ปัญหาจ้างช่างรับเหมาในการต่อเติมบ้าน|ปัญหาจ้างช่างรับเหมาในการต่อเติมบ้าน

ปัญหาจ้างช่างรับเหมาในการต่อเติมบ้าน

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ปัญหาจ้างช่างรับเหมาในการต่อเติมบ้าน

การจ้างช่างมาต่อเติมบ้านไม่ได้ทำสัญญาว่าจ้าง แต่มีการเซ็นรับเงิน

บทความวันที่ 25 พ.ค. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 15776 ครั้ง


ปัญหาจ้างช่างรับเหมาในการต่อเติมบ้าน

          ขอปรึกษาท่านผู้รู้หน่อยนะค่ะ เกี่ยวกับการจ้างช่างมาต่อเติมบ้านไม่ได้ทำสัญญาว่าจ้าง  แต่มีการเซ็นรับเงินพร้อมรายละเอียดการต่อเติมบ้านสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับผู้รับจ้างได้หรือไม่ในกรณีช่างทิ้งงานไปซึ่งงานยังไม่เรียบร้อย แถมยังเก็บเงินเกินไปนั้นเงินส่วนเกินเป็นเงินค่าทำรั้วสแตนเลสและเหล็กดัด ซึ่งช่างอ้างว่าเป็นงานคนละส่วนกับงานต่อเติม แต่เขาก็เป็นเจ้าของร้านสแตนเลส และยังไม่นำมาติดให้แถมงานที่ต่อเติมบ้านก็ยังไม่เสร็จแต่จะมาเก็บเงินงวดสุดท้าย ซึ่งทางเราขอให้เก็บงานให้เรียบร้อยก่อนถึงจะจ่าย ในกรณีเช่นนี้จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
          กรณีตามปัญหาของท่าน  ที่ได้มีกาาจ้างช่างผู้รับเหมามาต่อเติมบ้าน  ย่อมเป็นสัญญาจ้างทำของ  ซึ่งเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้าง  ได้ตกลงจะทำการในการต่อเติมบ้านจนสำเร็จให้แก่ท่านซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง  และท่านในฐานะผู้ว่าจ้าง  ตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการงานที่ทำนั้น  ตามความนัยแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 587
          และเมื่อปรากฎว่าช่างผู้รับเหมาได้ทิ้งงานไป  โดยงานยังไม่แล้วเสร็จเรียบร้อยแถมเขายังเรียกเก็บเงินเกินส่วนไป  แต่ยังไม่เท่านั้น  เขายังคิดที่จะมาเรียกเก็บเงินงวดสุดท้ายจากท่านอีกในขณะที่งานที่ทำยังไม่สำเร็จตามหน้าที่ของเขาแห่งสัญญาจ้างทำจองที่รับว่าจ้างทำนั้น  อันเป็นเรืองที่เขาได้กระทำผิดหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าว  อันเป็นการรับทำการงานที่ไม่สำเร็จให้เป็นผู้ยุติตามสัญญา  ตามกฎหมายแล้วเขาย่อมไม่มีสิทธิที่จะมาขอรับเรียกเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายจากท่าน  จนกว่าจะทำการงานให้สำเร็จเรียบร้อยตามสัญญาโดยท่าน  ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างคู่สัญญากับเขา  ย่อมมีสิทธิตามกฎหมายที่จะปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่างวดงานสุดท้ายนั้นได้  จนกว่าช่วงผู้รับจ้างจะทำการงานที่รับจ้างจนเสณ็จตามงวดที่กำหนดสินจ้างเอาไว้
          อนึ่ง  โดยพฤติการณ์ที่ช่างผู้รับเหมาได้กระทำการทิ้งงานไป  โดยที่การงานที่รับจ้างว่าทำนั้นยังไม่แล้วเสร็ตตามคำประสงค์แห่งสัญญาจ้างทำของอันท่านซึ่งเป็นคู่สัญญาผู้ว่าจ้างได้มั่นหมายประสงค์ไว้  แต่กลับมีการเรียกเก็บเงินเกินส่วนงานที่เขามีสิทธิจะได้   การกระทำของเขาดังกล่าว  ย่อมมีความผิดต่อส่วนตัว  อันยอมความกันได่  ตามความใน ป.อ. มาตรา 348  โดยท่านในฐานะที่เป็นบุคคลได้รับความเสียหายจากการที่ช่างผู้รับเหมานั้นได้กระทำความผิดอาญาฐานฉ้อโกงดังกล่าว  ท่านย่อมเป็นผู้เสียหายตามกฎหมาย  ในอันที่จะใช้สิทธิซึ่งตนพึงได้ตามกฎหมาย  เพื่อการให้สิทธิแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีอาญาแก่เขาต่อพนักงานสอบสวนได้  โดยอาศัยอำนาจตามความแห่ง ป.วิ.อ. มาตรา 2(4), (7), มาตรา 3 (1) , มาตรา 121 วรรค 2 แต่ท่านจะต้องใช้สิทธิแจ้งความร้องทุกข์ภายในกำหนด 3 เดือน  นับแดต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด  มิฉะนั้น  ย่อมเป็นอันขาดอายุความร้องทุกข์ ตามความใน ป.อ. มาตรา 96  และกรณีย่อมส่งผลให้ท่านไม่อาจฟ้องช่างผู้รับเหมาเป็นคดีอาญาต่อศาลอีกต่อไป

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 587 
อันว่าจ้างทำของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 96  ภายใต้บังคับมาตรา 95 ในกรณีความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ
มาตรา 348  ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 343 เป็นความผิดอันยอมความได้

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 2
  ในประมวลกฎหมายนี้
(4) “ผู้เสียหาย”  หมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่ง  รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ ดั่งบัญญัติไว้ในมาตรา 4,5 และ 6
(7) “คำร้องทุกข์” หมายความถึงการที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้น จะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่ก็ตามซึ่งกระทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย และการกล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ

มาตรา 3  บุคคลดั่งระบุในมาตรา 4,5 และ 6 มีอำนาจจัดการต่อไปนี้แทนผู้เสียหายตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ
(1) ร้องทุกข์

มาตรา 121  พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง
แต่ถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว ห้ามมิให้ทำการสอบสวนเว้นแต่จะมีคำร้องทุกข์ตามระเบียบ
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 38

ร้าน พี พี พัฒนาเครื่องเย็น ศรีสะเกษ สองผัวเมียพูดจาดี ทำได้หมด มาบ้างไม่มาบ้าง ไม่เคยโทหาเวลาติดธุระมีแต่ทางเราโทตามตลอดมีข้ออ้างตลอดญาติตาย ตายบ่อยด้วยสงสัยตายจนหมดเครือญาติละมั้ง อย่าจ้างถ้าไม่อยากปวดหัว คนประภทนี้ที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ครอบครัวมันจะไม่เจริญต่ออาชีพที่ทำทำอะไรก้ไม่ขึ้น มีแต่ความทุกข์ยาก เชื่อเหอะฟ้ามีตา กรรมติดจรวด ไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นหรือประนามใคร ถ้าไม่เจอกับตัวเอง

โดยคุณ ขอบ้างเฮอะ000000 12 ก.ค. 2560, 12:12

ความคิดเห็นที่ 37

  อนึ่ง โดยพฤติการณ์ที่ช่างผู้รับเหมาได้กระทำการทิ้งงานไป โดยที่การงานที่รับจ้างว่าทำนั้นยังไม่แล้วเสร็ตตามคำประสงค์แห่งสัญญาจ้างทำของอันท่านซึ่งเป็นคู่สัญญาผู้ว่าจ้างได้มั่นหมายประสงค์ไว้ แต่กลับมีการเรียกเก็บเงินเกินส่วนงานที่เขามีสิทธิจะได้ การกระทำของเขาดังกล่าว ย่อมมีความผิดต่อส่วนตัว อันยอมความกันได่ ตามความใน ป.อ. มาตรา 348 โดยท่านในฐานะที่เป็นบุคคลได้รับความเสียหายจากการที่ช่างผู้รับเหมานั้นได้กระทำความผิดอาญาฐานฉ้อโกงดังกล่าว ท่านย่อมเป็นผู้เสียหายตามกฎหมาย ในอันที่จะใช้สิทธิซึ่งตนพึงได้ตามกฎหมาย เพื่อการให้สิทธิแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีอาญาแก่เขาต่อพนักงานสอบสวนได้ โดยอาศัยอำนาจตามความแห่ง ป.วิ.อ. มาตรา 2(4), (7), มาตรา 3 (1) , มาตรา 121 วรรค 2 แต่ท่านจะต้องใช้สิทธิแจ้งความร้องทุกข์ภายในกำหนด 3 เดือน นับแดต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด มิฉะนั้น ย่อมเป็นอันขาดอายุความร้องทุกข์ ตามความใน ป.อ. มาตรา 96 และกรณีย่อมส่งผลให้ท่านไม่อาจฟ้องช่างผู้รับเหมาเป็นคดีอาญาต่อศาลอีกต่อไป

โดยคุณ ผู้รับเหมาทิ้งงาน 25 ต.ค. 2559, 04:10

ความคิดเห็นที่ 36

รับเหมาต่อเติมบ้าน
- ต่อเติมโรงจอดรถ
- ต่อเติมหน้าบ้าน, หลังบ้าน
- ต่อเติมห้องครัว- ต่อเติมโรงจอดรถ
- งานก่อ, ฉาบผนัง
- งานไม้ระแนงรั้ว, ระแนงบ้าน
- งานปูกระเบื้อง - งานฝ้าฉาบเรียบ,ทีบาร์
- งานเทคอนกรีตพื้น
- งานเชื่อมโครงเหล็ก, งานมุงหลังคา
- งานทาสีบ้านเก่า,ทาสีบ้านสร้างใหม่
- งานประปา ติดตั้งสุขภัณฑ์
- งานไฟฟ้าภายในบ้าน
Tel : 091-5755632 ช่างวีระศักดิ์
 

โดยคุณ eng. 23 ต.ค. 2559, 19:04

ความคิดเห็นที่ 35

        รับเหมาต่อเติมบ้าน
- ต่อเติมโรงจอดรถ
- ต่อเติมหน้าบ้าน, หลังบ้าน
- ต่อเติมห้องครัว, ห้องน้ำ
- งานเทคอนกรีตพื้น
- งานก่อ, ฉาบผนัง
- งานปูกระเบื้อง
- งานฝ้าเพดาน
- งานกั้นห้องผนังเบา
- งานเชื่อมโครงเหล็ก,งานมุงหลังคา
- งานซ่อมหลังคา เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา
- งานทาสีบ้านเก่า,บ้านสร้างใหม่
- งานไม้ระแนงรั้ว,ระแนงหลังบ้าน
- งานประปา,ติดตั้งสุขภัณฑ์
- งานไฟฟ้าบ้าน
- งานประตู-หน้าต่างไม้
- งานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม
- งานขุดตอกเสาเข็มหกเหลี่ยม
- งานขุดดินวางบ่อพัก,ท่อใยหิน
- งานขุดดินลงถังแซทส์
Tel:089-1802423,062-3464349
ช่างวี

โดยคุณ ช่างวี 23 ต.ค. 2559, 19:02

ความคิดเห็นที่ 34

ช่างเล็ก โทร 0927011662
รับเหมาต่อเติม ซ่อมแซมบ้าน งานเล็กงานใหญ่รับทำครับ
1. ทาสีทั้งภายในและภายนอก
2. งานเหล็ก โครงหลังคา
3. งานปูน ก่อ ฉาบ ปูกระเบื้อง รื้อถอน
4. งานฝ้า ผนังเบา
5. ติดตั้งวงกบ ประตูหน้าต่างไม้
6. ติดตั้ง ประปา
ราคาช่างไม่ผ่านนายหน้า ซื่อสัตย์ มีที่อยู่แน่นอน ไม่ทิ้งงาน
ไม่รับงานซ้อน ทำทีละงานเท่านั้น ดูแลงานจนจบ

โดยคุณ ช่างเล็ก 20 มิ.ย. 2559, 08:13

ความคิดเห็นที่ 33

 รับเหมาต่อเติมโครงหลังคาเหล็กโรงจอดรถดาดฟ้าโครงถักอาคารงานเหล็กทุกชนิดรับผิดชอบงานจนเสร็จติดต่อช่างจ้อย0622968643

โดยคุณ ช่างจ้อย 14 ก.ย. 2558, 13:17

ความคิดเห็นที่ 32

.............. รับเหมาต่อเติมบ้าน ..............
 
ต่อเติมโรงจอดรถ
 
ต่อเติมห้องครัว
 
ต่อเติมหน้าบ้าน,หลังบ้าน
 
งานก่อ,ฉาบผนัง
 
งานเค้าน์เตอร์ครัว
 
งานปูกระเบื้อง
 
งานฝ้าฉาบเรียบ-ทีบาร์
 
งานกั้นผนังเบา(กั้นห้อง,ขยายห้อง)
 
งานเทคอนกรีตพื้น งานทำรั้วบ้าน งานทุบรื้อ
 
งานทาสีบ้าน
 
งานเชื่อมโครงเหล็ก - มุงหลังคา
 
งานประปา ติดตั้งสุขภัณฑ์
 
งานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม
 
งานเหล็กประตูม้วน
 
ติดต่อ 089 - 1802423 ช่างวีระศักดิ์
 
          รับงานในพื้นที่กรุงเทพฯครับ
 
 
โดยคุณ eng 15 เม.ย. 2558, 19:33

ความคิดเห็นที่ 31

 ฝากด้วยนะครับ one stop service!!!

รับเหมาต่อเติม ก่อสร้างทุกชนิด ติดตั้งกล้องวงจรปิด อินเตอร์เน็ต 
จานดาวเทียม ระบบไฟฟ้า ปั้มน้ำโดยทีมช่าง ประสบการณ์ 20 ปี รับเหมาเองไม่ผ่านนายหน้า ไม่ทิ้งงาน! 
 ฉาบ ก่อ กำแพง ซิ่งน้ำ กั้นห้อง
 ต่อเติมโรงจอดรถ
 ต่อเติมห้องครัว
 ต่อเติมหน้าบ้าน,หลังบ้าน
 รับงานก่อฉาบ
 งานปูกระเบื้อง
 งานฝ้าเพดาน ฉาบเรียบ ทีบาร์
 งานกั้นห้องผนังเบา
 ปั้มน้ำ ซ่อม - ติดตั้ง
 งานเทคอนกรีตพื้น งานรั้วบ้าน งานทุบรื้อ
 งานทาสีบ้าน ทาสี เหล็ก ปูกระเบื้อง
 งานเชื่อม มุงหลังคา กันสาด
 งานอลูมิเนียม ทำฝ้า กั้นผนังเบา ไฟฟ้า ประปา งานทาสี ทำพื้นอี่พ๊อกซี่ งานโครงเหล็ก 
 ติดตั้งอินเตอร์เน็ต จานดาวเทียม 
 กล้องวงจรปิด ระบบป้องกันภัย 
 ประตูเลื่อน ประตูกระจก ใส่กลอนประตู หน้าต่างบานเกร็ด
 แก้งานเก่า ทุบกระเบื้องทิ้ง - ปูกระเบื้องใหม่ 
 ก่อเคาเตอร์ ทำครัวปูน 
 งานติดตั้งไฟ/โคมไฟ
 งานเล็ก งานใหญ่ ไม่ทิ้งงาน ราคากันเองมาก ถูกคุณภาพที่นี้เลย ไม่โกง
 
 กั้นห้อง ทำห้องเช่า ปรับปรุงบ้านเพื่ออยู่อาศัย
 "ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ราคาถูก คุณภาพ ไม่ทิ้งงาน ไม่เบิกเกิน"
 รับเหมาต่อเติมบ้าน โดยช่างผู้ชำนาญงาน
 
ช่างก้อง 0846579974
line: konkmink
หากทางช่างมีงานที่เกี่ยวข้องกับทางเราสามารถโยนงานมาได้เลยครับ มีค่านายหน้าให้คุ้มแน่นอนครับ ไม่เอาเปรียบ ไม่ทิ้งงาน
โดยคุณ ก้อง 25 พ.ย. 2557, 10:21

ความคิดเห็นที่ 30

 ช่างฤทธิ์บริการรับเหมาตกแต่งต่อเติมบ้าน อาคารพาณิช โกดัง สำนักงาน ในราคาที่ท่านพอใจ ปึกษาเรื่องบ้านปึกษาช่างฤทธิ์สิครับ (หมดปัญหาการทิ้งงานแน่นอน) โทร. 08-11411225 เบอร์เดียวตลอด 24 ช.ม

โดยคุณ นาย เริงฤทธิ์ สายเสมา 27 ต.ค. 2557, 19:53

ความคิดเห็นที่ 29

ช่างชื่อ "ไอ้ย้อย" ค่ะ...บ้านอยู่แถวปทุมธานี ธัญบุรี จ้างมาต่อเติมห้องครัว ทำงานชุ่ยมาก เบิกเงินก่อน แถมไม่พอยังหมกเม็ดไมยอมใช้เหล็กที่ได้มาตรฐานทำหลังคา ก็วางเกี่ยวกันธรรมดา ไม่เชื่อมต่อกันให้สนิท ประตูบานเลื่อนน้ำเข้าทะลัก ตอนมาวันแรกบอกว่าสบายมาก 2 อาทิตย์เสร็จ แต่พอจ้างทำปาเข้าไป 4 เดือน มาทำงานแบบมา 2 วัน หยุด 4 วัน เอาตัวรอดไปวัน ๆ อีกเยอะแยะสาธยายไม่หมดค่ะ...ไม่อยากจะพิมพ์ให้มันเสียจิต...ฯลฯ

แต่...อยากจะบอกทุกคนที่กำลังหาช่างค่ะ ว่าถ้ามันชื่อ "ย้อย" ขออย่าจ้างงานมันน่ะค่ะ ไม่งั้นจะโดนมันโกงสารพัดค่ะ และขอให้มันอยู่ไม่เป็นสุข อย่าได้มีความเจริญในอาชีพการงานของมันเลย ขอให้มันได้่รับผลแห่งกระกระทำของมันด้วย

โดยคุณ เจี๊ยบ 17 ต.ค. 2557, 22:21

ความคิดเห็นที่ 28

 ผมพึ่งโดนตีราคาบวกค่าแรง12,000 เปลี่ยนรางน้ำ+หลังคาครัว ยกขึ้นนิดหน่อย มาทำงานทีก็4โมงเย็น มาทำแบบรีบๆ ลูกน้องก็ทำงานแบบไม่เต็มที่ ทำไปสักพักนั่งเล่นโทรศัพท์ มาเปิดโทรทัศน์ที่บ้านดูมวยซะงั้น เลื่อนวันไปเรื่อย ขอมาทำวันธรรมดา เราก็ลางานพี่แกมาซะเย็นมาพร้อมฝนแถมไม่มีของมาเบิกงวดสุดท้ายซื้อของตอนจะ  5โมงเย็น จะบ้าตาย เราก็บ่นพี่แกบอกไม่ค่อยว่าง **แล้วรับปากมาทำทำห่าไร(นึกในใจ) แกบอกพี่โทรให้มาช่วยทำ ลืมบอกไปมันเป็นช่างที่เคยมาทำบ้านพี่ที่อยู่ข้างบ้าน เราเห็นงานดีรู้จักกันก็บอกให้พี่ตามให้หน่อยรางน้ำรั้วน้ำเข้าบ้าน........พี่ท่านทำงาน 2วันไม่เสร็จ ขอเลื่อนอีกจัดไปแฟนอยู่บ้านผมไปทำงานโทรเช็ค ไม่มาตามที่คุย ไม่เก็บงาน 555 โดนจนได้ ช่างชื่อ ประนอม อยู่แถววัดเขียน ธัญญะ สำหรับคนอื่นที่เคยจ้างช่างคนนี้มาแล้วงานดีก็ดีไป แต่ถ้ายังก็ชั่งใจไว้หน่อยนะครับ ฝีมืดี แต่ไม่มีใจไม่ตรงเวลากับงานก็เท่านั้น คุยอย่างได้อีกอย่าง ผมถือว่าทำอะไรได้อย่างนั้น สำหรับผมมันไม่มีบิล อะไรมาให้ดูเลย เวลาคุยยังไม่มองหน้าผมเลย....คงกลัวความผิด ทำอะไรก็ไม่เจริญมีแต่เสื่อมลงไปเรื่อย ..สาธุ 

โดยคุณ คนคลอง3 4 ก.ค. 2557, 11:56

ความคิดเห็นที่ 27

 รับเหมาก่อสร้าง โรงงาน รับเหมาก่อสร้างงานฐานราก

เครื่องจักรรับเหมาก่อสร้างบ่อเครื่องจักร

รับจ้างรื้อ ก่อสร้างบ่อ รับจ้างขุด รื้อพื้น ก่อสร้างใหม่งานฐานราก

งานแท่นวางเครื่องจักร รับเหมาก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียรับจ้างก่อสร้าง

งานฐานราก เครื่องปั้มชิ้นส่วน รับจ้างทำงานใต้ดิน

รับจ้างก่อสร้างงานด่วน รับเหมางานshutdown

รับจ้างทำงานช่วงเวลาพิเศษงานด่วน งานสเปเชี่ยล งานใต้ดิน

ติอต่อ ช่างประเสริฐ 089-1590423 , 038-493030

โดยคุณ ประเสริฐ 28 มิ.ย. 2557, 12:29

ความคิดเห็นที่ 26

 ผมเองก็มีประสบการ์ณเลวร้ายเหมือนกัน มันเป็นน้าชายผมด้วยนิสัย รวมทั้งฝีมือเลวไม่มีที่ติเป็นหลานมันแท้ แท้มันยังทำลงคอตกลงว่าต้องการให้ทำอะไร ต่อเติมแค่ไหนคุยกันก่อนเริ่มงานแม่งไม่ทำไปทำในส่วนอิ่นเพื่อตีหัวชะงัน มีอย่างที่่ไหนบ้านปลวกขึ้นมีการปรับปรุงนิดหน่อยตัวมันเองบอกว่าใช้เวลาสองอาทิตย์ แม่งทำจริงสามเดือนครึ่งยังไม่เสร็จ งบตั้งไว้ไม่เกินแสนงานยังไม่เสร็จมันชัดไปแล้วสองแสนห้า มันชื่อไอ้สมชาย วัฒนศศิโรจน์ รับงานแถวฝั่งธน พระรามสองเป็นหลัก หากท่านใดให้มันทำงานโปรดระวังความเสียหาย ตัวผมเองเป็นหลานมัน มันยังฟัดลงคอ 

โดยคุณ 12 มิ.ย. 2557, 23:49

ความคิดเห็นที่ 25

 1. ฐิติพันธุ์ การช่าง - Yellow Pages

  profile.yellowpages.co.th/522868350130001
  •  
   
  บริษัท บ้านเรือนไทย แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด. รับเหมาก่อสร้าง รับออกแบบและก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ บ้านพักอาศัย อพาร์ทเม้นท์ คอนโด สำนักงาน โรงงาน โกดัง ปรับปรุงต่อเติม ...
 2. ฐิติพันธุ์ การช่าง -Fixgang

  www.fixgang.com/52286835
  •  
   

  ที่ตั้ง : 144 ซอยสุวิชาดำริ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม 10700. โทรศัพท์ :025702173,0859852544. โทรสาร : เว็บไซต์ : อีเมล : ฐิติพันธุ์ การช่าง. หมวดสินค้าและบริการ ...

  ***นายฐิติพันธุ์ ตรีสุคนดวงคำ ยังหลอกลวงคนอื่นๆโดยการลงโฆษณาไว้ที่ต่างๆ...อ้างว่าตนเองเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง หากใครไม่แน่ใจให้โทรไปที่ สคบ.ถามรายละเอียดก่อนว่านายคนนี้ทำอะไรบ้าง ติดต่อคุยกับเจ้าของบ้านรายอื่นๆที่โดนนายคนนี้เชิดเงินก็มีการจ้างทนายฟ้องแล้วเช่นกัน***

โดยคุณ ผู้เสียหาย 9 ก.ย. 2556, 17:41

ความคิดเห็นที่ 24

ผู้รับเหมาเลวอีกคนที่อยากให้สังคมรับทราบ คือ นายฐิติพันธ์ุ ตรีดวงสุคนธ์ หรือ ช่างโอ่ง วิธีการของมันคือ เวลารับงานต่อเติมจะพูดจาดีมากทำสัญญา เวลาโอนเงินให้โอนไปที่ชื่อ นายสหพงษ์ ดวงคำ ธ.ไทยพาณิชย์ ซึ่งมันอ้างว่าเป็นหุ้นส่วนกัน (แต่จริงๆเป็นชื่อเดิมของมัน) สุดท้ายทิ้งงานไม่ทำต่อ โกงค่าแรงคนงาน โกงค่าวัสดุอุกปรณ์ ได้แจ้งเรื่องไว้ที่ ศคบ.แล้ว หากใครที่โดนนายคนนี้โกงขอให้ไปแจ้งเรื่องไปที่ ศคบ.กันเพื่อจะได้ทราบโดยทั่วกันและไม่โดนนายฐิติพันธ์หลอกอีก

โดยคุณ เจ้าของบ้าน 13 ส.ค. 2556, 13:30

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก