งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

ทนายคลายทุกข์ ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522 ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์ สอบถามมาทุกวัน

บทความวันที่ 18 ธ.ค. 2551, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 229394 ครั้ง


อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

 

อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

 

            ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

 

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

            การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

(1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

(2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

(3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

 

อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

 

มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

 

มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

 

ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2974

พี่คับ น้าของผมถุกจับยาได้400000เม็ดพร้อมกับเพื่อนน้า และเพื่อนน้าเป็นคนรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของยา  
และน้าของผมเป็นแค่คนขนยา แบบนี้น้าของผมน่าจะได้ติดคุกโดยประมาณกี่ปีคับ ขอบคุณครับ
โดยคุณ ภาคิน (58.226.xxx.xxx) 17 พ.ค. 2560, 21:44

ความคิดเห็นที่ 2973

สามีโดนข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย 20 เม็ด

คดีแรกไม่เคยต้องโทษ รับสารภาพทุกอย่าง ตอนนี้ฝากขังอยู่ค่ะ ตัดสินกี่ปีหรอคะ อยากทราบมากเลยค่ะ

โดยคุณ จิราภรณ์ ครองสนั่น (182.232.xxx.xxx) 25 เม.ย. 2560, 11:31

ความคิดเห็นที่ 2972

เขาโดนครอบครองเพื่อเสพและติดใบแดงตอนนี้จำคุกได้ประมาน1เดือน5วันถ้าจะประกันออกมาต้องเสียหลักทรัพย์ประมานเท่าไรคร้า

โดยคุณ บุญยกร (171.5.xxx.xxx) 10 เม.ย. 2560, 20:52

ความคิดเห็นที่ 2971

น้องชายผมโดนคดีจำหน่ายและจำหน่ายมีครอบครอง7 เม็ดต้องโทดครั้งแรกประกันออกมาแต่อยากช่วยหนักให้เป็นเบามีไหมครับ 

โดยคุณ ณัฐวุฒิ นิมมานรดี (223.207.xxx.xxx) 1 เม.ย. 2560, 03:56

ตอบความคิดเห็นที่ 2971

กรณีตามปัญหา  การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66 วรรคสอง ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท และตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522  ส่วนจะติดคุกกี่ปีขึ้นอยู่กับการต่อสู้คดีของท่าน หากให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีของศาล ศาลอาจใช้ดุลพินิจลดโทษให้จำเลยได้ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 11 พ.ค. 2560, 11:22

ความคิดเห็นที่ 2970

 พี่ชายผมโดนจับยาบ้าจำหน่าย ยา4เม็ด มีใบแดงด้วย ศาลจะตัดสินกี่ปีคับ

โดยคุณ คุน (171.99.xxx.xxx) 30 มี.ค. 2560, 10:33

ตอบความคิดเห็นที่ 2970

กรณีตามปัญหา  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  มาตรา 66 บัญญัติว่า “ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”  

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 8 พ.ค. 2560, 15:14

ความคิดเห็นที่ 2969

 แฟนโดนจับมียาบ้า 10 เม็ด และที่ละลายน้ำชั่งได้ 2.25 กรัมรวมทั้งหมดเป็นกี่เม็ดคะและจะติดคุกกี่ปี

โดยคุณ (182.232.xxx.xxx) 24 มี.ค. 2560, 06:05

ตอบความคิดเห็นที่ 2969

มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66   ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 8 พ.ค. 2560, 11:10

ความคิดเห็นที่ 2968

อาหนูอายุ40ปีโดนจับคดีร่วมกันมียาเสพติดประเภทที่1ไว้เพื่อจำหน่าย 130เม็ด มีโทษอะไรบ้างอ่ะคะ

คือเพื่อนของอาหนูโดนล่อซื้อยาเสพติดประเภทที่1  130เม็ด แต่เหมือนเพื่อนของอาจะรู้อ่ะค่ะว่าโดนล่อซื้อเลยเอายาเสพติดมาฝากอาหนูให้เอาไปให้คนล่อซื้อ 

พอเพื่อนอาเอายาเสพติดมาให้อาได้5นาทีคนที่ล่อซื้อก้อมาแล้วอาก้อโดนจับเลยอ่ะค่ะ

พอไปสน.ตำรวจบอกว่าเพื่อนของอาเป็นคนวางแผนให้มาจับอา(ตอนนี้เพื่อนของอาก้อยังติดต่อไม่ได้เลยค่ะ)

แล้วอาก้อมาโดนข้อหาร่วมกันมียาเสพติดไว้เพื่อจำหน่าย(ยาไม่ใช่ของอา) อยากรู้ว่าแบบนี้จะสู้คดีได้ไหมอ่ะคะ , ค่าปรับเท่าไหร่,มีโทษจำคุกกี่ปี

โดยคุณ Saku (1.47.xxx.xxx) 22 มี.ค. 2560, 19:22

ตอบความคิดเห็นที่ 2968

กรณีตามปัญหา  ความผิดดังกล่าวมีอัตราต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 4-15 ปี  หรือปรับตั้งแต่ 80,000-300,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 ส่วน การต่อสู้คดีท่านควรมีทนายความเข้าดำเนินกระบวนพิจารณาแทน   หากท่านกระทำความผิดจริงและให้การรับสารภาพ  ย่อมเป็นเหตุบรรเทาโทษเนื่องจากเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาของศาล  ศาลย่อมมีอำนาจลงโทษท่านได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่ลงในความผิดดังกล่าว  และหากท่านสามารถช่วยทางราชการขยายผลในการจับกุมผู้ค้ารายใหญ่ได้  ก็ย่อมเป็นเรื่องที่ท่านมีความรู้สึกสำนึกผิดและมีความดีที่จะสามารถช่วยให้ลดโทษให้ท่านตามกฎหมายได้  และนอกจากนี้คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  มักไม่ได้รับการพิจารณาเรื่องอภัยโทษ และเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง  หากท่านเห็นว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด  ก็ควรมีทนายว่าความแก้ต่างให้ต่อไปเรื่อง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 25 เม.ย. 2560, 09:55

ความคิดเห็นที่ 2967

 อยากขอคำปรึกษาที่แสดงความคิดเห็นไปที่238ค่ะ

โดยคุณ Jeeranuch (182.232.xxx.xxx) 15 มี.ค. 2560, 23:17

ความคิดเห็นที่ 2966

 สอบถามหน่อยค่ะ แฟนมียาเสพติดไว้ในครอบครอง จำนวน 33 เม็ด จะติดคุกกี่ปีค่ะ

โดยคุณ สุนันทา แสงวันทอง (1.46.xxx.xxx) 6 มี.ค. 2560, 14:30

ตอบความคิดเห็นที่ 2966

กรณีตามปัญหา  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522  มาตรา 66 บัญญัติว่า “ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”  ดังนั้น หากท่านให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีของศาล ศาลอาจใช้ดุลพินิจลดโทษให้ท่านได้ ทั้งนี้ตาม ปอ.มาตรา 78 และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522  มาตรา 100/2

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (180.183.xxx.xxx) 20 เม.ย. 2560, 11:48

ความคิดเห็นที่ 2965

 สวัสดีค่ะ สามีหนูโดนคดีมีไว้ครอบครองเพื่อเสพครั้งแรก ฝากขัง4ฝากถ้าผลัดฟ้องอิก สามารถประกันได้ไหม แล้วจะติดคุกไหมค่ะ

โดยคุณ (49.49.xxx.xxx) 4 มี.ค. 2560, 18:21

ความคิดเห็นที่ 2964

สวัสดีครับ มีคำถามครับ แฟนโดนจับยาไอซ์150กรัม(ขีดครึ่ง) แฟนว่ามีคนจ้างให้เอาไปส่ง แล้วโดนจับเขาไม่เคยต้องโทษและรับสารภาพครับ อยากทราบว่าโทษอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ

โดยคุณ ธัน (223.206.xxx.xxx) 2 มี.ค. 2560, 10:06

ความคิดเห็นที่ 2963

 ขอถามเพื่อนโดนจับคดียาเสพติดโดยที่มีเหตุต้องสงสัยหลายอย่างโดยมีการงัดห้องเช่าและเข้าไปค้นห้องโดยให้ผู้ต้องโทษอยู่ในห้องลำพังกับเจ้าหน้าที่ปิดประตูแล้วค้นห้องก่อนจะนำตัวลงมานำยาเสพติดใส่ในมือและโดนข่มขู่ให้ยอมรับเขาไม่ได้ทำเลยไม่รู้ขอคำปรึกษาด้วยเขามีลูกและเป็นคนหาเช้ากินค่ำจะทำอย่างไรดี

โดยคุณ มานพ. สมมารถ (223.24.xxx.xxx) 1 มี.ค. 2560, 17:20

ความคิดเห็นที่ 2962

พี่สาวโดนจับเรื่องยาคะ39เม็ดแต่เขาไม่ได้เป็นคนทำแฟนเขาทำพี่สาวกลัวเลยทิ้งไปตำรวจเก็บได้มายัดใส่มือข้างขวาแล้วขู่บังคับให้ยอมรับนำสำนวนมาให้เซ็นควรทำยังไงต่อครับ

โดยคุณ (223.24.xxx.xxx) 28 ก.พ. 2560, 04:49

ความคิดเห็นที่ 2961

 แฟนโดนจับขัอหาขับเสพและมียาบ้าไว้ในครอบครอง3 เม็ด จำคุกประมาณกี่ปีค่ะ

โดยคุณ นลินรัตน์ เจริญพันธ์ (223.24.xxx.xxx) 23 ก.พ. 2560, 06:08

ความคิดเห็นที่ 2960

 พี่ชายโดนแจ้งจับ พบยาบ้า 190 เม็ด ยาไอซ์ 3.75 กรัม

มีบันทึกจับกุมตัว รับสารภาพว่า มีไว้เพื่อเสพและจำหน่าย และตอนนี้อยู่ในช่วงฝากขังรอศาลตัดสินคดี

ไม่ทราบว่าจะโดนจำคุกกี่ปีคะ และสามารถมีทางทำให้โทษลดลงได้ไม่คะ

รบกวนช่วนแนะนำด้วยคะครอบครัวร้อนใจมาก ขอบคุณคะ

โดยคุณ สุภลักษณ์ (171.6.xxx.xxx) 18 ก.พ. 2560, 17:24

ตอบความคิดเห็นที่ 2960

 เหตุลดโทษมีหลายเหตุเช่นรับสารภาพตามป.อ. มาตรา 78 หรือซัดทอดผู้กระทำความผิดคนอื่นและเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้กระทำความผิดคนอื่นได้ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา 100/2 ส่วนในความเป็นจริงจะถูกพิพากษาให้จำคุกกี่ปีเป็นดุลพินิจศาล

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.89.xxx.xxx) 16 มี.ค. 2560, 11:53

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก