ค่ามัดจำ การเช่าบ้าน|ค่ามัดจำ การเช่าบ้าน

ค่ามัดจำ การเช่าบ้าน

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ค่ามัดจำ การเช่าบ้าน

หากเพื่อนสมาชิกเคยเป็นผู้เช่า..จะรู้ดีว่า...เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเช่าบ้านแล้วย้ายออก

บทความวันที่ 17 ก.ย. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 67296 ครั้ง


ค่ามัดจำ การเช่าบ้าน

          หากเพื่อนสมาชิกเคยเป็นผู้เช่า..จะรู้ดีว่า...เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเช่าบ้านแล้วย้ายออก  เจ้าของบ้านจะหาทางริบเงินค่ามัดจำเราให้ได้มากที่สุด เช่น...ค่าทาสีใหม่ (ก่อนเช่า สีก็ไม่ได้ใหม่เอี่ยมนี่?)  ค่าทำความสะอาดโหดๆ (เย้ย...เราเก็บกวาดขยะ ปัด กวาด ซะเรียบร้อยแล้ว)  เราจะมีวิธีวางแผนรับมือกับพวกเจ้าของหน้าเลือดอย่างไรครับ  เราสามารถดักคอเขาไว้ก่อนได้ไหม เช่น  ไปถ่ายรูปห้องพักไว้ก่อนย้ายเข้า แล้วให้เข้าของบ้านเซ็นต์รับรองสภาพบ้านของเขาเอง  พอเราย้ายออก... หากเจ้าของบ้านจ้องจะริบค่าซ่อม ทาสี และความสะอาดแพงๆ  เราก็งัดรูปออกมาโชว์เลย... พอมีหวังไหมครับ..แต่อย่างไรเสีย  เงินอยู่ในมือเขาแล้ว..ได้คืนยากมากๆ..ทำงัยดีครับ

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
           1. เนื่องจากการทำสัญญาเช่าที่พักอาศัยหรือบ้าน  ตามกฎหมายกำหนดหน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่าไว้  ว่าจะต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้เช่านั้นในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ว  เพราะหากผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่านั้น  โดยสภาพไม่เหมาะสมแก่การที่จะใช้เพื่อประโยชน์ที่เช่ามา  ผู้เช่าย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้  ตามความ ป.พ.พ. มาตรา 546,548
          2. ท่านย่อมมีสิทธิที่จะถ่ายรูปบ้านที่เช่าไว้เป็นหลักฐานถึงสภาพของทรัพย์ที่เช่าก่อนทำสัญญาได้ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร  แต่จะนำมาเป็นหลักฐานการโต้แย้งข้ออ้างกับหักค่าวางมัดจำของผู้ให้เช่า เมื่อผู้เช่าออกจากบ้านเช่าไปเห็นทีทางฝ่ายผู้ให้เช่า  คงไม่ยินยอมให้ท่านกระทำหรือให้ท่านเช่า  แต่ถ้าหากผู้ให้เช่าได้กำหนดเงื่อนไขที่จะนำมาอ้างเป็นเหตุริบเงินมัดจำมีลักษณะหรือมีผลให้ผู้เช่า ต้องรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้  ตามปกติ  จึงย่อมเป็นเหตุริบมัดจำมีลักษณะหรือมีผลให้ผู้เช่า  เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม  กฎหมายจึงกำหนดให้ข้อสัญญานั้นมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น  ตามมาตรา 4 วรรค 3 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 546 
ผู้ให้เช่าจำต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้เช่านั้นในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ว

มาตรา 548  ถ้าผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นโดยสภาพไม่เหมาะแก่การที่จะใช้เพื่อประโยชน์ที่เช่ามา ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้

พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
มาตรา 4
  ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาสำเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น
ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ตีความสัญญาสำเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายซึ่งมิได้เป็นผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูปนั้น
ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น
(1)  ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา
(2)  ข้อตกลงให้ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกำหนด
(3)  ข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสำคัญ
(4)  ข้อตกลงให้สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติตามสัญญาในระยะเวลาที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(5)  ข้อตกลงให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกร้องหรือกำหนดให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทำสัญญา
(6)  ข้อตกลงในสัญญาขายฝากที่ผู้ซื้อฝากกำหนดราคาสินไถ่สูงกว่าราคาขายบวกอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปี
(7)  ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่กำหนดราคาค่าเช่าซื้อ หรือกำหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร
(8)  ข้อตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่กำหนดให้ผู้บริโภคต้องชำระดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์อื่นใดสูงเกินกว่าที่ควรในกรณีที่ผิดนัดหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการผิดนัดชำระหนี้
(9)  ข้อตกลงที่กำหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบต้นที่ทำให้ผู้บริโภคต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร
ในการพิจารณาข้อตกลงที่ทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามวรรคสาม จะเป็นการได้เปรียบเกินสมควรหรือไม่ ให้นำมาตรา 10 มาใช้โดยอนุโลม

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 282

สอบถามคะ ได้ทำการเช่าโดยจ่ายมัดจำเดือนละ 5000 ล่วงหน้า 2 เดือนรวมกับค้าเช่าเดือนแรก รวมทั้งหมด 15000 ทำสัญญาวันที่ 16 ได้ทำการย้ายออก โดยมีการแจ้งล่วงหน้า 15 วัน โดยออกวันที่ 9 ของเดือน ปรากฎทางผุ้ให้เช่าไม่คืนค่ามัดจำ ติดต่อไม่ได้ แล้วคิดค่าเสียหายเกินความเป็นจริงโดยคิดที่ 9900 บาท อยากสอบถามว่าผุ้เช่าสามารถคิดค่าเสียหายแบบนี้ได้ไหม โดยคี่าเสียหายบางรายการทางเรายินดีให้หัก ทั้งที่ในสัญญาไม่ได้มีระบุว่าทางผุ้เช่าต้องเป็นผู้จ่าย โดยทางผู้ให้เช่าเรียกช่างมาซ่อมเองโดยไม่ได้แจ้งหรือบอกล่วงหน้าแล้วมาคิดค่าเสียหาย แล้วไม่ได้มีการมาตกลงกันเรื่องค่าเสียหาย และผู้เช่าโอนเงินคืนโดยอ้างว่าทางเรายินยอมรับซึ่งเรายืนยันกลับไปว่าไม่ยอมรับเงือนไขนี้ ติดต่อไม่ได้อีกเลย ยังงี้สอบถามสามารถฟ้องร้องได้ไหม 

โดยคุณ กฤติยา (113.53.xxx.xxx) 29 ส.ค. 2560, 15:30

ตอบความคิดเห็นที่ 282

กรณีดังกล่าวเราสามารถร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ครับ โทรสายด่วน. 1166 ได้เลยครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (183.89.xxx.xxx) 20 ก.ย. 2560, 14:37

ความคิดเห็นที่ 281

สวัสดีครับ ผมมีเรื่องรบกวนสอบถามครับ ภรรยาผมเช่าห้องที่หอพักแห่งหนึ่งเพื่อเปิดร้านเสริมสวย ก็เปิดร้านได้ประมาณปีกว่าๆแล้วครับ พอดีปีนี้เราจะมีน้องก็เลยปิดร้านชั่วคราวได้ประมาณสามเดือน แต่เราก็จ่ายค่าห้อง ค่าน้ำ ค่าไฟ ตามปกติ ทางเจ้าของหอเห็นว่าเราปิดร้านไปนาน เลยอยากจะขอห้องเราคืนเพื่อขยายทำสำนักงาน ทางเราได้แจ้งไปแล้วว่าจะกลับมาเปิดร้านเหมือนเดิมหลังจากที่คลอด ร่างกายแข็งแรงแล้ว คำถามคือ

1.เจ้าของหอสามารถขอคืนห้องจากเราได้หรือเปล่าครับ ในกรณีที่เราไม่ได้ผิดสัญญา

2.ถ้าเจ้าของหอบีบเอาห้องคืนจริงๆ ผมสามารถทำอย่างไรได้บ้างครับ เพราะมันจะทำให้เราขาดรายได้ตรงนี้ไป

3.ผมจะเข้าไปคุยกับเจ้าของหอพักวันเสาร์นี้ จะเจรจากับเค้าอย่างไรดีครับ ทางออกแบบไหนดีที่สุด


โดยคุณ วสันต์ (58.64.xxx.xxx) 23 ส.ค. 2560, 13:25

ความคิดเห็นที่ 280

ถ้าผู้ให้เช่ามีการเปลี่ยนมือคนใหม่ และต้องทำสัญญาเช่าใหม่ สัญญาที่ทำไว้กับผู้ให้เช่าคนเก่าโดยมีค่ามัดจำห้องแล้ว แบบนี้ต้องจ่ายค่ามัดจำทำสัญญาใหม่อีกไหม
โดยคุณ ปิ่นอนงค์ (223.204.xxx.xxx) 27 ก.ค. 2560, 01:45

ตอบความคิดเห็นที่ 280

กรณีตามปัญหา  การทำข้อตกลงในสัญญาเช่าระหว่างคู่สัญญาให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า สามารถตกลงกันได้ตามความประสงค์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย  หรือหากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาทนายคลายทุกข์เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 24 ส.ค. 2560, 15:59

ความคิดเห็นที่ 279

ะสวัสดีค่ะ ดิฉันมีเรื่องสอบถาม คือดิฉันค้างค่าเช่าห้อง 2 เดือน คือของเดือน พ.ค กะเดือน มิ.ย โดยเจ้าของให้ดิฉันเก็บของย้ายออกภายในสิ้นเดือน มิ.ย ดิฉันก็ได้ทำตามนั้น แต่ว่าดิฉันไม่ได้จ่ายค่าเช่าที่ค้าง 2เดือน แต่ตอนทำสัญญา มันเป็นสัญญา 1 ปี ดินฉันอยู่ได้แค่ครึ่งปี แต่ก็ได้มีการจ่ายค่าประกัน 2 เดือน ล่วงหน้า 1 เดือน 

(15,000+15,000)+15,000=45,000

ซึ่งดิฉันอยู่ไม่ครบสัญญา ก็ไม่มีสิทธได้เงินคืนอยู่แล้ว แต่ทีนี้ค่าเช่าที่ค้างอยู่มันสามารถเอามาหักกะเงินตรงนี้ได้มั้ยคะ เพราะว่าตอนนี้โดนเจ้าของห้องตามทวงค่าเช่าที่ค้าง เค้าบอกถ้าไม่จ่ายภายในอาทิตนี้ อาทิตย์หน้าเค้าจะฟ้อง

โดยคุณ วิชุดา (1.47.xxx.xxx) 12 ก.ค. 2560, 08:34

ตอบความคิดเห็นที่ 279

ผู้ให้เช่ามีสิทธิเรียกค่าเช่าที่ค้างชำระ ริบเงินประกัน และฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาเช่าได้ครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (180.183.xxx.xxx) 18 ส.ค. 2560, 11:38

ความคิดเห็นที่ 278

สวัสดีคะ ดิฉัน อยากจะขออนุญาติสอบถาม ผู้รู้แล้วให้คำแนะนำ เรื่อง ค่ามัดจำบ้าน ...


 คือดิฉันได้ไปเช่าบ้าน2ชั้นหลังหนึ่ง ในราคา เดือนละ5900 บาท ก่อนจะเข้าอยู่ ดิฉันได้วางค่ามัดจำ ไว้ มีค่า ล่วงหน้า1เดือน จำนวนเงิน 5900 บ. จ่ายก่อนอยู่1เดือนอีก5900 บ.ค่าฟอนิเจิอร์ อีก5900 รวมทั้งหมดที่ดิฉันจ่าย ก่อนเข้าอยู่ เป็นเงิน 17700 บาท ... ดิฉันอยู่ครบสัญญาแล้ว1ปี และได้ต่อสัญญาเช่า อีก1ปี .. แต่ปีที่ต่อสัญญาอยู่ไม่ครบปี อยู่ได้แค่ครึ่งปี และดิฉันจะขอย้ายออก .. แบบนี้ดิฉันจะได้ค่ามัดจำคืนจากเจ้าของบ้านไหม .. ของในบ้านๅม่มีอะไรเสียหายเลย .. ดิฉันแจ้งย้ายออกวันที่ 5 ก.ค 60 และ ดิฉันจะออกจากบ้านในวันที่15 ก.ค 60 ... อย่างนี้ ดิฉันต้องจ่ายค่าเช่าให้เจ้าของบ้านเต็ม เดือนหรอคะ ทั้งที่ไม่ได้อยู่ ย้ายออกก่อน .. แต่ทางเจ่าของบ้าน เขาบอกราต้องจ่ายค่าเช่าบ้าน เดือน .ก.ค 60 ถ้าจริงๆแล้วดิฉัยต้องจ่ายแค่ครึ่งเดือนใช่ไหมคะ เพราะจะย้ายออกภัยในวัน15 ก.ค 60 ไม่ย้ายออกสิ้นเดือน ... และค่ามัดจำ ดิฉันจะได้คืนไหม แล้วค่าบ้านที่จ่ายล่วงหน้าไป1เดือนละ ..คืออะไร ..รบกวนผู้รู้ ช่วยตอบคำถามทีคะ ... ขอพระคุน มากๆคะ 

โดยคุณ น.ส สุภา (49.229.xxx.xxx) 7 ก.ค. 2560, 04:38

ความคิดเห็นที่ 277

คือฉันพึ่งเช้าไปได้ไม่ถึงเดือน โดนตอนเข้าอยู่เจ้าของเบ้านที่เป็นภรรยาบอกว่าค่ามัดจำได้กลับก้อต่อเมื่ออยู่ครบ 10 เดือน และห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพบ้าน แต่ไม่มีเอกสารสัญญาค่ะ  พอย้ายเข้ามา ได้ไม่ถึงอาทิตย์ เจ้าของเบ้านที่สามี ก็มาบอกว่าห้ามเลี้ยงสัตว์ ซึ่งตอนนี้เราได้เอาแมวมาเลี้ยงคือเลี้ยงมาจากที่เดิมแต่ ตอนก่อนเข้า เจ้าของบ้านไม่ได้ห้าม พอถามเจ้าของเบ้านที่สามี เค้าบอกว่า ภรรยาเค้าลืมบอก กรณีนี้เราจะเอาค่ามัดจำกลับ หรือสามารถทำยังไงได้มั้งค่ะ รบกวนหน่อยค่ะ ถ้าไม่ให้เลี้ยงเราต้องไปทิ้งมันหรอค่ะ ตอนนี้ฉันคิดมากมาก ไม่รุจะเอายังไงดีค่ะ ให้คำตอบหน่อยนะค่ะ

โดยคุณ รบกวนหน่อยนะค่ (103.40.xxx.xxx) 3 ก.ค. 2560, 13:37

ตอบความคิดเห็นที่ 277

หากต้องการย้ายออก ให้เจรจากับผู้ให้เช่าเพื่อขอมัดจำคืน

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 31 ก.ค. 2560, 11:28

ความคิดเห็นที่ 276

กรณีขายห้องเช่าผู้ขายต้องคืนเงินมัดจำค่านำ้ไฟให้ผู้ซื้อใหม่มั้ย

โดยคุณ นัด (182.232.xxx.xxx) 29 มิ.ย. 2560, 21:51

ความคิดเห็นที่ 275

สวัสดีค่ะ นู๋ เป็นผู้ให้เช่ามีเรื่องอยากจะรบกวนสอบถาม นายกอมาเช่าห้องหนูอยู่ได้ไม่ถึงเดือนนายกอขอย้ายออกพอนายขอมาเช่าต่อ นายกอมีการต่อเติมห้องไว้ด้านในซึ่งนายขอเซร้งการต่อเติมนั้นจากนายกอ โดยที่ผู้ให้เช่ารับรู้ และให้นายกอและนายขอตกลงเรื่องค่าใช้จ่าย กันเองและผู้ให้เช่ายังย้ำกับนายขอ ซึ่งเป็นผู้เช่าใหม่ ว่าให้ตกลงรายละเอียดกันดีๆ เพราะถ้านายขอย้ายออก ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากนายกนายขต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

   พอมาวันนี้นายขอแจ้งย้ายออกก่อน 1 เดือนพอถึงสิ้นเดือนนายขอว่าจ้างคนมารื้อถอนสิ่งที่นายกอต่อเติมไว้ ผู้ให้เช่า ระบุไว้ในสัญญาชัดเจนว่าห้ามมิให้มีการต่อเติมแต่ถ้าหากผู้เช่าต้องการต่อเติมเจาะหรือเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่หากผู้เช่าย้ายออกรบกวนทำให้ห้องนั้นกลับเป็นสภาพเดิมหรือยอมเสียค่าปรับเพื่อให้ผู้ให้เช่าว่าจ้างคนมารื้อถอนเงินมัดจำที่ในขอให้ไว้ 2000 บาทแต่สภาพห้องที่อยู่มา 2 เกือบ 3 ปีรวมถึงการทำครัวมีคราบน้ำมันเต็มกำแพงค่าตะไคร่จากก๊อกน้ำที่ล้างภาชนะจากการขายของไม่เคยทำความสะอาดเลยผู้ให้เช่าจะต้องทาสีใหม่ทั้งหลัง

   โดยวันทีนายขอย้ายของออกนายขอเป็นคนพูดว่าหากเงินประกันไม่พอให้ผู้ให้เช่า มาเก็บเพิ่ม แต่อยู่ดีๆนายขอโทรมาบอกว่าไม่มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายส่วนนี้ และให้ไปเรียกค่าเสียหายกับนายกอและด่าทอผู้ให้เช่าต่างๆนานาแบบนี้ผู้ให้เช่าผิดหรือเปล่าคะ ตอนนี้กำลังจะเป็นคดีความกัน รบกวนช่วยหน่อยค่ะอยากรู้ ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ อักษราภัค (223.205.xxx.xxx) 26 มิ.ย. 2560, 23:29

ตอบความคิดเห็นที่ 275

กรณีตามปัญหา   การต่อเติมหรือดัดแปลงในพื้นที่เช่า หากได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าก็สามารถทำได้ แต่หากเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายของผู้เช่า หากมีค่าใช้จ่ายใดๆอันเกิดขึ้นอันเกิดแต่การซ่อมแซม เป็นหน้าที่ของผู้เช่าที่จะต้องออกค่าซ่อมแซม  หรือหากท่านมีข้อสงสัยให้โทรปรึกษาทนายคลายทุกข์เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 20 ก.ค. 2560, 15:36

ความคิดเห็นที่ 274

ได้ทำสัญญาเช่าอาคาร เพื่อประกอบกิจการร้านอาหาร. ค่าเช่าเดือนละ150,000 บาท และได้วางเงินมัดจำไว้ เป็นเงิน 650,000 บาทครับ แต่กิจการขาดทุนจึงปิดก่อนและไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า และได้ย้ายออกแล้ว แต่ทางผู้ให้เช่าให้ทนายยื่นฟ้องเรียกค่าเช่า(ทางเราค้างชำระครับ)รวมค่าอื่นๆเป็นเงิน290,000 จึงอยากเรียนถามทนายว่า เงินจำนวนนี้ผู้ให้เช่านำไปหักจากเงินประกันการเช่าได้หรือไม่ครับ เพราะเราก้อหมดตัวจริงๆไม่รุ้จะเอาเงินที่ไหนมาให้เค้า 

โดยคุณ Kc (1.46.xxx.xxx) 26 มิ.ย. 2560, 00:53

ความคิดเห็นที่ 273

สวัสดีค่ะ..ดิฉันได้เช่าห้องพักตั้งแต่วันที่1ก.ย.59โดยทำสัญญาจ่ายเงินค่าประกัน3000

ล่วงหน้า1เดือน2000รวม5000  วันนี้ดิฉันขอย้ายออกวันที่10มิ.ย.60  แต่ผู้ให้เช่าไม่ยอมคืนเงินค่าประกัน+ค่าล่วงหน้า   สรุปดิฉันต้องจ่ายค่าห้องปกติ+ค่าน้ำค่าไฟ+ค่าเสียหาย  และเงินที่วางไป5000ก็ไม่คืน..เขาอ้างว่าผิดสัญญา...คือสัญญาระบุว่า ต้องบอกกล่าวแจ้งเป็นหนังสือก่อน30วันมิฉะนั้นจะ  [ริบเงินประกันการเช่า]

คือเงินประกันการเช่า..หมายความว่าทั้งหมด5000รึปล่าวค๊ะ....ปกติค่า ล่วงหน้ายึดของผู้เช่าได้ไหมค๊ะ..ดิฉันไม่เข้าใจสัญญา

โดยคุณ วรรณทิพย์ ศุภกรรม (223.24.xxx.xxx) 11 มิ.ย. 2560, 07:07

ตอบความคิดเห็นที่ 273

กรณีตามปัญหา  แนะนำให้ท่านศึกษาข้อสัญญาการเช่าดังกล่าวให้เข้าใจ และหากมีข้อสงสัยให้โทรปรึกษาทนายคลายทุกข์เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 18 มิ.ย. 2560, 16:53

ความคิดเห็นที่ 272

สวัสดีค่ะ สอบถามกรณีสัญญาเช่าไม่ได้ระบุปี มีวางมัดจำไว้ 20,000บาท อยู่ได้2ปีครึ่ง บอกยกเลิกสัญญาเช่าล่วงหน้าตามกำหนด ย้ายออกตามวันเวลา เดือนสุดท้ายผู้เช่าขอให้หักค่าเช่าจากเงินมัดจำ จำนวน7,000บาท ตลอดการอาศัยแต่ละปี เจ้าของไม่เคยเข้ามาตรวจดูความเสียหาย เครื่องใช้ที่เสียหายผู้เช่าก็ไม่เคยเรียกร้องให้เจ้าของบ้านมาซ่อม หลังจากคืนบ้านเจ้าของบ้านไม่คืนมัดจำให้ อ้างว่าเป็นค่าซ่อมแซม อยากทราบว่า

1 เจ้าของสามารถเรียกเก็บค่าสีทาบ้านจากผู้เช่าได้หรือไม่

2 สามารถเก็บค่าเครื่องใช้ต่างๆที่พังจากอายุการใช้งาน2ปี โดยที่เจ้าของไม่เคยเข้ามาตรวจสอบสภาพได้หรอคะ

3 ค่าทำความสะอาดที่ไม่ได้ระบุจำนวนเงินในสัญญา แต่นำมาหักกับเงินประกันจำนวน 4,500บาท โดยไม่มีใบเสร็จยืนยัน (เจ้าของบ้านอ้างว่าเป็นค่าทำความสะอาดและทาสี)

รบกวนตอบหน่อยนะคะ พอดีเป็นนักศึกษาเช่าบ้านกันเองตอนทำสัญญาอยู่ก็ยังไม่มีประสบการณ์และไม่รอบคอบพอ ขอความกรุณาด้วยค่ะ

โดยคุณ ณปภัช (134.196.xxx.xxx) 5 มิ.ย. 2560, 17:39

ตอบความคิดเห็นที่ 272

ค่าใช้จ่ายเพื่อการซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินที่เช่าในระหว่างสัญญาเช่านั้น ผู้ให้เช่าต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบตามปพพ. มาตรา 550 ส่วนค่าทำความสะอาดนั้นขึ้นอยู่กับท่านและผู้ให้เช่าตกลงกัน

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 27 มิ.ย. 2560, 14:28

ความคิดเห็นที่ 271

สวัสดีคะ ดิฉันเช่าบ้านทำร้าน2ห้อง และ ผู้ให้เช้าบอกว่านํ้าไม่รั่ว ซื้อพอฝนตกครั้งที่ผ่านๆมา รั่วมากและรั่วทุกครั้ง และดิฉันขอยกเลิก 1 ห้องที่มีปัญหามากกว่า แล้วขอมัดจำคืน เค้า บอกว่าขอคืนไม่ได้ เราสามารถขอคืนได้หรือไม่คะ

โดยคุณ ยศสินี (58.8.xxx.xxx) 26 พ.ค. 2560, 19:04

ตอบความคิดเห็นที่ 271

กรณีตามปัญหา  หากทรัพย์ที่เช่าชำรุดบกพร่องและต้องมีการซ่อมแซมใหญ่ ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าต้องออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม แต่หากเป็นการซ่อมแซมเพียงเล็กน้อย ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้เช่าต้องออกค่าใช้จ่ายในการออกค่าซ่อมแซม

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 18 มิ.ย. 2560, 16:23

ความคิดเห็นที่ 270

สอบถามค่ะ เช่าหอครบกำหนด1ปีย้ายออก พอถึงเวลาย้าย เจ้าของไม่ยอมให้เงินมัดจำคืนเลย แจ้งว่าต้องรอโอนเดือนหน้า ไม่ยอมให้เงินสดณตอนนั้น คือทางเราก็ต้องใช้เงินมัดจำนี้ไปเช่าหออื่นอยู่  ไม่ทราบว่าเราสามารถเรียกเงินคืนได้ไหมหรือทำอะไรได้บ้างค่ะ

โดยคุณ Mui (1.10.xxx.xxx) 26 พ.ค. 2560, 11:53

ความคิดเห็นที่ 269

กรณีไปเช่าบ้านอยู่ค่ะ


ทำสัญญา 1 ปี ระบุเพื่อทำการอยู่อาศัย และเย็บผ้า มัดจำ 10,000 บาท จ่ายก่อนเข้า 5,000 รวม 15,000 บาท


แต่พอเข้่าไปอยู่จริง ๆ แล้วได้ยังไม่ครบเดือน น้ำท่วมบ้านค่ะ บ้านมี 3 ระดับ ด้านหน้าลานจอดรถ สูงกว่าระดับถนน กลางบ้านเป็นแอ่งลึกลงไป หลังบ้าน และน้ำได้ท่วมเข้าไปถึงในตัวบ้านที่จักรวางอยู่ ทำให้ผ้าและจักรเกิดความเสียหาย เมื่อสอบถามคนข้างบ้าน เค้าแจ้งว่าท่วมเป็นประจำ เป็นปกติ แต่พอสอบถามไปทางเจ้าของบ้านเค้าบอกว่า เค้าไม่ทราบ ไม่รู้ เพราะไม่ได้อยู่อาศัยเอง


ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะเมื่อไปสอบถามจริงๆ คนเก่าก็เกิดปัญหาเช่นกัน แต่เจ้าของบ้านไม่ซ่อมให้ ให้ออกค่าซ่อมคนละครึ่งระหว่างผู้เช่า และเจ้าของบ้าน ซึ่งวันที่เราย้ายเข้าบ้าน เค้าไม่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไข หรือทาสีอะไรใหม่ไว้ให้เลย (เข้าข่ายหลอกลวงไหมค่ะ)


ในกรณีนี้ไม่ได้เป็นเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ แต่เป็นกรณีเจ่้าของบ้านรู้อยู่แล้วว่าน้ำท่วม แต่ไม่ทำการซ่อมแซมก่อนให้เช่า


ทางเราแจ้งความจำนงจะขอย้ายออก เค้าบอกในสัญญาระบุ 1 ปี แต่อยู่ไม่ครบ เค้าจะหักเงินประกัน 5000 บาท เราสามารถเรียกร้องเงินคืนทั้งหมดได้หรือเปล่าค่ะ


รบกวนด้วยค่ะ


โดยคุณ หทัยทิพย์ (202.57.xxx.xxx) 26 พ.ค. 2560, 09:06

ความคิดเห็นที่ 268

หนูเจอแบบนี้ค่ะ ลงเซ็นสัญญาเช่าไปแต่ยังไม่ได้เช่าอยู่ จ่ายค่ามัดจำไป3,000 แล้วยกเลิกการเช่าแจ้งล่วงหน้า20วัน การมัดจำก่ไม่ได้คืนค่ะ

โดยคุณ กนกวรรณ (1.46.xxx.xxx) 30 เม.ย. 2560, 09:44

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก