ความผิดต่อหน้าที่ตามมาตรา 157|ความผิดต่อหน้าที่ตามมาตรา 157

ความผิดต่อหน้าที่ตามมาตรา 157

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ความผิดต่อหน้าที่ตามมาตรา 157

เรื่องมีว่าข้าฯทำงานที่ อบต โดยฟ้องคดีอาญา ความผิดต่อหน้าที่ตามมาตรา 157

บทความวันที่ 30 พ.ค. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 25905 ครั้ง


ความผิดต่อหน้าที่ตามมาตรา 157

          เรื่องมีว่าข้าฯทำงานที่ อบต โดยฟ้องคดีอาญา  ความผิดต่อหน้าที่ตามมาตรา 157  ข้ามีตำแหน่งเป็นพนักงานของ อบต. ตาม พรบ.การจัดตั้ง อบต. เจ้าพนักงานหน้าที่  หมายถึง ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าในฐานะพนักงานของ อบต จะมีความผิดต่อหน้าที่ตามมาตรา 157  หรือไม่

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
          กรณีตามปัญหาของท่าน  ซึ่งท่านเป็นพนักงานของ อบต. และเป็นพนักงานตาม บทนิยาม  ตาม พ.ร.บ.การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  โดยความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ  ตาม ป.อ. มาตรา 157  เป็นบทความผิดทั่วไปต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ  โดยผู้ซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน  ได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่โดยทุจริต  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี  หรือปรับตั้งแต่ 2,000-20,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
          และเมื่อท่านถูกฟ้องเป็นคดีอาญา  ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ  ตาม ป.อ. มาตรา 157  ดังกล่าว  กรณีย่อมเป็นดุลยพินิจของศาลที่จะพิจารณาและพิพากษาถึงพฤติการณ์การกระทำของท่านว่า  ได้กระทำครบองค์ประกอบความผิด  อันเป็นการปฎิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือไม่  หากศาลพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์การกระทำของท่านแล้ว  ครงองค์ประกอบความผิดดังกล่าว  ศาลจะพิพากษาลงโทษท่านตามอัตราระวางโทษที่กำหนดไว้ใน ป.อ.มาตรา 157 นั้น
         แต่ถ้าหากศาลเห็นว่า  ท่านไม่ได้กระทำความผิดหรือการกระทำของท่านไม่เป็นความผิดหรือมีเหตุตามกฎหมายที่ท่านไม่ควรต้องรับโทษ  ศาลจะมีคำพิพากษายกฟ้องท่านต่อไป  ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 185

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 157 
ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 185 
ถ้าศาลเห็นว่าจำเลยมิได้กระทำผิดก็ดี การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดก็ดี คดีขาดอายุความแล้วก็ดี มีเหตุตามกฎหมายที่จำเลยไม่ควรต้องรับโทษก็ดี ให้ศาลยกฟ้องโจทก์ปล่อยจำเลยไป แต่ศาลจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้

เมื่อศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิด และไม่มีการยกเว้นโทษตามกฎหมาย ให้ศาลลงโทษแก่จำเลยตามความผิด แต่เมื่อเห็นสมควรศาลจะปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4

อยากทราบเรื่อง อกคศ.ครับ

โดยคุณ ภคพล ยืนยิ่ง 27 ก.พ. 2560, 10:02

ความคิดเห็นที่ 3

ผมได้เสนอและยื่นแบบ ก.พ.อ.03 พร้อมผลงานทางวิชาการและเอกสารทุกอย่างตามที่สาบันฯกำหนด เพื่อขอกำหนดตำแหน่งเป็น ผศ. กรณีปกติ ต่อมา สถาบันฯ โดยท่านอธิการบดีได้มีหนังสือแจ้งและส่งเอกสารประกอบคำขอฯ บางส่วนกลับคืนมาให้ผมแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมคือ คำสั่งผู้สอนย้อนหลังและตารางสอนย้อนหลัง และฉบับปีการศึกษาปัจจุบัน โดยให้ผมนำเสนอผู้บังคับบัญชาระดับวิทยาเขตลงนามรับรองสำเนา แต่นำเสนอแล้ว รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตของผมท่านไม่ลงนามโดยท่านชี้แจงว่าไม่เคยลงนามเอกสารแบบนี้มาก่อนให้ใคร ไม่เคยรับทราบแนวปฏิบัติลักษณะนี้ ซึ่งก็มีหนังสือยืนยันลงนามโดยอธิการบดีมาแจ้งวิทยาเขตแล้ว
ผมจะดำเนินการทางกฎหมายอาญาตามมาตรา 157 ได้หรือไม่ครับ ซึ่งแม้กระทั่งผมได้เข้าพบและชี้แจงด้วยวาจาแล้ว ท่านก็ไม่ยอมลงนามในเอกสารดังกล่าวครับ ผมจึงเสียสิทธื์ในการยื่นแบบ ก.พ.อ.03 และเอกสารอื่นๆ ภายในเวลาที่ที่สถาบันฯ กำหนดครับ

โดยคุณ 14 ก.ย. 2559, 07:02

ความคิดเห็นที่ 2

 - อกคศ.เขตพื้นที่พิจารณาย้ายครูออกจากโรงเรียนขนาดเล็กแห่งหนึ่ง จำนวนนักเรียน ๓๑ คน เดิมมีครู ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน เมื่อพิจารณาให้ครูย้ายแล้ว ในโรงเรียนแห่งนี้ไม่มีครูสอนนักเรียน และมีแต่ภารโรงคอยดูแล อกคศ.เขตพื้นที่มีความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ หรือไม่ครับ 

โดยคุณ บ้านนอกพูทอน 26 พ.ค. 2556, 21:20

ความคิดเห็นที่ 1

ปลัด ทำหน้าที่นายฯออกหนังสือคัดค้านการขอออกโฉนดที่ดิน ทั้งที่นายก ออกหนังสือว่าไม่เป็นที่สาธารณะ(เรื่องเดียวกัน) โดยไม่มีเหตุผล ผู้เสียหายจึงนำฟ้องศาล ตามมาตรา 157 ปลัดให้ อัยการเข้ามาในคดี กระทำได้หรือไม่อย่างไร

โดยคุณ vasu 10 มิ.ย. 2555, 08:34

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก