ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร|ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร

ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร

นางนิตญา เรือนทอง ร้องทุกข์เรื่องไปทำเรื่องขอเปลี่ยนนามสกุลลูกชาย แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ของสำนักงานเขตพญาไท

บทความวันที่ 9 ก.ค. 2551, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 89058 ครั้ง


ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร

ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร

 

นางนิตญา  เรือนทอง  ร้องทุกข์เรื่องไปทำเรื่องขอเปลี่ยนนามสกุลลูกชาย  แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ของสำนักงานเขตพญาไท  ไม่ทำให้อ้างรอให้เด็กโตก่อน  เป็นเหตุให้ขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์

 

            นางนิตญาเล่าว่า  ได้อยู่กินกับสามีมาหลายปี ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน  มีลูกชายด้วยกัน 1 คน  ในวันลูกเกิดพ่อไปแจ้งเกิดและลงในสูติบัตรให้บุตรใช้นามสกุลของพ่อ  อยู่ด้วยกันมาระยะหนึ่งเลิกกับสามี  แต่ลูกอยู่ในการปกครองของนางนิตญา

 

            เมื่อลูกเข้าโรงเรียน  เวลาที่ต้องทำเรื่องต่าง ๆ จะมีปัญหาเนื่องจากต้องให้พ่อรับรู้หรือเซ็นเอกสารด้วย  จนทำให้นางนิตญาต้องการต้องการเปลี่ยนนามสกุลให้ลูก  ไปติดต่อที่สำนักงานเขต  เจ้าหน้าที่บอกว่ารอให้เด็กโตก่อน  จึงไม่ทำเรื่องให้  ทั้ง ๆ ที่ลูกอายุ 8 ขวบแล้ว

คำแนะนำ

        อาจารย์เดชาจึงทำหนังสือไปถึงนายทะเบียนเพื่อขอเปลี่ยนชื่อสกุลบุตร  ซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติจะมีความผิดตาม ป.พ.พ.1566  และพ.ร.บ.ชื่อสกุล พ.ศ. 2505 มาตรา 12, มาตรา 15, มาตรา 18

 

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1566 บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา

อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดาในกรณีดังต่อไปนี้

(1) มารดาหรือบิดาตาย

(2) ไม่แน่นอนว่ามารดาหรือบิดามีชีวิตอยู่หรือตาย

(3) มารดาหรือบิดาถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(4) มารดาหรือบิดาต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟั่นเฟือน

(5) ศาลสั่งให้อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา

(6) บิดาและมารดาตกลงกันตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ตกลงกันได้

 

พระราชบัญญัติชื่อสกุล พ.ศ. 2505

มาตรา 12  คู่สมรสมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของตน

การตกลงกันตามวรรคหนึ่ง จะกระทำเมื่อมีการสมรสหรือในระหว่างสมรสก็ได้

ข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง คู่สมรสจะตกลงเปลี่ยนแปลงภายหลังก็ได้

 

มาตรา 15  ผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็ก หรือเจ้าของสถานพยาบาลสถานสงเคราะห์ หรือสถานอุปการะเลี้ยงดูเด็ก ประสงค์จะจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลของเด็กซึ่งตนอุปการะเลี้ยงดูหรือเด็กแห่งสถานดังกล่าวซึ่งมีสัญชาติไทยแต่ไม่ปรากฏชื่อสกุลใช้ร่วมกันหรือแยกกัน ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้อุปการะเลี้ยงดูมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือที่สถานดังกล่าวตั้งอยู่ และให้นำความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา 9 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 

มาตรา 18  ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งไม่รับจดทะเบียนชื่อสกุล ผู้ขอจดทะเบียนชื่อสกุลมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่งโดยยื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียนท้องที่คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

 

               

           

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 383

ดิฉันได้หย่ากับสามีแล้ว แต่ลูกยังติดนามสกุลของสามีเก่าอยู่ เลยอยากทราบว่า ดิฉันจะสามารถเปลี่ยนนามสกุลของลูกได้มั้ยคะ เพราะ ตอนหย่าระบุว่า บุตรอยู่ในความดูแลของทั้ง 2 ฝ่ายและ บิดามารดาต้องส่งเสียเลี้ยงดูบุตรทั้งคู่ แต่ตอนนี้เขาไม่เคยส่งเสียลูกเลยค่ะ และลูกก็อยู่กับดิฉันค่ะ

โดยคุณ วรรณวนัช 10 ต.ค. 2560, 10:56

ความคิดเห็นที่ 382

สวัสดีค่ะ 

ดิฉันได้หย่ากับสามี จะคบกำหนด 1ปีแล้ว มีบุตร 2 คน และใบหย่า ระบุว่าบุตรอยู่ในความมารดาเพียงผู้เดียว ดิฉันดำเนินการเปลี่ยนนามสกุลมาใช้ของดิฉันได้เลยไหมค่ะ   ค่าใช้จ่ายดิฉันสงเสียลูกทั้งหมด แต่ พ่อของเด็ก ระบุในใบหย่า ตะส่งให้ลูก3000 ต่อเดือนนี่จะคบ1ปีแล้วค่ะ เค้าส่งให้ลูก ทั้งหมด แค่4000 ฿ 

โดยคุณ เกศินี 17 ก.ย. 2560, 23:43

ตอบความคิดเห็นที่ 382

เรื่องนามสกุล สามารถไปดำเนินการเปลี่ยนได้ครับ ส่วนเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดู ถ้าทางฝ่ายพ่อของเด็กไม่จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูตามที่ตกลงกันไว้ ก็สามารถฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูต่อศาลได้ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าศาลจะพิพากษาให้มากน้อยเพียงใด 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 29 ก.ย. 2560, 15:13

ความคิดเห็นที่ 381

สวัสดีค่ะ..คือ ดิฉันได้เลิกกับแฟนเก่าเป็นเวลา 8 ปีแล้ว ซึ่งลูกสาวอยู่ในการเลี้ยงดูทางตากับยาย(ก็คือพ่อกับแม่ของดิฉัน)มาโดยตลอดตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปัจจุบันนี้ลูกสาวอายุ 12 ปีแล้ว แต่ทางแฟนเก่าเค้าไม่ได้ทำการส่งเสียเลี้ยงดูลูกสาวเลย และทางแฟนเก่าก็มีแฟนใหม่แล้ว ซึ่งดิฉันเป็นคนที่ส่งเสียและเลี้ยงดูลูกเองทั้งหมด แต่ลูกใช้นามสกุลของแฟนเก่า เราไม่ได้จดทะเบียนกัน ในกรณีแบบนี้ดิฉันสามารถเปลี่ยนนามสกุลลูกมาใช้นามสกุลของตา(พ่อของดิฉัน)จะได้มั๊ยคะ เพราะดิฉันได้จดทะเบียนกับแฟนคนใหม่ แล้วใช้นามสกุลแฟนคนใหม่ไปแล้วค่ะ 

#ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ salakchit 24 ส.ค. 2560, 10:46

ตอบความคิดเห็นที่ 381

กรณีดังกล่าวนี้บุตรเป็นผู้เยาว์ ที่ไม่ปรากฏว่ามีบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ตามมาตรา 1546 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้นแล้วบุตรอยู่ในอำนาจปกครองของมารดาแต่เพียงผู้เดียว คุณจึงสามารถดำเนินการเปลี่ยนนามสกุลให้ลูกคุณได้ ถ้าพ่อของคุณอนุญาตให้ใช้นามสกุลของพ่อของคุณ ทั้งนี้ตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติชื่อบุคคลพ.ศ. 2505

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 8 ก.ย. 2560, 16:51

ความคิดเห็นที่ 380

ตอนนี้ได้จดทะเบียนอย่ากลับสามีเรียบร้อย และในเอกสารแนบใบอย่า ระบุไว้ว่า แม่เป็นผู้ปกครองบุตรเพียงผู้เดียว กรณีนี้ สามารถเปลี่ยนนามสกุลลูกได้เลยไหม และถ้าได้ต้องนะบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ มาเซ็นต์รับรองไหม ตอนนี้ลุกอายุเกือบ 2 ขวบแล้วค่ะ

โดยคุณ แม่ของลูก 24 ก.ค. 2560, 15:02

ตอบความคิดเห็นที่ 380

มารดาเด็กสามารถเปลี่ยนแปลงนามสกุลบุตรได้ทันที โดยในวันที่ไปเปลี่ยนแปลงนามสกุลบุตร ท่านควรนำใบหย่าที่มีบันทึกท้ายการหย่าระบุให้ท่านมีอำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวไปด้วย และไปติดต่อได้ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่าน

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 24 ส.ค. 2560, 15:32

ความคิดเห็นที่ 379

แยกกันอยู่กับสามีได้1ปีกว่าแล้ว(ที่ผ่านมาเขาไปๆมาๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวเลิก)ได้จดเบียนสมรสกัน มีบุตรด้วยกัน1คน เราเป็นคนดูแลลูกเอง อยากหย่าแต่สามีไม่ยอมหย่าให้บ่านเบี่ยงตลอด เขานอกใจตลอดเวลา(ไม่มีหลักฐานในการเอาผิดเพราะเขาระวังตัว) และไม่เคยส่งเสียค่าเลี้ยงดูให้เลยตั้งแต่ลูกเกิด 


1.ตอนนี้ต้องการเปลี่ยนนานสกุลให้ลูกมาก สามารถทำได้โดยไม่ต้องให้เขาเซ็นไหมคะ 

2.ดำเนินเรื่องหย่าอย่างไรดี ตอนนี้อยู่คนละจังหวัดกัน เขาเป็นคนออกไปจากบ้านเราเอง

โดยคุณ ชลธิชา 21 ก.ค. 2560, 17:09

ตอบความคิดเห็นที่ 379

ตามพระราชบัญญัติชื่อสกุล พ.ศ. 2505 มาตรา 12  คู่สมรสมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของตนการตกลงกันตามวรรคหนึ่ง จะกระทำเมื่อมีการสมรสหรือในระหว่างสมรสก็ได้ ข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง คู่สมรสจะตกลงเปลี่ยนแปลงภายหลังก็ได้ครับ  และฟ้องหย่าได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1516

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 22 ส.ค. 2560, 16:50

ความคิดเห็นที่ 378

เรียน คุณทนาย

    สวัสดีค่ะ ดิฉันมีเรื่องอยากปรึกษาค่ะ ดิฉันอายุ 20ปี มีลูกชายอายุ 1 ปี ตอนนี้ได้เลิกกันกับสามีแล้วระยะหนึ่ง ซึ่งฝ่ายชายไปมีครอบครัวใหม่ ไม่ได้ส่งเสียอะไรลูกค่ะ ตอนนี้ลูกใช้นามสกุลบิดา ตอนไปแจ้งเกิดบิดาเป็นคนไปแจ้งค่ะ ดิฉันอยากทราบว่า สามารถเปลี่ยนนามสกุลมาใช้นามสกุลกับแม่ได้ไหมค่ะ โดยไม่มีพ่อไปด้วย 

โดยคุณ นัยนา 13 ก.ค. 2560, 10:11

ความคิดเห็นที่ 377

สวัสดีครับ คือผมอยากทราบว่า ถ้าผมอยากเปลี่ยนชื่อสกุลจากของบิดา มาใช้ของตา จะได้ไหมครับ เพราะบิดากับมารดา แยกทางกันไปนานแล้วตั้งแต่ผมอายุได้ 1ขวบ  แต่พ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ตอนนี้ผมอาศัยอยุ่กับตา ยายและแม่ของผม และแม่ได้แต่งงานใหม่จดทะเบียนสมรสกับพ่อใหม่ตั้งแต่ผมเด็กๆ แล้วแม่ก็ใช้นามสกุลของพ่อใหม่ คือผมอยากรุ้ว่าตอนนี้ผม อายุ 20 ปีบริบูรณ์ อยากจะเปลี่ยนไปใช้ชื่อสกุลของตา ตอนนี้ตามีชิวิตอยุ่ และผมจะเปลี่ยนได้ไหม แล้วต้องให้ บิดาแท้ มาเซ็นยินยอมไหมครับ ซื่งผมไม่รุ้ว่าบิดาแท้ๆยังมีชีวิตอยุ่หรือไม ไม่สามารถติดต่อกับบิดาได้ ผมจะเปลี่ยนได้ไหมครับ และต้องให้ใครมาเซ็นยินยอมบ้างครับ 

#ขอบคุณครับ

โดยคุณ สยามรัฐ ไชยดี 12 ก.ค. 2560, 15:52

ตอบความคิดเห็นที่ 377

แนะนำให้เข้าปรึกษานายทะเบียนที่สำนักงานเขตหรืออำเภอ เพื่อขอเปลี่ยนนามสกุลครับ ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจมีการยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้เปลี่ยนนามสกุล

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 18 ส.ค. 2560, 11:06

ความคิดเห็นที่ 376

สวัสดีครับผมขอปรึกษาเรื่องลูกหน่อยครับคือแฟนผมเป็นคนต่างด้าวแต่พ่อของเด็กเป็นคนไทยผมอยากเปลี่ยนนามสกุลของเด็กเป็นของผมจะได้ไหมครับตอนนี้เด็กอยู่ในทะเบียนบ้านของผม ผมต้องทำอย่างไรบ้างครับผมอยากให้เด็กโตขึ้นไม่มีปมด้อยครับ ขอรบกวนด้วยนะครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผม

โดยคุณ kangza1024 25 มิ.ย. 2560, 23:31

ตอบความคิดเห็นที่ 376

กรณีตามปัญหา  ท่านสามารถดำเนินการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ แต่หากเด็กยังเป็นผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของเด็กเสียก่อน ทั้งนี้ตามปพพ.มาตรา 1598/19 มาตรา 1598/27

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 21 ก.ค. 2560, 10:50

ความคิดเห็นที่ 375

ดิฉันจะเริกกะสามี...ลุกได้7เดือนค่ะ ถ้าสามีไม่รับผิดชอบแร้วสามารถเปลี่ยนนามสกุลได้มั้ยค่ะกลัวมีปันหาเวลาเข้าเรียน..เพราะเรากะสามีจะเริกติดต่อกัน ตัดขาดกันเรย..ถ้ารอโตแร้วติดต่อสามีไม่ได้ลุกจะเข้าเรียนยังไง

โดยคุณ ศศิธร อาจเทศ 21 มิ.ย. 2560, 15:18

ตอบความคิดเห็นที่ 375

กรณีตามปัญหา  สามีภริยาที่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย บุตรที่เกิดมาย่อมเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีภริยา  หากสมัครใจหย่าขาดจากกันตามกฎหมาย ก็ให้ตกลงกันว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรคน รวมถึงค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ส่วนนามสกุลของเด็กนั้น มารดาสามารถเปลี่ยนได้ โดยไม่ทำให้เด็กสูญสิทธิในตัวบิดา เช่น ค่าอุปการะเลี้ยงดู หรือหากมีข้อสงสัยให้โทรปรึกษาทนายคลายทุกข์เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 21 ก.ค. 2560, 10:48

ความคิดเห็นที่ 374

หย่าขาดกะสามีแล้ว ค่ะ ลูกอยู่ในความปกครองของเราแต่ผู้เดียว อดีตสามี มีเมีย และ ลูก ใหม่แล้ว เราสามารถ จะเปลี่ยนให้ลูกมาใช้นามสกุลของเราได้หรือไม่คะ ข่าวล่าสุด อดีตสามี ตอนนี้ติดคุกด้วยค่ะ

โดยคุณ อนัญพร 20 มิ.ย. 2560, 13:41

ความคิดเห็นที่ 373

คนที่เป็นเจ้าของนามสกุลเสียชีวิตไปแล้วและไม่ทราบว่ามีใครใช้รึเปล่า จะเช็คได้ยังไง แต่เราต้องการใช้นามสกุลของเขา สามารถทำได้มั้ยค่ะ ทำยังไงบ้าง และทำไม่ได้เพราะอะไรค่ะ

โดยคุณ สาริณี 8 มิ.ย. 2560, 13:22

ตอบความคิดเห็นที่ 373

สามารถตรวจสอบได้ที่นายทะเบียน ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ ส่วนการใช้นามสกุลของผู้อื่นนั้นจำเป็นต้องให้เจ้าของนามสกุลเดิมอนุญาตก่อน

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 15 มิ.ย. 2560, 15:22

ความคิดเห็นที่ 372

ดิฉันต้องการเปลี่ยนนามสกุล บุตรคนโต แต่จดทะเบียนสมรสกับพ่อเด็ก เรามีปัญหากันแยกกันอยู่มาประมา

ณ 10 เดือนแล้วค่ะ โดยที่่ฝ่ายชายเป็นฝ่ายออกจากบ้านไปเอง และหลังจากที่ออกไปก็ทราบข่าวมาตลอดว่าฝ่ายสามีมีผู้หญิงคนอื่น โดยมีหลักฐาน และดิฉันก็ได้ตั้งท้องลูกคนที่2 เรามีการตกลงนัดหย่าแต่ฝ่ายชายไม่มาตามนัด จนคลอดลูกคนที่2 สามีก็มาเซ็นต์รับรองบุตรแต่ตกลงกันให้ใช้นามสกุลแม่ สามียินยอม แต่ขอเรื่องนามสกุลบุตรคนโต สามีไม่ยินยอม และยังไม่ได้หย่าขาดจากกัน และยังจับได้ว่าสามีคบหาหญิงอื่นจริงจนตอนนี้ลูกคนที่2 คลอดแล้วก็ยังไม่มาหย่า ไม่ยอมส่งเสียอะไรเลย ดิฉันควรทำอย่างไร กับเหตุการณ์แบบนี้

โดยคุณ นพรัตน์ ผดุงกมล 7 มิ.ย. 2560, 16:59

ตอบความคิดเห็นที่ 372

ท่านสามารถฟ้องหย่าได้ครับ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1516 และฟ้องเยกค่าทดแทนจากชู้ได้ มาตรา 1523 วรรค 2 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 21 ก.ค. 2560, 11:30

ความคิดเห็นที่ 371

ดิฉันอยากทราบว่าการเปรียนนามสกุลลูกสาวจะทำได้ใหม  เนื่องจาก ดิฉันได้คลอดลูกโดยให้ลูกใช้นามสกุลสามีที่อยู่กินด้วยกันในเวลานั้นแต่ตอนนี้ได้เลิกกันนานมากแล้วซึ้งพ่อของบุตรจริงๆได้เสียชีวิตไปก่อนที่ดิฉันจะคลอดลูกสาว  แล้วในเวลานี้ลูกได้รับการดูแลจากแม่และน้องสาว ของสามีที่เสียชีวิตมาเปนเวลาหลายปี  แต่ตอนนี้ต้องการให้ลูกเปลี่ยนนามสกุลจากสามีที่เลิกรากันไป  เพื่อมาใช้นามสกุลของสามีที่เสียชีวิต  ไม่ทราบว่าทางเราสามารถทำได้ใหมค่ะ

โดยคุณ สุกัญญา 26 พ.ค. 2560, 17:20

ตอบความคิดเห็นที่ 371

กรณีตามปัญหา  บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของบิดา ตามปพพ.มาตรา 1561  ในกรณีที่บิดาไม่ปรากฎ บุตรมีสิทธิใช่ชื่อสกุลของมารดา หากมีข้อสงสัยให้โทรปรึกษาทนายคลายทุกข์เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 18 มิ.ย. 2560, 16:24

ความคิดเห็นที่ 370

อยากทราบว่าถ้าจะเปลี่ยนนามสกุลจากของพ่อมาเป็นของแม่ต้องให้พ่อมาเซ็นให้มั้ยค่ะ.. แต่พ่อกับแม่ไม่ได้เลิกกันหรอกค่ะ แต่หนูอยากใช้นามสกุลแม่และ

 คือตอนนี้หนูอายุ 16 จะเข้า 17 แล้วค่ะ อยากทราบว่าถ้าจะเปลี่ยนนามสกุลเองจะเปลี่ยนได้ป่าวค่ะ 

โดยคุณ อรจิรา 4 พ.ค. 2560, 09:39

ตอบความคิดเห็นที่ 370

กรณีตามปัญหา  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1566  บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดา มารดา  ดังนั้น  ต้องได้รับความยินยอมบิดาก่อน 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 8 มิ.ย. 2560, 11:51

ความคิดเห็นที่ 369

ไปขอเปลี่ยนชื่อนามสกุลลูกสาวมาเหมือนกันแต่ปลัดบอกว่าไม่อนุญาติให้เปลี่ยนต้องให้พ่อมาเซ็น

แต่เราไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันส่วนตัวพ่อเค้าก็ไปมีเมียใหม่ลูกใหม่แล้วอยากทราบว่าเราต้องงทำไงค่ะ

โดยคุณ วริษา 29 เม.ย. 2560, 23:19

ตอบความคิดเห็นที่ 369

เมื่อท่านและสามีไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ท่านเท่านั้นที่เป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กตามปพพ. มาตรา 1546 เพราะฉะนั้น ท่านสามารถแจ้งปลัดอำเภอเพื่อเปลี่ยนนามสกุลบุตรมาใช้นามสกุลของท่านได้ทันที

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 17 พ.ค. 2560, 14:40

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก