เช่าซื่อมีสิทธิเรียกค่าเสียหาย อันเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินเป็นค่าขาดประโยชน์ หรือการใช้ทรัพย์ที่ผิดปกติ หรือความสูญเสียหรือบุบสลาย ที่เป็นความผิดของผู้เช่าซื้อ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 561,562,573,574 แต่ผู้เช่าซื้อ

ยังมีสิทธิต่อสู้คดีในชั้นศาล โดยแสดงให้ศาลเห็นว่าค่าเสียหายหรือเบี้ยปรับนั้นสูงเกินส่วน ซึ่งศาลใช้ดุลยพินิจลดลงได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 383 ส่วนเงินดาวน์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่างวด ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิ์ริบได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 574

 

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 383  ถ้า เบี้ยปรับ ที่ริบนั้น สูงเกินส่วน ศาลจะลดลง เป็นจำนวนพอสมควร ก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่า สมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึง ทางได้เสีย ของเจ้าหนี้ทุกอย่าง อันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสีย ในเชิงทรัพย์สิน เมื่อ ได้ใช้เงิน ตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลด ก็เป็นอันขาดไป
            นอกจากกรณี ที่กล่าวไว้ใน มาตรา 379 และ 382 ท่านให้ใช้ วิธีเดียวกันนี้บังคับ ในเมื่อ บุคคล สัญญาว่า จะให้เบี้ยปรับ เมื่อ ตน กระทำ หรือ งดเว้นกระทำการ อันหนึ่งอันใด นั้นด้วย

 

มาตรา 561  ถ้า มิได้ทำหนังสือ ลงลายมือชื่อ ของคู่สัญญา แสดงไว้ต่อกันว่า ทรัพย์สิน ที่ให้เช่า มีสภาพอยู่อย่างไร ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้เช่า ได้รับ ทรัพย์สิน ที่เช่านั้นไป โดยสภาพ อันซ่อมแซมดีแล้ว และเมื่อ สัญญาได้เลิก หรือ ระงับลง ผู้เช่า ก็ต้องส่งคืน ทรัพย์สิน ในสภาพเช่นนั้น เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่า ทรัพย์สินนั้น มิได้ซ่อมแซมไว้ดี ในขณะที่ส่งมอบ

 

มาตรา 562   ผู้เช่า จะต้องรับผิด ในความสูญหาย หรือ บุบสลาย อย่างใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ ทรัพย์สิน ที่เช่า เพราะความผิด ของผู้เช่าเอง หรือ ของบุคคล ซึ่ง อยู่กับผู้เช่า หรือ ของผู้เช่าช่วง
            แต่ ผู้เช่า ไม่ต้องรับผิด ในความสูญหาย หรือ บุบสลาย อันเกิดแต่การใช้ ทรัพย์สินนั้น โดยชอบ

 

มาตรา 573  ผู้เช่า จะบอกเลิกสัญญา ในเวลาใดเวลาหนึ่ง ก็ได้ ด้วยส่งมอบ ทรัพย์สิน กลับคืนให้แก่เจ้าของ โดยเสียค่าใช้จ่าย ของตนเอง

 

มาตรา 574   ในกรณีผิดนัด ไม่ใช้เงิน สองคราวติดๆกัน หรือ กระทำผิดสัญญา ในข้อที่เป็นส่วนสำคัญ เจ้าของ ทรัพย์สิน จะบอกเลิกสัญญาเสีย ก็ได้ ถ้า เช่นนั้น บรรดาเงิน ที่ได้ใช้มาแล้วแต่ก่อน ให้ริบเป็นของ เจ้าของ ทรัพย์สิน และ เจ้าของ ทรัพย์สิน ชอบที่จะ กลับเข้าครอง ทรัพย์สิน นั้นได้ด้วย
            อนึ่ง ในกรณี กระทำผิดสัญญา เพราะผิดนัด ไม่ใช้เงิน ซึ่ง เป็นคราวที่สุดนั้น ท่านว่า เจ้าของ ทรัพย์สิน ชอบที่จะ ริบบรรดาเงิน ที่ได้ใช้มาแล้ว แต่ก่อน และ กลับเข้าครอง ทรัพย์สิน ได้ต่อเมื่อ ระยะเวลาใช้เงิน ได้พ้นกำหนดไปอีก งวดหนึ่ง

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 582

เป็นคนค้ำประกันซื้อขายรถมีหนังสือบังคับคดีขายทอดตลาดบ้านต้องทำอย่างไรดี

โดยคุณ พสธร เสาชะอม (223.24.xxx.xxx) 22 มิ.ย. 2560, 02:15

ความคิดเห็นที่ 581

วื้อรถมอเตอไซค์มาผ่อนชำระไปหกงวดแล้วไม่ได้ผ่อนต่อโดนยึดรถคืนไปตั้งแต่ปี53 แล้วปี60มียอดส่วนต่างจากการขายประมูล 710797.15 ต้องทำยังงัยคะ
โดยคุณ รัณฬฎาพัทร นุชดารา (1.20.xxx.xxx) 3 มิ.ย. 2560, 10:48

ตอบความคิดเห็นที่ 581

ให้ติดต่อขอผ่อนชำระหนี้ค่าเช่าซื้อกับไฟแนนซ์ต่อไป

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 27 มิ.ย. 2560, 14:25

ความคิดเห็นที่ 580

จะสอบถามค่ะ พอดีโดนยึดรถไป 7 ปีแล้วพึ่งมีหมายศาลมาให้ไปประนอมหนี้ควรทำอย่างไรค่ะ


โดยคุณ ณัฎฐ์พัชร์ (182.232.xxx.xxx) 2 มิ.ย. 2560, 19:27

ตอบความคิดเห็นที่ 580

กรณีตามปัญหา  ควรไปศาลในกำหนดนัดแรกเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยขอทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อผ่อนชำระหนี้ ตามปพพ.มาตรา 850 มาตรา 852 จะเป็นประโยชน์ต่อท่านมากกว่าการถูกบังคับคดีอายัดเงินเดือนหรือถูกยึดทรัพย์สินตามปวิพ.มาตรา 271 มาตรา 275

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 19 มิ.ย. 2560, 16:57

ความคิดเห็นที่ 579

สอบถามหน่อยค่ะ พอดีซื้อรถมือสอง แล้วปล่อยยึด ให้จ่ายค่าส่วนต่าง 300,000 บาท ธนาคารติดต่อมาให้ชำระ เดือนละ 5,000 บาท ซึ่งมีภาระและไม่สามารถจ่ายได้ 

-ควรที่จะรอให้ธนาคารฟ้องศาลไหมค่ะ เพราะถูกยึดรถตั้งแต่ปี2556 ช่วงเดือน พฤษภาคม แต่ให้ผ่อนเดือนละ5,000 บาทคงไม่ไหวค่ะ

โดยคุณ sirinun (1.20.xxx.xxx) 23 พ.ค. 2560, 12:59

ตอบความคิดเห็นที่ 579

 หากเจ้าหนี้ฟ้องคดี ท่านสามารถเข้าไกล่เกลี่ยขอผ่อนชำระหนี้ได้ตามกำหนดนัดของศาลครับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 14 มิ.ย. 2560, 11:34

ความคิดเห็นที่ 578

อยากจะทราบว่า ถ้าเราซื้อรถมือสองไป แต่ขาดส่ง แล้วบริษัทมายึด แล้วมีหนังสือ ให้จ่ายค่าเสียหายตามหลังอีก180000 และได้มีการส่งไปเดือนละ2000 ส่งได้3 เดือน แล้วขาดส่งเพราะส่งไม่ไหว ต่อมามีหมายศาลถึงบ้าน นัดขึ้นศาล เราไม่มีทรัพท์สินอะไรที่เป็นชื่อเรา นอกจาก รถมอไซ แล้วถ้าเราไม่ได้ไปศาล จะมีผลอะไรบ้างคะ 

โดยคุณ สาว (182.232.xxx.xxx) 5 พ.ค. 2560, 13:59

ตอบความคิดเห็นที่ 578

กรณีตามปัญหา แนะนำให้ท่านไปศาลในกำหนดนัดแรก ซึ่งเป็นนัดไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยานตามปวิพ.มาตรา 193 โดยสามารถเจรจาขอทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อผ่อนชำระหนี้รายเดือนในยอดขั้นต่ำได้ ตามปพพ.มาตรา 850 มาตรา 852

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (180.183.xxx.xxx) 28 พ.ค. 2560, 11:18

ความคิดเห็นที่ 577

 สอบถามหน่อยครับ

ผมค้ำรถให้เขา แล้วปรากฎว่าผู้เช่าซื้อได้ผิดสัญญาเช้าซื้อ โดยผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อเกินกว่า 3 งวดติดต่อกัน ธนาคารฯ ได้มีหนังสือถึงกระผม(ผู้ค้ำ) เพื่อให้ชำระหนี้และบอกเลิกสัญญา 

ต่อมา ธนาคารฯ ได้รับรถกลับคืนมา และนำออกประมูลขายทอดตลาด เมื่อ 13 มค 60 ได้ราคาเพียง 240,000 บาท ซึ่งยังไม่คุ้ม่าเสียหายของธนาคาร

ดังนั้น กระผมจึงยังต้องร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหายให้แก่ธนาคารฯ อีกเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 204,149.34 บาท ผมอยากทราบว่า ผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ และผู้เช่าซื้อก็ยังมีชีวิตอยู่และสามารถติดต่อได้ ทางธนาคารไม่คุยกับผู้เช่าซื้อหรือดำเนินการกับผู้เช่าซื้อก่อนหรือครับ?   ขอขอบพระคุณมากๆ ครับ

ค่าเสียหาย

ค่ ค่าเสียหายอันเนื่องจากการนำค่าเสียหายอันเนื่องจากการที่นำรถยนต์คันคันพิพ

โดยคุณ กิตติเณช (27.55.xxx.xxx) 29 มี.ค. 2560, 13:35

ตอบความคิดเห็นที่ 577

ท่านสามารถไปไกล่เกลี่ยตามวันนัดที่ศาลได้ครับ เพื่อขอผ่อนชำระหนี้แทนผู้เช่าซื้อ เมื่อท่านผ่อนชำระแล้ว สามารถฟ้องไล่เบี้ยเอากับลูกหนี้(ผู้เช่าซื้อ)ได้ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 25 เม.ย. 2560, 16:12

ความคิดเห็นที่ 576

 สวัสดีค่ะ

หนูซื้อรถมาผ่อนได้แค่ปีเดียวค่ะ ก็ตกงานจึงไม่สามารถผ่อนต่อได้ เลยขายดาวน์ให้ผู้ใหญ่บ้านท่านนึงค่ะ แต่เขาซื้อไปแล้วก็ไม่ผ่อนต่อ จนมีหนังสือศาลส่งมาให้หนูไปไกล่เกลี่ย หนูก็ไปตามนัด หลังจากนั้น1เดือนก็มีหนังสือศาลมาอีกแจ้งให้หนูคืนรถให้ไฟแนนซ์หรือไม่ก็จ่ายเป็นเงินก้อนเลยค่ะ300,000กว่าบาท (ถ้าจะให้คืนรถหนูก็ไม่รู้จะไปหารถได้ที่ไหน เพราะทราบมาว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้ได้ขายรถไปอีกต่อแล้วค่ะ และตอนนี้ก็ไม่สามารถติดต่อผู้ใหญ่บ้านคนนี้ได้ เคยไปคุยกับกำนัน เรื่องก็เงียบ และถ้าให้จ่ายเป็นเงินก้อนก็ไม่สามารถหาได้เหมือนกันค่ะ) หนูเคยโทรไปที่ไฟแนนซ์เพื่อขอประนอมหนี้ แต่ไฟแนนซ์บอกว่าต้องขอตั้งแต่ตอนไปไกล่เกลี่ยที่ศาล เพราะถ้าหนังสือศาลใบที่2ออกแล้วก็ไม่สามารถประนอมหนี้ได้แล้ว แต่ตอนที่คุยกับทนายตอนไปไกล่เกลี่ย ทนายบอกว่าไม่ต้องจ่ายตอนนี้ก็ได้ เพราะต้องจ่ายเยอะ รอให้ได้หนังสือใบที่2ก่อนค่อยจ่ายเพราะจ่ายถูกกว่า ตอนนี้หนูไม่รู้จะทำยังไง เครียดค่ะเพราะยังไม่มีงานทำและมีลูกเล็กด้วยค่ะ

1.หนูควรทำยังไงบ้างคะ แนะนำแนวทางหน่อยค่ะ

2.หนูสามารถทำอะไรกับผู้ใหญ่บ้านที่ซื้อรถไปได้บ้างคะ อยากให้เขามีส่วนในการรับผิดชอบค่ะ

 

 

 

 

 

โดยคุณ นายีรา (49.230.xxx.xxx) 29 มี.ค. 2560, 02:27

ความคิดเห็นที่ 575

 เป็นหนี้บ้านค่ะ โดยยึดไปเมื่อปี57ตอนหนี้มีหนี้คงค้างประมาณ500,000เมื่อ วันที16//2/60 มีหนังสือมอบอำนาจแจ้งมาที่บ้าน ให้บุคลที่มีชื่อในนั้น สามารถตามยึด อายัดทรัพย์สินของเรา ได้ อยากทราบว่า รถติดไฟแนนซ์อยุ่  ตอนนี้จะไปปิดยอดทั้งหมด แล้วทำการโอนเล่มให้เป็นชื่อคนใหม่ เขาจะตามเอากับเราได้อีกมั้ยครับ 

โดยคุณ พิมพ์พิกา (182.232.xxx.xxx) 8 มี.ค. 2560, 13:41

ตอบความคิดเห็นที่ 575

กรณีตามปัญหา  ให้ท่านทำการตรวจสอบยอดหนี้กับเจ้าหนี้ของท่านเสียก่อน หากมีข้อสงสัยประการใดให้โทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายคลายทุกข์ได้ที่เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 25 เม.ย. 2560, 10:36

ความคิดเห็นที่ 574

 ขายรถยนตร์เอสยูวีเชฟโรเลตเครื่อง1.8ปี2002คนซื้อไม่ต้องออกตางค์สักบาทเดียวจัดไฟแนนช์ได้เท่าไหร่ขายกันเท่านั้นรถอยู่พัทลุงเด้อ....เชฟโรเลตซาฟีร่า0941726196

โดยคุณ สมปอง (113.53.xxx.xxx) 2 มี.ค. 2560, 10:36

ความคิดเห็นที่ 573

 รถเกิดอุบัติเหตุซ่อมไม่ได้ มีหนี้ค้างอยู่ 300000 บาท ส่งหนีเดือนละ 7500 บาท

จะส่งต่อหรือปล่อยให้ยึดซากไป แล้วเค้าจะฟ้งอเท่าไหร่ และจะต่อสู้อย่างไรให้ชำระน้อยๆได้

โดยคุณ (183.89.xxx.xxx) 26 ก.พ. 2560, 16:25

ตอบความคิดเห็นที่ 573

ต้องฟังคำตอบ
โดยคุณ คบพลัฏฐ์ กลิ่นสุมาลย์ (183.88.xxx.xxx) 25 เม.ย. 2560, 03:40

ความคิดเห็นที่ 572

 พ่อไห้เค้ายึดรถไป แล้วหลังจากนั้นไม่นาน  เค้าจะเก็บค่ารถสึกหลอ 60000 ต้องทำไงครับ  มันถูกต้องมั้ยครับ

โดยคุณ (27.55.xxx.xxx) 16 ก.พ. 2560, 17:47

ความคิดเห็นที่ 571

 สอบถามหน่อยค่ะ ดิฉันได้ซื้อรถมือสองดาวน์มา50,000บาท ส่งเดือนล่ะ7,020บาท แต่รถคันนี้4แสนกว่า ส่งมาจะเกือบปีนึงแล้วส่งไม่ไหวขาดส่งมา3เดือนน่าจะได้ แล้วก้อมีไฟแนนซ์มายึดรถไปเราก้อเซ็นมอบรถให้ผ่านไปจะปีนึงได้ก้อมีใบศาลส่งมาให้ช่วงนั้นตั้งท้องแก่พอดีเลยไม่ได้ไปขึ้นศาลตามที่นัด เเล่วมีเอกสารส่งมาว่าคุนต้องใช้หนี้ประมาน2แสนกว่าเนื่องจากรถที่เขาไปประมูลขาดทุนเลยทำให้บริษัทเสียหาย เขาเลยมาย้อนเก็บตามหลัง

เเล่วมีพนักงานโทรมาบอกว่าให้เราตกลงเราก้อตกลงจะจ่ายให้เดือนละพัน พอส่งได้ไม่กี่เดือนก้อขาดส่ง พอดีแฟนทำงานคนเดียวช่วงนั้นหนี้สินก้อเยอะอยุ่เลยส่งไม่ไหว แล้วเขาก้อโทรหาคนค้ำเป็นแม่ของแฟน คนติดตามทวงเขาบอกว่าถ้าไม่จ่ายเขาจะยึดทรัพย์สินที่ทำกินไร่ข้าวโพด แต่โฉนดเป็น สพก ไม่ใช้ นส3 เขาสามารถยึดได้เปล่าค่ะ ของผู้ค้ำ

 
โดยคุณ ทิพวรรฌ์ (182.232.xxx.xxx) 12 ก.พ. 2560, 11:23

ตอบความคิดเห็นที่ 571

 หากที่ดินไม่มีโฉนดหรือ นส.3ก ที่มีชื่อท่านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เพียงแต่ท่านครอบครองทำประโยชน์ที่ดินของรัฐเท่านั้น เจ้าหนี้ก็ไม่มีสิทธิยึดได้ครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 27 มี.ค. 2560, 16:35

ความคิดเห็นที่ 570

 หากที่ดินไม่มีโฉนดหรือ นส.3ก ที่มีชื่อท่านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เพียงแต่ท่านครอบครองทำประโยชน์ที่ดินของรัฐเท่านั้น เจ้าหนี้ก็ไม่มีสิทธิยึดได้ครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 27 มี.ค. 2560, 16:35

ความคิดเห็นที่ 569

 คือหนูเช่าซื้อรถนิสสันมาเข้าไฟแนนซ์ของกรุงศรี 299000บาทค่ะผ่อนมาระยะนึงผ่อนไม่ไหวเลยปล่อยมาประมาณปีกว่าโดยไม่ได้ติดต่อธนาคารเลยอยากทราบว่าถ้าหนูจะคืนรถต้องทำยังงัยแล้วถ้าคืนจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมที่ต้องจ่ายให้ธนาคารมั้ยค่ะมีหนังสือส่งมาว่าจะฟ้องดำเนินคดีหนูจะทำงัยดีค่ะ

โดยคุณ นางสาวนิรมล วงศ์กูล (223.24.xxx.xxx) 4 ก.พ. 2560, 00:06

ความคิดเห็นที่ 568

 ออกรถให้เพื่อน แล้วเพื่อนไม่ส่งเลย จนกระทั่งไฟแนนซ์มายึดรถ แต่เพื่อนก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลย ควรทำอย่างไรดีคะ

โดยคุณ น้ำทิพย์ (125.27.xxx.xxx) 27 ม.ค. 2560, 13:46

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก