งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร

นางนิตญา เรือนทอง ร้องทุกข์เรื่องไปทำเรื่องขอเปลี่ยนนามสกุลลูกชาย แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ของสำนักงานเขตพญาไท

บทความวันที่ 9 ก.ค. 2551, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 83056 ครั้ง


ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร

ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร

 

นางนิตญา  เรือนทอง  ร้องทุกข์เรื่องไปทำเรื่องขอเปลี่ยนนามสกุลลูกชาย  แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ของสำนักงานเขตพญาไท  ไม่ทำให้อ้างรอให้เด็กโตก่อน  เป็นเหตุให้ขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์

 

            นางนิตญาเล่าว่า  ได้อยู่กินกับสามีมาหลายปี ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน  มีลูกชายด้วยกัน 1 คน  ในวันลูกเกิดพ่อไปแจ้งเกิดและลงในสูติบัตรให้บุตรใช้นามสกุลของพ่อ  อยู่ด้วยกันมาระยะหนึ่งเลิกกับสามี  แต่ลูกอยู่ในการปกครองของนางนิตญา

 

            เมื่อลูกเข้าโรงเรียน  เวลาที่ต้องทำเรื่องต่าง ๆ จะมีปัญหาเนื่องจากต้องให้พ่อรับรู้หรือเซ็นเอกสารด้วย  จนทำให้นางนิตญาต้องการต้องการเปลี่ยนนามสกุลให้ลูก  ไปติดต่อที่สำนักงานเขต  เจ้าหน้าที่บอกว่ารอให้เด็กโตก่อน  จึงไม่ทำเรื่องให้  ทั้ง ๆ ที่ลูกอายุ 8 ขวบแล้ว

คำแนะนำ

        อาจารย์เดชาจึงทำหนังสือไปถึงนายทะเบียนเพื่อขอเปลี่ยนชื่อสกุลบุตร  ซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติจะมีความผิดตาม ป.พ.พ.1566  และพ.ร.บ.ชื่อสกุล พ.ศ. 2505 มาตรา 12, มาตรา 15, มาตรา 18

 

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1566 บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา

อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดาในกรณีดังต่อไปนี้

(1) มารดาหรือบิดาตาย

(2) ไม่แน่นอนว่ามารดาหรือบิดามีชีวิตอยู่หรือตาย

(3) มารดาหรือบิดาถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(4) มารดาหรือบิดาต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟั่นเฟือน

(5) ศาลสั่งให้อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา

(6) บิดาและมารดาตกลงกันตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ตกลงกันได้

 

พระราชบัญญัติชื่อสกุล พ.ศ. 2505

มาตรา 12  คู่สมรสมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของตน

การตกลงกันตามวรรคหนึ่ง จะกระทำเมื่อมีการสมรสหรือในระหว่างสมรสก็ได้

ข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง คู่สมรสจะตกลงเปลี่ยนแปลงภายหลังก็ได้

 

มาตรา 15  ผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็ก หรือเจ้าของสถานพยาบาลสถานสงเคราะห์ หรือสถานอุปการะเลี้ยงดูเด็ก ประสงค์จะจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลของเด็กซึ่งตนอุปการะเลี้ยงดูหรือเด็กแห่งสถานดังกล่าวซึ่งมีสัญชาติไทยแต่ไม่ปรากฏชื่อสกุลใช้ร่วมกันหรือแยกกัน ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้อุปการะเลี้ยงดูมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือที่สถานดังกล่าวตั้งอยู่ และให้นำความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา 9 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 

มาตรา 18  ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งไม่รับจดทะเบียนชื่อสกุล ผู้ขอจดทะเบียนชื่อสกุลมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่งโดยยื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียนท้องที่คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

 

               

           

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 371

ดิฉันอยากทราบว่าการเปรียนนามสกุลลูกสาวจะทำได้ใหม  เนื่องจาก ดิฉันได้คลอดลูกโดยให้ลูกใช้นามสกุลสามีที่อยู่กินด้วยกันในเวลานั้นแต่ตอนนี้ได้เลิกกันนานมากแล้วซึ้งพ่อของบุตรจริงๆได้เสียชีวิตไปก่อนที่ดิฉันจะคลอดลูกสาว  แล้วในเวลานี้ลูกได้รับการดูแลจากแม่และน้องสาว ของสามีที่เสียชีวิตมาเปนเวลาหลายปี  แต่ตอนนี้ต้องการให้ลูกเปลี่ยนนามสกุลจากสามีที่เลิกรากันไป  เพื่อมาใช้นามสกุลของสามีที่เสียชีวิต  ไม่ทราบว่าทางเราสามารถทำได้ใหมค่ะ

โดยคุณ สุกัญญา (223.24.xxx.xxx) 26 พ.ค. 2560, 17:20

ความคิดเห็นที่ 370

อยากทราบว่าถ้าจะเปลี่ยนนามสกุลจากของพ่อมาเป็นของแม่ต้องให้พ่อมาเซ็นให้มั้ยค่ะ.. แต่พ่อกับแม่ไม่ได้เลิกกันหรอกค่ะ แต่หนูอยากใช้นามสกุลแม่และ

 คือตอนนี้หนูอายุ 16 จะเข้า 17 แล้วค่ะ อยากทราบว่าถ้าจะเปลี่ยนนามสกุลเองจะเปลี่ยนได้ป่าวค่ะ 

โดยคุณ อรจิรา (49.229.xxx.xxx) 4 พ.ค. 2560, 09:39

ความคิดเห็นที่ 369

ไปขอเปลี่ยนชื่อนามสกุลลูกสาวมาเหมือนกันแต่ปลัดบอกว่าไม่อนุญาติให้เปลี่ยนต้องให้พ่อมาเซ็น

แต่เราไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันส่วนตัวพ่อเค้าก็ไปมีเมียใหม่ลูกใหม่แล้วอยากทราบว่าเราต้องงทำไงค่ะ

โดยคุณ วริษา (171.5.xxx.xxx) 29 เม.ย. 2560, 23:19

ตอบความคิดเห็นที่ 369

เมื่อท่านและสามีไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ท่านเท่านั้นที่เป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กตามปพพ. มาตรา 1546 เพราะฉะนั้น ท่านสามารถแจ้งปลัดอำเภอเพื่อเปลี่ยนนามสกุลบุตรมาใช้นามสกุลของท่านได้ทันที

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (180.183.xxx.xxx) 17 พ.ค. 2560, 14:40

ความคิดเห็นที่ 368

ผมได้หย่ากับภรรยา มีบุตร1คนใช้นามสกุลของภรรยา ปัจจุบันลูกอายุ3ปี6เดือน ภรรยายินยอมให้ใช้นามสกุลผมได้แล้วแต่ภรรยาไม่สะดวกไปดำเนินการเปลี่ยนนามสกุลที่อำเภอให้ ซึ่งบุตรอยู่ในทะเบียนบ้านผมตั้งแต่แรก ผมสามารถให้ภรรยาทำหนังสือมอบอำนาจให้ผมดำเนินการแทนแล้วไปติดต่อเปลี่ยนนามสกุลที่อำเภอได้หรือไม่ครับ


โดยคุณ อคพล (122.155.xxx.xxx) 12 เม.ย. 2560, 03:45

ความคิดเห็นที่ 367


โดยคุณ แทน (49.237.xxx.xxx) 11 เม.ย. 2560, 03:40

ความคิดเห็นที่ 366

ตอนนี้ลูกอายุได้ 7 เดือน เดิมตอนแจ้งเกิดพ่อเป็นคนแจ้งเกิดแล้วใช้นามสกุลพ่อแต่ตอนนี้พ่อน้องไม่ได้อยู่ด้วยแล้วและไม่ได้ส่งเสียอะไรลูกเลย คุณแม่ต้องการจะไปเปลี่ยนนามสกุลให้ลูกไปใช้ของแม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ  และต้องให้พ่อไปเซ็นเอกสารด้วยหรือเปล่าเพราะไม่สามารถติดต่อกับพ่อได้แล้ว

โดยคุณ ปุ๊ก (58.8.xxx.xxx) 7 เม.ย. 2560, 14:32

ตอบความคิดเห็นที่ 366

กรณีตามปัญหา  หากท่านไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับสามีตามปพพ.มาตรา 1457 ย่อมถือว่าท่านเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรตามมาตรา 1567 ดังนั้น จึงสามารถไปติดต่อกับสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 11 พ.ค. 2560, 13:59

ตอบความคิดเห็นที่ 366

 เดิมตอนแจ้งเกิดพ่อเป็นคนแจ้งเกิดแล้วใช้นามสกุลพ่อแต่ตอนนี้พ่อน้องไม่ได้อยู่ด้วยแล้วและไม่ได้ส่งเสียอะไรลูกเลย คุณแม่ต้องการจะไปเปลี่ยนนามสกุลให้ลูกไปใช้ของแม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ  และต้องให้พ่อไปเซ็นเอกสารด้วยหรือเปล่าเพราะไม่สามารถติดต่อกับพ่อได้แล้ว

โดยคุณ ปิยะพร สว่างโชติ (1.47.xxx.xxx) 15 เม.ย. 2560, 06:31

ความคิดเห็นที่ 365

 อยากจะเปลียนนามสกุลให้ลูชายแต่ตอนนี้ลูกชาให้นามสกุลคนอื้นอยุ่จะสามารถเปลีนมาใช้นามสกุลผมได้หรือไม่เพราะผมเป็นพ่อแท้แต่ไม่ไดเเจ้งเกิดเอง

โดยคุณ พ่อของลูก (49.230.xxx.xxx) 14 มี.ค. 2560, 17:06

ความคิดเห็นที่ 364

เรียน คุณทนาย 

ดิฉันมีเรื่องรบกวนสอบถามค่ะดิฉันเเต่งงานกะสามีมีลูกด้วยกัน1คนไม่ได้จดทะเบียนสมรสส่วนสามีมีลูกติดเขา2คนและสามีติดทะเบียนสมรสอยู่เเล้วลูกที่เกิดกับดิฉันให้ใช้นามสกุลเเม่เเละสามีก็ยินยอมแต่ติดที่ทางปู่ย่าดูเหมือนจะไม่พอใจที่ดิฉันให้ลูกใช้นามสกุลดิฉันค่ะเลยจะเป็นที่ไม่พอใจแต่ดิฉันไม่อยากเปลื่ยนจะเป็นไรใหมรึว่าถ้าเปลื่ยนแล้วพอเขาโตมาหน่อยแล้วดิฉันเปลื่ยนมาใช้ของดิฉันเหมือนเดิมได้ใหมค่ะ(ลูกดิฉันเลี้ยงเองผุ้หญิงค่ะแค่อยากให้นามสกุลแม่เเค่นั้นผิดมากรึค่ะ)

โดยคุณ จารุพิชญา สิทธิจินดา (182.232.xxx.xxx) 2 มี.ค. 2560, 12:19

ความคิดเห็นที่ 363

 อยากเปลี่ยนเหมือนกันค่ะแยกทางกนมาหลายปีแล้วแต่เขายังมีชีวิตอยู่ค่ะ

โดยคุณ วราวรรณ (223.205.xxx.xxx) 13 ก.พ. 2560, 16:46

ความคิดเห็นที่ 362

 ดิฉันจะตรวจสอบนามสกุลว่าซ้ำกับใครหรือไม่ต้องไปตรวจสอบที่ไหนคะ

โดยคุณ กนกวรรณ พาชื่น (171.97.xxx.xxx) 12 ก.พ. 2560, 20:38

ความคิดเห็นที่ 361

ลูกดิฉันอายุ2ขวบพ่อของเด็กกับดิฉันไม่ได้จดทะเบียนกันสามารถย้ายลูกออกจากทะเบียนบ้านทางพ่อเด็กมาอยู่ทะเบียนบ้านเราได้หรือไม่แต่ดิฉันเป็นบัตรต่างด้าวแต่มีทร.13อยู่ในไทย(บัตรสีชมพู)ลูกจะมีสิทธิได้บัตรไทยด้วยไหมและสามารถย้ายปลายทางได้หรือไม่หรือต้องไปย้ายที่อำเภอของพ่อเด็ก

โดยคุณ (49.230.xxx.xxx) 30 ม.ค. 2560, 22:33

ตอบความคิดเห็นที่ 361

 แนะนำให้ท่านเข้าปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขตเพื่อให้ความช่วยเหลือแนะนำเรื่องคนต่างด้าวและการได้สัญชาติไทยครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (180.183.xxx.xxx) 8 ก.พ. 2560, 11:08

ความคิดเห็นที่ 360

 แนะนำให้ท่านเข้าปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขตเพื่อให้ความช่วยเหลือแนะนำเรื่องคนต่างด้าวและการได้สัญชาติไทยครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (180.183.xxx.xxx) 8 ก.พ. 2560, 11:08

ความคิดเห็นที่ 359

 มีลูกสองคน อายุ 8. ขวบ กับ 6 ขวบ จดทะเบียนสมรสกับแฟนเก่า ตอนนี้เลิกกันแล้วแต่ยังไม่หย่า (เพราะฝ่ายชายบ่ายเบี่ยงไม่มีความรับผิดชอบ)เราเลี้ยงลูกคนเดียวมาเกือบๆ จะหกปีแล้วฝ่ายชายไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูอะไรเลย ต้องการ หย่า เปลี่ยนนามสกุลลูก(เดิมใช้นามสกุลแฟนเก่า)มาเป็นนามสกุลเรา และต้องการมีเอกสารว่าลูกอยู่ในความดูแลของเราทั้งหมด สามารถทำได้ในวันเดียวกันให้เสร็จเรียบร้อยเลยไหมคะ กังวลใจคะ ไม่ต้องการให้เขามาเกี่ยวข้องอะไรเลยคะ

โดยคุณ Wannisa (27.145.xxx.xxx) 25 ม.ค. 2560, 18:59

ตอบความคิดเห็นที่ 359

 หากสามีท่านไม่ยอมหย่า แนะนำให้ท่านเข้าพบทนายความเพื่อฟ้องหย่าตาม ป.พ.พ.มาตรา 1516 และสามารถเรียกค่าอุปการะบุตรในคำฟ้องไปทีเดียวได้เลยครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.88.xxx.xxx) 8 ก.พ. 2560, 10:27

ความคิดเห็นที่ 358

 หากสามีท่านไม่ยอมหย่า แนะนำให้ท่านเข้าพบทนายความเพื่อฟ้องหย่าตาม ป.พ.พ.มาตรา 1516 และสามารถเรียกค่าอุปการะบุตรในคำฟ้องไปทีเดียวได้เลยครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.88.xxx.xxx) 8 ก.พ. 2560, 10:27

ความคิดเห็นที่ 357

 เรียนคุณ ทนาย

เนื่องจากดิฉัน อายุ18ปี จะขอเปลี่ยนนามสกุลลูกชาย

เพราะพ่อไม่ได้เลี้ยงดูและรับผิดชอบอารัยเลย และวันนี้

ดิฉันได้ไปขอเปลี่ยนนามสกุลลูก มาเป็นของดิฉัน แต่นายอำเภอคนนั้นบอกว่า ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ต้องให้พ่อมาเซน

ดิฉันก้ไม่เข้าใจ เหมือนกัน เลยอยากทราบว่ามันเปลี่ยนได้มั้ย

โดยคุณ อนงค์นาถ ทองเขียว (49.230.xxx.xxx) 23 ม.ค. 2560, 09:33

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก