การร้องเรียนตำรวจ/การดำเนินคดีวินัย/พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ|การร้องเรียนตำรวจ/การดำเนินคดีวินัย/พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

การร้องเรียนตำรวจ/การดำเนินคดีวินัย/พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การร้องเรียนตำรวจ/การดำเนินคดีวินัย/พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

วินัยตำรวจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

บทความวันที่ 3 ก.ค. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 25125 ครั้ง


การร้องเรียนตำรวจ/การดำเนินคดีวินัย/พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

วินัยตำรวจ

ตาม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547


ความหมายของวินัยตำรวจ
          บรรทัดฐานของสังคม เครื่องกำกับความประพฤติ ของบุคคลบางหมู่ บางคณะให้อยู่ในกรอบของความเป็นระเบียบ กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือขนบธรรมเนียมประเพณี
          การที่ตำรวจต้องประพฤติตนให้เป็นผู้มีมรรยาทตามแบบอย่างธรรมเนียมของตำรวจที่ต้องยึดถือปฏิบัติ ซึ่งก็หมายความว่าวินัยตำรวจเป็นหลักการความประพฤติของข้าราชการตำรวจตามแบบอย่างธรรมเนียมของตำรวจนั่นเอง ซึ่งได้มีการกำหนดขอบเขตแบบอย่างธรรมเนียมไว้ให้ถือปฏิบัติก็คือระเบียบของทางราชการ มติ ครม.และจรรยาบรรณตำรวจ
กฎหมายตำรวจเป็นกฎหมายมหาชน 
          แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐบาลกับบุคคลากรของรัฐโดยอยู่ในลักษณะที่อีกฝ่ายหนึ่งคือรัฐมีฐานะเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง คือข้าราชการตำรวจ เป็นนิติสัมพันธ์ที่องค์กรตำรวจมีฐานะใช้อำนาจเหนือปกครองข้าราชการตำรวจ
วินัย มีลักษณะไม่เท่าเทียมกันระหว่างองค์กรตำรวจกับข้าราชการตำรวจ ผู้บังคับบัญชามีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการทางวินัยกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติให้มีอำนาจหน้าที่ไว้เท่านั้น จะต่อรองไม่ได้ ไม่เหมือกฎหมายเอกชน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
กฎหมายตำรวจเป็นกฎหมายปกครอง
          เป็นการจัดระเบียบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจเป็นการกำหนดว่าพฤติกรรมใดที่ควรทำหรือไม่ควรทำถ้ามีการฝ่าฝืนก็มีการลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนนั้น
          เป็นกฎหมายที่วางระเบียบการใช้อำนาจเพื่อปกครองบังคับบัญชาภายในองค์กรตำรวจ และเป็นหลักเกณฑ์กลางที่จะใช้บังคับกับข้าราชการตำรวจทุกคนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การดำเนินการทางวินัยเป็นการดำเนินการทางปกครอง
          เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ เปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้าที่กับผู้ใต้บังคับบัญชา มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา
          ผลกระทบต่อสถานภาพสิทธิดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการถาวร หรือชั่วคราว เช่นการลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ ซึ่งทำให้สถานภาพข้าราชการตำรวจสิ้นสุดลง หรือการไม่ได้รับการเลื่อนขั้นอัตราเงินเดือน ไม่ได้รับการเลื่อนยศ การสั่งลงโทษทางวินัย จะกระทำเป็นในรูปแบบของคำสั่งตามกฎหมายเพื่อสั่งการไปยังผู้รับโทษให้รับทราบและรับผลตามคำสั่งนั้นเป็นการใช้อำนาจเหนือกว่าทางกฎหมายสั่งการลงมา
ข้อพิจารณาในการดำเนินการทางวินัย
ความยุติธรรม
          ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งฝ่ายกล่าวหาและฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเปิดโอกาสให้คู่กรณีนำพยานหลักฐานเข้าแก้ข้อกล่าวหา ดำเนินการไปตามขั้นตอนโดยชอบด้วยกฎหมายและสั่งการลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด
ความเป็นธรรม 
          เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายไม่กลั่นแกล้งหรือช่วยเหลือกันเป็นการส่วนตัว
ความเสมอภาค
          ดำเนินการกับผู้กระทำผิดทุกกรณีไม่เลือกที่รักมักที่ชัง หรือเลือกปฏิบัติ
ความฉับพลัน
          ต้องกระทำอย่างรวดเร็วไม่ให้เสียสิทธิ การดำเนินการล่าช้าจะกระทบสถานะของบุคคลนั้นหลายประการ 
วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการดำเนินการทางวินัย
         -สร้างความรู้สึกให้บุคคลอยากจะรักษาวินัย
         -สร้างบรรยากาศในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้าใจและชี้ทางปฏิบัติที่ถูกต้องโดยให้เห็นคุณค่าของการรักษาวินัยเป็นการป้องกันความเสื่อมเสียของตนเองหรือขององค์กรตำรวจ มิใช่เป็นการบั่นทอนการปฏิบัติหน้าที่ 
          -เพื่อให้บุคลากรอยู่ในระเบียบวินัย 
          การดำเนินการทางวินัยที่มีลักษณะที่เป็นการข่มขู่ บังคับโดยลงโทษอย่างเฉียบขาด โดยมีจุดมุ่งหมายและเจตนารมย์เพื่อให้บุคคลากรอยู่ในระเบียบวินัยด้วยความเกรงกลัวจะถูกลงโทษ เป็นการมุ่งปราบปรามการกระทำผิดวินัยมากหว่าการป้องกันการกระทำผิดวินัย
วัตถุประสงค์ของการออกกฎหมาย 
          -การใช้อำนาจปกครองและบังคับบัญชาตามลำดับการบังคับบัญชา
          -วินัยเป็นเครื่องมือของผู้บังคับบัญชาในการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อการสั่งการการบังคับบัญชาในการปฏิบัติราชการ โดยมาตรการทางวินัยจะถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมความประพฤติให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และใช้ในการลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www2.bpp.go.th/bpp_st4/BPPNITIK/index/complain/police%20law/traning%20discipline/traning18.pptในรูปแบบ html

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 289

การร้องเรียนต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมหลักฐาน ((หลักฐานการยื่นเงินให้ตำรวจพร้อมรูปถ่ายก็คงโดนข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงาน))

-ค่าดูแล((ดูแลตำรวจ? งงใจ ทำงานมีเงินเดือนต้องให้ประชาชนมาดูแลอีกหรอ))ก็ถูกหาเรื่องจับไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งอยู่ดี 

โอย!!! เบื่อมากกับระบบโกงกิน เมื่อไรจะหมดไปจากประเทศไทยซะที ยิ่งเห็นยิ่งเกลียดกับระบบบริหารงานแบบนี้

โดยคุณ Chanet 17 ม.ค. 2561, 11:59

ความคิดเห็นที่ 288

โดยคุณ อยากยิงตัวตาย 13 ม.ค. 2561, 19:01

ความคิดเห็นที่ 287

มีแฟนเป็นตำรวจค่ะ คบและอยู่กินด้วยกันมา 7 ปี ตอนมาจีบ เค้าบอกว่าไม่มีครอบครัว แต่เคยแต่งงานและเลิกกันแล้ว เหลือแค่เรื่องหย่า ที่ทางผู้หญิงไม่หย่าให้ แล้วเมื่อวันที่ 4 ม.ค.2561 ที่ผ่านมา กลางดึก มีผู้หญิงคนนึง ส่งภาพถ่ายแฟนเราพร้อมทั้งลูกชาย 2 คน และตัวผู้หญิงคนนั้นอ้างว่าเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อว่าเราว่าเราไม่ยุ่งกับสามีเค้า ทั้งๆ ที่เราไม่เคยรู้เลยว่าเค้านั้นยังรักกันดี ทั้งนี้ ตั้งแต่เกิดเรื่อง ผู้ชาย (แฟนเรา) ไม่โทรมาคุยกับเรา ไม่ขอโทษ หรือ ร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อหนี้สินที่ร่วมกันสร้างทั้งหมดเป็นเงินกว่า 2 แสนบาท  

 ดิฉันอยากได้รับความเป็นธรรมค่ะ ดิฉันทำอะไรได้บ้างหรือไม่ค่ะ ตอนนี้ ผู้ชายย้ายไปอยู่ไปประจำอยู่ที่ สภอ.แม่สอด พร้อมทั้งครอบครัวของเค้าแล้วค่ะ ตลอดเวลาที่ไป ก็ผลุบๆ โผล่ๆ มาหา แต่ไม่เคยบอกเราสักคำ ว่าไปอยู่กับภรรยาและลูก จนวันนึงภรรยาเค้าจับได้ และได้ติดต่อมาขอคุยกับดิฉันค่ะ ดิฉันขอความกรุณาช่วยเหลือเรื่องนี้ด้วยค่ะ

โดยคุณ ชญานี 8 ม.ค. 2561, 07:27

ความคิดเห็นที่ 286

ดิฉันถูกตำรวจทำร้ายร่างกายทั้งตี ตบ และถึงขั้นจะเอาชีวิตกัน ดิฉันคบกับด.ต.สายยนต์ ทองสอนลอน ประมาณ 4 ปี เค้าบังคับขู่เข็ญเหมือนดิฉันเป็นทาส ตอนนี้ดิฉันกำลังหนีเพราะดิฉันแอบไปมีคนอื่นเค้าจับได้ทั้งตี ทั้งซ้อมแล้วอุ้มขึ้นรถไปบ้านที่อุดร เค้าทำร้ายถึงขั้นจะฆ่าดิฉันทั้งๆที่ตัวตำรวจคนนี้ก็มีลูกมีเมียแล้ว ตำรวจคนนี้ยังเปิดบ่อนอยู่ในพื้นที่ส.น.สมเด็จเจ้าพระยาอีกด้วย ดิฉันอยากอยู่อย่างไม่ต้องหลบซ่อน

โดยคุณ อนิสา 3 ม.ค. 2561, 15:29

ความคิดเห็นที่ 285

แจ้งเรืื่องร้องทุกข์ไปแล้วจะได้อะไร  ใส่ที่อยู่ ให้เขาตามมาจับเราหรอ  จะช่วยแก้ปัญหาให้ หรือจะทำให้เราอยู่อยากขึ้น  บางคำถามก็ไม่ตอบ  บางคำถามตอบ รับฟังไม่แก้ไข มันเหมือนเปิดโปงตัวเองให้ ตำหรวจเข้าถึงเราง่ายขึ้นหรือเปล่า  ประชาชนดิ้นหาเงิน ตำรวจมาเก็บเงิน  ง่ายจริง ๆ  เงินเดือนก็มีนะ คนค้าขายใช้ว่าจะมีแต่รายได้ ค่าใช้จ่ายทุกคนก็มี  เปลี่ยนจิตสำนึกคงไม่ได้เพราะเรียนจบก็สูง อายุก็ไม่ใช่น้อย แต่ยังทำกันเป็นระบบ (แล้วแต่พื้นที่ ที่เขาไม่เก็บก็มี แต่น้อย) ต้องโยกย้าย ปรับโครงสร้างให้ สร้างจิตสำนึกตั่งแต่เข้ารับราชการ  สร้างต้นแบบที่ดีให้กับตำรวจใหม่  เพื่อเป็นการสร้างความไว้ใจให้ประชาชนอุ่นใจ มีที่พึ่ง  ไม่ใช่เห็นตำรวจเหมือน เห็นโจร เห็นเจ้าหนี้ มาเก็บทุกเดือน เป็นแบบนี้ประชาชนจะพึ่งใคร   

โดยคุณ แอน 4 พ.ย. 2560, 07:41

ความคิดเห็นที่ 284

สวัสดีค่ะ

โดยคุณ Busakorn Hecht 2 พ.ย. 2560, 01:24

ความคิดเห็นที่ 283

สวัสดีค่ะ 

คืออยากจะถามว่า ถ้าคุณตำรวจ ยืมเงิน ดิฉันซึ่งเป็นประชาชนคนนึง แล้วไม่คืนเงิน ดิฉันสามารถแจ้งร้องเรียน นายตำรวจท่านนี้ได้หรือไม่ค่ะ หลักฐานการโอนเงินก็มีครบค่ะ เหตุผลในการยืม คือเขาบอกว่า เอาเงินกองกลางมาใช้ค่ะแล้วไม่มีเงินคืนใส่ซองกลับไปให้นาย. เงินกองกลางอะไรก้อไม่ทราบได้ ถ้าเป็นเหตุผลแบบนี้แล้ว ดิฉันอยากขอเงินคืนได้ไหมค่ะ เพราะเขาไม่ได้ยืมไปใช้ส่วนตัว ..เอาเงินไปคืนหัวหน้า หรือนายระดับใหญ่ๆ เพื่อนดิฉันบอกว่าไม่สามารถแจ้งความได้แต่ร้องเรียนได้ จริงรึเปล่าค่ะ

ปล.ตำรวจคนนี้อยู่ สภ.เมือง ขอนแก่น ค่ะ ชื่อนาย ชุติพนธ์ สวัสดิ์พาณิชย์ 

โดยคุณ พรรณลิน แซ่ลี้ 15 ต.ค. 2560, 13:09

ความคิดเห็นที่ 282

ไอ้สารเลวพวกมึงคนไทยทังหมด ทหาร ตำรวจ ทีวี วิทุย ทุกกระทรรวง รถเมล์ รถไฟ ไอ้คนไทยเลวทั้งหมด กูลืมไปว่าพวกมึงพวกเดียวกันหมด กูไม่สนถ้าพวกมึงรุ้ชื่อ สกุลกู เพราะกูเกลียดคนไทยและประเทศไทย กุไม่เคยคิดขอความช่วยเหลือพวกมึง แต่กูลองดูว่าพวกมึงจะสารเลวเหียแค่ไหน สุดท้า่ย ก็เลวเหี้ย ไม่ยุติธรรม หมาหมู่ พวกเดียวกับพวกมึงหมด กูไม่คิดขอควมช่วยเหลือจากพวกมึงคนไทยทังหมด แต่นับแตี่นี้กูจะเล่น กำจัด และใช้อำนาจบารมีเล่นพวกมึงคนไทยทังหมด ไม่จบสิ้นแน่ี กุคิดว่ากุไม่ควรโทรเืพ่อด่าพวกมึงและให้รุ้จักแก้ไขเปล่ยนสันดานเลว ที่ยุ่ง ก้าวก่าย หาเรื่อง สิทธิคนอื่ีน กูโทรเืพ่อจะฟ้องร้องและแจ้งความข้อกล่าวหาที่พวกมึงทำกับกูเท่านั้น แต่พวกมึงพวกเดียวกัน กูลืมไป ต่อไปนีไม่มีคำว่าพูดจาคุยกันอีก มีแต่จะเล่นงานพวกมึงด้วยอำนาจบารมี แต่ถ้าพวกมึงเล่นกูจับกู กำจัดกูก็มาเลย 

โดยคุณ ดกก 9 ส.ค. 2560, 18:06

ความคิดเห็นที่ 281

ดิฉันขอเรียนถามเนื่องด้วยมีเมียนายตำรวจคนหนึ่งยศนายร้อย

เขาไม่ค่อยชอบดิฉัน ทั้งที่ดิฉันไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนเวลาเจอหน้าเขาจะด่าด้วยคำที่หยาบคาย

แหละใช้ตำแหน่งของสามีที่เป็นตำรวจ

เขาบอกว่าอิจฉา มันมีอะไรตีทำไมมีแต่คนรักมัน

พอตอนสองเจออีกพูดว่าเป็นเมียตำรวจตบใครไม่ผิดจะจิกหัวตบใครก็ได้

วันหลังเจอหน้าอีกเพราะทำงานที่เดียวกัน

เขาท้าตบแน่จริงมาตบกับกูเลยผัวกูเป็นตำรวจ

ดิฉันไม่อยากมีเรื่อง สามารถเอาผิดเขาได้ไหมทั้งที่ดิฉันไม่เคยโต้ตอบแต่ดูเหมือนเขาอยากมีเรื่อง

แหละข่มขู่สารพัดว่าผัวตัวเองใหญ่ เหมือนโดนรังแกแหละกลัวโดนทำร้ายร่างกายไม่รู้จะทำยังไงช่วยหน่อย

โดยคุณ แนน 6 ส.ค. 2560, 22:17

ตอบความคิดเห็นที่ 281

หากมีการใช้ถ้อยคำหมิ่นประมาท ท่านสามารถร้องทุกข์ได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 หากมีการข่มขู่หรือทำร้ายร่างกาย สามารถร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญาได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 29 ส.ค. 2560, 14:26

ความคิดเห็นที่ 280

ดิฉันทำงานอยู่ที่ เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี และมีธุระกิจเล็กๆ ขายของที่เกาะเต่า โดยให้สามีเป็นคนจัดการแทน เพราะดิฉันมีงานประจำทำอยู่แล้ว ธุระกิจเล็กๆ สามารถมาจุนเจือรายได้ในครอบครัว ดิฉันเป็นคนไทย สามีเป็นคนสัญชาติพม่า มีบัตรสีชมพู และมีพาสปอร์ตเล่มสีเขียว ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า ในแต่ละเดือน เจ้าหน้าตำรวจและหน่วยงานในเครื่องแบบที่เกาะเต่า จะมาขอเก็บเงิน โดยที่ดิฉันจำเป็นต้องจ่ายในแต่ละเดือนรวม 3,500 บาท และมีคนอื่นๆอีก
ในส่วนของดิฉันจะแยกเป็นดังนี้
1.ตำรวจ ตม.(โดยการกล่าวอ้างว่าให้หัวหน้า) เดือนละ 2,000 บาท
2.ตำรวจท่องเที่ยว                              เดือนละ    500 บาท
3.ตำรวจกองปราบ(โดยการกล่าวอ้างชื่อ)      เดือนละ    500 บาท
4.เจ้าหน้าที่ อำเภอเกาะเต่า                    เดือนละ    500 บาท (จะขอเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาท)
ดิฉันเป็นคนไทย ยังถูกรีดไถ แล้วจะเอาความยุติธรรมมาจากไหน ในเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐยังโกงกินกันเอง
ดิฉันจะขอความเป็นธรรมได้จากใคร จำนวนเงินที่จ่ายไป นำมาจุนเจื่อให้ลูกๆได้อิ่มกัน
     ขอฝากไปยังหน่วยงานที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยค่ะ ช่วยลงมาตรวจสอบในพื้นที่ เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี
ดิฉันขอเป็นเสียงแทนคนอื่นๆ ที่โดยถูกรีดไถเหมือนกัน
     จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ลงมาแก้ไข และปราบปรามการทุจริต ของเจ้าหน้าที่รัฐ

โดยคุณ คุณภัควลัญชญ์ บุญเลิศ 14 ก.ค. 2560, 10:57

ความคิดเห็นที่ 279

เจอตำรวจรวมแก๊งกับลิขสิทธิ์ปลอมเรียกเก็บเงินจากแม่ค้าขายของในอินเทอร์เน็ตเรียกเงินจำนวนเรียกเงินจำนวณ50000 ในเวลา19.00น.ไกล่เกลี่ยถึงเวลา23.20น.และเสียเงินไป15000 เรามีหลักฐานการโอนเงินสามารถแจ้งได้ที่ไหนค่ะ รบกวนตอบด้วยค่ะ

โดยคุณ Neeya Kao 4 ก.ค. 2560, 22:05

ตอบความคิดเห็นที่ 279

เป็นความผิดฐานเจ้าพนักงานเรียกรับสินบน ท่านสามารถนำหลักฐานเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน หรือฟ้องคดีเอาผิดกับผู้เรียกรับสินบนได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 31 ก.ค. 2560, 11:29

ความคิดเห็นที่ 278

ดิฉันเปิดร้านขายของชำอยู่ที่จังหวัดลำปางอ.เมืองปานค่ะที่ร้านขายน้ำปั่นไก่ย่างรับเติมเงินมือถือและขายของชำ..วันหนึ่งมีเด็กๆเข้ามาขอเติมเงินดิฉันก็เติมให้ปกติเหมือนทุกครั้งอยู่ดีๆก็มีตำรวจคนหนึ่งที่ประจำการที่อ.เมืองปานจ.ลำปางแต่งกายนอกเครื่องแบบเข้ามาบอกว่า..รู้ไหมเขาไม่ให้ขายบุหรี่ให้เด็กผมเป็นตำรวจที่คุมที่นี่นะ..แล้วดิฉันพยายามบอกว่าเติมเงิน่คะทุกครั้งก็จะขายให้เด็กอายุ18ปีขึ้นไปทุกครั้ง...ดิฉันพยายามอธิบายแต่คุณตำรวจไม่ฟังเลยแล้วก็พูดตลอดว่าผมเป็นตำรวจคุมที่นี่ห้ามขายบุหรี่ให้เด็ก...อย่านี้เขาเรียกว่ายัดเยียดข้อหาให้ประชาชนหรือเปล่าค่ะ..แล้วการพูดตักเตือนประชาชนสมควรแล้วหรือค่ะ..ความจริงการที่ตำรวจมาตักเตือนเราประชาชนก็รับฟังอยู่แล้วไม่ต้องต้องมาอวดความใหญ่โตพูดจาใช้อารมขนานนั้นก็ได้ไหมค่ะ.  ในฐานะประชาชนคนหนึ่งดิฉันมีสิทธิโต้แย้งอะไรบ้างค่ะ ..และดิฉันอยากให้ตำรวจคนนี้พูดจาสุภาพกับประชาชนมากกว่านี้ความทำอย่าไรค่ะ

โดยคุณ ยุ้ย 25 มิ.ย. 2560, 13:09

ตอบความคิดเห็นที่ 278

กรณีตามปัญหา  หากเจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ท่านสามารถร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาของเจ้าพนักงานดังกล่าวได้ หรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 21 ก.ค. 2560, 10:52

ความคิดเห็นที่ 277ดต.นิคม  มณีรัตน์  กองสืบสวน4


ขนยาไอศ์  เสพและขายยาไอซ์  ตรวจสารเสพติด   ขอแบบโปร่งใสไม่เข้าข้างกันค่ะ

โดยคุณ ทอรุ้ง ระวังนาม 20 มิ.ย. 2560, 10:40

ความคิดเห็นที่ 276

 อยากให้เอาเรื่อง ให้ถึง ที่สุด กับ นาย ตำหรวจ ท่านนี้ค่ะ เขาอยู่ โรงพัก บางละมุง เป็น รองสืบ อยู่ที่นั้นค่ะ  พ.ต.ท .ธนากร  เสาวโร   081-7611021 

บังคับ พาดิฉัน ไปทำแท้ง จนฉันทำงาน ยกของ หนักไม่ได้ มีอาการ ปวดหลัง มาเปนเวลา นาน 

ปกติฉัน เป็น พนักงาน ประจำ โรงงาน แห่งหนึ่ง ทำงานยกของไม่ได้ จนต้องลาออกจากงาน ตอนนี้ชีวิต  ต้องมา ลำบากมากค่ะ  ดิฉันอยากเอาเรื่องเขาให้ถึงที่สุด  ขอความเห็นใจ และ ความเป็นธรรม ด้วยนะค่ะ

โดยคุณ Nutchar chochan 8 มี.ค. 2560, 09:23

ตอบความคิดเห็นที่ 276

ช่วยปิดข้อมูลนี้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ 

โดยคุณ ธนากร เสาวโร 17 พ.ค. 2560, 16:03

ตอบความคิดเห็นที่ 276

ยกเลิก และ ระงับข้อมูล นี้ค่ะ ปิดการโพส นี้ด้วยนะค่ะ

โดยคุณ ณัชชา ช่อชั้น 17 พ.ค. 2560, 15:50

ความคิดเห็นที่ 275

จะขอความเป็นธรรม และ ร้องทุกข์ เรื่องมีอยุ่ว่า  ดิฉันคบกับ นายตำหรวจท่าน หนึ่ง มาเป็นเวลา 6 ปี แต่ในเวลาที่คบกันมา มีช่วงหนึ่ง เขาได้ทำ ดิฉันท้อง แล้วบังคับให้ดิฉัน ไปเอาออก เขาจึงหาวิธี พุดจาหว่านล้อมทุกอย่าง เขาพาดิฉันไปทำแท้ง ที่พัทยา สุขุมวิท ซอย 12 หลังจากที่ทำมา ก่อเกิดผลร้ายต่อ ตัวดิฉัน เพระทุกวัน ดิฉัน ต้องไปหาหมอเกือบทุกเดือน ผลที่ทำมา ดิฉันทำงานหนักไม่ได้เลย ปวดหลังแล้วปวดท้องน้อย อยุ่อย่างนี้มาเป็นเวลา นาน  อยุ่กินกันมา ก้อไม่ใช่ว่าสุขสบายโกหกดิฉัน ต่างๆนาๆ แล้วยังไปโกหก หลอกลวง พ่อ แม่ ดิฉัน ไม่ให้บอก เรื่องนี้  เขาจ้างเลิก 100000฿ แต่เงิน100000 ดิฉันต้องนำเงินจำนวนนี้ เก็บรักษาตัวเอง เพราะตัว ตำหรวจ คนนี้ เมื่อก่อนตกไปอยุ่สระแก้ว  พอวิ่งเต้นเลยได้ มาอยุ่ โรงพัก บางละมุง เขาเคยตบตี ดิฉัน แล้ว เขาบอกไม่ให้ไปบอก พ่อกับแม่ดิฉัน  อยุ่กินกับนายตำหนวจคนนี้ ไม่สุขสะบาย เหมือน เป็นทาส รับใช้ แล้ว อีกประเด็นหนึ่ง เมียตำหรวจคนนี้ เคยทำร้ายดิฉัน ตบตีแต่เขาไมาให้

โดยคุณ น.ส ณัชชา ช่อชั้น 8 มี.ค. 2560, 08:46

ตอบความคิดเห็นที่ 275

ปิดข้อมูลนี้ด้วยนะค่ะ ลบออกจาก ด้วยได้ไหมค่ะ 

โดยคุณ ธนากร เสาวโร 17 พ.ค. 2560, 16:04

ตอบความคิดเห็นที่ 275

ยกเลิก และ ปิดข้อความร้อง ทุกข์ นี้ค่ะ 

โดยคุณ ณัชชา ข่อชั้น 17 พ.ค. 2560, 15:48

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก