ค่ามัดจำ การเช่าบ้าน|ค่ามัดจำ การเช่าบ้าน

ค่ามัดจำ การเช่าบ้าน

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ค่ามัดจำ การเช่าบ้าน

หากเพื่อนสมาชิกเคยเป็นผู้เช่า..จะรู้ดีว่า...เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเช่าบ้านแล้วย้ายออก

บทความวันที่ 17 ก.ย. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 72086 ครั้ง


ค่ามัดจำ การเช่าบ้าน

          หากเพื่อนสมาชิกเคยเป็นผู้เช่า..จะรู้ดีว่า...เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเช่าบ้านแล้วย้ายออก  เจ้าของบ้านจะหาทางริบเงินค่ามัดจำเราให้ได้มากที่สุด เช่น...ค่าทาสีใหม่ (ก่อนเช่า สีก็ไม่ได้ใหม่เอี่ยมนี่?)  ค่าทำความสะอาดโหดๆ (เย้ย...เราเก็บกวาดขยะ ปัด กวาด ซะเรียบร้อยแล้ว)  เราจะมีวิธีวางแผนรับมือกับพวกเจ้าของหน้าเลือดอย่างไรครับ  เราสามารถดักคอเขาไว้ก่อนได้ไหม เช่น  ไปถ่ายรูปห้องพักไว้ก่อนย้ายเข้า แล้วให้เข้าของบ้านเซ็นต์รับรองสภาพบ้านของเขาเอง  พอเราย้ายออก... หากเจ้าของบ้านจ้องจะริบค่าซ่อม ทาสี และความสะอาดแพงๆ  เราก็งัดรูปออกมาโชว์เลย... พอมีหวังไหมครับ..แต่อย่างไรเสีย  เงินอยู่ในมือเขาแล้ว..ได้คืนยากมากๆ..ทำงัยดีครับ

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
           1. เนื่องจากการทำสัญญาเช่าที่พักอาศัยหรือบ้าน  ตามกฎหมายกำหนดหน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่าไว้  ว่าจะต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้เช่านั้นในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ว  เพราะหากผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่านั้น  โดยสภาพไม่เหมาะสมแก่การที่จะใช้เพื่อประโยชน์ที่เช่ามา  ผู้เช่าย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้  ตามความ ป.พ.พ. มาตรา 546,548
          2. ท่านย่อมมีสิทธิที่จะถ่ายรูปบ้านที่เช่าไว้เป็นหลักฐานถึงสภาพของทรัพย์ที่เช่าก่อนทำสัญญาได้ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร  แต่จะนำมาเป็นหลักฐานการโต้แย้งข้ออ้างกับหักค่าวางมัดจำของผู้ให้เช่า เมื่อผู้เช่าออกจากบ้านเช่าไปเห็นทีทางฝ่ายผู้ให้เช่า  คงไม่ยินยอมให้ท่านกระทำหรือให้ท่านเช่า  แต่ถ้าหากผู้ให้เช่าได้กำหนดเงื่อนไขที่จะนำมาอ้างเป็นเหตุริบเงินมัดจำมีลักษณะหรือมีผลให้ผู้เช่า ต้องรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้  ตามปกติ  จึงย่อมเป็นเหตุริบมัดจำมีลักษณะหรือมีผลให้ผู้เช่า  เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม  กฎหมายจึงกำหนดให้ข้อสัญญานั้นมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น  ตามมาตรา 4 วรรค 3 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 546 
ผู้ให้เช่าจำต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้เช่านั้นในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ว

มาตรา 548  ถ้าผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นโดยสภาพไม่เหมาะแก่การที่จะใช้เพื่อประโยชน์ที่เช่ามา ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้

พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
มาตรา 4
  ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาสำเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น
ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ตีความสัญญาสำเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายซึ่งมิได้เป็นผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูปนั้น
ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น
(1)  ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา
(2)  ข้อตกลงให้ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกำหนด
(3)  ข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสำคัญ
(4)  ข้อตกลงให้สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติตามสัญญาในระยะเวลาที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(5)  ข้อตกลงให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกร้องหรือกำหนดให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทำสัญญา
(6)  ข้อตกลงในสัญญาขายฝากที่ผู้ซื้อฝากกำหนดราคาสินไถ่สูงกว่าราคาขายบวกอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปี
(7)  ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่กำหนดราคาค่าเช่าซื้อ หรือกำหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร
(8)  ข้อตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่กำหนดให้ผู้บริโภคต้องชำระดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์อื่นใดสูงเกินกว่าที่ควรในกรณีที่ผิดนัดหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการผิดนัดชำระหนี้
(9)  ข้อตกลงที่กำหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบต้นที่ทำให้ผู้บริโภคต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร
ในการพิจารณาข้อตกลงที่ทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามวรรคสาม จะเป็นการได้เปรียบเกินสมควรหรือไม่ ให้นำมาตรา 10 มาใช้โดยอนุโลม

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 292

สวัสดีค่ะ นู๋พึ่งเจอเจ้าของบ้านไม่ยอมคือเงินประกันคะ

พึ่งหมดสัญญา 9/12/60 คะเราก็นัดมาดูบ้านวันที่ 9เลยเพราะเขาบอกจะมีคนมาทำสัญญาเช่าต่อเราโอเคมาดูได้เลยเพราะว่าย้อยออกตั้งแต่ 1/12/60 แล้ว บ้านเราก็กวาดบ้านถูบ้านความสะอาดพร้อมเข้าอยู่ได้เลย หลอดไฟเราก็ยังเปลี่ยนคือแบบว่าทำให้ทุกอย่าง แต่เขาก็หาเรื่องที่จะไม่คืนเงินประกัน เขาว่าจ่ายค่าน้ำค่าไฟรึยังถ้ายังไม่จ่ายก็ยังไม่คือเงินค่าประกัน ค่าน้ำเราจ่ายแล้วแต่ค่าไฟต้องมาจ่ายที่18 วันนี้เราเลยเข้าไปจ่ายเรานึกว่าจะได้เงินคืน แต่เรื่องยังไม่จบเขาหาว่าเราขโมยเสื้อผ้าเขา เสื้อผ้าเขาหายไป50-60ตัว เขาบอกว่ามีแต่เสื้อผ้าดีๆตัวละเป็นพัน เราก็ยกใจมาก เขาล็อคกุญแจไว้จะเอาได้ยังไง งงมาก งงสุดๆ (งงกันสินะว่าเสื้อผ้าคืออะไรเรื่องคือว่าเขาบอกว่าอยู่คอนโดไม่มีที่เก็บขอฝากไว้ได้มั้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะอยู่กันสองคนอีกห้องหนึ่งก็ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วเราก็ให้ฝากเราก็ไม่รู้หรอกคะว่ามันมีราคารึไม่มีเราไม่ได้สนใจเขาเดือดร้อนเราก็ช่วย แต่กับทำได้เราเดือดร้อนแทน) ถ้าเราเอาไปจริงเราคงไม่มารอจ่ายค่าน้ำค่าไฟเพื่อเอาเงินประกันคืนเงินประกันแค่ 12,000 ด้วยความที่เราไม่อยากต่อความยากสาวความยืดเราเลยขอเงินค่าประกันคือ10,000 แต่เขาไม่ยอมเขาส่งรูปมาบอกว่าเราทำบ้านร้าว คุณพระ ไม่ได้ตะปูสักดอกมันจะร้าวได้ยังงั้ย ตอนทำสัญญาบอกอยากทำอะไรทำเลยนะคิดว่าเป็นบ้านตัวเอง ตอนเช่าอยู่พูดยังกับเราดียังงั้นดียังงี้พอหมดสัญญาจะคืนเงินประกันว่ายิ่งกว่าหมา******ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ ถ้าจะเช่าบ้านก่อนจะทำสัญญาบ้านถ่ายรูปทุกซอกทุกมุมเช็คทุกอยากก่อนเข้าอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปมีน้ำใจกับเจ้าของบ้านให้มาก*******เจ็บ โกรธ แต่ไม่รู้จะทำยังไง เพราะเราไม่มีหลักฐานอะไร พูดไปใครจะเชื่อ เรามันหาเช้ากินค่ำ แต่เขามีงานประจำมีตำแหน่งดีในบริษัท พูดไปก็เศร้ากว่าจะหาเงินได้แต่ละบาท

โดยคุณ Nu 19 ธ.ค. 2560, 21:39

ความคิดเห็นที่ 291

พอดีจะออกจากบ้านเช่าน่ะค่ะ ทำสัญญาใว้ปีหนึ่ง เสียค่ามีดจำ 12000. บาท ตอนนี้ยุ่ใด้ 6 เดือนค่ะ พอดีที่บ้านประตูหลังบ้านใม่ค่อยดีค่ะ แร่วโดนขโมยเข้าใปลักทรัพย์ใด้ใปเกือบ 30000 บาทค่ะ หนูเลยให้ช่างแกะปะตูชั้นในใปทำหลังบ้าน เพื่อให้ดูปลอดภัยกว่าเดิม แต่แร่ววันนี้ก้อมีปัญหาค่ะ เจ้าของบ้านใม่ยอม จะให้เราเสียค่าทำประตูมั้ยซึ่งมีราคาใม่ตำกว่า 7000 บาทแบบนี้เราสามารถยกเลิกสัญญาและย้ายออกแบบใม่เอามัดจำใด้มั้ยค่ะ มีวิธีใหนที่ทำให้ใม่เดือดร้อนบ้างค่ะ พอดีบ้านก้อตกแต่งหมดใปหลายหมื่นแร่วค่ะ เรยอยากขอคำแนะนำค่ะ ขอบคุลค่ะ 

โดยคุณ น้ำ 6 ธ.ค. 2560, 15:04

ความคิดเห็นที่ 290

ทำสัญญาเช่าห้องสมาร์ทคอนโดห้อง14/80. ตามสัญญาคือ มัดจำ 2 เดือน ล่วงหน้า 1 เดือน  (ได้จ่ายมัดจำไป 2 เดือน) แต่ไม่สามารถเข้าได้ตามกำหนด เจ้าของห้องแจ้งยินดีคืนเงิน  แต่ขอชำระคืนวันที่ 1 ธ.ค.60 อีกวันหนึ่งโทรมาเลื่อนเป็นวันที่ 2 ธ.ค.60  หลังจากนั้นโทรมาอีกเลื่อนเป็นวันที่ 4 ธ.ค.60 พอวันที่ 4 ก็ไม่สามารถติดต่อได้เลย (ปิดเครื่อง) ตามสัญญามีชื่อนามสกุล แบบนี้ต้องดำเนินการอย่างไรได้บ้างคะ ยอดเงินที่ให้ไปทั้งหมด 9,400 บาท

โดยคุณ ฉัตรชนก 5 ธ.ค. 2560, 13:40

ตอบความคิดเห็นที่ 290

การที่ผู้ให้เช่า ไม่สามารถให้ผู้เช่าเข้าอยู่ได้ และผู้ให้เช่าต้องคืนเงินมัดจำ ตามมาตรา 378(3) แต่ผู้ให้เช่าไม่คืน กรณีดังกล่าวย่อมเกิดการโต้แย้งสิทธิของผู้เช่า ผู้เช่ามีอำนาจที่จะเสนอคดีโดยทำเป็นคำฟ้องต่อศาลส่วนแพ่งได้ ตามมาตรา 55 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพื่อเรียกเงินคืนตามสิทธิได้ครับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 29 ธ.ค. 2560, 16:55

ความคิดเห็นที่ 289

อยากจะสอบถามค่ะ


ไปเข้าพักหอแห่งหนึ่งค่ะ อยู่ได้ 5วัน ตัดสินใจออก แต่ไม่ได้แจ้งออก จนถึงสิ้นเดือนไปแจ้งออก ทางเจ้าหน้าที่หอพักได้ให้คุยเรื่อง เงินค่าห้อง(3,000) กับเงินประกัน(6,000) กับเจ๊เจ้าของหอพัก โดยเจ๊บอกว่า ไม่คืน ต้องแจ้งออกล่วงหน้าก่อน ตามสัญญา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เรายังไม่ได้เซนสัญญาอะไรทั้งสิ้น และเราแค่อยากได้เงินประกันที่หักค่าน้ำค่าไฟ(~200฿) เหลือ ~ 5,800 คืนเท่านั้น เราสามารถเรียกร้องได้มั้ยคะ ยังไม่ได้เซนสัญญาอะไรเลย มีแต่ใบเสร็จค่าห้อง+มัดจำ ที่เจ้าหน้าที่ให้มา 

โดยคุณ เบฐจร 30 พ.ย. 2560, 23:39

ความคิดเห็นที่ 288

สวัสดีค่ะรบกวนสอบถามกน่อยจร้า

คือดิฉันได้ทำสัญญาเช่าร้านขายของไว้1ปี.....ค่ามัดจำ20000ค่าห้องเดือนล่ะ3500 ดิฉันจ่ายค่าห้องตรงไม่เคยล่าช้า......แต่ดิฉันรับค่าไฟในแต่ล่ะเดือนไม่ได้แพงเกินจริง....เลยจะออกจากห้องเช่า

ทั้งที่อยู่แค่6 เดือน.......และก็รู้ว่าเงินมัดจำนั้นไม่ได้คืนถ้าไม่ครบ1ปี.....แต่อยู่ๆเจ้าของจะมาขอเก็บค่าเช่าอีกครึ่งเดือนแบบนี้ต้องจ่ายมั้ยค่ะ

โดยคุณ เสาวมาศ ชำนาญพงศ์ 18 พ.ย. 2560, 16:03

ตอบความคิดเห็นที่ 288

เมื่อสัญญาเลิกกันแล้ว ผู้เช่าก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายค่าเช่าแล้วครับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 537

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 28 ธ.ค. 2560, 11:05

ความคิดเห็นที่ 287

ผมทำสัญญาเช่าทาวน์โฮม ไว้ 2 ปี ค่าเช่าเดือนละ 12,000 บาท ผู้ให้เช่า ให้จ่ายเงินประกันของเสียหาย 12,000 บาท ระบุว่า หากไม่มีส่งใดเสียหายจะให้คืน จ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้า 2 เดือน เดือนละ 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท รวมจ่ายก่อนเข้าอยู่ 36,000 บาท แต่กิจการขาดทุน จึงบอกเลิกเช่า ผู้ให้เช่าบอกจะริบเงินประกันของเสียหายทั้งหมด ผมอยู่ต่ออีกหนึ่งเดือนเพื่อขนย้ายสิ่งของ 1 เดือน และทำบ้านให้ให้เขาเหมือนเดิม ผู้ให้เช่าบอกต้องเสียเงินค่าเช่าอีก 1 เดือน ต่อรองเขาก็ไม่ยอม จะแจ้งความเรียกค่าเช่าบ้าน อีกหนึ่งเดือน มีข้อสอบถามดังนี้
1. อยู่ไม่ครบตามสัญญา ผู้ให้เช่ามีสิทธิริบเงินค่าประกันของเสียหาย และค่าเช่าล่วงหน้า 2 เดือนได้หรือไม่ (ไม่ได้ระบุในสัญญาว่า หากอยู่ไม่ครบสัญญาจะริบเงิน)
2. เราทาสี อุดรูเจาะให้เขาแล้ว จะเรียกเงินค่าประกันของเสียหายจากเขาคืนได้หรือไม่ (สัญญาระบุว่า เมื่อไม่มีสิ่งใดเสียหายจะให้คืน)
3. ค่าเช่าบ้านล่วงหน้า 2 เดือน เมื่อเราอยู่ต่ออีกเดือนครึ่ง เราต้องเสียค่าเช่าบ้านหรือไม่
โดยคุณ นายสถาพร หาภา 9 พ.ย. 2560, 11:14

ตอบความคิดเห็นที่ 287

หากไม่ได้ระบุในสัญญา ไม่มีสิทธิริบเงินประกันครับ  และหากทัรพย์ที่เช่าไม่เสียหายไม่มีสิทธิริบเงินประกันเพื่อความเสียหาย  หากท่านอยู่ต่อหลังจากสัญญาเช่าสิ้นสุดและผู้ให้เช่ารับค่าเช่าอยู่ ถือว่าเช่าต่อไปไม่มีกำหนด ตาม ป.พ.พ.มาตรา 570 ผู้ให้เช่าต้องบอกเลิกสัญญาเช่าตาม มาตรา 566

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 30 พ.ย. 2560, 11:24

ความคิดเห็นที่ 286

รบกวนครับ ผมเช่าอาคารเพื่อค้าขาย ก่อนเข้าอยู่ได้ตกลงกันไว้ว่าจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า3เดือน เดือนละ10,000บาท และจ่ายค่าประกันอีก10,000บาท รวมทั้งหมดที่ต้องจ่ายก่อนเข้าอยู่40,000บาท ทีนี้พอถึงเดือนที่3ผมถึงได้สัญญาเช่าแต่ว่า เจ้าของตึกกำหนดให้ผมจ่าย3เดือนครั้ง ไม่เหมือนที่ตกลงกันไว้ว่าเดือนละครั้ง ผมจึงจะย้ายออก แบบนี้เงินประกันผมจะได้คืนไหมครับ หรือถ้าไม่ได้เงินประกันคืนผมต้องซ่อมห้องไหมครับหรือว่าหักกับเงินประกันที่ไม่ได้คืน เพราะผมได้เจาะรูที่ฝาผนังห้อง(ทำราวแขวนผ้า,ขายเสื้อผ้า) 

ขอบคุณล่วงหน้าครับผม

โดยคุณ วัชระ 31 ต.ค. 2560, 15:39

ความคิดเห็นที่ 285

สอบถามค่ะเมื่อวันที่1/10/2560ที่ผ่านมาดิฉันมีการไปเช่าบ้านโดยผู้ให้เช่าเรียกเก็บเงินประกันจำนวน15,000.- อัตราค่าเช่าบ้านต่อเดือนๆละ5,000.-แต่ ณ วันที่ทำสัญญาเช่าสภาพบ้านไม่พร้อมให้เข้าอยู่มีทางดิฉันได้มีการตกลงกับผู้ให้เช่าว่าจะขอซ่อมแซมบ้านตั้งแต่ประตูทางเข้าบ้านเดินไฟฟ้าทาสีบ้านใหม่ทั้งหมดโดยได้รับความยินยอมจากทางผู้ให้เช่าบ้านดังกล่าวเมื่อวันที่5/10/60ในระหว่างการซ่อมแซมปรากฏว่าไฟฟ้ามีการตกและดับทำให้ดิฉันรู้ว่าบ้านที่เช่ามีการพ่วงไฟฟ้าใช้จากบ้านของผู้ให้เช่าและผู้ให้เช่าได้มาแจ้งกับดิฉันว่าทำเกินขอบเขตของสัญญาเช่านั้นดิฉันจึงขอยกเลิกสัญญาและขอเงินประกันคืนเนื่องจากรู้สึกว่าผู้ให้เช่าเอาเปรียบมากเกินไปสภาพบ้านให้เช่าไม่สามารถเข้าอยู่ได้ไม่มีการแยกมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ำประปาซึ่งดิฉันต้องใช้รวมกับผู้ให้เช่าความชัดเจนไม่มีแต่ผู้ให้เช่าไม่ยอมจ่ายเงินประกันคืนให้และจะมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากดิฉันอีก อยากทราบว่าผู้ให้เช่าสามารถกระทำการดังกล่าวได้หรือไม่และดิฉันสามารถเรียกร้องเอาเงินประกันคืนได้หรือเปล่าคะ

ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ ชมนภัส 8 ต.ค. 2560, 02:27

ตอบความคิดเห็นที่ 285

ตามกฎหมายแพ่งผู้ให้เช่าจำต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้เช่านั้นในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ว ตามมาตรา 546 ถ้าผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นโดยสภาพไม่เหมาะแก่การที่จะใช้เพื่อประโยชน์ที่เช่ามา ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ มาตรา 548  

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 25 ต.ค. 2560, 15:55

ความคิดเห็นที่ 284

อยากทราบว่า เช่าห้องเพื่อไว้ขายของ จ่ายค่าประกัน6500+ค่าห้อง3500=10000 อยู่ได้ประมาน 12 วันจะออก จะได้ค่ามัดจำคืนมั้ยคะ 6500 ไม่มีการเซ็นสัญญาเช่า มีแค่บิลจ่าย ก่อนเข้า และคำพูดปากเปล่าจากผู้ให้เช่า ว่าอยู่ครบ 3 เดือนคืนเงินค่าประกันให้ 

เคยลองถามผู้ให้เช่าแล้วว่าถ้าอยู่แค่เดือนเดียว ก็ไม่ได้เงินมัดจำคืน แต่ในกรณี อยู่แค่ 12-13 วัน นับจากวันแรกที่จ่าย 1000 จะได้เงินประกันคืนมั้ยคะ 


แต่กำลังขอผ่อนผันว่าขอคืนแค่ 5000 ได้มั้ย

ให้หักค่าเสียเวลา ค่าสี ค่าช่าง ไปเลย แค่ 12-13วัน 5000

โดยคุณ ฤทัย 6 ต.ค. 2560, 01:32

ตอบความคิดเห็นที่ 284

หากมีการทำสัญญาระบุวันสิ้นสุดของสัญญาและเงินประกันไว้ ต้องเป็นไปตามสัญญาครับ กรณีดังกล่าวเมื่อท่านออกก่อนครบกำหนด ผู้ให้เช่ามีสิทธิริบเงินมัดจำได้ครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 25 ต.ค. 2560, 15:16

ความคิดเห็นที่ 283

สอบถามคะ  ถ้าเราเช่าบ้าน แล้วเจ้าของบ้านไม่มีใบเช่าให้เราเซ็น 

   แต่หนูมีใบ เสร็จรับเงิน 

แบบนี้หนูจะได้ค่ามัดจำไหมคะ

โดยคุณ นันทชัย 26 ก.ย. 2560, 18:05

ตอบความคิดเห็นที่ 283

มัดจำนั้นถ้ามิได้มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น เช่น จัดเอาเป็นการใช้เงินบางส่วนเพื่อชำระหนี้ค่าเช่า และผู้เช่าก็ไม่ได้ผิดสัญญา ผู้เช่าซึ่งเป็นฝ่ายวางมัดจำก็มีสิทธิได้รับมัดจำคืนครับ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 378

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 17 ต.ค. 2560, 14:02

ความคิดเห็นที่ 282

สอบถามคะ ได้ทำการเช่าโดยจ่ายมัดจำเดือนละ 5000 ล่วงหน้า 2 เดือนรวมกับค้าเช่าเดือนแรก รวมทั้งหมด 15000 ทำสัญญาวันที่ 16 ได้ทำการย้ายออก โดยมีการแจ้งล่วงหน้า 15 วัน โดยออกวันที่ 9 ของเดือน ปรากฎทางผุ้ให้เช่าไม่คืนค่ามัดจำ ติดต่อไม่ได้ แล้วคิดค่าเสียหายเกินความเป็นจริงโดยคิดที่ 9900 บาท อยากสอบถามว่าผุ้เช่าสามารถคิดค่าเสียหายแบบนี้ได้ไหม โดยคี่าเสียหายบางรายการทางเรายินดีให้หัก ทั้งที่ในสัญญาไม่ได้มีระบุว่าทางผุ้เช่าต้องเป็นผู้จ่าย โดยทางผู้ให้เช่าเรียกช่างมาซ่อมเองโดยไม่ได้แจ้งหรือบอกล่วงหน้าแล้วมาคิดค่าเสียหาย แล้วไม่ได้มีการมาตกลงกันเรื่องค่าเสียหาย และผู้เช่าโอนเงินคืนโดยอ้างว่าทางเรายินยอมรับซึ่งเรายืนยันกลับไปว่าไม่ยอมรับเงือนไขนี้ ติดต่อไม่ได้อีกเลย ยังงี้สอบถามสามารถฟ้องร้องได้ไหม 

โดยคุณ กฤติยา 29 ส.ค. 2560, 15:30

ตอบความคิดเห็นที่ 282

กรณีดังกล่าวเราสามารถร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ครับ โทรสายด่วน. 1166 ได้เลยครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 20 ก.ย. 2560, 14:37

ความคิดเห็นที่ 281

สวัสดีครับ ผมมีเรื่องรบกวนสอบถามครับ ภรรยาผมเช่าห้องที่หอพักแห่งหนึ่งเพื่อเปิดร้านเสริมสวย ก็เปิดร้านได้ประมาณปีกว่าๆแล้วครับ พอดีปีนี้เราจะมีน้องก็เลยปิดร้านชั่วคราวได้ประมาณสามเดือน แต่เราก็จ่ายค่าห้อง ค่าน้ำ ค่าไฟ ตามปกติ ทางเจ้าของหอเห็นว่าเราปิดร้านไปนาน เลยอยากจะขอห้องเราคืนเพื่อขยายทำสำนักงาน ทางเราได้แจ้งไปแล้วว่าจะกลับมาเปิดร้านเหมือนเดิมหลังจากที่คลอด ร่างกายแข็งแรงแล้ว คำถามคือ

1.เจ้าของหอสามารถขอคืนห้องจากเราได้หรือเปล่าครับ ในกรณีที่เราไม่ได้ผิดสัญญา

2.ถ้าเจ้าของหอบีบเอาห้องคืนจริงๆ ผมสามารถทำอย่างไรได้บ้างครับ เพราะมันจะทำให้เราขาดรายได้ตรงนี้ไป

3.ผมจะเข้าไปคุยกับเจ้าของหอพักวันเสาร์นี้ จะเจรจากับเค้าอย่างไรดีครับ ทางออกแบบไหนดีที่สุด


โดยคุณ วสันต์ 23 ส.ค. 2560, 13:25

ความคิดเห็นที่ 280

ถ้าผู้ให้เช่ามีการเปลี่ยนมือคนใหม่ และต้องทำสัญญาเช่าใหม่ สัญญาที่ทำไว้กับผู้ให้เช่าคนเก่าโดยมีค่ามัดจำห้องแล้ว แบบนี้ต้องจ่ายค่ามัดจำทำสัญญาใหม่อีกไหม
โดยคุณ ปิ่นอนงค์ 27 ก.ค. 2560, 01:45

ตอบความคิดเห็นที่ 280

กรณีตามปัญหา  การทำข้อตกลงในสัญญาเช่าระหว่างคู่สัญญาให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า สามารถตกลงกันได้ตามความประสงค์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย  หรือหากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาทนายคลายทุกข์เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 24 ส.ค. 2560, 15:59

ความคิดเห็นที่ 279

ะสวัสดีค่ะ ดิฉันมีเรื่องสอบถาม คือดิฉันค้างค่าเช่าห้อง 2 เดือน คือของเดือน พ.ค กะเดือน มิ.ย โดยเจ้าของให้ดิฉันเก็บของย้ายออกภายในสิ้นเดือน มิ.ย ดิฉันก็ได้ทำตามนั้น แต่ว่าดิฉันไม่ได้จ่ายค่าเช่าที่ค้าง 2เดือน แต่ตอนทำสัญญา มันเป็นสัญญา 1 ปี ดินฉันอยู่ได้แค่ครึ่งปี แต่ก็ได้มีการจ่ายค่าประกัน 2 เดือน ล่วงหน้า 1 เดือน 

(15,000+15,000)+15,000=45,000

ซึ่งดิฉันอยู่ไม่ครบสัญญา ก็ไม่มีสิทธได้เงินคืนอยู่แล้ว แต่ทีนี้ค่าเช่าที่ค้างอยู่มันสามารถเอามาหักกะเงินตรงนี้ได้มั้ยคะ เพราะว่าตอนนี้โดนเจ้าของห้องตามทวงค่าเช่าที่ค้าง เค้าบอกถ้าไม่จ่ายภายในอาทิตนี้ อาทิตย์หน้าเค้าจะฟ้อง

โดยคุณ วิชุดา 12 ก.ค. 2560, 08:34

ตอบความคิดเห็นที่ 279

ผู้ให้เช่ามีสิทธิเรียกค่าเช่าที่ค้างชำระ ริบเงินประกัน และฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาเช่าได้ครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 18 ส.ค. 2560, 11:38

ความคิดเห็นที่ 278

สวัสดีคะ ดิฉัน อยากจะขออนุญาติสอบถาม ผู้รู้แล้วให้คำแนะนำ เรื่อง ค่ามัดจำบ้าน ...


 คือดิฉันได้ไปเช่าบ้าน2ชั้นหลังหนึ่ง ในราคา เดือนละ5900 บาท ก่อนจะเข้าอยู่ ดิฉันได้วางค่ามัดจำ ไว้ มีค่า ล่วงหน้า1เดือน จำนวนเงิน 5900 บ. จ่ายก่อนอยู่1เดือนอีก5900 บ.ค่าฟอนิเจิอร์ อีก5900 รวมทั้งหมดที่ดิฉันจ่าย ก่อนเข้าอยู่ เป็นเงิน 17700 บาท ... ดิฉันอยู่ครบสัญญาแล้ว1ปี และได้ต่อสัญญาเช่า อีก1ปี .. แต่ปีที่ต่อสัญญาอยู่ไม่ครบปี อยู่ได้แค่ครึ่งปี และดิฉันจะขอย้ายออก .. แบบนี้ดิฉันจะได้ค่ามัดจำคืนจากเจ้าของบ้านไหม .. ของในบ้านๅม่มีอะไรเสียหายเลย .. ดิฉันแจ้งย้ายออกวันที่ 5 ก.ค 60 และ ดิฉันจะออกจากบ้านในวันที่15 ก.ค 60 ... อย่างนี้ ดิฉันต้องจ่ายค่าเช่าให้เจ้าของบ้านเต็ม เดือนหรอคะ ทั้งที่ไม่ได้อยู่ ย้ายออกก่อน .. แต่ทางเจ่าของบ้าน เขาบอกราต้องจ่ายค่าเช่าบ้าน เดือน .ก.ค 60 ถ้าจริงๆแล้วดิฉัยต้องจ่ายแค่ครึ่งเดือนใช่ไหมคะ เพราะจะย้ายออกภัยในวัน15 ก.ค 60 ไม่ย้ายออกสิ้นเดือน ... และค่ามัดจำ ดิฉันจะได้คืนไหม แล้วค่าบ้านที่จ่ายล่วงหน้าไป1เดือนละ ..คืออะไร ..รบกวนผู้รู้ ช่วยตอบคำถามทีคะ ... ขอพระคุน มากๆคะ 

โดยคุณ น.ส สุภา 7 ก.ค. 2560, 04:38

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก