ทำงานเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด|ทำงานเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด

ทำงานเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ทำงานเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด

ผมทำงานอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันจดทะเบียนเป็นบริษัท

บทความวันที่ 13 พ.ค. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 28584 ครั้ง


ทำงานเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด

        ผมทำงานอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันจดทะเบียนเป็นบริษัท ผมกับเพื่อนพนักงานอีกประมาณ 70 คน ถูกบริษัทให้ทำงานวันละ 9 ชั่วโมง โดยบริษัทอ้างว่าให้พัก 1 ชั่วโมง (แต่ความเป็นจริงไม่ได้พัก ให้แค่เวลาทานข้าวกลางวันเท่านั้น)
ตัวอย่าง
         -  เข้าทำงาน 08.00 น. เลิกงาน 17.00 น.
         -  เข้าทำงาน 09.00 น. เลิกงาน 18.00 น.
         -  เข้าทำงาน 12.00 น. เลิกงาน 21.00 น.
         -  เข้าทำงาน 16.00 น. เลิกงาน 01.00 น.
          ถ้าบริษัททำแบบนี้ นายจ้างมีความผิด ตาม พรบ.ค้มครองแรงงานหรือไม่ แล้วผมต้องร้องเรียนกับใครได้บ้างครับ

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
         ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว  ได้กำหนดให้นายจ้างต้องประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ  โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาทำงานของแต่ละประเภทงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  แต่วันหนึ่งต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมง  และในวันที่มีการทำงานให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทำงานมาแล้วไม่เกิน 5 ชั่วโมงติดต่อกัน  นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงได้  แต่เมื่อรวมกันแล้ววันหนึ่งนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  มาตรา 23,27
          เพราะฉะนั้น  หากบริษัทให้ท่านกับพนักงานทำงานวันละ 9 ชั่วโมง  โดยบริษัทอ้างว่าให้พัก 1 ชั่วโมง  ท่านกับเพื่อนร่วมงานจึงมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานดังกล่าว  ที่จะมีเวลาพักได้ในวันทำงานไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  เป็นเวลาพักของลูกจ้าง  และหากท่านหรือพนักงานไม่ได้พักครบตามกำหนดเวลา  ท่านกับพนักงานอื่น  ย่อมมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาจากนายจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ  ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 61  ดังนั้น  ท่านจึงมีสิทธิร้องเรียนหรือฟ้องเรียกค่าล่วงเวลากับบริษัทต่อศาลแรงงานได้ตามกฎหมาย
          หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือต้องการให้ทนายความช่วยดำเนินคดีแทนท่าน  แนะนำให้เข้ามาที่สำนักงานทนายคลายทุกข์  หรือโทร.02-9485700  โดยรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาที่ท่านพอจะรวบรวมได้เข้ามาปรึกษาทนายความเพื่อดำเนินคดีต่อไป

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
มาตรา 23
  ให้นายจ้างประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาทำงานของแต่ละประเภทงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่วันหนึ่งต้องไม่เกินแปดชั่วโมง ในกรณีที่เวลาทำงานวันใดน้อยกว่าแปดชั่วโมง นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันให้นำเวลาทำงานส่วนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นก็ได้ แต่ต้องไม่เกินวันละเก้าชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้ว สัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง เว้นแต่งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่กำหนดใน กฎกระทรวงต้องมีเวลาทำงานปกติวันหนึ่งไม่เกินเจ็ดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบสองชั่วโมง
ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันให้นำเวลาทำงานส่วนที่เหลือไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นตามวรรคหนึ่งเกินกว่าวันละแปดชั่วโมงให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเกินสำหรับลูกจ้างรายวันและลูกจ้างรายชั่วโมงหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้ในชั่วโมงที่ทำเกินสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน
ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจประกาศกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันได้ เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดชั่วโมงทำงานแต่ละวันไม่เกินแปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง

มาตรา 27  ในวันที่มีการทำงาน ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างการทำงานวันหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ลูกจ้างทำงานมาแล้วไม่เกินห้าชั่วโมงติดต่อกัน นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงได้ แต่เมื่อรวมกันแล้ววันหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง
ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดเวลาพักระหว่างการทำงานตามวรรคหนึ่งเป็นอย่างอื่น ถ้าข้อตกลงนั้นเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง ให้ข้อตกลงนั้นใช้บังคับได้
เวลาพักระหว่างการทำงานไม่ให้นับรวมเป็นเวลาทำงาน เว้นแต่เวลาพักที่รวมกันแล้วในวันหนึ่งเกินสองชั่วโมง ให้นับเวลาที่เกินสองชั่วโมงนั้นเป็นเวลาทำงานปกติ
ในกรณีที่มีการทำงานล่วงเวลาต่อจากเวลาทำงานปกติไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่ายี่สิบนาทีก่อนที่ลูกจ้างเริ่มทำงานล่วงเวลา
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสี่มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ลูกจ้างทำงานที่มีลักษณะ หรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไปโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือเป็นงานฉุกเฉิน

มาตรา 61  ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงานให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 160

ทำงานห้าง โดยปกติแล้วเข้าทำงาน 9 โมงเช้า ถึง2 ทุ่ม แต่จะมีช่วงเช็สต๊อก คือต้องกลับดึก คือแบบว่าขอช่วยพนักงาน โดยไม่ได้ับ เงินทำงานค่าลวงเวลา ณ ตรองนี้ มีสิทธิ์เรียกร้องได้ไหม 

เลิก งาน ตี 2 

โดยคุณ believe 27 ก.ย. 2560, 12:32

ตอบความคิดเห็นที่ 160

ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครั่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 61 หากนายจ้างไม่จ่าย สามารถร้องเรียนไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือโทรสายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546 ครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 17 ต.ค. 2560, 14:22

ความคิดเห็นที่ 159

ผมทำงานเข้า06.00พัก08.00-08.30ถึง12.00-12.30เลิกงานอีกที18.30เกินที่กฎหมายกำหนดรึป่าว

โดยคุณ ธนวัฒน์ 23 ก.ย. 2560, 09:04

ความคิดเห็นที่ 158

สอบถามค่ะ

        เนื่องจากที่ทำงานของเเฟนเป็นด้านกราฟิก

ปกติดิฉันจะเข้าใจในเนื้องานด้านนี้ดีค่ะ ว่าอาจจะมีการทำงานที่เกินเวลาบ้าง เป็นครั้งคราว

         เเต่ช่วงหลังมานี้มีการทำงาน ตั้งเเต่เวลา 10.00 น. - หลัง 00.00 น.เป็นต้นไป หรืออย่างหนักสุดถึง 05.00 น. ของวันถัดไป  เเละในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ก็เรียกตัวเข้าไปทำงานเพิ่มอีกเช่นวันเสาร์วันเดียวบ้าง หรือบางอาทิตย์ก็ทั้งสองวัน เพราะอ้างว่า อาจจะส่งงานลูกค้าไม่ทัน

ทางบริษัทไม่มีค่าล่วงเวลางานให้เลย ถ้าอย่างนี้เราจะมีกฎหมายใดคุ้มครอง หรือเรียกร้องสิทธิอย่างไรได้บ้างคะ เรียกร้องกับใครได้ หรือต้องฟ้องอย่างเดียวเลยคะ

**อยากให้บริษัทเหล่านี้ได้ตระหนักถึงการใช้เเรงงานของลูกจ้าง


ขอบคุณค่ะ


โดยคุณ บิว 27 ก.ค. 2560, 22:47

ตอบความคิดเห็นที่ 158

กรณีตามปัญหา  ถ้า ทำงานเกินเวลาทำงานปกติของวันทำงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา ไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวน ชั่วโมงที่ทำหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วย ในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงาน  หรือหากมีข้อสงสัยให้โทรปรึกษาทนายคลายทุกข์เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 24 ส.ค. 2560, 15:54

ความคิดเห็นที่ 157

 อยากสอบถามว่าถ้าพนักงาน ทำงานอย่างต่อเนื่อง มิสามารถหยุดได้ เพราะจะเกิดความเสียหายกับงาน จึงทำให้ ทำงานล่วงเวลา ทำงานในวันหยุด ทำงานล่วงเวลาในวันหยุด เมื่อรวมกันแล้วเกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ดังนั้นจึงทำให้ทางบริษัทตัดค่าล่วงเวลาทั้งหมดให้ไม่เกิน 36 ชั่วโมงเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อยากสอบว่าพนักงานสามารถเรียกร้องหรือทำอะไรได้บ้าง เนื่องจากทำงานล่วงเวลาเกิน 36 ชั่วโมงแต่จะได้เงินแค่ 36 ชั่วโมง อีกทั้งทางบริษัทยังเลือกตัดค่าล่วงเวลาในวันหยุด 3 เท่าก่อนเพื่อไม่ในชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาทั้งหมดไม่เกิน 36 ชั่วโมง

โดยคุณ พนักงานตาดำดำ 21 มี.ค. 2560, 09:31

ความคิดเห็นที่ 156

 ขออนุญาตสอบถามคะ

ทำงาน 8.00-17.00 วันปกติ และทำล่วงเวลา 17.00-11.00 ทางบริษัท คิดโอทีให้ 1.5 เท่า  (17.00-12.00) หักเวลาพักออก 1 ชม. (ช่วงโอที 0.00-01.00)  รวม 17 ชม.

1. บริษัท เข้าข่ายทำผิดกฎหมายแรงงานหรือไม่

2. บริษัทต้องจ่ายค่าล่วงเวลายังไง

ขอบคุณมากคะ

โดยคุณ คนสงสัย 1 มี.ค. 2560, 10:24

ความคิดเห็นที่ 155

 อยากสอบถามเรื่องของคุณพ่อค่ะ ท่านทำงานจนเกษียณอายุแต่ทำงานเกินมา1เดือน16 วัน ซึ่ง สาเหตุที่เกินเพราะวันกำหนดไม่ได้บอกล่วงหน้า แต่พอทำงานเกินวันที่กำหนด ที่พึ่งมาบอกทีหลังแต่เรียกเก็บเงินคืน 29,000บาท ทำงานเกินวันที่กำหนดแต่ไม่ได้บอกวันที่กำหนดล่วงหน้าแต่เก็บเงินคืนแบบนี้ก็ได้หรอค่ะ. ปล.คุณพ่อเป็นพนักงานเทศบาลค่ะ

โดยคุณ เจนจิรา 11 ก.พ. 2560, 01:24

ตอบความคิดเห็นที่ 155

 กรณีดังกล่าว หากมีการกำหนดการเกษียณอายุ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามอายุงาน ตามมาตรา 118 ของกฎหมายแรงงาน ส่วนกรณีที่มีการเรียกเก็บเงิน คืนกรณีทำงานเกินต้องดูว่าเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนายจ้างที่ไม่ทักท้วงหรือไม่ ซึ่งจะมีผลทำให้ท่านไม่ต้องคืนเงินที่ได้ทำงานให้ไป

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 27 มี.ค. 2560, 15:59

ความคิดเห็นที่ 154

 กรณีดังกล่าว หากมีการกำหนดการเกษียณอายุ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามอายุงาน ตามมาตรา 118 ของกฎหมายแรงงาน ส่วนกรณีที่มีการเรียกเก็บเงิน คืนกรณีทำงานเกินต้องดูว่าเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนายจ้างที่ไม่ทักท้วงหรือไม่ ซึ่งจะมีผลทำให้ท่านไม่ต้องคืนเงินที่ได้ทำงานให้ไป

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 27 มี.ค. 2560, 15:59

ความคิดเห็นที่ 153

 รบกวนสอบถามค่ะน้องสาวทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งเป็นพนักงานบัญชี เวาทำงาน คือเข้า 8.00-17.00น.แต่ไม่เคยได้กลับตามเวลาเลยบางวัน2ทุ่มบางวัน5ทุ่ม บางวันถึงบ้านเที่ยงคืน บางวันตี1-2 เป็นแบบนี้มาหลายปี น้องต้องเดินทางกลับบ้านเองโดยรถประจำทางและแท็กซี่ ค่อนข้างอันตราย ทางบริษัทก็รับรู้ปัญหานี้เพราะพนักงานแต่ละคนก็กลับกันเช่นนี้ โดพนักงานแต่ละคนก็ไม่ต้องการกลับดึกแต่ทุกคนก็ไม่สามารถปฏิเสธงานได้ ทั้งทางบริษัทยังห้ามไม่ให้มีการเบิกจ่ายโอทีให้กับพนักงานและไม่มีสวัสดิการใดๆให้กับพนักงานที่กลับดึกทำงานเกินเวลา รบกวนถามค่ะกรณีเช่นนี้เป็นการทำผิดกฎหมายแรงงานมั้ยคะ แล้วต้องแจ้งเรื่องนี้ทางใดได้บ้างคะ บริษัทนี้เจ้าของปัจจุบันเป็นชาวญี่ปุ่นค่ะ

โดยคุณ ศิริพร โอภาสเมธีกุล 31 ม.ค. 2560, 21:27

ตอบความคิดเห็นที่ 153

 กรณีตามปัญหา ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว ได้กำหนดให้นายจ้างต้องประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาทำงานของแต่ละประเภทงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่วันหนึ่งต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมง และในวันที่มีการทำงานให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทำงานมาแล้วไม่เกิน 5 ชั่วโมงติดต่อกัน นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงได้ แต่เมื่อรวมกันแล้ววันหนึ่งนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 23,27
ท่านกับพนักงานอื่น ย่อมมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาจากนายจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 61 ดังนั้น ท่านจึงมีสิทธิร้องเรียนหรือฟ้องเรียกค่าล่วงเวลากับบริษัทต่อศาลแรงงานได้ตามกฎหมาย
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือต้องการให้ทนายความช่วยดำเนินคดีแทนท่าน แนะนำให้เข้ามาที่สำนักงานทนายคลายทุกข์ หรือโทร.02-9485700 โดยรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาที่ท่านพอจะรวบรวมได้เข้ามาปรึกษาทนายความเพื่อดำเนินคดีต่อไป

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 4 เม.ย. 2560, 11:41

ความคิดเห็นที่ 152

 กรณีตามปัญหา ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว ได้กำหนดให้นายจ้างต้องประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาทำงานของแต่ละประเภทงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่วันหนึ่งต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมง และในวันที่มีการทำงานให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทำงานมาแล้วไม่เกิน 5 ชั่วโมงติดต่อกัน นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงได้ แต่เมื่อรวมกันแล้ววันหนึ่งนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 23,27
ท่านกับพนักงานอื่น ย่อมมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาจากนายจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 61 ดังนั้น ท่านจึงมีสิทธิร้องเรียนหรือฟ้องเรียกค่าล่วงเวลากับบริษัทต่อศาลแรงงานได้ตามกฎหมาย
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือต้องการให้ทนายความช่วยดำเนินคดีแทนท่าน แนะนำให้เข้ามาที่สำนักงานทนายคลายทุกข์ หรือโทร.02-9485700 โดยรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาที่ท่านพอจะรวบรวมได้เข้ามาปรึกษาทนายความเพื่อดำเนินคดีต่อไป

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 4 เม.ย. 2560, 11:41

ความคิดเห็นที่ 151

งานevent  ซึ่งมีเงินเดือนอยู่แล้ว   มีเบี้ยเลี้ยงรายวันวันที่ต้องออกบูธ  150  บาท   ซึ่งอยากถามว่าต้องได้โอที  มั้ยค่ะ   เพราะเวลาออกบูธ  ทำงานเกิน9ชม  .  

โดยคุณ จา 19 ม.ค. 2560, 16:40

ความคิดเห็นที่ 150

ทำงานอยู่บริษัทหนึ่งแถวพระราม2   นายจ้างให้ทำงานเกินวันละ8 ชั่วโมงทุกวัน เลิกงานอย่าง 20.00น.ทุกวันโดยไม่มีค่าเกินเวลาไม่เคยจ่ายโบนัสไม่เคย และประกาศบอกว่าให้ทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์แต่กระผมต้องทำงานทุกเสาร์ มีใครสามารถช่วยกระผมได้บ้างจะไม่ทำก็อายุเยอะแล้วไม่สามารถจะไปหางานที่ไหนได้ อยากให้ทางกรมแรงงานฃ่วยเข้าไปตรวจสอบระบบการให้ทำงานของบริษัทเวิล มาสเตอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัดหน่อยครับ 

โดยคุณ ชาติชาย 10 ม.ค. 2560, 12:29

ตอบความคิดเห็นที่ 150

 กรณีตามปัญหา  ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว  ได้กำหนดให้นายจ้างต้องประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ  โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาทำงานของแต่ละประเภทงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  แต่วันหนึ่งต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมง  และในวันที่มีการทำงานให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทำงานมาแล้วไม่เกิน 5 ชั่วโมงติดต่อกัน  นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงได้  แต่เมื่อรวมกันแล้ววันหนึ่งนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  มาตรา 23,27

ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด 
1. ถ้าทำงานเกินเวลาทำงานปกติของวันทำงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา ไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวน ชั่วโมงที่ทำหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วย ในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงาน 
2. ถ้าทำงานในวันหยุดเกินเวลาทำงานปกติของวันทำงานนายจ้างต้องจ่าย ค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับ ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย 
3. ถ้าทำงานในวันหยุดในเวลาทำงานปกติ นายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุด ให้แก่ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าของค่าจ้าง ในวันทำงานตามชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุด หรือตามจำนวนผลงานที่ทำได้ สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย สำหรับลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของค่าจ้างในวันทำงานตามชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุดหรือตามจำนวนผลงาน ที่ทำได้สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย 
http://www.mol.go.th/anonymouse/home กระทรวงแรงงาน
โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 19 ม.ค. 2560, 11:38

ความคิดเห็นที่ 149

 กรณีตามปัญหา  ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว  ได้กำหนดให้นายจ้างต้องประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ  โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาทำงานของแต่ละประเภทงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  แต่วันหนึ่งต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมง  และในวันที่มีการทำงานให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทำงานมาแล้วไม่เกิน 5 ชั่วโมงติดต่อกัน  นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงได้  แต่เมื่อรวมกันแล้ววันหนึ่งนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  มาตรา 23,27

ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด 
1. ถ้าทำงานเกินเวลาทำงานปกติของวันทำงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา ไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวน ชั่วโมงที่ทำหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วย ในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงาน 
2. ถ้าทำงานในวันหยุดเกินเวลาทำงานปกติของวันทำงานนายจ้างต้องจ่าย ค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับ ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย 
3. ถ้าทำงานในวันหยุดในเวลาทำงานปกติ นายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุด ให้แก่ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าของค่าจ้าง ในวันทำงานตามชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุด หรือตามจำนวนผลงานที่ทำได้ สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย สำหรับลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของค่าจ้างในวันทำงานตามชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุดหรือตามจำนวนผลงาน ที่ทำได้สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย 
http://www.mol.go.th/anonymouse/home กระทรวงแรงงาน
โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 19 ม.ค. 2560, 11:38

ความคิดเห็นที่ 148

 บริษัทบังคับให้ทำโอทีตั้งแต่17:00-23:00ทุกวัน

เวลาทำงานปกติ08:00-17:00พนักงานแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยครับสัปดาห์นึงได้หยุดแต่วันอาทิตย์วันเดียว แบบนี้ผิดกฏหมายแรงงานไม่ครับ พนักงานร่างกายจะพังอยู่แล้วพักผ่อนไม่เพียงพอ แถมบอกถ้าทำไม่ได้ให้ลาออกไป

โดยคุณ term 3 ม.ค. 2560, 12:29

ตอบความคิดเห็นที่ 148

 กรณีตามปัญหา  พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  มาตรา 24  ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน  เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราว ๆ ไป  ดังนั้น  เมื่อนายจ้างบังคับให้ท่านทำงานล่วงเวลา  โดยท่านไม่ได้ให้ความยินยอมโดยสมัครใจ  และลักษณะหรือสภาพของงานที่ท่านทำนั้น  ไม่ใช่งานที่ต้องทำติดต่อกันไป  ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน  หรือเป็นงานฉุกเฉินที่กฎหมายให้สิทธิแก่นายจ้างที่จะบังคับให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  มาตรา 24 วรรค 2  นายจ้างจึงไม่มีสิทธิบังคับให้ท่านและลูกจ้างอื่นที่ไม่สมัครใจทำงานล่วงเวลานั้น

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 18 ม.ค. 2560, 14:53

ความคิดเห็นที่ 147

 กรณีตามปัญหา  พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  มาตรา 24  ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน  เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราว ๆ ไป  ดังนั้น  เมื่อนายจ้างบังคับให้ท่านทำงานล่วงเวลา  โดยท่านไม่ได้ให้ความยินยอมโดยสมัครใจ  และลักษณะหรือสภาพของงานที่ท่านทำนั้น  ไม่ใช่งานที่ต้องทำติดต่อกันไป  ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน  หรือเป็นงานฉุกเฉินที่กฎหมายให้สิทธิแก่นายจ้างที่จะบังคับให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  มาตรา 24 วรรค 2  นายจ้างจึงไม่มีสิทธิบังคับให้ท่านและลูกจ้างอื่นที่ไม่สมัครใจทำงานล่วงเวลานั้น

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 18 ม.ค. 2560, 14:53

ความคิดเห็นที่ 146

 แฟนผมทำงาน7-11 ถ้ากะบ่ายต้องเข้างานบ่าย14.00นแต่เค้าให้เข้าทำงานตอน12.30แร้วก็หัยเลิกงาน22.00น แต่ไม่ได้ค่าร่วงเวลา และบางวันก็หัยเข้างาน8.00นแร้วก็ให้เลิกงาน22.00น แต่ก็ไม่ได้ค่าร่วงเวลา แบบนี้ตเองทำยังไงคับ

โดยคุณ 18 ธ.ค. 2559, 06:37

ตอบความคิดเห็นที่ 146

 กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 61 กำหนดบังคับให้นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างนั้น นายจ้างจะให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์เป็นวันหยุดหรือชดเชยชั่วโมงทำงานทดแทนไม่อาจกระทำได้  เป็นการฝ่าฝืนบทกฎหมาย  ดังกล่าวที่เป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอันคุ้มครองการใช้แรงงานให้เป็นไปอย่างเป็นธรรม  ดังนั้นเมื่อนายจ้างไม่จ่ายค่าล่วงเวลาลูกจ้างดังกล่าวชอบที่จะยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ตนทำงานอยู่เพื่อทำการสอบสวนและมีคำสั่งแก่นายจ้างหรือฟ้องต่อศาลแรงงานเพื่อบังคับให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาพร้อมเงินเพิ่มได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 23 ธ.ค. 2559, 10:26

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก