อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425|อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

ทนายคลายทุกข์ ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522 ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์ สอบถามมาทุกวัน

บทความวันที่ 18 ธ.ค. 2551, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 242289 ครั้ง


อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

 

อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

 

            ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

 

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

            การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

(1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

(2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

(3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

 

อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

 

มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

 

มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

 

ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2992

ขอสอบถามหน่อยค่ะ คือเเฟนอายุเเค่17ค่ะ โดนเข้าไปจับในบ้านโดยไม่มีหมายค้น โดนไป50เม็ดค่ะ โดนร่วมกับเพื่อน ไม่ทราบว่าจะโดนประมาณกี่ปีกี่เดือนค่ะ

โดยคุณ พลอยนัท 13 ต.ค. 2560, 00:09

ความคิดเห็นที่ 2991

ผมถูกจับคดีขับเสพและมีอาวุธปีนศาลตัดสินไปแล้วเมื่อวันที่2มิ.ย2560ปรับ39000บาทศาลสั่งควบคุมความประพฤติ1ปีครั้งแรกรายงานตัวตรวจฉี่เจอเขาบอกว่ารอหนังสือจากศาลไปที่บ้านผ

ผมจะถามว่าผมจะติดคุกไม่คับ

โดยคุณ พิพัฒน์ 11 ต.ค. 2560, 11:11

ความคิดเห็นที่ 2990

รบกวนน่อยนะครับ น้องโดนจับวันนี้ตอนเย็น มียาในตัวประมาณไม่เกิน 10 เม็ด และมี ปืนไม่มีทะเบียนอีก 1 กระบอก น้องพม จะได้รับโทษ อะไรบ้างนะครับ (แต่ไม่เคยมีคดี มาก่อนนะครับ) รบกวนด้วยนะครับ แม่ร้องไห้ไม่หยุดเลย พมจะช่วยน้องทางไหนได้ บ้าง ครับ

โดยคุณ ตู้เย็น สีฟ้า 10 ต.ค. 2560, 19:56

ความคิดเห็นที่ 2989

พี่คะ น้องถุกจับยาบ้า17เม็ดรับคำสารภาพไม่ทราบว่าติดกี่ปีแล้วจะได้ลดโทษไม่คะโดยคุณ นาตยา. สุขเกษม 23 ก.ย. 2560, 21:54

ความคิดเห็นที่ 2988

สวัสดีค่ะ น้าของหนูโดนจับยาบ้า700เม็ด ยาไอซ์อีก3.5กรัม โดนข้อหาจำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายหนูอยากทราบว่าต้องจำคุกตลอดชีวิตหรือเปล่าคะ อยากทราบแค่นี้จริงๆหนูอ่านข้อความข้างบนแล้วไม่เข้าใจ ช่วยตอบหนูทีนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

โดยคุณ อารียา ขานสันเทียะ 11 ส.ค. 2560, 23:01

ตอบความคิดเห็นที่ 2988

จำนวนยาดังกล่าว ค่อนข้างสูง มีโทษหนักถึงประหารชีวิต ตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ. ศ. 2522 มาตรา 66

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 3 ก.ย. 2560, 15:07

ความคิดเห็นที่ 2987

น้าสาวถูกจับได้ยา200000เม็ดอยากทราบว่าจะมีโทษยังไงคะตอนนี้ยังถูกควบคุมตัวอย่ํูศาลยังไม่ตัดสิน.

โดยคุณ รวีวรร 8 ส.ค. 2560, 13:33

ความคิดเห็นที่ 2986

พอดีน้องโดนล่อซื้อยา 10 เม็ด รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา ขยายผล ตรวจสารในร่างกายไม่พบ แต่เคยต้องโทษเสพมาก่อน ไปรายงานตัวครบตามกำหนด อยากทราบต้องโทษประมาณกี่ปี 

โดยคุณ เมย์ 2 ส.ค. 2560, 21:08

ความคิดเห็นที่ 2985

พอดีน้องชายโดนล่อซื้อยาบ้า 10 เม็ด ธนบัตร 1000 บาท 1ใบ ธนบัตร 500 บาท 2 ใบ รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา ได้ 100/2 เคยต้องโทษเสพยามาก่อน แต่รายงานตัวครบ ต้องโทษประมาณกี่ปี

โดยคุณ ก้อย 2 ส.ค. 2560, 21:01

ความคิดเห็นที่ 2984

ลูกชายอายุ23ปี โดนโบ้ยล่อซื้อยา ตำรวจพบของกลางประมาณยาบ้า800กว่าเม็ด ยาไอซ์40กว่ากรัม โดนพร้อมกัน2คนผัวเมียแต่ภรรยรับสารภาพผู้เดียว  ภายในบ้านแม่ แต่กลับยึดรถของแม่ไปด้วยลูกชายสามารถจะหลุดคดีได้ไหม และรถจะเอาคืนได้รึเปล่าเพราะรถไม่ได้อยู่ในสำนวนจับกุม ถ้าตร.ไม่ยอมคืนสามารถฟ้องร้องได้ไหมและต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ ช่วยตอบทีเพราะมีบุตรเล็กด้วยกัน3คนลำบากมาก


โดยคุณ นภาพร วงศ์ษา 23 ก.ค. 2560, 17:22

ตอบความคิดเห็นที่ 2984

-แนวทางการต่อสู้คดียาเสพติดให้นำบันทึกจับกุมเข้าพบทนายความ

-ส่วนรถยนต์นั้น หากไม่ได้เป็นของจำเลยในคดียาเสพติดและเจ้าของที่แท้จริงไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิด ก็สามารถยื่นคำร้องขอคืนของกลางต่อศาลได้

-หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมให้โทร 029485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 25 ส.ค. 2560, 14:29

ความคิดเห็นที่ 2983

สอบถามครับถ้าในกรณีที่แฟน(ไม่จดทะเบียนสมรส)เป็นผู้ร่วมกันขายยาบ้าแล้วแอบเอาบัญชีของเราไปใช้ในการโอนเงินเข้าออกโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยเราจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยใหมคะ แล้วหนูต้องทำยังไงค่ะ

โดยคุณ Banchong 16 ก.ค. 2560, 18:28

ความคิดเห็นที่ 2982

พอดีแฟนโดนจับเรื่องเสพยาครั้งที่2ค่ะ อยากทราบว่าจะต้องโทษอะไรบ้าง แต่โดนจับครั้งแรกไปรายงานตัวไม่ครบไม่ได้ไปครั้งสุดท้ายมีผลอะไรกับคดีใหม่ไหมค่ะอยากทราบค่ะ

โดยคุณ น้ำ 11 ก.ค. 2560, 23:50

ตอบความคิดเห็นที่ 2982

หากโดนจับข้อหาเสพยาเสพติด ไม่เจอยาเสพติดที่ตัวผู้ถูกจับจะถูกส่งบำบัดเท่านั้น ไม่มีโทษจำคุก แต่หากเจอยาที่ตัวผู้ถูกจับ จะเป็นความผิดฐานครอบครองยาเสพติดซึ่งมีโทษจำคุก ส่วนการไปรายงานตัวตามคำพิพากษาไม่ครบนั้น อาจเป็นเหตุให้ศาลนำโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีที่แล้ว มาบวกกับโทษจำคุกในคดีหลังนี้ได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 27 ก.ค. 2560, 15:21

ความคิดเห็นที่ 2981

คนที่ 1)น้องชายโดน จับข้อหา จำหน่าย ไอซ์+ยาบ้า 
ปริมาณ ไอซ์ 9.96กรัม ยาบ้า 50 เม็ด 
 
คนที่ 2) โดนจับ จำหน่าย คิดว่าเป็นกัญชา ค่ะ 
ปริมาณ 32.6 กรัม ไม่ทราบ ตัดสินโทษ อย่าไงค่ะ คน1 อายุ 19ปี ครั้งแรก
คน 2 อายุ 21ปี ครั้งแรก อยากทราบ โทษตัดสินค่ะ รบกวน ด้วยนะค่ะ ?? นาริสา
โดยคุณ นาริษา 30 มิ.ย. 2560, 15:35

ตอบความคิดเห็นที่ 2981

กรณีตามปัญหา  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  มาตรา 66 บัญญัติว่า “ ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”  ดังนั้น หากให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีของศาล ศาลอาจใช้ดุลพินิจลดโทษให้กึ่งหนึ่งได้ตามปอ.มาตรา 78 หรือหากมีข้อสงสัยให้โทรปรึกษาทนายคลายทุกข์โดยตรงที่เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 27 ก.ค. 2560, 13:47

ความคิดเห็นที่ 2980

คือน้าหนูไปทำงานที่อิสราเอลกลับมาได้เงินมาประมาณ10ล้าน แล้วกลับมาอยู่เมืองไทย ที่จังหวัดอุดร มาลงทุนทำธุรกิจขายฝากพวกบ้าน ที่ดิน และมีการลงทุนกับเพื่อนซื้อกระเป๋าแฟชั่นไปขายที่อิสราเอส  น้าจะมีเงินหมุนเวียนในบัญชีเยอะแต่ละเดือน มื้อวันที่28มิถุนายน2560มีตำรวจจากกรุงเทพฯ มาบอกมรหมายจากกรุงเทพฯ มาจับในคดีค้ายาบ้า ตำรวจมีรูปถ่ายซึ้งก็เป็นรูปหน้าน้าจริง แล้วยึดทรัพย์สินไปหมดเลย หนูอยากทราบว่าทางครอบครัวจะช่วยน้ายังไงคะ

โดยคุณ สาวิตรี 29 มิ.ย. 2560, 07:53

ความคิดเห็นที่ 2979

โดนครอบครองเพื่อจำหน่าย50เม็ดโทษกี่ปีคับ ผมทำ100/2ด้วยจะลดเหลือกี่ปี่รอลงอาญาได้ไหมครับตอบผมหน่อยครับอยากรุ้มากเลยคับ

โดยคุณ วิทยา 24 มิ.ย. 2560, 16:12

ตอบความคิดเห็นที่ 2979


โดยคุณ xxx ccc 4 ก.ย. 2560, 04:36

ตอบความคิดเห็นที่ 2979

นี้ยังหวังรอลงอาญาอีกหรอโดนขนาดนี้

โดยคุณ subway 2 ส.ค. 2560, 15:06

ความคิดเห็นที่ 2978

แฟนโดนจับคดียา6เม็ด ครอบครองไว้เพื่อเสพ อายุ18ปี. ตอนนี้ฝากขังอนู่รอตัดสิน แต่เขามีคดีความเดิมครอบครองเพื่อเสพ10เม็ด ตอนอายุ17 แต่ประกันตัวออกมา ยังไม่ตัดสิน คดีเด็กและคดีผู้ใหญ่จะรวมกันมั้ยค่ะ แล้วมีสิทออกมารอลงอาญาหรือป่าวค่ะ

โดยคุณ พีรทัต ขันทะ 16 มิ.ย. 2560, 18:24

ตอบความคิดเห็นที่ 2978

กรณีตามปัญหา พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  มาตรา 67 บัญญัติว่า “ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”  ดังนั้น การที่ผู้กระทำความผิดดังกล่าวเคยต้องโทษมาก่อน และมากระทำความผิดซ้ำภายในเวลาที่ศาลกำหนดอีก ศาลเป็นเหตุให้ศาลใช้ดุลพินิจไม่รอการลงโทษได้ แต่หากในคดีหลังผู้กระทำความผิดให้การรับสารภาพ ศาลก็อาจจะใช้ดุลพินิจลดโทษให้กึ่งหนึ่งได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 20 ก.ค. 2560, 16:03

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก