อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425|อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

ทนายคลายทุกข์ ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522 ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์ สอบถามมาทุกวัน

บทความวันที่ 18 ธ.ค. 2551, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 249170 ครั้ง


อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

 

อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

 

            ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

 

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

            การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

(1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

(2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

(3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

 

อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

 

มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

 

มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

 

ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3002

เพื่อนถูกจับข้อหาขับเสพ มีด้วยหรือครับ และมียาบ้า28เม็ดโทษเท่าไหร่ครับ อยากทราบครับ

โดยคุณ มานิตย์ 9 ม.ค. 2561, 01:50

ความคิดเห็นที่ 3001

เพื่อนโดนจัดคดียาเสพติด มียา134เม็ด แต่โดนเพื่อนเค้าจี้มาอีกที แบบนี้จะต้องติดกี่ปีคะ ถ้าประกันตัวจะต้องใช้หลักทรัพเท่าใหน

โดยคุณ น้ำตาล 30 ธ.ค. 2560, 10:43

ความคิดเห็นที่ 3000

คือน้องผมโดนข้อหา ครอบครองยาไอซ์ 1 จี

แต่ในสำนวนเขียนว่าครองครองเพื่อจำหน่าย

แล้วน้องผมไม่เคยมีคดี อย่างงี้พอจะมีโอกาส

หลุดจากคดีไหมครับ. #ขอบคุณครับ

โดยคุณ Ravinant 17 ธ.ค. 2560, 03:10

ความคิดเห็นที่ 2999

ต้องการทราบว่าถ้าตำรวจจะจับคดีปล่อยเงินกุ้นอกระบบที่คิดอัตราดอกเบี้ยเกินจากที่กกหมายกำหนด ต้องใช้หลักฐานไรบ้างคับ หรือแค่มีคนแจ้งก็สามารถจับได้แล้ว และถ้าโดนจับมีโอกาศรอลงอาญารึเปล่าคับ
โดยคุณ ธนวัฒน์ พิลึก 13 ธ.ค. 2560, 12:01

ตอบความคิดเห็นที่ 2999

ต้องมีหลักฐานที่บ่งบอกว่ามีการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 14 ม.ค. 2561, 13:46

ความคิดเห็นที่ 2998

กรณีแฟนถูกจับร่วมกันกับเพื่อนโดยที่แฟนหนูชื่อเจมส์ถูกสายลับล่อซื้อยาบ้า1ถุง เจมส์ได้ให้นายโมทไปส่งยาให้กับสายจึงถูกจับนายโมทพาตำรวจมาจับนายเจมส์แต่นายเจมส์ไหวตัววิ่งหนีลงน้ำและได้ทิ้งยาเสพติดอีกจำนวนนึงและปืนอีกหนึ่งกระบอกซึ่งตำรวจได้มาหาพบภายหลังพร้อมกับจับกุมนายเจมส์ได้ ซึ่งยาเสพติดที่เจอทีหลังมียาไอซ์ประมาน15g และปืน1กระบอก ตอนนี้นายเจมส์ถุกตั้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาบ้า200เม็ดและมีเบอร์แบงค์10000บาท ส่วนยาไอซ์พ่งท้ายมาอีก15gปืนอีกหนึ่งกระบอก ศาลให้ใช้หลักทรัพย์2000000ยื่นประกัน อยากทราบว่าแบบนี้จะตัดสินกี่ปี มีทางไหนให้เหลือโทษน้อยลงค่ะ

โดยคุณ สิรินพรรณ สว่างศรี 8 ธ.ค. 2560, 06:15

ความคิดเห็นที่ 2997

น้องชายของหนูถูกจับ ยาบ้า 552 เม็ด น้องชายรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาค่ะ แต่จิงๆแล้วยานั้นมีเพื่อนมาฝากไว้ แต่ทางเราไม่มีพยานว่ายานั้นไม่ใช่ของน้องจิงๆ น้องชายเลยต้องยอมรับสารภาพว่าเป็นของตน แบบนี้น้องชายจะต้องโทษอย่างน้อยกี่ปีค่ะ และน้องไม่เคยต้องโทษมาก่อน น้องชายจะได้ลดโทษบ้างหรือเปล่าค่ะ รบกวนช่วยตอบหน่อยค่ะ

โดยคุณ กล้วย 27 พ.ย. 2560, 14:13

ตอบความคิดเห็นที่ 2997

น่าจะจำคุกตลอดชีวิตครับ หากรับสารภาพก็ลดโทษลงกึ่งหนึ่ง คงเหลือจำคุก 25 ปีครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 25 ธ.ค. 2560, 11:22

ความคิดเห็นที่ 2996

แฟนโดนข้อหามียาเสพติดในครอบครอง 1 เม็ด ตรวจแล้วไม่ทีสารและจะส่งตัวให้ศาลตัดสินแต่ทางญาตไม่มีเงินประกันแบบนี้จะติดนานมั้ยคะ

โดยคุณ ตุ๊ก 20 พ.ย. 2560, 17:33

ตอบความคิดเห็นที่ 2996

กรณีตามปัญหา  หากศาลสั่งสืบเสาะและพินิจจำเลย จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีของศาล ศาลมีโอกาสรอการลงโทษจำเลยได้ หรือโทรปรึกษาทนายคลายทุกข์เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 1 ธ.ค. 2560, 14:49

ความคิดเห็นที่ 2995

แฟนดิฉันถูกจับคดียาบ้า 40000เม็ด นน.2200 แต่ปฎิเสธทุกข้อกล่าวหา แบบนี้จะดำเนินคดีแบบไหนคะ แล้วต้องติดกี่ปี หรือยังไง ขอบคุณล่วงหน้าคะ

โดยคุณ ธิติมา 1 พ.ย. 2560, 22:06

ตอบความคิดเห็นที่ 2995

แก้ไข้คะ น้ำหนัก 3200กรัมคะ 4หมื่นเม็ดคะ ยาบ้าโดนล้อซื้อคะ แต่ไม่ได้อยู่ที่ตัว แต่มีหลักฐานการคุยทางไลน์ 

โดยคุณ ธิติมา 1 พ.ย. 2560, 22:13

ความคิดเห็นที่ 2994

ญาติโดนข้อหาขับเสพ และครอบครอง แต่ไม่มียาในตัวเขาสายสืบเข้าไปค้นในห้องเขาเจอยาบ้า1เม็ด 

ตอนที่สายสืบเข้าค้นในห้อวเขา เขาไม่ได้ยินยอมให้ค้น และตอนนั้นไม่มีใครอยู่ในบ้านเลย

และไม่มีหมายค้น

เขาเจอข้อหาขับเสพแต่สายสืบจับเขาที่หน้าบ้านตัวเอง โดยที่เขาพึ่งขับรถจักรยานยนต์มาถึงบ้าน

แต่สายสืบไม่ได้เอารถจักรยานยนต์ไปด้วย

เขาจะเจอข้อหาอะไรบ้าง

และต้องมีโทษอะไรบ้าง

แล้วต้องทำยังไงบ้าง

โดยคุณ Sss 21 ต.ค. 2560, 14:10

ความคิดเห็นที่ 2993

พ่อหนูโดนจับคดีีมีสารเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำนวน 20 เม็ด ตอนนี้ศาลยังไม่ตัดสินคดีเลยค่ะ อีกนานไหมค่ะกว่าจะตัดสิน และหนูอยากทราบว่าแบบนี้เราจะยื่นอุทธรณ์ได้ไหมค่ะ หรือเราจะช่วยเหลือทางไหนได้อีกไหมค่ะ โดนจับเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ที่บ้าน ตำรวจอยุธยามาจับกุม เช้าวันที่ 5 ส่งตัวพ่อมาที่สถานีตำรวจในพื้นที่ค่ะ แล้วเช้าวันที่ 6 นำตัวพ่อหนูไปศาลแล้วศาลฝากขังที่เรือนจำค่ะ ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินเลยค่ะ

โดยคุณ สาธิตา พันธุ์เพ็ง 19 ต.ค. 2560, 14:50

ความคิดเห็นที่ 2992

ขอสอบถามหน่อยค่ะ คือเเฟนอายุเเค่17ค่ะ โดนเข้าไปจับในบ้านโดยไม่มีหมายค้น โดนไป50เม็ดค่ะ โดนร่วมกับเพื่อน ไม่ทราบว่าจะโดนประมาณกี่ปีกี่เดือนค่ะ

โดยคุณ พลอยนัท 13 ต.ค. 2560, 00:09

ความคิดเห็นที่ 2991

ผมถูกจับคดีขับเสพและมีอาวุธปีนศาลตัดสินไปแล้วเมื่อวันที่2มิ.ย2560ปรับ39000บาทศาลสั่งควบคุมความประพฤติ1ปีครั้งแรกรายงานตัวตรวจฉี่เจอเขาบอกว่ารอหนังสือจากศาลไปที่บ้านผ

ผมจะถามว่าผมจะติดคุกไม่คับ

โดยคุณ พิพัฒน์ 11 ต.ค. 2560, 11:11

ความคิดเห็นที่ 2990

รบกวนน่อยนะครับ น้องโดนจับวันนี้ตอนเย็น มียาในตัวประมาณไม่เกิน 10 เม็ด และมี ปืนไม่มีทะเบียนอีก 1 กระบอก น้องพม จะได้รับโทษ อะไรบ้างนะครับ (แต่ไม่เคยมีคดี มาก่อนนะครับ) รบกวนด้วยนะครับ แม่ร้องไห้ไม่หยุดเลย พมจะช่วยน้องทางไหนได้ บ้าง ครับ

โดยคุณ ตู้เย็น สีฟ้า 10 ต.ค. 2560, 19:56

ตอบความคิดเห็นที่ 2990

1.อัตราโทษสำหรับข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 เพื่อจำหน่าย มีโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึงประหารชีวิต ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66 ทั้งนี้อัตราโทษก็ขึ้นอยู่กับปริมาณสารบริสุทธิ์ที่คำนวณได้ 

2.สำหรับการมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7 มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000-20,000 บาท ตามมาตรา 72

3.หากท่านทำจริง ท่านก็ควรรับสารภาพ แต่หากท่านไม่ได้ทำตามที่เจ้าพนักงานกล่าวหา ท่านก็ต้องสู้คดี ซึ่งท่านควรเข้าพบและปรึกษาทนายต่อไปครับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 1 ธ.ค. 2560, 13:40

ความคิดเห็นที่ 2989

พี่คะ น้องถุกจับยาบ้า17เม็ดรับคำสารภาพไม่ทราบว่าติดกี่ปีแล้วจะได้ลดโทษไม่คะโดยคุณ นาตยา. สุขเกษม 23 ก.ย. 2560, 21:54

ตอบความคิดเห็นที่ 2989

1.ขึ้นอยู่กับข้อหาที่พนักงานสอบสวนตั้งครับ 

2.ถ้าจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย มีโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้ายาบ้าดังกล่าวโดยคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 375 มิลลิกรัมขึ้น แต่ไม่เกิน 20 กรัม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปีถึงตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 400,000 บาทถึง 5,000,000 บาท ถ้าคำรวณเป็นสารบริสุทธิ์เกิน 20 กรัมขึ้นไป ต้องระหวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 1,000,000 บาทถึง 5,000,000 บาท หรือประหารชีวิต ตามมาตรา 66 แห่ง พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 

3.ถ้าครอบครองเฉยๆ จำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 67

4.ถ้าเสพ จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 91

5.ทั้งนี้แล้ว จะติดคุกกี่ปี จะได้ลดโทษหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 24 ต.ค. 2560, 14:46

ความคิดเห็นที่ 2988

สวัสดีค่ะ น้าของหนูโดนจับยาบ้า700เม็ด ยาไอซ์อีก3.5กรัม โดนข้อหาจำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายหนูอยากทราบว่าต้องจำคุกตลอดชีวิตหรือเปล่าคะ อยากทราบแค่นี้จริงๆหนูอ่านข้อความข้างบนแล้วไม่เข้าใจ ช่วยตอบหนูทีนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

โดยคุณ อารียา ขานสันเทียะ 11 ส.ค. 2560, 23:01

ตอบความคิดเห็นที่ 2988

จำนวนยาดังกล่าว ค่อนข้างสูง มีโทษหนักถึงประหารชีวิต ตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ. ศ. 2522 มาตรา 66

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 3 ก.ย. 2560, 15:07

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก