งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง

อยากถามว่าผมเคยถูกจำคุก 3 ปี มียาบ้าไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย

บทความวันที่ 28 เม.ย. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 63478 ครั้ง


บทลงโทษมียาบ้าไว้ครอบครอง

          อยากถามว่าผมเคยถูกจำคุก 3 ปี  มียาบ้าไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย  ตอนนี้ผมออกจากคุกแล้วมา  2  ปี แล้วมาถูกจับอีกในข้อหามีบาบ้าไว้ในครอบครอง 4 เม็ด ประกันตัวออกมาหนึ่งหมื่นบาท ผมยอมรับต่อศาล  ผมจะถูกจำคุกหรือปรับครับ

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
          ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  ได้กำหนดให้ยาบ้าจัดเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง  ประเภท 1 เช่นเดียวกับเฮโรอีน ( Heroin ) ตามมาตรา 7(1) แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว  และมาตรา 67  ได้บัญญัติถึงความผิดและกำหนดโทษเอาไว้ว่า  " ผู้ใดมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต  และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์  หรือมีหน่วยการใช้  หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตาม มาตรา 15 วรรค 3  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี  หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
          เพราะฉะนั้น  หากท่านถูกฟ้องคดีในความผิดดังกล่าวต่อศาลแล้ว  ท่านจะให้การเบิกความรับสารภาพต่อชั้นศาล  กรณีย่อมเป็นการให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา  เข้าเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะพิพากษาลงโทษท่านไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ท่านตามความผิดนั้นก็ได้  เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรตาม ป.อ. มาตรา 78
          อนึ่ง  การที่ศาลจะลงโทษจำคุก  หรือปรับแก่ท่านนั้น  ย่อมเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจของศาลในการกำหนดโทษที่จะลงแก่ท่านเอง  โดยพิจารณาประกอบกับกรณีที่ท่านเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ. 2522  ซึ่งท่านได้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ภายในเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษ  เพราะฉะนั้น  หากศาลจะพิพากษาลงครั้งหลังถึงจำคุก  ตามกฎหมายได้กำหนดให้ศาลพิพากษาเพิ่มโทษที่จะลงแก่ท่านอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลังฐานเป็นผู้กระทำความผิดซ้ำโดยไม่เข็ดหลาบ  ตามมาตรา 97 แห่ง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ฯ ดังกล่าว  ( ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกา  2413/2547 )

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
มาตรา 7 
ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
(1) ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin)

มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
(1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป
(2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป
(3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

มาตรา 67  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 97  ผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่หรือภายในเวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษ หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุก ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลัง

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78
เมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ไม่ว่าจะได้มีการเพิ่มหรือการลดโทษตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแล้วหรือไม่ ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้
เหตุบรรเทาโทษนั้น ได้แก่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญาตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงานหรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา หรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทำนองเดียวกัน

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 343

แฟนโดนจับครอบครองไว้เพื่อจำหน่าย18เม็ด

เคยถูกจับมาแร้ว1ครั้งประกันตัว10000รอลงอาญา2ปี อยากทราบว่าถ้าประกันจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ และถ้าติดโทษกี่ปีค่ะ..

ตอนนี้ยังไม่ตัดสินค่ะ  ตอบทีค่ะเครียดมาก

โดยคุณ นลินี (223.24.xxx.xxx) 21 เม.ย. 2560, 02:09

ความคิดเห็นที่ 342

 ผมโดนล่อซื้อยา5เม็ดแต่จับผมไม่ได้ผมจะติดคุกรึเปล่าครับ

โดยคุณ คิว (49.230.xxx.xxx) 4 เม.ย. 2560, 22:34

ตอบความคิดเห็นที่ 342

ุุถูกกล่าวหาว่ามียาเสพติดไว้ครอบครองแต่คนจากตัวไม่มีจะโดนจับรึเปล่าค่ะ

โดยคุณ เจนจิรา วงศ์เดื่อ (49.230.xxx.xxx) 11 เม.ย. 2560, 16:57

ความคิดเห็นที่ 341

 ถูกกล่าวหามียาเสพติดไว้ครอบครองโดยในตัวไม่มีจะโดนจับติดคุกรึเปล่าค่ะ

โดยคุณ เจนจิรา (49.230.xxx.xxx) 4 เม.ย. 2560, 14:59

ความคิดเห็นที่ 340

 แฟนโดน100เม็ด... อยากรุว่าติดกี่ปีแน่ค่ะ...

โดยคุณ กล้วย (223.24.xxx.xxx) 2 เม.ย. 2560, 01:58

ความคิดเห็นที่ 339

 แฟนโดนคดียาเสพติด 1823เม็ด แต่ไม่ใช่ของแฟน เป็นของเพื่อนที่ให้แฟนขับรถพาไป รถเป็นของเพื่อน เพื่อนหลอกพาไปเพราะไม่รุ้จักเส้นทาง อ้างไปตกปลาแวะหาเพื่อนแถวสถานที่ที่โดนจับกุม ทางเพื่อนแนโดนล่อซื้อมาอีกที แฟนให้การปฏิเสธ เพื่อนก็ปัดให้รับว่าเปนงานของเขาทั้งหมด แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อ ส่งสำนวนแฟนว่าร่วมกันมียาเสพติดไว้ครอบครองเพื่อนจำหน่าย เพราะแฟนเป็นคนขับรถคันนั้น อีกอย่างตำรวจตรวจฉี่แฟนก็เจอฉี่สีม่วง จึงเพิ่มข้อหาเสพขับ แฟนรับสาระภาพว่าเสพมาจิง อยากทราบว่าแฟนมีทางสู่คดีนี้ไหมค่ะ เพราะทางเพื่อนรับว่าเปนงานของตัวเอง แต่สำนวนส่งว่าแฟนร่วมกัน

โดยคุณ สุนิสา พุ่งงาม (1.47.xxx.xxx) 20 มี.ค. 2560, 14:26

ความคิดเห็นที่ 338

โดนข้อหายาบ้า 1,000 เม็ด ไม่เคยต้องคดีมาก่อน ของกลางก็ไม่ใช่ของตัวเอง มีเพื่อนเอามาฝากไว้ แต่ของกลางอยู่ในบ้านของเรา จะต้องโทษกี่ปีค่ะ

โดยคุณ (182.52.xxx.xxx) 20 มี.ค. 2560, 12:28

ความคิดเห็นที่ 337

พอดีแฟนถูกจับยาสองคน9เม็ดไม่เคยมีคดีมาก่อนจะถูกจำคุกหรือปรับค่ะถ้าจำคุกประมาณเท่าไรค่ะ

โดยคุณ ดารารัตน์ (49.230.xxx.xxx) 14 มี.ค. 2560, 22:06

ความคิดเห็นที่ 336

 แฟนโดนจับยาบ้า250เม็ด  ไม่เคยต้องคดีรับสาระภาพ

ติดประมาณกี่ปีค่ะ

โดยคุณ ปวีณา อินธนู (182.232.xxx.xxx) 2 มี.ค. 2560, 22:52

ความคิดเห็นที่ 335

คดีมียาเสพติดให้โทษประเภท๑(ไอซ์)ไว้ในครอบครองโดยผิดกฏหมายอยากทราบว่าสารจะตัดสินออกมาแบบไหนค่ะปริมานยา0.10กรัมค่ะม่เคยต้องคดีมาก่อน

โดยคุณ สะ'อุ้ม นิภาวรรณ (49.230.xxx.xxx) 22 ก.พ. 2560, 14:55

ความคิดเห็นที่ 334

คดีมียาเสพติดให้โทษประเภท๑(ไอซ์)ไว้ในครอบครองโดยผิดกฏหมายอยากทราบว่าสารจะตัดสินออกมาแบบไหนค่ะ

โดยคุณ สะ'อุ้ม นิภาวรรณ (49.230.xxx.xxx) 22 ก.พ. 2560, 14:52

ตอบความคิดเห็นที่ 334

จะต้องดูน้ำหนักอ่ะครับ ยังไงติดต่อมาทางเบอร์นะ

โดยคุณ บอย (110.169.xxx.xxx) 10 เม.ย. 2560, 02:01

ตอบความคิดเห็นที่ 334

 ตอบหน่อยค่ะ

โดยคุณ สะ'อุ้ม นิภาวรรณ (49.230.xxx.xxx) 22 ก.พ. 2560, 15:43

ความคิดเห็นที่ 333

 ตอบหน่อยค่ะ

โดยคุณ สะ'อุ้ม นิภาวรรณ (49.230.xxx.xxx) 22 ก.พ. 2560, 15:43

ความคิดเห็นที่ 332

 พี่ชายโดนจับยาบ้า2เม็ดในสำนวนที่จับเขียนว่าครอบครองไว้จำหน่ายและจำหน่ายจะโดนโทษประมานกี่ปีคับ

โดยคุณ (223.24.xxx.xxx) 22 ก.พ. 2560, 14:45

ความคิดเห็นที่ 331

 อยากทราบว่าโดนข้อหาจำหน่ายและพยายามจำหน่าย

จำนวน 23เม็ด. โทษเก่าออกมาเมื่อธ.ค.55 

อยากทราบว่าโทษครั้งนี้จะประมาณกี่ปีคะ(พอดีว่ายังไม่ตัดสินค่ะ)

โดยคุณ ไอริณ (1.46.xxx.xxx) 15 ก.พ. 2560, 23:13

ความคิดเห็นที่ 330

 ลูกชายโดนจับคดีครอบครองยาไอซ์11กรัม สารบริสุทธิ์ออกมา0.8 กรัม โทษที่ได้รับประมานไหนคะะ และสามารถประกันตัวได้มั้ย

โดยคุณ (182.232.xxx.xxx) 8 ก.พ. 2560, 20:34

ตอบความคิดเห็นที่ 330

 กรณีดังกล่าวสามารถยื่นคำร้องขอประกันตัวได้ครับ ส่วนโทษที่จะลงเป็นดุลยพินิจของศาลครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.89.xxx.xxx) 16 มี.ค. 2560, 11:12

ความคิดเห็นที่ 329

 กรณีดังกล่าวสามารถยื่นคำร้องขอประกันตัวได้ครับ ส่วนโทษที่จะลงเป็นดุลยพินิจของศาลครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.89.xxx.xxx) 16 มี.ค. 2560, 11:12

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก