การร้องเรียนตำรวจ/การดำเนินคดีวินัย/พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ|การร้องเรียนตำรวจ/การดำเนินคดีวินัย/พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

การร้องเรียนตำรวจ/การดำเนินคดีวินัย/พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การร้องเรียนตำรวจ/การดำเนินคดีวินัย/พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

ความแตกต่างระหว่างโทษทางวินัยและโทษทางอาญาของตำรวจ

บทความวันที่ 3 ก.ค. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 31583 ครั้ง


ความแตกต่างระหว่างโทษทางวินัยและโทษทางอาญาของตำรวจ


แตกต่างในด้านวัตถุประสงค์
          โดยกฎหมายอาญามีวัตถุประสงค์ในการปราบปรามผู้กระทำผิดให้กลับเนื้อกลับตัว แต่โทษทางวินัยมีวัตถุประสงค์กำจัดผู้กระทำผิดออกไปจากองค์กร และมุ่งรักษาเกียรติศักดิ์ของข้าราชการโดยรวมโดยการลงโทษต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของผู้นั้น
แตกต่างในด้านลักษณะ
          โทษทางวินัยเป็นโทษในทางปกครองมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ดำเนินการ แต่โทษทางอาญาเป็นการลงโทษในนามของแผ่นดินและสังคมเป็นการทำลายความสงบเรียบร้อยและระเบียบของสังคมทั่วไปโดยใช้กระบวนการยุติธรรม
แตกต่างในด้านสถานโทษ
โทษทางอาญามุ่งกระทำต่อเนื้อตัวเสรีภาพหรือชีวิตของผู้กระทำผิดหรือทรัพย์สินของผู้กระทำผิด 
การสืบสวนข้อเท็จจริง
          -กรณีที่ควรทำการสืบสวนข้อเท็จจริง
          -ผู้บังคับบัญชามีเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชากระทำผิดวินัย
มีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชากระทำผิดวินัย 
          -ส่วนราชการอื่นแจ้งมาให้ทราบว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชากระทำผิดวินัยหรือสงสัยว่ากระทำผิดวินัย
          -มีบัตรสนเท่ห์กล่าวโทษว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทำผิดวินัย 
          -กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนใด ๆ ว่าข้าราชการตำรวจในบังคับบัญชากระทำผิดวินัย
          -เหตุอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาหรือจเรตำรวจเห็นสมควรสืบสวน
การสอบสวนทางวินัย
ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัย
         -นายกรัฐมนตรี 
         -ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
         -ผู้บัญชาการหรือตำแหน่งเทียบเท่า
         -ผู้บังคับการหรือตำแหน่งเทียบเท่า
         -ผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กำหนดในระเบียบ ก.ตร.
วิธีการสอบสวน
         -คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวน 
         -กำหนดระยะเวลาในการสอบสวน 
        -ระยะเวลาในการพิจารณาสั่งการสำนวนการสอบสวน
        -การรายงานการดำเนินการทางวินัย
การดำเนินการกรณีหย่อนความสามารถ
         -บกพร่องในหน้าที่ราชการ
         -ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
         -มีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
        -ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ ผกก.ขึ้นไปเป็นผู้ตั้งกรรมการสอบสวน 
 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
         -เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย
         -เมื่อมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน
         -ต้องหาคดีอาญา 
         -ถูกฟ้องคดีอาญา เว้นคดีที่กระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ 
 เงื่อนไขการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
        -เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือ 
       -เกี่ยวกับความประพฤติหรือมีพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ และอัยการไม่รับเป็นทนายแก้ต่างให้ และถ้าคงอยู่ในหน้าที่อาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 
         -หากอยู่ในหน้าที่จะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
         -อยู่ระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจำคุกโดยคำพิพากษาและถูกควบคุม ขัง หรือจำคุกติดต่อกันเกิน 15 วันแล้ว 
        -ถูกตั้งกรรมการสอบสวนและต่อมามีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดหรือถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลังจากมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดและประจักษ์ชัดแล้วว่าความผิดอาญานั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 อำนาจการลงโทษ อัตราโทษและการลงโทษ
        -การลงโทษทางวินัยให้เป็นไปตามตารางที่กำหนดใน กฎ ก.ตร.
        -ลงโทษเกินกว่าตารางที่ กฎ ก.ตร.กำหนดไม่ได้ แต่ลงโทษต่ำกว่าได้ 
        -การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงไม่เป็นเหตุทุเลาการลงโทษ
        -กักยามให้ใช้ระดับ ผกก.ลงมา
        -กักขังให้ระดับ รอง สว.ลงมา 
        -การกักขังให้นำตัวไปรับโทษที่สถานีหรือหน่วยอื่นที่ผู้ถูกลงโทษมิได้ประจำอยู่
        -ตร.หญิงห้ามมิให้กักขังรวมกับ ตร.ชายและห้ามกักขังรวมกับผู้ต้องหา
        -ต้องเป็นผู้อยู่ใต้การปกครอง ไม่ว่าโดยตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง การไปช่วยราชการ การเข้ารับการอบรม หรืออื่น ๆ ทำนองเดียวกัน
       -รองหรือผู้ช่วยที่ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วย มีอำนาจลงโทษได้ตามอำนาจของหัวหน้าหน่วยที่เหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่ง
การออกคำสั่งลงโทษ
         -สั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ห้ามสั่งลงโทษย้อนหลังไปก่อนวันออกคำสั่ง เว้นแต่ 
         -การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัดเงินเดือนผู้ถูกสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้สั่งลงโทษย้อนหลังไปถึงวันพักราชการหรือวันสั่งให้ออกจากราชการ
         -การสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง จะสั่งให้ออกตั้งแต่วันใด ให้เป็นไปตามที่ระเบียบ ก.ตร.กำหนด
วันออกจากราชการของข้าราชการตำรวจ
           -การสั่งให้ออกตามมาตรา 60 มาตรา 98 มาตรา 100 มาตรา 101 มาตรา 102 มาตรา 103 ห้ามสั่งย้อนหลัง เว้นแต่ 
          -ตามมาตรา 103 ให้สั่งตั้งแต่วันต้องรับโทษ
          -สั่งปลดหรือไล่ออกไปแล้ว ถ้าต้องสั่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงเป็นให้ออกจากราชการให้สั่งย้อนไปถึงวันที่ควรต้องออกตามกรณีนั้น
กรณีมีเหตุสมควร 
         -การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกห้ามสั่งย้อนหลัง เว้นแต่
         -มีคำสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออก   ตั้งแต่วันพักราชการหรือวันสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วแต่กรณี 
         -กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่าสิบห้าวันและไม่กลับมาอีกให้สั่งตั้งแต่วันละทิ้ง
         -กรณีสั่งให้ออกตามมาตรา 60,98,100,101,102,103 ไปแล้วถ้าต้องสั่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงเป็นปลดออกหรือไล่ออกจากราชการให้สั่งย้อนไปถึงวันที่ควรต้องปลดหรือไล่ออกตามกรณีนั้นในขณะที่ออกคำสั่งเดิม 
          -กรณีกระทำผิดอาญาจนมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ให้สั่งตั้งแต่วันต้องรับโทษจำคุกหรือวันถูกคุมขังติดต่อกันจนถึงวันต้องคำพิพากษาถึงที่สุด
          -กรณีถูกสั่งปลดออกหรือไล่ออกหรือถูกสั่งให้ออกกรณีอื่นหรือลาออกไปแล้ว ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการนั้น แต่ห้ามย้อนไปถึงวันก่อนเกิดเหตุในกรณีนั้น 
          -กรณีถูกสั่งให้พ้นจากหน้าที่ราชการตาม กม.บำเหน็จบำนาญไปแล้ว ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นอายุครบ 60 ปี
มีเหตุอันควรต้องย้อนหลัง
         -ต้องไม่เป็นการกระทำให้เสียประโยชน์ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกสั่งให้ออกหรือผู้ถูกสั่งลงโทษแล้วแต่กรณี 
         -การสั่งให้ออกกรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
         -เพื่อรับบำนาญเหตุทดแทน โดยให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก
         -ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ตร. 
         -ผลประเมินต่ำกว่ามาตรฐานและไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนติดต่อกัน 2 ครั้งในรอบปีงบประมาณ
        -ให้โอกาสพัฒนาปรับปรุงตนเองใน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6  เดือน และรับการประเมิน 2 ครั้ง  หากยังต่ำอีกให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอผู้มีอำนาจตามมาตรา 72 สั่งให้ออกจากราชการทันที
การอุทธรณ์ 
         -ถูกสั่งลงโทษหรือให้ออกมีสิทธิ์อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง หากตายก่อนทายาทอุทธรณ์แทนได้ภายใน 30 วัน
         -พิจารณาให้เสร็จและแจ้งผู้อุทธรณ์ภายใน 240 วัน ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง ๆ ละ 60 วัน 
        -โทษไม่ร้ายแรง ให้อุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาของผู้สั่งลงโทษหรือ ก.ตร.
โทษร้ายแรง ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ตร.และสามารถขอแถลงต่อวาจาประกอบได้หาก ก.ตร.อนุญาต ต้องทำเป็นหนังสือ มีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการสืบสวนสอบสวน ส่วนถ้อยคำบุคคล พยานหลักฐานหรือเอกสารเกี่ยวข้องอื่นอยู่ในดุลพินิจ
        -มีสิทธิคัดค้านผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ถ้า รู้เห็น,มีส่วนได้เสีย,มีเหตุโกรธเคือง,เป็นผู้กล่าวหา คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือมารดากับผู้กล่าวหา เหตุอื่นที่อาจเสียความเป็นธรรม
        -อุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้ต้องยื่นหรือส่งภายในกำหนดเวลา
การร้องทุกข์ 
          -ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
          -ร้องทุกข์ได้ภายใน 30 วัน
         -ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือผู้บังคับบัญชาที่ทำให้เกิดทุกข์ 
         -พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ขยายเวลาได้ 2 ครั้ง ๆ ละ 30 วัน
         -ทีสิทธิ์คัดค้านผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจพิจารณา มีส่วนได้เสียเป็นผู้ทำให้เกิดเหตุร้องทุกข์ มีเหตุโกรธเคือง เป็นคู่สมรสฯ
วิธีการร้องทุกข์ 
           -ทำเป็นหนังสือยื่นที่ส่วนราชการของผู้บังคับบัญชาที่มีตำแหน่งเหนือผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุร้องทุกข์
          -ร้องทุกข์ต่อ ก.ตร.ทำหนังสือยื่นต่อ สง.กตร. 
         -ยื่นหรือส่งผ่านผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุร้องทุกข์ก็ได้ 
         -ร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ได้ วันที่ไปรษณีย์ออกใบรับฝากถือเป็นวันร้องทุกข์
ยื่นหรือส่งเอกสารร้องทุกข์เพิ่มเติมได้

ระดับการลงโทษ 
         -ตามตารางแนบท้ายหนังสือ ตร.ลง 6 มิ.ย.38
         -มาตรฐานการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงของ ก.ตร.ซึ่งออกโดยมติ ก.ตร.ครั้งที่ 8/2548 ลง 15 มิ.ย.48
ยาเสพติด
         เสพ ตรวจปัสสาวะพบ มีไว้ในความครอบครอง มีไว้จำหน่าย หรือมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ระดับโทษ ปลดออกหรือไล่ออก
ตู้แดง 
          ป.ป.ช.ไต่สวนกรณีเรียกเก็บเงินจุดตรวจตู้แดงเป็นรายเดือน เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตนเองหาผลประโยชน์ ระดับโทษลงโทษไล่ออก ตามหนังสือ ก.ตร.ลง 10 มี.ค.48

การจับกุมคดีละเมิดลิขสิทธิ์
          หนังสือ ตร.ลง 23 ม.ค.49 กำชับกรณีการจับกุมคดีละเมิดลิขสิทธิ์ห้ามตำรวจที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไปทำการจับกุม การตกลงเจรจายอมความแล้วปล่อยผู้ต้องหาโดยไม่ส่งมอบพนักงานสอบสวนถือว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ละทิ้งหน้าที่ราชการ 
          มติ ก.ตร.ครั้งที่ 9/2540 ลง 24 ก.ค.40 การละทิ้งหน้าที่ราชการหลายครั้งในเวลาใกล้เคียงกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร แม้แต่ละครั้งจะเป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาในความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
 ความผิดเกี่ยวกับสุรา
         -เสพสุราขณะปฏิบัติหน้าที่
         -เมาสุราเสียราชการ 
         -เมาสุราในที่ชุมนุมชนเกิดเรื่องเสียหายหรือเสียเกียรติศักดิ์
         -เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ระดับโทษไล่ออกหรือปลดออก 
ความผิดเกี่ยวกับป่าไม้
         -คุ้มครองผู้ทำไม้ผิดกฎหมาย 
         -ขนไม้ผิดกฎหมาย
         -มีไม้ผิดกฎหมายไว้ในความครอบครอง 
         -ทำไม้หรือค้าไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสนับสนุนช่วยเหลือ 
         -บุกรุกแผ้วถางป่าผิดกฎหมาย
         -เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ระดับโทษไล่ออกหรือปลดออก 
ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน
          -ยิงปืนด้วยความคึกคะนอง 
         -ยิงปืนในเมือง หมู่บ้าน ที่ชุมชนโดยใช่เหตุ
         -มีอาวุธปืนหรือระเบิดผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง
        -นำอาวุธปืนของทางราชการไปจำนำหรือขาย 
       -เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ระดับโทษปลดออกหรือไล่ออก
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www2.bpp.go.th/bpp_st4/BPPNITIK/index/complain/police%20law/traning%20discipline/traning18.pptในรูปแบบ html

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 221

ถ้ามีตำรวจขายหวยใต้ดิน จะทำอย่างไร แค่ได้ยินมาน่ะค่ะ

ถ้าแบบนี้เขาจะสืบต่อมั้ยคะ 


โดยคุณ น้อย 5 ก.ค. 2560, 15:38

ตอบความคิดเห็นที่ 221

หากเป็นการกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา สามารถกล่าวโทษได้ครับ ตาม ปวิอ.มาตรา 2 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 26 ก.ค. 2560, 16:23

ความคิดเห็นที่ 220

 ผมเมาแล้วขับจักรยานยนต์เเละย้อนสรครับผิดเต็็มๆถ้าไปโรงพักต้องเสีย8000ผมให้สายตรวจ2000ไม่เอา บอกติดสินบนเจ้าพนักงาน3500ไม่เอา แต่จะเอา4000เพราะตรวจกระเป่าตังของผมมีเงิน12800บาทเพราะอังเปาผมออกพอดีเลยได้กินเหล้าและมีการเลี้ยงพนักงานไม่ต้องเข้าคุกและดำเนินคดีอะไรสายตรวจถนนบางนา_ตราด/บางโฉลงม.หัวเฉียวไม่มีเลขหมวกสายตรวจทั้ง2คน27/01/60

โดยคุณ จักร 27 ม.ค. 2560, 22:15

ความคิดเห็นที่ 219

 ผมเมาแล้วขับจักรยานยนต์เเละย้อนสรครับผิดเต็็มๆให้สายตรวจ2000ไม่เอาบอกติดสินบนเจ้าพนักงาน3500ไม่เอาแต่4000ไม่ต้องเข้าคุกและดำเนินอะไรสายตรวจถนนบางนา_ตราด/บางโฉลงม.หัวเฉียวไม่มีเลขหมวกสายตรวจทั้ง2คน27/01/60

โดยคุณ 27 ม.ค. 2560, 22:01

ความคิดเห็นที่ 218

 ช่วงนี้น้ำมันเถื่อนเยอะอีกแล้วจังหวัดตรังหน่วยงานไหนรับผิดชอบมาจัดการหน่อยแต่ระวังเจอแบ็คที่เป็นตำรวจในจังหวัดตรังนะครับสามารถเคลียร์ทุกอำเภอใหญ่แค่ไหนวะพวกผิดกฎหมาย

โดยคุณ ชัยทัศ 12 ม.ค. 2560, 06:29

ความคิดเห็นที่ 217

 สายสืบปปส.คนหนึ่งในกทม. ใช้อำนาจโดยมิชอบ hack ทั้งมือถือและบัญชีชาวบ้าน มัน hack บัญชีพ่อฉันด้วย ทำแล้วมาบอกในโทรศัพท์ระหว่างที่ดิฉันคุยกับเพื่อน ข้อความทั้งไลน์ เฟสก็อ่านได้ ทำตัวเป็นโจร จะไปไหนก็รู้หมด ทั้งเคยวางแผนขับรถชนรถของแฟนดิฉันที่เพิ่งออกป้ายแดงมาใหม่ๆ ดิฉันยังเคยถูกตามเลยทั้งที่ไม่ใช้ผู้ร้าย แต่ทำอย่างกับฉันเป็นผู้ร้าย ไม่ว่าจะคุยกับเพื่อนก็ดักฟัง จุดประสงค์ไม่ดี จะแจ้งความก็ไม่มีหลักฐานเอาผิดมัน ได้ยินแต่เสียงของมัน

โดยคุณ อริยพร 3 ม.ค. 2560, 07:46

ความคิดเห็นที่ 216

 สน.เมืองพัทยาเหตุเกิดเมื่อวันที่19/12/59เวลา17.00กระผมได้จอดรถรับผู้โดยสารบริเวนเส้นขาวเหลืองถูกพี่ตำรวจ สน.เมืองพัทยาเรียกขอดูใบขับขี่แต่ก่อนหน้านั้นกระผมได้โดนใบสั่งไปแล้วจึงเอาใบสั่งให้พี่เขาดูพี่ตำรวจไม่สนพร้อมจะเขียนอีกใบผมเลยขอคำอธิบายข้อหาผมว่าผมผิดตรงไหนแต่พี่เขาตอบผมว่ามึงเรื่องมากกวนตีีนผมเลยจับโทรสับมาถ่ายรูปไว้พี่เขาก็เลยเขียนใบสั่งให้ผมอีกใบพร้อมเขียนกำกับไว้ว่ามีปันหาปรับ1000แถบล็อกล้อผมไว้แล้วส่งท้ายด้วยคำว่ามึงจะถ่ายก็ถ่ายไปแถวนี้ไม่มีใครกล้าหือกับกูหรอกกูไม่กลัวไม่ว่าหน้าไหรกวนตีนดีนักจะเอาอีกข้อหาไหม(ถ่ายวีดีโอไม่ได้โดนตำรวจอีกคนล็อกแขนไว้อีกข้าง)

โดยคุณ เกษมวสันต์ ศรีวิชัย (สมาชิก) 20 ธ.ค. 2559, 10:48

ความคิดเห็นที่ 215

อัสรา พูนทรัพย์ ณัฐชยา พูนทรัพย์ โดนทำร้ายตลอด โดนข่มขืนตลอดเวลา ที่บ้านสมุทรปราการ นนทบุรีซอยเรวดี คอนโดโสสุ รัตนาธิเบศ หลานหลวง มีนบุรี กทมทั้งหมด ปริมณฑล ต่างจังหวัด

ต่างประเทศ ค้าประเวณีทุกวันเลย แม่ไม่รู้จะช่วยยังไงหาลูกไม่เคยเจอแจ้งความตำรวจไว้ตลอดแต่ไม่เคยเห็นเด็กปลอดภัยสักทีเลย พ่อเก็บกดเพราะมีเมียน้อยเยอะต้องเลี้ยงลูกเมียน้อยเยอะมาก และทางบริษัทบุญรอดบริวเวอรรี่จำกัด ตามละลานแล้วทำร้ายเราตลอดเลยมีพนักงานในนั้นจำนวนมากที่ทำร้ายลูกสาวแล้วตัวแม่ตลอดร่วม 22 ปี

โดยคุณ กันต์ฤทัย พูนทรัพย์ 4 ต.ค. 2559, 21:38

ตอบความคิดเห็นที่ 215

 ขับรถยุดีๆมีตำรวจไม่ได้ใส่เครื่องแบบชักปืนใส่บอกให้หยุด ซึ่งตำรวจขี่มอเตอไซคมา บอกให้หยุดก็หยุด ค่อยชักปืนใส่ตัวผม ใช้ให้นั่ง ผมตกใจไม่รุ้อะไรเลย พอคนผานมาปล่อยให้ไป ผม งง เรื่องอะไร

โดยคุณ Sukit nuydum 8 พ.ย. 2559, 01:53

ความคิดเห็นที่ 214

 ขับรถยุดีๆมีตำรวจไม่ได้ใส่เครื่องแบบชักปืนใส่บอกให้หยุด ซึ่งตำรวจขี่มอเตอไซคมา บอกให้หยุดก็หยุด ค่อยชักปืนใส่ตัวผม ใช้ให้นั่ง ผมตกใจไม่รุ้อะไรเลย พอคนผานมาปล่อยให้ไป ผม งง เรื่องอะไร

โดยคุณ Sukit nuydum 8 พ.ย. 2559, 01:53

ความคิดเห็นที่ 213

นายอทัธชัย  พูนทรัพย์ ไม่รู้เป็นไงเป็นพ่อของลูกแต่หลงผู้หญิงจนไม่ยอมเลิกราแม่กันต์ฤทัย พูนทรัพย์

ฟ้องหย่าก็ไม่ยอมหย่าขอเลิกก็ไม่เลิกเอาแต่เด็กไปขายกินตลอด ฉีดยาไวรัสทุกชนิด ทุบตี จนเป๋อ ตลอดไม่รู้จะทำไงหายตัวไปจากบ้านตลอดไม่รู้จะทำไงดีอยากให้ตำรวจช่วยทีมันเหนื่อยแล้วเพราะมีแต่พวกมิจฉาชีพรุมทำเรา3แม่ลูกตลอดอยากให้ตำรวจเห็นใจช่วยเราด้วย

โดยคุณ กันต์ฤทัย พูนทรัพย์ 4 ต.ค. 2559, 21:33

ความคิดเห็นที่ 212

เด็กอยู่เฟื่องฟ้า10ซอย6 ซอยมังกรนาคดี ตกเป็นคนถูกทำทารุณกรรมตลอดร่วมแปดเดือน โดนเอาเลือดไปเกือบหมดตัว ข่มขืนโหด ทุบตีโหด ทุกวันเลย ร้องต่อใครก็ไม่คืนเด็กมาเลยไม่รู้จะทำไงดี พ่อเด็กข่มขืนลูกแล้วเอาไปให้ญาติข่มขืนต่อ ค้าประเวณี มานาน 8 เดือนแล้วไม่รู้ทำไงดี อยากช่วยเหลือลูกอยากให้ตำรวจไปช่วยดูสมุทรปราการทุกวันเลยแต่ไม่รู้ทำไงดี ไม่คืนให้แม่เพราะขายเรา 3 คนกินตลอดเป็นเวลา 9 ปี

โดยคุณ กันต์ฤทัย พูนทรัพย์ 4 ต.ค. 2559, 21:29

ความคิดเห็นที่ 211

ขอความช่วยเหลือลูกสาวอายุ 6 ปี 9 ปี โดนข่มขืนทุกวัน โดนทารุณกรรมทุกชนิดทุกวันเลย ถูกขโมยไป 8 เดือนแล้ว ไม่่มีใครช่วยเหลือเลยแจ้งความไว้ทุกที่ตลอดเลยไม่รู้ไงร้องทุกข์ตลอดไม่ยอมช่วยเหลือ 1111 และ 1599 ไม่ยอมช่วย อัสรา พูนทรัพย์ ณัฐชยา พูนทรัพย์ อยากทราบว่าเพราะอะไรไม่ช่วยเหลือเด็กเลยถ้าเด็กเสียชีวิตมาใครจะรับผิดชอบ โดนทุบหัวทุกวัน ตามร่างกายมีบาดแผล ไม่รู้จะทำไงดี แม่ไม่ได้พบลูกมา 8 เดือนแล้ว

โดยคุณ กันต์ฤทัย พูนทรัพย์ 4 ต.ค. 2559, 21:25

ความคิดเห็นที่ 210

ขอร้องทุกข์เกี่ยวกับลูกสาวอัสรา พูนทรัพย์ ณัฐชยา พูนทรัพย์ ถูกข่มขืน ทารุณกรรมตลอดไม่มีคนช่วย

เหลือเลย แล้วร้องทุกข์ไปตลอดไม่มีคนช่วยเลย

โดยคุณ กันต์ฤทัย พูนทรัพย์ 4 ต.ค. 2559, 21:21

ความคิดเห็นที่ 209

 สวัสดิการบ้านพักตำรวจต่างจังหวัด ถ้าผู้ไดได้ห้องพักก่อนเป็นเวลานาน แล้วสามารถสร้างเนื้อสร้างตนจนมีที่พักอาศัยเป็นของตน แต่บ้านพักที่เคยได้สวัสดิการมากลับไม่ให้คืนต้องให้คนอื่นเช่าในสิทธิ์ของตนหรือต้องจ่ายในจำนวนมากถึงจะได้พัก ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ก็ปล่อยให้ห้องว่างเพราะผู้ถือสิทธ์ไม่ได้ผลประโยชน์  ที่มีภูมิฐานด้อยกว่ากับต้องขอเช่าต่อหรือชื้อต่อ (ตรงนี้อยากทราบว่าบ้านพักก่อนพักต้องชื้อต้องขายถึงจะอยู่ได้ใช่ไหม) ตรงนี้อาจคิดว่าเป็นปัญหาเล็กแต่พื้นฐานและจรรยาบรรณควรเกินขึ้นในหมู่คุณก่อน แค่เรื่องภายในขาดการดูแล แล้วประชาชนจะเหลืออะไร ถ้าที่นี้เป็นที่ร้องเรียนความถูกต้องได้จริงรบกวนตรวจสอบด้วย สภ.ช่องแม็ก อุบลฯ

โดยคุณ ติ๊ก 12 ก.ย. 2559, 19:49

ความคิดเห็นที่ 208

รบกวนช่วยตรวจสอบตำรวจที่ชื่อ จ่าเบี้ยว ที่ประจำอยู่จังหวัดร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย ด้วยน่ะค่ะ ตอนนี้ประชาชนไม่เชื่อถือตำรวจผู้นี้แล้ว และสำหรับคนแก่และชาวบ้านที่ไม่รู้ตะสีตะสา ก็จะโดนข่มขู่ตลอด ทั้งขู่เรื่องเงิน เรื่องติดคุก ตอนนี้ชาวบ้านเดือนร้อนมากๆๆๆๆ ค่ะ เพราะตำรวจผู้นี้แหละค่ะ เราเจอมากับตัวยังบอกเลยว่า อยากยิงตำรวจผู้นี้ทื้งเลย และชาวบ้านก็เกลียดการทำงานตำรวจผู้นี้มาก

เราจึงอยากให้ท่านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ช่วยชาวบ้านหน่อยน่ะค่ะ เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยค่ะ ถ้าจ่าเบี้ยวผู้นี้เป็นผู้ดูแลคดี โปรดช่วยเราด้วยน่ะค่ะ จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

(สามารถสอบถามข้อมูลส่วนตัวหรือการทำงานกับชาวบ้านที่ประสบเหตุได้เลยค่ะ ยินดีให้ข้อมูลค่ะ ชาวบ้านอุ่มเม่าสิงห์ใคล รอการแก้ไขจากท่านอยู่ค่ะ )

โดยคุณ นิดา 30 ส.ค. 2559, 12:24

ความคิดเห็นที่ 207

ผมถามไรหน่อย สนหัวหมากตำรวจทำงานกันแบบนี้หรอคับ. จับตรวจฉีได้ ปรับ20000. อันนี้เค้าเรียกรีดไถประชาชนแล้วคับ.  เงิน20000หนะถือว่ากูทำบุญให้ละกัน. ตำรวจดีก็ขอโทษ แต่พวกเหี้ย แบบนี้เป็นไปบ้านเมืองไม่สงบหรอก ควย. กูขอให้ลูกพวกมึงโดนบ้าง. ขอให้พวกมึงเจริญๆนะ 

โดยคุณ นายตำรวจ. ขับมอเตอไซรุ่นดรีม หัวฉีด. 21 ส.ค. 2559, 04:36

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก