การลาออกจากงาน|การลาออกจากงาน

การลาออกจากงาน

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การลาออกจากงาน

ผมต้องการจะลาออกจากงานที่ทำอยู่ แล้วยื่นใบลาออกล่วงหน้าแล้ว

บทความวันที่ 30 ก.ย. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 163154 ครั้ง


การลาออกจากงาน

          ผมต้องการจะลาออกจากงานที่ทำอยู่ แล้วยื่นใบลาออกล่วงหน้าแล้ว เป็นเวลา 30 วัน  แต่ทางบริษัท ไม่ยอมเซ็นใบลาออกให้ พอครบกำหนด 30 วัน หลังจากที่ยื่นแล้ว ผมไม่ไปทำงาน
ขอถามว่า
          1.  ผมมีความผิด ไหมครับ
          2.  ถ้ามีความผิดโทษ จะ ร้ายแรง มากน้อยแค่ไหนครับ
          3.  แล้วเงินประกันที่ทางบริษัทหัก ออก 10 % นับตั้งแต่เข้าทำงาน  เราจะได้คืนไหมครับ ถ้าเราออกจากงานในลักษณะนี้ครับ

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
          ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ  ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างชั่วคราวได้  เพื่อให้เกิดผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้  แต่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกิน 3 เดือน ตามมาตรา 17  และในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน  หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ  เมื่อนายจ้างเลิกจ้างหรือลูกจ้างลาออกให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ยถ้ามี  ให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก  แล้วแต่กรณีตามมาตรา 10

ตอบคำถาม
1-2.  ตามหลักกฎหมายแล้ว  คุณไม่มีความผิดใด ๆ  ต่อนายจ้าง   เพราะคุณได้ทำตามกฎหมายแรงงานครบถ้วนแล้ว
3.  นายจ้างต้องคืนเงินประกันให้คุณภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่คุณลาออก

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
มาตรา 10
  ภายใต้บังคับมาตรา 51 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สินอื่นหรือการค้ำประกันด้วยบุคคลจากลูกจ้าง เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานที่ทำนั้นลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ให้เรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจ้าง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จำนวนมูลค่าของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
          ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี

มาตรา 17  สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
          ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน ทั้งนี้ ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาด้วย
          การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้
          การบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 769

เขียนใบลาออกล่วงหน้า3เดือน

แค่พอถึงเวลาก่อนถึงวันที่ระบุ15วัน

แล้วไม่อยากออก นายจ้างมีสิทเลิกจ้างเราได้ไกมครับ

โดยคุณ ยุท 10 ต.ค. 2560, 21:29

ความคิดเห็นที่ 768

สอบถามค่ะ กรณีที่เราแจ้งออกปากเปล่าวันที่ 28/9/60 แต่เขียนในใบลาออก30/9/60 มีผลไหมค่ะ เราแจ้งเจ้านายว่าเราอยู่ช่วยได้แค่30วันแต่เจ้านายไม่ยอมจะให้เราอยู่ครบ45วัน ระหว่างที่เราอยู่ช่วยแจ้งว่า ถ้าครบ30วันจะจ่ายเงินเดือนครึ่งเดียว ถ้าครบ45วันจะจ่ายให้ครบพร้อมเงินประกันแต่เราไม่สะดวกอยู่ได้ นายจ้างบอกว่าจะเอาเรื่องเขาเอาเรื่องเราได้ไหมค่ะ ทั้งที่เราก็แค่แผนกธุรการ ตอนนี้ปกติเงินเดือนต้องโอนทุกวันที่30 วันที่1แล้วยังไม่โอน ถ้าปกติติดขัดหรือมีปัญหาจะแจ้งทุกครั้งแต่ครั้งนี้ทำเฉยๆ เราลูกจ้างก็ไม่อยากจะทำง่นต่อถ้าเป็นแบบนี้เสียความรู้สึกมากค่ะ ขอคำปรึกษาด้วยค่ะ

โดยคุณ สายน้ำ 1 ต.ค. 2560, 07:05

ความคิดเห็นที่ 767

สวัสดีครับ ผมมีเรื่องข้องใจอยากสอบถามหน่อยครับ ผมเพิ่งลาออกจากการ

ป็นพนักงานประจำ ตำแหน่งพน้กงานขับรถผู้บริการ เมื่อ 01/09/60 สาเหตุไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน (เข้า OT สาย ) ทำให้ส่งลูกนายไปโรงเรียนไม่ทัน  จึงโดนนายตำหนิ ทำให้ผมรู้สีก

หนักใจ และอํดอัดกับงานที่ทำ (เข้า 05.30) และรู้ด้วยว่านายไม่พอใจมาก ถามผมว่าจะเอายังไง ผมทนไม่ได้จึงขอพิจารณาตัวเองด้วยการลาออก นายก็ไม่ได้ว่าอะไรบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมาแล้ว กรณีเช่นนี้แล้วนายจะถือเอาการบอกลาออกของผมมาเป็นเหตุไม่จ่ายคืนเงินประกันได้หรือไม่ ซึ่งบริษัทมีระเบียบให้ พนง.ที่จะลาออกต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน และถ้ากรณีทำรถนายเสียหายมากกว่าเงินประกัน จะสามารถเรียกเราเพิ่มได้หรือไม่

                                      ขอบคุณมากครับ

โดยคุณ suppawat 30 ก.ย. 2560, 17:07

ความคิดเห็นที่ 766

เรื่องมีอยุ่ว่ากระผมสอบติดราชการโดยรู้ผลวันที่7กรกฎาคมและต้องไปรายงานตัววันที่17กรกฎาคม ผมเลยส่งอีเมลแจ้งขอลาออกวันที่7กรกฎาคมโดยในอีเมลแจ้งว่าขอทำงานวันสุดท้ายวันที่15กรกฎาคม โดยแจ้งล่วงหน้าไม่ถึง30วัน
กรณีนี้นายจ้างมีสิทธิ์ไม่จ่ายเงินเดือนและเงินเบี้ยทำงานได้หรือ
ได้หรือไม่ครับ
โดยคุณ สุริยัน 10 ก.ค. 2560, 12:48

ความคิดเห็นที่ 765

 ผมทำงานประมาณ 1 เดือน สิบกว่าวัน

ตำแหน่งผจก.ทั่วไป(ไม่ดูแลการเงิน)

ผมลาออกด้วยวาจากับฝ่ายบุคคลจะได้ไหม?

มีสัญญาค้ำประกันความเสียหาย 50000บาท

ตกลงกับนายจ้างหัก เดือนละ 10000บาท 5เดือน จากเงินเดือน(หักไป10000แล้ว)

ในกรณีนี้นายจ้างสามารถฟ้องร้องได้ไหม?

ซึ่งผมทำงานมาได้เดือนเศษๆ  และไม่ลาออกกับนายจ้างได้ไหม?

และสามารถฟ้องคนค้ำประกันได้ไหม?

เงินประกันจะได้คืนไหมที่หักจากเงินเดือนไปแล้ว?

นายจ้างสามารถเล่นแง่ในการฟ้องได้ไหมครับ

โดยคุณ ขาว 4 เม.ย. 2560, 23:29

ความคิดเห็นที่ 764

 ดิฉันเป็นพนักงานรายเดือนลาออกวันที่24/02/60ออกจริง24/03/60นี้ต้องได้เงินเดือนเต็มไหมค่ะเพราะในสลิปได้ม่เต็มเดือ

โดยคุณ 30 มี.ค. 2560, 10:11

ความคิดเห็นที่ 763

ผมเขียนใบลาออก วันที่19ธค ออกจริง19มค ถึงวันนี้ ยังไม่ใด้เงินประกันคืน ผมสามารถ ฟ้องศาลแรงงานใด้ไหม คับ 

โดยคุณ 5 มี.ค. 2560, 22:57

ความคิดเห็นที่ 762

 ผมทำงานเป็นรปภบริษัทRSGผมลาออกจากงานแล้วบริษัทยังไม่จ่ายเงินที่ค้างผมเลยผมโทรไปที่บริษัทก็บอกว่าจะจ่ายอาทิศหน้าไปเรื่อยๆจนถืงทุกวันนี้ก็ยังไม่จ่ายผมมาเลยผมทำงานค้างยุ่23วันผมสามาตรร้องเรียนเอาเงินได้ป่าวคับมีหน่อยงานไหนช้วยได้บ้างคับบริษัทแบบนี้ทำนาบนหลังคนแท้ๆ

โดยคุณ ชัชวาล ศรีโหม้ 14 ก.พ. 2560, 11:41

ความคิดเห็นที่ 761

 พนักงานรายเดือนลาออก17นี้คิดเงินยังงัยค่ะ

โดยคุณ อัจฉรา 9 ก.พ. 2560, 01:19

ความคิดเห็นที่ 760

 ลาออกวันที่17นี้เป็นพนักงานรายเดือนจะได้รับตังยังงัยค่ะ

โดยคุณ 9 ก.พ. 2560, 01:13

ความคิดเห็นที่ 759

 ดิฉัน ออกจากงานตั้วแต่วันที่ 29/2/59 จวบจนวันนี้เกือบ 1 ปีแล้ว ทางบริษัท ของดิฉันมีสวัสดิการเรื่องเงินสะสม โดยทางบริษัท จะหัก 5% ของเงินเดือน และเมื่ออยู่ครบ 2 ปี บริษัทจะสมทบเงินให้ อีก 5% ของเงินเดือน ทุกเดือน และคืดดอกเบี้ย.ให้ทุกปี ในอัตราร้อยละ 9 ดิฉันทำงานมา 22 ปี 9 เดือน ลาออกมาเพราะถูกกดดันจากหัวหน้างาน เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน บ่อยครั้งเกินไป โดยระยะเวลา1 ปี เปลี่ยนถึง 3 ครั้ง ประจวบกับมีโรคประจำตัว.คือโรคความดัน ความเครียด ไม่เป็นผลดีต่อร่างกาย จึงตัดสินใจลาออก ให้เหตุผลการลาออก คือพักรักษาตัว ขณะนี้ ดิฉันได้ลาออกมาเกือบ 1 ปี ยังไม่ได้รับเงินสะสมคืนจากบริษัทเลย ติดต่อสอบถามกลับไปได้รับคำตอบ ว่า MD ไม่เซ็นต์ เช็คให้ ไม่มีเหตุผล และไม่มีระยะเวลากำหนดการจ่าย เท่าที่รู้คือ เช็คที่ออกมาให้นั้นได้หมดอายุลงแล้ว แต่ก้อไม่มีวี่แวว ว่าจะทำใหม่ หรือ จะจ่ายเลย ดิฉันควรจะทำอย่างไรดีคะ รบกวนช่วยตอบด้วยคะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

โดยคุณ วรีพร จิรไกรศิริ 1 ก.พ. 2560, 20:43

ตอบความคิดเห็นที่ 759

 สามารถร้องเรียนได้ที่กรมสวัสดิการแรงงาน

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 12 ก.พ. 2560, 16:23

ความคิดเห็นที่ 758

 สามารถร้องเรียนได้ที่กรมสวัสดิการแรงงาน

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 12 ก.พ. 2560, 16:23

ความคิดเห็นที่ 757

 ดิฉันเขียนใบลาออกจากงานวันที่2/12/59มีผลสิ้นสุดการทำงานวันที่2/1/60 ดิฉันทำางานตามกำหนด ได้เงินเดือน ค่ามือ ค่าเบี้ยขยัน ค่าประกันงานครบทุกอย่าง ยกเว้นเงินค่าชุดหร้อมที่บริษัทไม่คืนให้ ตอนแรกที่เข้าทำงานยริษัทแจ้งว่าจะคืนเงินค่าชุดให้ครบทุกบาท แต่พอออกจากงานแล้วบอกกับดิฉันว่าไม่คืนเงินค่าชุดนะ โดยที่บริษัทไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเรื่องนี้และดิฉันเองยังไม่ได้เซ็นยินยอมให้หักเงิน ชุดฟอร์มดิฉันก็คืนยริษัทครบหมดแล้ว ทางบริษัทได้เอาชุดฟอร์มไปให้เด็กใหม่ใส่ แล้วยอกกับดิฉันว่าเด็กใหม่ไม่ต้องเสียค่าชุดฟอร์ม เพราะรุ่นดิฉันจ่ายแล้ว ดิฉันต้องทำยังงัยค่ะถึงจะได้เงินคืน หรือต้องกับไปเอาชุดฟอร์มมาค่ะ ในเมื่อจ่ายค่าชุดไปแล้วก็ต้องเป็นของเรา ช่วยด้วยค่ะ ดิฉันคิดไม่ออกแล้ว

โดยคุณ อาลิตา 31 ม.ค. 2560, 14:04

ตอบความคิดเห็นที่ 757

 กรณีตามปัญหา แนะนำให้ท่านติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ศาลแรงงานกลาง ส่วนนิติการ ที่เบอร์ 02 235 1500

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 4 เม.ย. 2560, 11:43

ความคิดเห็นที่ 756

 กรณีตามปัญหา แนะนำให้ท่านติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ศาลแรงงานกลาง ส่วนนิติการ ที่เบอร์ 02 235 1500

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 4 เม.ย. 2560, 11:43

ความคิดเห็นที่ 755

 ในกรณีผมจะขอสอบถาม

1.ผมทำงานได้ค่าจ้างคิดเป็นเดือน12,000-.(ยังไม่หักประกันสังคม) แล้วทำงานได้แค่10วัน หยุดงานมากเพราะมีกิจจำเป็น(มีการสอบ+ญาติเสีย+กลับตจว.) จะถามว่าบริษัทฯเขาจะคิดเงินเดือนให้ผมรูปแบบไหน รายวัน หรือคิดรายเดือนแบบเดิมแล้วหักเงินในวันที่ไม่มา

2.จากกรณีข้อ1. แล้วผมจะลาออก ผมต้องเขียนใบลาออกยื่นทางบริษัทฯแล้วออกเลยได้ไหมครับผมจะได้รับเงินเดือนไหม

3.กรณียื่นประกันสังคมมาเป็นปีแต่ยังไม่ได้บัตรฯผมสามารถเรียกร้องเงินที่ส่งประกันฯทุกเดือน คืนได้ไหมครับ

โดยคุณ พีโอเอ็นดี 28 ม.ค. 2560, 17:51

ตอบความคิดเห็นที่ 755

 1.ขึ้นอยู่กับระเบียบบริษัทของท่าน

2.หากสัญญาจ้างเป็นแบบไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้ ว่าจะจ้างท่านเป็นเวลาเท่าใด หากท่านต้องการบอกเลิกสัญญาจ้าง (ลาออก) ท่านสามารถทำเป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าแก่นายจ้างของท่าน เพื่อขอลาออกเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างครั้งที่หนึ่ง เพื่อให้มีผลเป็นการลาออกในการจ่ายค่าจ้างครั้งถัดไป กล่าวคือ ต้องบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า 1 เดือน จึงจะถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้เป็นไปตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 17
3.สอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคม
โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 12 ก.พ. 2560, 16:51

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก