อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425|อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

ทนายคลายทุกข์ ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522 ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์ สอบถามมาทุกวัน

บทความวันที่ 18 ธ.ค. 2551, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 240506 ครั้ง


อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

 

อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

 

            ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

 

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

            การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

(1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

(2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

(3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

 

อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

 

มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

 

มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

 

ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2989

พี่คะ น้องถุกจับยาบ้า17เม็ดรับคำสารภาพไม่ทราบว่าติดกี่ปีแล้วจะได้ลดโทษไม่คะโดยคุณ นาตยา. สุขเกษม (223.24.xxx.xxx) 23 ก.ย. 2560, 21:54

ความคิดเห็นที่ 2988

สวัสดีค่ะ น้าของหนูโดนจับยาบ้า700เม็ด ยาไอซ์อีก3.5กรัม โดนข้อหาจำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายหนูอยากทราบว่าต้องจำคุกตลอดชีวิตหรือเปล่าคะ อยากทราบแค่นี้จริงๆหนูอ่านข้อความข้างบนแล้วไม่เข้าใจ ช่วยตอบหนูทีนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

โดยคุณ อารียา ขานสันเทียะ (223.24.xxx.xxx) 11 ส.ค. 2560, 23:01

ตอบความคิดเห็นที่ 2988

จำนวนยาดังกล่าว ค่อนข้างสูง มีโทษหนักถึงประหารชีวิต ตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ. ศ. 2522 มาตรา 66

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (180.183.xxx.xxx) 3 ก.ย. 2560, 15:07

ความคิดเห็นที่ 2987

น้าสาวถูกจับได้ยา200000เม็ดอยากทราบว่าจะมีโทษยังไงคะตอนนี้ยังถูกควบคุมตัวอย่ํูศาลยังไม่ตัดสิน.

โดยคุณ รวีวรร (168.235.xxx.xxx) 8 ส.ค. 2560, 13:33

ความคิดเห็นที่ 2986

พอดีน้องโดนล่อซื้อยา 10 เม็ด รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา ขยายผล ตรวจสารในร่างกายไม่พบ แต่เคยต้องโทษเสพมาก่อน ไปรายงานตัวครบตามกำหนด อยากทราบต้องโทษประมาณกี่ปี 

โดยคุณ เมย์ (49.230.xxx.xxx) 2 ส.ค. 2560, 21:08

ความคิดเห็นที่ 2985

พอดีน้องชายโดนล่อซื้อยาบ้า 10 เม็ด ธนบัตร 1000 บาท 1ใบ ธนบัตร 500 บาท 2 ใบ รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา ได้ 100/2 เคยต้องโทษเสพยามาก่อน แต่รายงานตัวครบ ต้องโทษประมาณกี่ปี

โดยคุณ ก้อย (49.230.xxx.xxx) 2 ส.ค. 2560, 21:01

ความคิดเห็นที่ 2984

ลูกชายอายุ23ปี โดนโบ้ยล่อซื้อยา ตำรวจพบของกลางประมาณยาบ้า800กว่าเม็ด ยาไอซ์40กว่ากรัม โดนพร้อมกัน2คนผัวเมียแต่ภรรยรับสารภาพผู้เดียว  ภายในบ้านแม่ แต่กลับยึดรถของแม่ไปด้วยลูกชายสามารถจะหลุดคดีได้ไหม และรถจะเอาคืนได้รึเปล่าเพราะรถไม่ได้อยู่ในสำนวนจับกุม ถ้าตร.ไม่ยอมคืนสามารถฟ้องร้องได้ไหมและต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ ช่วยตอบทีเพราะมีบุตรเล็กด้วยกัน3คนลำบากมาก


โดยคุณ นภาพร วงศ์ษา (49.228.xxx.xxx) 23 ก.ค. 2560, 17:22

ตอบความคิดเห็นที่ 2984

-แนวทางการต่อสู้คดียาเสพติดให้นำบันทึกจับกุมเข้าพบทนายความ

-ส่วนรถยนต์นั้น หากไม่ได้เป็นของจำเลยในคดียาเสพติดและเจ้าของที่แท้จริงไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิด ก็สามารถยื่นคำร้องขอคืนของกลางต่อศาลได้

-หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมให้โทร 029485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (183.88.xxx.xxx) 25 ส.ค. 2560, 14:29

ความคิดเห็นที่ 2983

สอบถามครับถ้าในกรณีที่แฟน(ไม่จดทะเบียนสมรส)เป็นผู้ร่วมกันขายยาบ้าแล้วแอบเอาบัญชีของเราไปใช้ในการโอนเงินเข้าออกโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยเราจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยใหมคะ แล้วหนูต้องทำยังไงค่ะ

โดยคุณ Banchong (182.232.xxx.xxx) 16 ก.ค. 2560, 18:28

ความคิดเห็นที่ 2982

พอดีแฟนโดนจับเรื่องเสพยาครั้งที่2ค่ะ อยากทราบว่าจะต้องโทษอะไรบ้าง แต่โดนจับครั้งแรกไปรายงานตัวไม่ครบไม่ได้ไปครั้งสุดท้ายมีผลอะไรกับคดีใหม่ไหมค่ะอยากทราบค่ะ

โดยคุณ น้ำ (101.109.xxx.xxx) 11 ก.ค. 2560, 23:50

ตอบความคิดเห็นที่ 2982

หากโดนจับข้อหาเสพยาเสพติด ไม่เจอยาเสพติดที่ตัวผู้ถูกจับจะถูกส่งบำบัดเท่านั้น ไม่มีโทษจำคุก แต่หากเจอยาที่ตัวผู้ถูกจับ จะเป็นความผิดฐานครอบครองยาเสพติดซึ่งมีโทษจำคุก ส่วนการไปรายงานตัวตามคำพิพากษาไม่ครบนั้น อาจเป็นเหตุให้ศาลนำโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีที่แล้ว มาบวกกับโทษจำคุกในคดีหลังนี้ได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (183.88.xxx.xxx) 27 ก.ค. 2560, 15:21

ความคิดเห็นที่ 2981

คนที่ 1)น้องชายโดน จับข้อหา จำหน่าย ไอซ์+ยาบ้า 
ปริมาณ ไอซ์ 9.96กรัม ยาบ้า 50 เม็ด 
 
คนที่ 2) โดนจับ จำหน่าย คิดว่าเป็นกัญชา ค่ะ 
ปริมาณ 32.6 กรัม ไม่ทราบ ตัดสินโทษ อย่าไงค่ะ คน1 อายุ 19ปี ครั้งแรก
คน 2 อายุ 21ปี ครั้งแรก อยากทราบ โทษตัดสินค่ะ รบกวน ด้วยนะค่ะ ?? นาริสา
โดยคุณ นาริษา (122.155.xxx.xxx) 30 มิ.ย. 2560, 15:35

ตอบความคิดเห็นที่ 2981

กรณีตามปัญหา  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  มาตรา 66 บัญญัติว่า “ ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”  ดังนั้น หากให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีของศาล ศาลอาจใช้ดุลพินิจลดโทษให้กึ่งหนึ่งได้ตามปอ.มาตรา 78 หรือหากมีข้อสงสัยให้โทรปรึกษาทนายคลายทุกข์โดยตรงที่เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (183.88.xxx.xxx) 27 ก.ค. 2560, 13:47

ความคิดเห็นที่ 2980

คือน้าหนูไปทำงานที่อิสราเอลกลับมาได้เงินมาประมาณ10ล้าน แล้วกลับมาอยู่เมืองไทย ที่จังหวัดอุดร มาลงทุนทำธุรกิจขายฝากพวกบ้าน ที่ดิน และมีการลงทุนกับเพื่อนซื้อกระเป๋าแฟชั่นไปขายที่อิสราเอส  น้าจะมีเงินหมุนเวียนในบัญชีเยอะแต่ละเดือน มื้อวันที่28มิถุนายน2560มีตำรวจจากกรุงเทพฯ มาบอกมรหมายจากกรุงเทพฯ มาจับในคดีค้ายาบ้า ตำรวจมีรูปถ่ายซึ้งก็เป็นรูปหน้าน้าจริง แล้วยึดทรัพย์สินไปหมดเลย หนูอยากทราบว่าทางครอบครัวจะช่วยน้ายังไงคะ

โดยคุณ สาวิตรี (58.11.xxx.xxx) 29 มิ.ย. 2560, 07:53

ความคิดเห็นที่ 2979

โดนครอบครองเพื่อจำหน่าย50เม็ดโทษกี่ปีคับ ผมทำ100/2ด้วยจะลดเหลือกี่ปี่รอลงอาญาได้ไหมครับตอบผมหน่อยครับอยากรุ้มากเลยคับ

โดยคุณ วิทยา (1.46.xxx.xxx) 24 มิ.ย. 2560, 16:12

ตอบความคิดเห็นที่ 2979


โดยคุณ xxx ccc (1.47.xxx.xxx) 4 ก.ย. 2560, 04:36

ตอบความคิดเห็นที่ 2979

นี้ยังหวังรอลงอาญาอีกหรอโดนขนาดนี้

โดยคุณ subway (49.228.xxx.xxx) 2 ส.ค. 2560, 15:06

ความคิดเห็นที่ 2978

แฟนโดนจับคดียา6เม็ด ครอบครองไว้เพื่อเสพ อายุ18ปี. ตอนนี้ฝากขังอนู่รอตัดสิน แต่เขามีคดีความเดิมครอบครองเพื่อเสพ10เม็ด ตอนอายุ17 แต่ประกันตัวออกมา ยังไม่ตัดสิน คดีเด็กและคดีผู้ใหญ่จะรวมกันมั้ยค่ะ แล้วมีสิทออกมารอลงอาญาหรือป่าวค่ะ

โดยคุณ พีรทัต ขันทะ (27.55.xxx.xxx) 16 มิ.ย. 2560, 18:24

ตอบความคิดเห็นที่ 2978

กรณีตามปัญหา พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  มาตรา 67 บัญญัติว่า “ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”  ดังนั้น การที่ผู้กระทำความผิดดังกล่าวเคยต้องโทษมาก่อน และมากระทำความผิดซ้ำภายในเวลาที่ศาลกำหนดอีก ศาลเป็นเหตุให้ศาลใช้ดุลพินิจไม่รอการลงโทษได้ แต่หากในคดีหลังผู้กระทำความผิดให้การรับสารภาพ ศาลก็อาจจะใช้ดุลพินิจลดโทษให้กึ่งหนึ่งได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 20 ก.ค. 2560, 16:03

ความคิดเห็นที่ 2977

  คือมีเพื่อน อายุ 23  ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทฯ ทั่วไป เกิดถูกเพื่อซักจูงไปส่งยาไอซื จำนวน 10 กรัม ให้ค่าตอบแทน 2,000 บาท  แต่โดนตำรวจถูกล่อซื้อถูกจับคุม ทำครั้งนี้เป็นครั้งแรก เจ้าตัวสารภาพ  ต้องนี้ รอศาลตัดสินอยู่ใน เรื่อนจำ  คดีนีจะถูกศาลลงโทษกี่ปีค่ะ   เพราะ เค้ามีความรู้ และ อาจจะ พลาดอยากได้เงินโดยง่าย  อย่างนี้ศาลจะพิจาณาว่าอย่างไรค่ะ  เพราะเพื่อนจะบอกทุกอย่างว่าได้ของ มาจากไหน  ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ จิตตา (58.8.xxx.xxx) 15 มิ.ย. 2560, 17:28

ความคิดเห็นที่ 2976

มียาบ้าเพื่อจำหน่าย71เม็ดปืน.32และเครื่องกระสุน30นัดยาไอร์5.8กรัมเงินล่อซื้อ500บาทศาลตัดสินแล้ว9ปี13เดือนปรับอีก37500บาทแต่มีอยุ่ว่าเคยช่วยเจ้าหน้าที่ชี้แหล่งที่มีคนค้ายาเสพติดประเภท1ได้ยาเสพติดจำนวนเกือบสามร้อยเม็ดหนูมีโอกาสใช้ม.100/2ไหมถ้าได้จะขอประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวจะได้ไหม

โดยคุณ แร้วงัย (49.230.xxx.xxx) 15 มิ.ย. 2560, 15:29

ความคิดเห็นที่ 2975

พี่ค่ะพอดีน้องสาวถูกจับขณะส่งยาจำนวน50กว่าเม็ดแต่ไปพบที่บ้านอีก25000เม็ดมียาไอซ์ด้วย(จำไม่ได้) แต่ที่บ้านเป็นของแฟนน้องหนุแล้วแบบนี้จะโดนกี่ปีค่ะโทษถึงประหารไหมค่ะน้องอายุ20กว่าๆค่ะ ตอนนี้ขึ้นศาลน้องหนูเขาไม่รับ25000เม็ดที่เจอที่บ้านเขารับแค่50เม็ดเพราะที่บ้านนั้นของแฟนเขาแถมแฟนเขาก็หลบหนีไปแล้วด้วยค่ะ ทีนี้โทษจะลงที่น้องผนูคนเดียวไหมค่ะแต่ตอนที่จับที่บ้านก็มีลูกน้องเขาอีกสองสามคนด้วย

โดยคุณ อรวรรยา (1.0.xxx.xxx) 31 พ.ค. 2560, 14:31

ตอบความคิดเห็นที่ 2975

หากพิสูจน์ได้ว่ายาเสพติดจำนวน 25,000 เม็ดไม่ใช่ยาของน้องสาวท่าน เช่น ยาเสพติดอยู่ในบ้านของแฟน สามารถรับสารภาพเฉพาะยาจำนวน 50 เม็ดเท่านั้นได้ และต่อสู้ว่ายาที่เหลือเป็นของผู้อื่นได้ หากต้องการต่อสู้คดีให้นำบันทึกจับกุมเข้าพบทนายความเพื่อหาแนวทางการต่อสู้คดีต่อไป

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (180.183.xxx.xxx) 28 มิ.ย. 2560, 12:00

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก