โดนข้อหายักยอกทรัพย์นายจ้าง|โดนข้อหายักยอกทรัพย์นายจ้าง

โดนข้อหายักยอกทรัพย์นายจ้าง

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

โดนข้อหายักยอกทรัพย์นายจ้าง

ดิฉันจะขึ้นศาลแพ่งและอาญาในคดีเดียวกัน ดิฉันต้องทำอย่างไร

บทความวันที่ 26 พ.ค. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 33501 ครั้ง


โดนข้อหายักยอกทรัพย์นายจ้าง

          ดิฉันจะขึ้นศาลแพ่งและอาญาในคดีเดียวกัน  ดิฉันต้องทำอย่างไร และพูดอย่างไรดิฉันต้องติดคุกไหม และถ้าตกลงผ่อนจ่ายได้ตอนนี้ไม่ได้ทำงานค้าขายเล็กรายได้ไม่แน่นอน  ดิฉันต้องจ่ายเท่าไหร่  ดิฉันเป็นหนี้กับนายจ้าง 1,900,000 บาท  ดิฉันเป็นคนไปรับสภาพเองกับนายจ้าง และหลังจากนั้นเขาก็ดำเนินฟ้องศาล

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
           คดีที่ท่านถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลแพ่งดังกล่าวนั้น  เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 40  กล่าวคือ  เป็นคดีที่มีความผิดและมีโทษทางอาญา  และผู้เสียหายย่อมมีสิทธิเรียกคืนทรัพย์หรือราคาคืนจากจำเลยได้
          1.  กรณีดังกล่าว  เมื่อท่านถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีนั้น  ท่านก็ควรมีทนายความเข้ามาดำเนินกระบวนพิจารณาแทนท่านในศาล  ไม่ควรที่ท่านจะไปเบิกความต่อสู้คดีด้วยตนเอง  เนื่องจากท่านอาจเสียเปรียบแก่ฌจทก์ในเชิงคดีได้  ท่านจึงควรแต่งทนายความเข้าไปดำเนินการแทนท่านต่อไป
         2.  การที่ท่านจะตกลงผ่อนจ่านหนี้  ก็ย่อมเป็นกรณีที่ท่านมีเจตนาที่จะเยียวยาการกระทำความผิดของท่าน  เมื่อท่านไม่มีเงินก้อน  ก็ย่อมมีสิทธิที่จะเสนอการผ่อนชำระหนี้นั้นให้แก่นายจ้างผู้เป็นโจทก์พิจารณานั้นได้  โดยเมื่อศาลเล็งเห็นว่า  ท่านมีเจตนาตั้งใจเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น  ศาลจะช่วยไกล่เกลี่ยให้นายจ้างยอมรับข้อเสนอนั้นก็ได้  และในส่วนความผิดทางอาญา  ศาลก็อาจลงโทษท่านน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้  โดยเหตุที่ท่านตั้งใจเยี่ยวยาความเสียหาย  และยอมรับผิดชดใช้เงินที่ยักยอกโดยการผ่อนชำระให้แก่นายจ้าง   ย่อมเป็นเรื่องที่ท่านรู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น  จึงเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะลงโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่ลงแก่ท่าน  ตาม ป.อ. มาตรา 78 
          3.และการที่ท่านจะต้องจ่ายให้แก่นายจ้างจำนวนเท่าใด  เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องไปทำความตกลงเจรจากับนายจ้าง  กรณีจึงขึ้นอยู่กับนายจ้างว่า  จะยอมรับข้อเสนอตามจำนวนที่ท่านได้เสนอไปนั้นหรือไม่

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 40 
เมื่อศาลได้กำหนดวันนั่งพิจารณาและแจ้งให้คู่ความทราบแล้ว ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขอเลื่อนการนั่งพิจารณา คู่ความฝ่ายนั้นต้องเสนอคำขอเข้ามาก่อนหรือในวันนัดและแสดงเหตุผลแห่งการขอเลื่อนนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ห้ามมิให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอ เว้นแต่การขอเลื่อนการนั่งพิจารณานั้นมีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ และหากศาลไม่อนุญาตจะทำให้เสียความยุติธรรม
เมื่อศาลจะสั่งให้เลื่อนการนั่งพิจารณา ศาลอาจสั่งให้คู่ความฝ่ายนั้นเสียค่าป่วยการพยานซึ่งมาศาลตามหมายเรียกและเสียค่าใช้จ่ายในการที่คู่ความฝ่ายอื่นมาศาล เช่น ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักของตัวความ ทนายความ หรือพยาน เป็นต้น ตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร ถ้าคู่ความฝ่ายที่ขอเลื่อนคดีไม่ชำระค่าป่วยการหรือค่าใช้จ่ายตามที่ศาลกำหนด ให้ศาลยกคำขอเลื่อนคดีนั้นเสีย
ค่าป่วยการหรือค่าใช้จ่ายที่จ่ายตามวรรคสองให้ตกเป็นพับ
คำขอเลื่อนคดีตามวรรคหนึ่ง ถ้าไม่ได้เสนอต่อหน้าศาลด้วยวาจา ก็ให้ทำเป็นคำร้องและจะทำฝ่ายเดียวโดยได้รับอนุญาตจากศาลก็ได้

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 
เมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ไม่ว่าจะได้มีการเพิ่มหรือการลดโทษตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแล้วหรือไม่ ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้
เหตุบรรเทาโทษนั้น ได้แก่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญาตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงานหรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา หรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทำนองเดียวกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 119

ผู้โดนบริษัทแจ้งความคดียักยอกทรัพย์ทั้งทางแพ่งและอาญา ซึ่งผมเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งขาย(โทรศัพท์ มีทั้งขายเครดิต และเงินสด แต่ผมได้ให้เครดิตลูกค้าไปจำนวนหนึ่ง (อาจจะบอกว่า ให้โดยพละการก็เป็นใดคัฟ) แต่ผมได้มีเอกสารที่ลูกค้าเซ็นรับสินค้าทุกอย่าง และทางบริษัทก็ได้ทำเอกสารในการรับสินค้าและยอดที่ของลูกค้าที่ผมได้ให้เครดิตเขาไปเรียบร้อยหมดเเล้ว และให้ผมได้ติดตามทวงเงินจากลูกค้าคนนี้ไม่งั้นจะโดนคดีดังกล่าว แล้วซึ่งตอนนี้ลูกค้าคนนั่นได้หนีไปแล้วคัฟ ทางบริษัทจึงจะดำเนินคดียักยอกทรัพย์ผม 


มีข้อแนะนำ หรือ ให้คำปรึกษา ผมในด้านใดบ้างไหมคัฟ  ขอบคุณล่วงหน้าไว้ตรงนี้ด้วยนะคัฟ

โดยคุณ คุณแบงค์ 3 ธ.ค. 2560, 19:21

ตอบความคิดเห็นที่ 119

1.ในส่วนความผิดในฐานยักยอกนั้น ยังไม่น่าจะเข้าองค์ประกอบความผิด ตามมาตรา 352 แห่งประมวลกฎหมายอาญา เพราะกรณีดังกล่าว ลูกค้านั้นยังไม่โอนเงินมาให้ ซึ่งก็เท่ากับว่าท่านยังไม่ได้มีการครอบครองทรัพย์ของบริษัท กรณีจึงยังไม่เป็นความผิดฐานยักยอก

2.แต่อย่างไรก็ตาม ทางแพ่ง หากทางบริษัทได้รับความเสียหายจากการให้เครดิตโดยพละการของท่านนั้น บริษัทก็มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายในฐานละเมิดตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้อยู่ครับ 

3.หากท่านโดนบริษัทฟ้อง หรือแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับท่าน ท่านควรพบและปรึกษาทนายครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 29 ธ.ค. 2560, 16:46

ความคิดเห็นที่ 118

หนูอยากทราบมากคะ หนูเปนพนัดงานร้านโทรศัพย์มือถือค่ะ พอดีฝ่ายอุปกรณ์มาเช็คสต็อกอุปกรณ์ ปรากฏว่าอุปกรณ์หายค่ะ แล้วทางร้านจะแจ้งความหนูข้อหายักยอกทรัพย์ ถ้าเขาไม่มีหลักฐานว่าหนูยักยอกทรัพย์เขาสามารถแจ้งความจับหนูได้ไหมค่ะ และหลักฐานที่ทางร้านต้องใช้เปนอะไรบ้างค่ะ

โดยคุณ นกน้อย 1 ธ.ค. 2560, 20:40

ตอบความคิดเห็นที่ 118

หากท่านไม่ได้ยักยอกทรัพย์เอาไปจริง ต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ครับ หากถูกดำเนินคดีต้องเข้าพบทนายความเพื่อสู้คดีครับ


โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 27 ธ.ค. 2560, 14:43

ความคิดเห็นที่ 117

คือผมโดนคดียักยอกทรัพย์สี่หมื่นบาท

ไปลงบันทึกประจำวัน ผมจะต้องติดคุกไหมครับ 


โดยคุณ ต้อม 21 พ.ย. 2560, 15:53

ความคิดเห็นที่ 116

แฟนทำงานจิวเวอร์รีเป็นรองหัวหน้าแผนกขัดเงา เดือนมีนาคมที่ผ่านมาบริษัทฟ้องร้องว่าประมาทเลินเล่อทำชิ้นงานหายเป็นเงิน 83,000 ดูจากเอกสารที่ส่งมาดูจะมากเกินความเป็นจริงและก็จับคนที่ขโมยไม่ได้ค่าเสียหายทั้งที่ระบบตรวจคนเข้าออกด้วยเครื่องตรวจจับโลหะจึงทำให้หัวหน้ารองหัวหน้าและพนักงานทั่วไปโดนหักกลางอากาศหมด ใครที่ออกก็โดนฟ้องร้องอยากสอบถามว่าพอจะมีหนทางสู้คดีได้ไหมคับ  ( ค่าแรง 315 บาท โดนฟ้อง 83,000 บาทมันช่างยุติธรรมเหลือเกิน )
โดยคุณ สุชาติ 7 พ.ย. 2560, 14:55

ความคิดเห็นที่ 115

เรียนปรึกษาค่ะ


สามีดิฉันเป็นวิศวกรในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ทำหน้าที่เขียนแบบ-ออกแบบเครื่องจักร ในวงการนี้มีการแข่งขันสูง ต่อมาเกิดข้อผิดพลาด ทางนายจ้างโทรมาแจ้งดิฉันว่า สามีดิฉันรับสารภาพว่าได้นำงานเขียนแบบของบริษัทไปจำหน่ายให้กับบริษัทคู่แข่ง ซึ่งสร้างความเสียหาย ทำให้ไม่สามารถประมูลงานได้ (รับฟังความมาข้างเดียว)


เบื้องต้น ทางเจ้านายของสามีดิฉัน ได้ยื่นข้อเสนอว่า ให้ตามคู่กรณีที่ซื้อแบบไปมาคุยกันเพื่อปราณีปรานอม โดยส่วนตัวไม่คิดว่าจะเป็นแนวทางนี้ เค้าคงตั้งใจจับให้ได้ทั้งคนขายและคนซื้อ แล้วตีประเด็นไปว่ามีการรับซื้อของโจร


ประเด็นคือ ถ้าทางนายจ้างตัดสินใจดำเนินคดีเข้าแจ้งความ ในเบื้องต้นดิฉันต้องทำอย่างไรก่อนคะ จะเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหา หรือเตรียมเงินประกัน หรืออย่างไร


กราบขอบพระคุณค่ะ

โดยคุณ ศุภานัน 25 ส.ค. 2560, 21:24

ตอบความคิดเห็นที่ 115

ถ้าทางนายจ้างตัดสินใจดำเนินคดีเข้าแจ้งความ แล้วพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกท่าน ท่านก็ต้องไปตามหมายเรียกนั้น ถ้าท่านประสงค์ที่จะต่อสู้คดี ท่านก็ควรที่จะปรึกษาทนาย ทั้งนี้ท่านอาจให้ทนายไปกับท่านด้วยก็ได้ในการเจรจากับทางพนักงานสอบสวน 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 8 ก.ย. 2560, 17:00

ความคิดเห็นที่ 114

พนักงานยักยอกเงินรายได้รายวัน (งานบริการ เหมือนเก็บค่าใช้บริการรายคน) เราจับได้และเรียกพนักงานคุย ยังไม่ได้ดำเนินคดี แต่อยากทำหนังสือให้เค้าเซ็นต์รับสารภาพ ถ้าจะให้เค้าชดใช้ก็ไม่สามารถบอกเป็นจำนวนเงินได้แน่นอน เพราะไม่ทราบว่าหยิบไปวันละเท่าไหร่ ยักยอกมานานแค่ไหนแล้ว (เค้าสารภาพว่าเดือนกว่าๆ) แล้วจะคิดค่าเสียหายได้อย่างไรคะ
จำนวนเงินที่จับได้วันนั้นคือ1000บาท 

รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

โดยคุณ เวลา 5 ก.ค. 2560, 20:32

ตอบความคิดเห็นที่ 114

ให้เรียกทรัพย์คืนตามจำนวนที่ยักยอกครับ และสามารถเรียกค่าเสียหายได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 420 


โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 26 ก.ค. 2560, 16:21

ความคิดเห็นที่ 113

เป็น พนง.B แล้วคิดว่ารับเงินลูกค้าเกินมา2000บาท จึงนำเงินใส่ถุงพาสติกเอากระดาษแปะไว้หน้าถุง แล้วถึงเวลาเทียบเงิน เงินขาดก็แอบเอาเงินมาใส่คืนที่เดิม ถูกหัวหน้าเปิดกล้องจับได้ว่าทำแบบนี้ มีกรรมการตรวจสอบมาสอบถาม อยากรู้ว่าเรื่องต้องถึงตำรวจไหม 

โดยคุณ คารา 1 มิ.ย. 2560, 18:21

ความคิดเห็นที่ 112

หนูทำงานอยู่บริษัทเงินกู้รายวันดอกร้อยละ20 มีหน้าที่หาลูกค้าเข้าบริษัท หนูได้ยักยอกเอาเงินของบริษัทมาใช้หมุนจำนวน 40,000บาท รวมดอกร้อยละ20 ตอนนี้ที่บริษัทจับได้แล้ว เจ้าของเป็นตำรวจ เขาบอกว่า ถ้าหาเงินมาคืนไม่ได้ จะจับข้อหา ยักยอกทรัพย์ หนูจะทำยังไงดีคะ ขอทำงานผ่อนผัน เขาก็ไม่ยอม จะให้หาเงินต้นรวมดอกมาคืนอย่างเดียวเลยค่ะ

โดยคุณ Puk 17 พ.ค. 2560, 09:33

ตอบความคิดเห็นที่ 112

ต้องหาเงินมาชำระให้ผู้เสียหายครับ คดีก็ระงับตาม ปวิอ.มาตรา 39 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 14 มิ.ย. 2560, 11:28

ความคิดเห็นที่ 111

 หากโดนหลอกให้เอา ใบสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ใบbook bank ให้กับบุคคลที่เขาบอกกับเราว่าจะทำสิ่งหนึ่งโดยที่เราก็ลังเลแต่เห็นว่าเป็นญาตกัน หากเขาเอาชื่อเราไปทำความผิด เราสามารถทำให้ตัวเองรอดพ้นจากคดีอย่างไรครับ

โดยคุณ 12 ก.พ. 2560, 23:24

ความคิดเห็นที่ 110

 หนูได้ยักยอกทรัพย์กับสหกรณ์โดยยักยอกจากเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก ตอนนี้หนูกำลังโดนจับได้ แต่ตลอดเวลาที่เอาเงินมาหนูตั้งใจจะเอาเงินคืนทุกครั้งแต่ด้วย ภาระหนี้สินของหนูมีมากพอสมควร เรยยังไม่สามารถหาเงินมาใช้ให้กับสหกรณ์ได้ จนถึงวันนี้หนูโดนจับได้ ถ้าเขาแจ้งความหนูต้องติดคุกไหมค่ะ ยอดเงิน 650,000บาท และทางครอบครัวหนูยังไม่ทราบเรื่องเรยค่ะ ช่วยให้คำปรึกษาหนูด้วยน่ะค่ะ

โดยคุณ 25 ม.ค. 2560, 07:18

ตอบความคิดเห็นที่ 110

 การยักยอกทรัพย์ มีความผิดตามมาตรา ๓๕๒ หรือ  มาตรา ๓๕๓  มีโทษตามมาตรา ๓๕๔ ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา ๓๕๒ หรือมาตรา ๓๕๓ ได้กระทำในฐานที่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่นในฐานเป็นผู้มีอาชีพหรือธุรกิจ อันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ความผิดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ ตามมาตรา ๓๕๖ ท่านสามารถเข้าพบทนายความเพื่อช่วยเหลือทางกฎหมายต่อไปครับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 8 ก.พ. 2560, 10:49

ความคิดเห็นที่ 109

 การยักยอกทรัพย์ มีความผิดตามมาตรา ๓๕๒ หรือ  มาตรา ๓๕๓  มีโทษตามมาตรา ๓๕๔ ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา ๓๕๒ หรือมาตรา ๓๕๓ ได้กระทำในฐานที่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่นในฐานเป็นผู้มีอาชีพหรือธุรกิจ อันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ความผิดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ ตามมาตรา ๓๕๖ ท่านสามารถเข้าพบทนายความเพื่อช่วยเหลือทางกฎหมายต่อไปครับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 8 ก.พ. 2560, 10:49

ความคิดเห็นที่ 108

สวัดดีค่ะ หนูโดนคดีฉ้อโกงค่ะ หนูเป็นเเคชเชียร์ในบาร์ เหตุคือไปโกงใบดื่ม โดยเอาดื่มที่ไม่ใช่ของตนเองไปฝากเพื่อนส่ง  สุดท้ายเเล้วเพื่อนคนที่หนูฝากส่งเค้าเอาเรื่องไปแจ้งเจ้านาย พอเจ้านายทราบเรื่องเค้าก็บอกหนูว่าจะไม่ดำเนินคดี ถ้าหนูยินยอมชดใช้ให้ เเต่เงินที่โกงมา เป็นเงินไม่ถึง 20000 บาท แต่เค้าให้หนูชดใช้เป็น เงิน 30000 บาทโดยเค้าจะคิดเพิ่มเป็น 3 เท่า โดยให้ชดใช้เป็นเงิน 90000 บาท โดยที่หนูยังทำงานกับเค้าและผ่อนจ่ายเป็นงวด (คือ หักจากเงินเดือน 10000 บาท) 

* หนูอยากทราบว่า คดีเเบบนี้ คู่กรณีสามารถคิดค่าเสียหายเพิ่มเป็นเท่าตัวเเบบนี้ได้ด้วยเหรอค่ะ

.... ขอคำตอบด้วยนะค้ะ เพราะยังต้องทำงานกับเค้าโดยไม่ได้รับเงินและไม่สามารออกไปทำงานอื่นได้

โดยคุณ แตม 7 ธ.ค. 2559, 05:22

ตอบความคิดเห็นที่ 108

 ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ทรัพย์สินที่ผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะการทำละเมิด ตามป.พ.พ. มาตรา 438 วรรคสอง เท่านั้น เท่ากับว่าเงินที่เจ้าของร้านมีสิทธิเรียกคืนคือเงินที่ท่านโกงไปเท่านั้น ส่วนค่าเสียหายอย่างอื่น เจ้าของร้านต้องพิสูจน์ได้ว่าตนเสียหายจริงจึงจะมีสิทธิเรียกให้ท่านชำระได้ ท่านควรสอบถามว่าค่าเสียหายนอกจากเงินที่ท่านโกงไปเป็นค่าเสียหายเรื่องอะไรบ้างก่อนจะชำระเพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านต่อไป

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 21 ธ.ค. 2559, 14:28

ความคิดเห็นที่ 107

 ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ทรัพย์สินที่ผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะการทำละเมิด ตามป.พ.พ. มาตรา 438 วรรคสอง เท่านั้น เท่ากับว่าเงินที่เจ้าของร้านมีสิทธิเรียกคืนคือเงินที่ท่านโกงไปเท่านั้น ส่วนค่าเสียหายอย่างอื่น เจ้าของร้านต้องพิสูจน์ได้ว่าตนเสียหายจริงจึงจะมีสิทธิเรียกให้ท่านชำระได้ ท่านควรสอบถามว่าค่าเสียหายนอกจากเงินที่ท่านโกงไปเป็นค่าเสียหายเรื่องอะไรบ้างก่อนจะชำระเพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านต่อไป

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 21 ธ.ค. 2559, 14:28

ความคิดเห็นที่ 106

 คือสามีทำงานเก็บเงินกู้นอกระบบแต่ลูกค้าไม่ยอมจ่ายนายจ้างแจ้งความเอาผิดข้อหาลักทรัพย์นายจ้างแต่เราไม่มีลายเซ็นใดๆๆทั้งสิ้นกับนายจ้างแต่เรามีเอกสารที่แสดงการกระทำผิดของนายจ้างอย่างนี้คะ

ช่วยแนะนำหน่อยคะ

โดยคุณ 19 ต.ค. 2559, 01:02

ความคิดเห็นที่ 105

สอบถามหน่อยครับ

ผมทำงานที่ร้านโทรศัพท์ แต่โทรศัพท์เตรื่องที่โชว์หน้าร้านหาย กล้องจับภาพคนร้ายได้หมด แล้วทางบริษัทจะให้เราจ่ายแทน ซึ่งผมได้เซ็นเบิกไปแล้ว ในราคาเต็ม 12,900 แต่เราไม่ได้เซ็นรับประกันของหายในร้าน แล้วผมก็ออกจากงานไปแล้ว แล้วบริษัทจะแจ้งความ ผมมีโทษไหมครับผมได้เอาอะไรไปเลย 

โดยคุณ 13 ต.ค. 2559, 16:34

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก