บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง|บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง

บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง

  • Decha Image Slide

อยากถามว่าผมเคยถูกจำคุก 3 ปี มียาบ้าไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย

บทความวันที่ 28 เม.ย. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 76839 ครั้ง


บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง

          อยากถามว่าผมเคยถูกจำคุก 3 ปี  มียาบ้าไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย  ตอนนี้ผมออกจากคุกแล้วมา  2  ปี แล้วมาถูกจับอีกในข้อหามีบาบ้าไว้ในครอบครอง 4 เม็ด ประกันตัวออกมาหนึ่งหมื่นบาท ผมยอมรับต่อศาล  ผมจะถูกจำคุกหรือปรับครับ

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
          ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  ได้กำหนดให้ยาบ้าจัดเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง  ประเภท 1 เช่นเดียวกับเฮโรอีน ( Heroin ) ตามมาตรา 7(1) แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว  และมาตรา 67  ได้บัญญัติถึงความผิดและกำหนดโทษเอาไว้ว่า  " ผู้ใดมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต  และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์  หรือมีหน่วยการใช้  หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตาม มาตรา 15 วรรค 3  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี  หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
          เพราะฉะนั้น  หากท่านถูกฟ้องคดีในความผิดดังกล่าวต่อศาลแล้ว  ท่านจะให้การเบิกความรับสารภาพต่อชั้นศาล  กรณีย่อมเป็นการให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา  เข้าเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะพิพากษาลงโทษท่านไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ท่านตามความผิดนั้นก็ได้  เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรตาม ป.อ. มาตรา 78
          อนึ่ง  การที่ศาลจะลงโทษจำคุก  หรือปรับแก่ท่านนั้น  ย่อมเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจของศาลในการกำหนดโทษที่จะลงแก่ท่านเอง  โดยพิจารณาประกอบกับกรณีที่ท่านเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ. 2522  ซึ่งท่านได้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ภายในเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษ  เพราะฉะนั้น  หากศาลจะพิพากษาลงครั้งหลังถึงจำคุก  ตามกฎหมายได้กำหนดให้ศาลพิพากษาเพิ่มโทษที่จะลงแก่ท่านอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลังฐานเป็นผู้กระทำความผิดซ้ำโดยไม่เข็ดหลาบ  ตามมาตรา 97 แห่ง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ฯ ดังกล่าว  ( ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกา  2413/2547 )

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
มาตรา 7 
ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
(1) ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin)

มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
(1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป
(2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป
(3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

มาตรา 67  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 97  ผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่หรือภายในเวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษ หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุก ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลัง

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78
เมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ไม่ว่าจะได้มีการเพิ่มหรือการลดโทษตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแล้วหรือไม่ ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้
เหตุบรรเทาโทษนั้น ได้แก่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญาตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงานหรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา หรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทำนองเดียวกัน

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 365

คืออยากทราบว่าเพื่อนหนูอายุ21ปี มียาบ้าไว้ในครอบครอง50เม็ด ความผิดครั้งแรก จะได้รับโทษอย่างไรบ้างค่ะ ?

โดยคุณ น.ส.อารยา กามัง (223.24.xxx.xxx) 17 ก.ค. 2560, 14:47

ความคิดเห็นที่ 364

พี่ชายโดนตำรวจมาจับตัวข้อหาสมรู้ร่วมคิดกันจำหน่ายยาบ้าจำนวน273เม็ดโดยก่อนหน้านี้เพื่อนโดนจับแล้วให้การว่าพี่ชายใช้แต่พี่ชายนอนอยู่บ้านไม่รู้เรื่องในความผิดครั้งนี้ แต่พี่ชายเสพค่ะ แต่พี่ชายปฏิเสธเพราะไม่รู้เรื่อง แต่ตำรวจลงสำนวนของเพื่อนที่โดนจับพร้อมของกลางว่าพี่ชายหลบหนีซึ่งไม่เป็นความจริงเลย พี่ชายก็ตัดสินใจสู้คดี โดยตำรวจมีหลักฐานว่ามีการแชทเข้าข่าย และชี้ภาพถ่ายซึ่งคนที่โดนจับให้การแบบนั้นแต่ความจริงแล้วพี่ชายไม่ได้ใช้เลยแต่ตำรวจฟังความข้างเดียว แล้วระหว่างเพื่อนโดนจับพี่ชายนอนอยู่บ้านไม่ได้ติดต่อว่าใช้ให้ไปเอาผลจับกุมเพื่อนพี่ชายได้ของกลาง73แล้วค้นที่บ้านอีก200เม็ดแต่บ้านพี่ชายพบแค่เศษยานิดเดียวแล้วไม่ได้หลบหนีแต่อย่างใดแต่สำนวนเขียนว่าพบยา300มิลลิกรัมครอบครองเพื่อจำหน่ายและสมรู้ร่วมคิดกัน แบบนี้เราจะสู้หาความยุติธรรมยังไงแล้วถ้าเพื่อนที่พบของกลางให้การกลับคำจะมีโอกาสหลุดพ้นคดีมั้ยคะ

โดยคุณ พาขวัญ (171.4.xxx.xxx) 15 ก.ค. 2560, 17:45

ความคิดเห็นที่ 363

สวัสดีค่ะ

อยากจะทราบว่าเพื่อนโดจับยาบ้า 12 เม็ดกับเงินสด2,000บาท. อยากจะทราบว่ากรนีนี้ติดคุกกี่ปีค่ะรบกวนหน่อยนะค่ะอยากทราบมาก. อีกอย่างเขารับสรภาพว่าเขาทั้งขายทั้งเสพสรภาพทุกอย่างค่ะขอบคุณมากค่ะ

โดยคุณ เพชรไพรินทร์ (82.13.xxx.xxx) 5 ก.ค. 2560, 03:27

ความคิดเห็นที่ 362

อยากทราบว่ามียาบ้าไว้ในครอบครอง11 และยาไอซ์0.48กรัมโทษหนักไหมคับครอบเสพหรือจำหน่ายคับ

โดยคุณ อิทธิพล กุลาชาติ (1.46.xxx.xxx) 1 ก.ค. 2560, 14:18

ความคิดเห็นที่ 361

พี่ค่ะอยากทราบว่าโดนจับยาเสพติดมีไว้ครอบครองและจำหน่าย46เม็ด

ไม่ทราบว่าศาลจะให้จำคุกกี่ปีค่ะ

โทดครั้งที่2ค้ะแต่หนูจำไม่ได้ว่าพ้นโดนมา3รึ4ปีไม่แน่ใจค่ะ

โดยคุณ เกศินี เกตุรัตน์ (171.4.xxx.xxx) 29 มิ.ย. 2560, 21:31

ความคิดเห็นที่ 360

แฟนโดนจับคดียาเสพติดจำนวน20เม็ด เป็นครั้งแรก แต่เคยมีคดีเสพกัญชามาก่อนหน้านี้ 2ครั้ง ค่ะ ประกันตัวจะเสียเท่าไหร่หรือถ้าติดจะเป็นเวลาเท่าไหร่ค่ะ

โดยคุณ เอมี่ (171.99.xxx.xxx) 25 มิ.ย. 2560, 00:20

ตอบความคิดเห็นที่ 360

กรณีตามปัญหา  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  มาตรา 66 บัญญัติว่า “ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”  ส่วนเรื่องการประกันตัว แนะนำให้ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของศาลที่ท่านถูกฟ้อง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำว่าในความผิดฐานนี้ ต้องใช้เงินประกันเท่าไร หรือใช้หลักทรัพย์ประกันได้บ้าง   หากจำเลยให้การรับสารภาพต่อศาลและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีของศาล ศาลสามารถใช้ดุลพินิจลดโทษลงกึ่งหนึ่งได้ตามปอ.มาตรา 78 หากในกรณีดังกล่าวเคยกระทำความผิดมาก่อนภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ก็อาจเป็นเหตุให้ศาลไม่รอการลงโทษได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงและพฤติการณ์ในการกระทำความผิด

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (183.89.xxx.xxx) 21 ก.ค. 2560, 10:54

ความคิดเห็นที่ 359

แฟนหนูขอหารวมกันครอบครองเพื่อจำหน่าย

ยาบ้า15000 เม็ด

จะต้องได้รับโทษกี่ปีค่ะ ไม่เคยต้องโทษค่ะ


โดยคุณ โสภิตา (1.46.xxx.xxx) 23 มิ.ย. 2560, 07:28

ความคิดเห็นที่ 358

มียาบ้าครอบครองและจำหนาย 6000 จะประกันตัวได้ไหมคะ

โดยคุณ kasarong (124.122.xxx.xxx) 22 มิ.ย. 2560, 15:11

ความคิดเห็นที่ 357

พรุ่งนี้ศาลธัญบุรีมีนัดรายงานตัวผมคดีมีแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งผมได้รับการประกันตัวออกมาแล้ว อยากทราบว่าถ้าไปรายงานตัวจะมีขั้นตอนอย่างไร และจะมีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วยหรือไม่ ขอบคุณครับ

โดยคุณ มาร์ค (182.232.xxx.xxx) 14 มิ.ย. 2560, 01:15

ความคิดเห็นที่ 356

คืออยากทราบว่าแฟนหนุ โดนคดีครอบ โดนจำคถกกี่เดือนค้ะ เปงคดีแรก


โดยคุณ นงนุช (223.24.xxx.xxx) 12 มิ.ย. 2560, 20:13

ตอบความคิดเห็นที่ 356

กรณีตามปัญหา พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  มาตรา 67 บัญญัติว่า “ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 20 ก.ค. 2560, 15:58

ความคิดเห็นที่ 355

จะมอบตัวคดีล่อซื้อยาบ้า3เม็ดกับปืนอีก 1ไม่มีทะเบียนรายงานครั้งสุดท้ายว่าไงบ้างค่ะต้องไปมี่ไหนก่อนค่่ะแล้วจะได้เงินประกันคืนบ้างป่าวค่ะติดต่อสอบถามที่ไหขงน  

โดยคุณ วรรณรัตน์ (1.47.xxx.xxx) 5 มิ.ย. 2560, 03:51

ความคิดเห็นที่ 354

แฟนเราไปกับพี่คนนึงที่รู้จักกันอยู่หมู่บ้านเดียวกัน

แต่เราไม่รู้ว่าแฟนเรารู้รึเปล่าว่าพี่เค้าจะพาไปขนยา โดนตำรวจสุ่มจับยาบ้าจำนวน 74,8000เม็ด 

ยาไอซ์ 3 ก.ก  แต่ของกลางไม่ใช่ของแฟนเราแน่นอน พี่คนนั้นเป็นคนดำเนินการแต่แฟนเราอยู่กับพี่คนนั้นเค้าเอาแฟนเราไปด้วย อยากรู้ว่า ต้องโทษกี่ปีคะ แล้วถ้าให้การมีประโยชน์จะได้ลดโทษเหลือกี่ปี แล้วจะสู้คดีหรือยื่นประกันตัวได้รึเปล่า ควรทำยังไงดีคะ

โดยคุณ นิตยา (223.24.xxx.xxx) 26 พ.ค. 2560, 23:28

ตอบความคิดเห็นที่ 354

กรณีตามปัญหา  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  มาตรา 66  บัญญัติว่า “ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ดังนั้น หากให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แห่งการพิจารณาคดีของศาล ศาลอาจใช้ดุลพินิจลดโทษให้ได้ ตามปอ.มาตรา 78 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 18 มิ.ย. 2560, 16:19

ตอบความคิดเห็นที่ 354

ต้องอ่านจากสำนวนที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม 

เขียนรายงานส่งฟ้องศาลครับว่าสำนวนร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครองหรือเปล่า 

โดนแค่2000เม็ด ก็โทษติดคุกตลอดชีวิตแล้วครับ

แถมยาไอซ์อีกตั้ง3กิโล 3กิโลนี้คือสารบริสุทธิ์ล้วนๆเลยน่ะครับ หนักด้วยยาไอซ์นี้แหละครับ

โทษสูงสุดประหารได้เลยน่ะครับ 

โดยคุณ ทวีวัฒน์ บำรุงผล (1.47.xxx.xxx) 2 มิ.ย. 2560, 02:20

ความคิดเห็นที่ 353

ขอรบกวนสอบถามทนายค่ะ

พอดีพี่ชายหนูโดน21เม็ดและไอ้0.3

มีครอบครองเพื่อจำหน่าย

และเคยต้องโทษขับเสพมาก่อนหน้านี้อ่ะค่ะอยากทราบว่าโดนกี่ปีค่ะ


โดยคุณ nittaya kaniwail (125.26.xxx.xxx) 26 พ.ค. 2560, 21:55

ตอบความคิดเห็นที่ 353

กรณีตามปัญหา  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  มาตรา 66  บัญญัติว่า “ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” หากต้องโทษขับเสพมาก่อน ศาลจะนำโทษในคดีก่อนมาบวกกับโทษในคดีหลัง 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 18 มิ.ย. 2560, 16:20

ความคิดเห็นที่ 352

ผมโดนคดีครอบครองเพื่อจำหน่าย0.45 ทำผิดครั้งแรก ตอนนี่ประกันต้วออปมา ศาลนัด 13มิย60. อยากทาาบว่าถ้าศาลตัดสินจะขอยืนอุทรได้มั้ยครีบ ทำอย่างไร

โดยคุณ ภานุพงศ์ (49.49.xxx.xxx) 26 พ.ค. 2560, 04:37

ตอบความคิดเห็นที่ 352

กรณีตามปัญหา  การอุทธรณ์ฎีกาคดีอาญาและยาเสพติดต้องมีสาระสำคัญในอุทธรณ์และฎีกาดังนี้

1. โต้แย้งคำพิพากษาของศาลชั้นต้นว่าไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลชั้นต้นอย่างไร

2. ต้องชัดแจ้งว่า โต้แย้งคำพิพากษาของศาลตรงไหน อย่างไร

3. ต้องเป็นสาระแก่คดี  หมายถึง อุทธรณ์นั้นอาจทำให้ผลของคำพิพากษาอาจเปลี่ยนแปลงไปได้  ถ้าศาลเห็นตามคำอุทธรณ์ฎีกา

4. เป็นข้อที่ยกว่า กล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น เช่น เคยยื่นคำให้การต่อสู้คดีไว้  เคยถามค้านหรือจำเลยเคยเบิกความหรือเคยถามพยานโจทก์ไว้ในศาลชั้นต้น  จะมายกข้อเท็จจริงขึ้นต่อสู้ในภายหลังไม่ได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 18 มิ.ย. 2560, 16:20

ความคิดเห็นที่ 351

มีเพื่อนโดนจับ มียาเสพติด(ยาบ้า) 10  เม็ด ถือว่าเป็นการครอบครองเพื่อเสพ แต่เขาเคยต้องโทษมาแล้ว  ต้องติดคุกประมาณกี่ปีครับ

โดยคุณ ทศพล ช่างทอง (49.229.xxx.xxx) 26 พ.ค. 2560, 03:24

ตอบความคิดเห็นที่ 351

กรณีตามปัญหา  ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  ได้กำหนดให้ยาบ้าจัดเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง  ประเภท 1 เช่นเดียวกับเฮโรอีน ตามมาตรา 7(1) แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว  และมาตรา 67  ได้บัญญัติถึงความผิดและกำหนดโทษเอาไว้ว่า  " ผู้ใดมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต  และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์  หรือมีหน่วยการใช้  หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตาม มาตรา 15 วรรค 3  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี  หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

          เพราะฉะนั้น  หากท่านถูกฟ้องคดีในความผิดดังกล่าวต่อศาลแล้ว  ท่านจะให้การเบิกความรับสารภาพต่อชั้นศาล  กรณีย่อมเป็นการให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา  เข้าเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะพิพากษาลงโทษท่านไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ท่านตามความผิดนั้นก็ได้  เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรตาม ป.อ. มาตรา 78

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 18 มิ.ย. 2560, 16:20

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก