บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง|บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง

บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง

อยากถามว่าผมเคยถูกจำคุก 3 ปี มียาบ้าไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย

บทความวันที่ 28 เม.ย. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 89257 ครั้ง


บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง

          อยากถามว่าผมเคยถูกจำคุก 3 ปี  มียาบ้าไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย  ตอนนี้ผมออกจากคุกแล้วมา  2  ปี แล้วมาถูกจับอีกในข้อหามีบาบ้าไว้ในครอบครอง 4 เม็ด ประกันตัวออกมาหนึ่งหมื่นบาท ผมยอมรับต่อศาล  ผมจะถูกจำคุกหรือปรับครับ

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
          ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  ได้กำหนดให้ยาบ้าจัดเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง  ประเภท 1 เช่นเดียวกับเฮโรอีน ( Heroin ) ตามมาตรา 7(1) แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว  และมาตรา 67  ได้บัญญัติถึงความผิดและกำหนดโทษเอาไว้ว่า  " ผู้ใดมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต  และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์  หรือมีหน่วยการใช้  หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตาม มาตรา 15 วรรค 3  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี  หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
          เพราะฉะนั้น  หากท่านถูกฟ้องคดีในความผิดดังกล่าวต่อศาลแล้ว  ท่านจะให้การเบิกความรับสารภาพต่อชั้นศาล  กรณีย่อมเป็นการให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา  เข้าเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะพิพากษาลงโทษท่านไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ท่านตามความผิดนั้นก็ได้  เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรตาม ป.อ. มาตรา 78
          อนึ่ง  การที่ศาลจะลงโทษจำคุก  หรือปรับแก่ท่านนั้น  ย่อมเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจของศาลในการกำหนดโทษที่จะลงแก่ท่านเอง  โดยพิจารณาประกอบกับกรณีที่ท่านเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ. 2522  ซึ่งท่านได้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ภายในเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษ  เพราะฉะนั้น  หากศาลจะพิพากษาลงครั้งหลังถึงจำคุก  ตามกฎหมายได้กำหนดให้ศาลพิพากษาเพิ่มโทษที่จะลงแก่ท่านอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลังฐานเป็นผู้กระทำความผิดซ้ำโดยไม่เข็ดหลาบ  ตามมาตรา 97 แห่ง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ฯ ดังกล่าว  ( ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกา  2413/2547 )

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
มาตรา 7 
ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
(1) ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin)

มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
(1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป
(2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป
(3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

มาตรา 67  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 97  ผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่หรือภายในเวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษ หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุก ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลัง

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78
เมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ไม่ว่าจะได้มีการเพิ่มหรือการลดโทษตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแล้วหรือไม่ ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้
เหตุบรรเทาโทษนั้น ได้แก่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญาตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงานหรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา หรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทำนองเดียวกัน

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 383

ถ้าเคยต้องโทษคดีครอบครองเพื่อจำหน่ายศาลตัดสินจำคุก แล้วผมจำคุกจนพ้นโทษแล้วได้รับใบบริสุทธิแล้ว ผ่านมา 2 ปีผมโดนจับข้อหามียาเสพติดไว้ครอบครอง "แต่เป็นตัวยาคนละประเภท"ครอบครองเพื่อเสพ

-อยากทราบว่า1.ศาลจะพิพากถึงขั้นจำคุกหรือป่าวครับ 2.ถ้าพิพากถึงจำคุกในคดีหลัง จะโดนบวกโทษหรือป่าวครับ 3.ใบบริสุทธิมีความสำคัญอย่างไร เป็นผลดีต่อการโดนต้องโทษเกี่ยวกับคดีหลังหรือป่าว โดยคุณ นัท 17 ต.ค. 2560, 17:46

ความคิดเห็นที่ 382

ครอบครองเพื่อเสพ10เม๊ด  ผมอย่างรู้ว่า ปรับเท่ารัยครับ ครังแรก

โดยคุณ กบน้อย 16 ต.ค. 2560, 09:21

ความคิดเห็นที่ 381

แฟนนู๋โดนจับยาไอซ์ ตอนนี้ตัดสินจำคุกเรียบร้อยแล้ว ศาลตัดสิน 4 ปี รับสารภาพลดกึ่งนึง นู๋อยากทราบว่าเขาจะติดจริงประมาณกี่ปี กี่เดือนค่ะ ตอนนี้เขาอยู่ในเรือนจำแล้วประมาณ 1 เดือน ทางเรือนจำแยกกองงานเรียบร้อยแล้ว แต่ใบแดงยังไม่ตกเลยค่ะ ถ้าวันลดโทษมาตอนนี้เขาจะได้รับหรือเปล่าค่ะ 
โดยคุณ สมใจ ชุมรักษ์ 4 ต.ค. 2560, 13:59

ความคิดเห็นที่ 380

เรียน ทนายคลายทุกข์


    คดีครอบครองเพื่อจําหน่ายแต่สารบริสุทธิ์ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดได้ใบ 100/2 ประกอบด้วยแต่เคยต้องโทษจำคุกแล้ว 1 ครั้งแต่ยังไม่พ้นถึง 5 ปี 

   อยากขอคำชี้แนะแนวทาง หากไม่ประสงค์จำคุกอีก พอจะมีทางใดได้บ้างหรือไม่?

ในปัญหาดังกล่าวมีรายละเอียดหลายประการฯลฯ หากว่ายังพอมีางหนึ่งทางใดจากผู้มีประสบการณ์โปรดให้คำปรึกษาแนะนำขอขอบคุณค่ะ

กัญญารัตน์


หมายเหตุ:หากท่านอนุญาติ ดิฉันอยากจะขอเบอร์โทรศัพท์ปรึกษาในรายละเอียดต่อไปด้วยค่ะ


โดยคุณ กัญญารัตน์ สุวรรณทรรศ์ 27 ก.ย. 2560, 05:16

ความคิดเห็นที่ 379

หนูอยากทราบว่ามียาเสพตด16เม็ดจะมีโทดกี่ปีและจะได้การลดโทดบ้างไหมถ้าประกันตัวจะยังต้องติดอีกไหมมไว้ครอบครองและจำหน่ายเสพสารเสพติดด้วย

โดยคุณ ปภาดา ต้นพันธ์ุ 26 ก.ย. 2560, 21:03

ตอบความคิดเห็นที่ 379

กรณีดังกล่าวถ้าไม่โดนล่อซื้อ สามารถต่อสู้ได้ว่ามีไว้เพื่อเสพ เพื่อให้โทษเบาลง ในส่วนของการครอบครองเพื่อจำหน่าย ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66 มีโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 15 ปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นถึงสามแสน หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าจะกำหนดโทษจำคุกเพียงใด 

ในส่วนของการประกันตัว เป็นการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อให้จำเลยไม่ถูกจำกัดเสรีภาพ หากศาลตัดสินว่ามีความผิด กรณีดังกล่าวก็ต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาต่อไปครับ


โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 17 ต.ค. 2560, 14:01

ความคิดเห็นที่ 378

แฟนโดนจับกับเพื่อนแฟนรับกัญชาและเพื่อนรับเฮโรอีนแต่ตำรวจลงร่วม อยากถามว่าค่าปรับประมานเท่าไหรแล้วถ้าศาลตัดสินจำคุกประมาณเท่าไหรได้ค่ะ

โดยคุณ สุฑาทิพย์ 22 ก.ย. 2560, 17:58

ความคิดเห็นที่ 377

อยากทราบว่าพี่ผมโดนมีครอบครองไว้เพื่อเสพจำนวน 10 เม็ด พึ่งพ้นโทษได้เดือนเศษๆ คดีเก่าครอบครองเพื่อจำหน่าย พี่รอบนี้ผมจะติดกี่ปีครับ

โดยคุณ พิตตินันท์ 20 ก.ย. 2560, 17:12

ความคิดเห็นที่ 376

แฟนหนูโดนจับคดีมียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อเสพ12เม็ดแต่เค้าบอกว่าเค้ามีวันจำเะราะเค้าเคยต้องโทษคดีจำกน่ายแล้วเค้าออกมาได้แหนึ่งเค้าจะประกันได้ไหมคะกรือถ้าต้องจำคุกจะจำคุกนานเท่าไหร่คะ

โดยคุณ สกุณา เจริญศิลป 14 ก.ย. 2560, 22:22

ตอบความคิดเห็นที่ 376

ท่านมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอประกันตัวได้ครับ ส่วนข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อเสพนั้นมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 28 ก.ย. 2560, 15:47

ความคิดเห็นที่ 375

น้องชายอายุ 20 ปี ถูกจับ มียาบ้าในครอบครอง 2 เม็ด เป็นความผิดครั้งแรกเกี่ยวกับยาเสพติด ประกันตัวชั้นศาล ต้องใช้หลักประกันเท่าไหร่คะ และต้องจ่ายค่าปรับไหมคะ
โดยคุณ Aun 13 ก.ย. 2560, 18:11

ตอบความคิดเห็นที่ 375

ใช้หลักประกันเท่าไหร่นั้น ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ของศาล เพื่อสอบถามได้เลยครับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 28 ก.ย. 2560, 15:44

ความคิดเห็นที่ 374

แฟนโดนจับยาไอซ์1.36g ตรวจร่างกายมีสารเสพติด ตำรวจตั้งข้อหาว่า ครอบครองเพื่อจำหน่ายเสพ คัดสารบริสุทธิ์แล้วได้ 0.320กรัม อยากทราบว่าแฟนจะติดกี่ปีค่ะ หรือส่งฟื้นฟู ช่วยตอบทีค่ะ ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ Yuyee 9 ก.ย. 2560, 10:23

ตอบความคิดเห็นที่ 374

หากมียาเสพติดจำนวนเล็กน้อย มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  2522 มาตรา 67  หรือ 66 วรรคหนึ่ง หากเป็นข้อหาเสพ ศาลอาจสั่งให้บำบัดฟื้นฟูครับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 28 ก.ย. 2560, 15:19

ความคิดเห็นที่ 373

อยากทราบว่าแฟนโดนจับคดียามีไว้ในครอบครอง 71 เม็ค แฟนจะต้องติดคุกกี่ปีค่ะและถ้าเป็นการกระทำความผิดครั้งแรกศาลจะลดโทษให้หรือป่าวค่ะ

โดยคุณ กิ๊ฟ 8 ก.ย. 2560, 11:41

ตอบความคิดเห็นที่ 373

หากเป็นยาบ้า (ยาเสพติดประเภท1) และเป็นความผิดฐานมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ โทษจำคกุขั้นต่ำตามกฎหมายคือ 4 ปีตามพรบ.ยาเสพติดให้โทษมาตรา 66 วรรคสอง ส่วนความเป็นจริงศาลจะลงโทษจำคุกจำนวนเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจศาล

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 29 ก.ย. 2560, 15:48

ความคิดเห็นที่ 372

แฟนโดนล่อซื้อ10เม็ดเบอร์แบงค์1100ค่ะ
แล้วในตัวเค้าไม่มียาแล้วมีแต่เงินเบอร์แบงค์ที่เค้าล่อมา 1100 บาท โดนกี่จำหน่ายค่ะ หลักทรัพย์ประกันประมานเท่าไหร่ แล้วถ้าศาลยกคำตัดสินมาจะกี่ปี เพราะแฟนพึ่งออกมาจากเรือนจำได้ 4-5 เดือนเองค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดยคุณ Kamolchanok 20 ส.ค. 2560, 09:04

ความคิดเห็นที่ 371

ผมถูกจับยาแก้ไอ9ขวดและน้ำพืชกระท่อม1ขวดและใบโพยบอล1ใบและวิทยุสือสารตอนเป็นทหารพราน1เครื่องแต่วิทยุใช่การไม่ได้แล้วเสียแล้วตั้งไวที่บ้านเฉยๆแต่โดนจับ.  คดีแบบนี้ทำมัยผมไม่เสียค่าปรับแล้วกลับบ้านอะค่าป. ทำมัยศาลจึงฝากขัง  ผมอยากรู้ว่าคดีความผมหนักมากเหรอค่าป

โดยคุณ นายอนุภาค เมืองสถิติย์ 5 ส.ค. 2560, 13:24

ความคิดเห็นที่ 370

สวัสดีค่ะ คือแฟนโดนจับมียาบ้า15เม็ด ตำรวจแจ้งข้อหามียาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย แต่แฟนไม่ได้จำหน่าย เป็นเพียงผู้เสบ ต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัว500,000บาท ตอนนี้ประกันตัวออกมาแล้ว พอจะมีทางที่จะไม่ให้ไปติดบ้างไหมค่ะ

โดยคุณ ชมพู 3 ส.ค. 2560, 21:48

ความคิดเห็นที่ 369

แฟนโดนจับยาไอซ์ 202.509กรัม หาสารบริสุทธิ์ ยาได้191.357 กรัมค่ะ รับสารภาพ และให้การซักทอด และทำเรื่อง100/2 อยากทราบว่าศาลจะตัดสิน่ปีและได้ลดโทษเท่าไรค่ะ

โดยคุณ Titima 2 ส.ค. 2560, 10:32

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก