งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ค่ามัดจำ การเช่าบ้าน

หากเพื่อนสมาชิกเคยเป็นผู้เช่า..จะรู้ดีว่า...เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเช่าบ้านแล้วย้ายออก

บทความวันที่ 17 ก.ย. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 61489 ครั้ง


ค่ามัดจำ การเช่าบ้าน

          หากเพื่อนสมาชิกเคยเป็นผู้เช่า..จะรู้ดีว่า...เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเช่าบ้านแล้วย้ายออก  เจ้าของบ้านจะหาทางริบเงินค่ามัดจำเราให้ได้มากที่สุด เช่น...ค่าทาสีใหม่ (ก่อนเช่า สีก็ไม่ได้ใหม่เอี่ยมนี่?)  ค่าทำความสะอาดโหดๆ (เย้ย...เราเก็บกวาดขยะ ปัด กวาด ซะเรียบร้อยแล้ว)  เราจะมีวิธีวางแผนรับมือกับพวกเจ้าของหน้าเลือดอย่างไรครับ  เราสามารถดักคอเขาไว้ก่อนได้ไหม เช่น  ไปถ่ายรูปห้องพักไว้ก่อนย้ายเข้า แล้วให้เข้าของบ้านเซ็นต์รับรองสภาพบ้านของเขาเอง  พอเราย้ายออก... หากเจ้าของบ้านจ้องจะริบค่าซ่อม ทาสี และความสะอาดแพงๆ  เราก็งัดรูปออกมาโชว์เลย... พอมีหวังไหมครับ..แต่อย่างไรเสีย  เงินอยู่ในมือเขาแล้ว..ได้คืนยากมากๆ..ทำงัยดีครับ

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
           1. เนื่องจากการทำสัญญาเช่าที่พักอาศัยหรือบ้าน  ตามกฎหมายกำหนดหน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่าไว้  ว่าจะต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้เช่านั้นในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ว  เพราะหากผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่านั้น  โดยสภาพไม่เหมาะสมแก่การที่จะใช้เพื่อประโยชน์ที่เช่ามา  ผู้เช่าย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้  ตามความ ป.พ.พ. มาตรา 546,548
          2. ท่านย่อมมีสิทธิที่จะถ่ายรูปบ้านที่เช่าไว้เป็นหลักฐานถึงสภาพของทรัพย์ที่เช่าก่อนทำสัญญาได้ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร  แต่จะนำมาเป็นหลักฐานการโต้แย้งข้ออ้างกับหักค่าวางมัดจำของผู้ให้เช่า เมื่อผู้เช่าออกจากบ้านเช่าไปเห็นทีทางฝ่ายผู้ให้เช่า  คงไม่ยินยอมให้ท่านกระทำหรือให้ท่านเช่า  แต่ถ้าหากผู้ให้เช่าได้กำหนดเงื่อนไขที่จะนำมาอ้างเป็นเหตุริบเงินมัดจำมีลักษณะหรือมีผลให้ผู้เช่า ต้องรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้  ตามปกติ  จึงย่อมเป็นเหตุริบมัดจำมีลักษณะหรือมีผลให้ผู้เช่า  เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม  กฎหมายจึงกำหนดให้ข้อสัญญานั้นมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น  ตามมาตรา 4 วรรค 3 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 546 
ผู้ให้เช่าจำต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้เช่านั้นในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ว

มาตรา 548  ถ้าผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นโดยสภาพไม่เหมาะแก่การที่จะใช้เพื่อประโยชน์ที่เช่ามา ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้

พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
มาตรา 4
  ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาสำเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น
ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ตีความสัญญาสำเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายซึ่งมิได้เป็นผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูปนั้น
ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น
(1)  ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา
(2)  ข้อตกลงให้ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกำหนด
(3)  ข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสำคัญ
(4)  ข้อตกลงให้สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติตามสัญญาในระยะเวลาที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(5)  ข้อตกลงให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกร้องหรือกำหนดให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทำสัญญา
(6)  ข้อตกลงในสัญญาขายฝากที่ผู้ซื้อฝากกำหนดราคาสินไถ่สูงกว่าราคาขายบวกอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปี
(7)  ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่กำหนดราคาค่าเช่าซื้อ หรือกำหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร
(8)  ข้อตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่กำหนดให้ผู้บริโภคต้องชำระดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์อื่นใดสูงเกินกว่าที่ควรในกรณีที่ผิดนัดหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการผิดนัดชำระหนี้
(9)  ข้อตกลงที่กำหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบต้นที่ทำให้ผู้บริโภคต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร
ในการพิจารณาข้อตกลงที่ทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามวรรคสาม จะเป็นการได้เปรียบเกินสมควรหรือไม่ ให้นำมาตรา 10 มาใช้โดยอนุโลม

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 268

หนูเจอแบบนี้ค่ะ ลงเซ็นสัญญาเช่าไปแต่ยังไม่ได้เช่าอยู่ จ่ายค่ามัดจำไป3,000 แล้วยกเลิกการเช่าแจ้งล่วงหน้า20วัน การมัดจำก่ไม่ได้คืนค่ะ

โดยคุณ กนกวรรณ (1.46.xxx.xxx) 30 เม.ย. 2560, 09:44

ความคิดเห็นที่ 267

สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามค่ะ ดิฉันได้เช่าบ้านที่ผุพังแล้วและดิฉันได้ทำการซ่อมแซมบ้านหลังนั้นเองทั้งหมด เช่ามาประมาณ8ปีโดยผู้ให้เช่าได้ทำสัญญาเช่าต่อมาเมื่อจะหมดสัญญาเช่าเจ้าของพื้นที่ก้อไม่ต่อสัญญาและให้เอกสารมาให้ดิฉันต้องย้ายออกและดิฉันก้อย้ายออกมา พอหลังจากนั้นเจ้าของพื้นที่ส่งจดหมายมาแจ้งดิฉันว่าดิฉันได้ทำบ้านหลังนั้นเสียหายและไม่ส่งมอบบ้านเจ้าของพื้นที่จะแจ้งความดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากดิฉันทั้งๆที่บ้านหลังนั้นดิฉันเป็นผู้ก่อสร้างและซ่อมแซมเองทั้งหมด ดิฉันควรทำอย่างไรค่ะ ขอความกรุณาช่วนตอบด้วยนะค่ะ

โดยคุณ กัณทิมา ตันเจริญรัตน์ (182.52.xxx.xxx) 21 เม.ย. 2560, 20:28

ตอบความคิดเห็นที่ 267

กรณีตามปัญหา   หน้าที่ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่า หากเป็นการซ่อมแซมเพียงเล็กน้อยเป็นหน้าที่ของผู้เช่า หากจะต้องซ่อมแซมใหญ่ ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าในการออกค่าซ่อมแซม  ตามมาตรา 552-563

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (180.183.xxx.xxx) 17 พ.ค. 2560, 15:28

ความคิดเห็นที่ 266

กรณีที่ผู้ให้เช่าพื้นที่ทำโครงการ ผิดสัญญาการเปิดพื้นที่ที่ผู้เช่าได้ทำสัญญาและจ่ายเงินล่วงหน้าเป็นงวดๆจนครบวงเงินแล้ว   แต่พื้นที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แถมล่าช้ากว่าในสัญญามาเป็นปีๆ  และยังไม่มีผู้เช่าคนอื่นกล้ามาเปิดร้าน 

   แต่ทางโครงการพยายามบีบบังคับให้ทางผู้เช่ามาเปิด  แต่สภาพโครงการยังไม่สมบูรณ์ คือ สร้างยังไม่เสร็จ แต่ต้องการให้ผู้เช่ามาเป็นร้านในพื้นที่ที่ให้เช่า   ซึ่งผู้เช่าดูแล้วเปิดไปก่อไม่คุ้มกับการลงทุนและต้องมาเสียค่าเช่ารายเดือนอีก  กรณีนี้เราบอกเลิกสัญญาและเอาเงินคืนได้มั้ยคะ

เพราะเค้าผิดสัญญาการเปิดพื้นที่และอาคารก่อสร้างก้อยังไม่เสร็จงี้งะคะ  สัญญาเช่าเป็นแบบปีต่อปีคะ  โครงการนี้ล่าช้าจะ 2 ปีแล้วเราใจเย็นรอไม่ไหวแล้วคะอยากได้เงินคืน  ทำไงได้บ้างคะ   ช่วยตอบด้วยคะ  ขอบคุณคะ!!

โดยคุณ สุวรรณา โฉมงาม (124.121.xxx.xxx) 18 เม.ย. 2560, 01:30

ความคิดเห็นที่ 265

 หนูย้ายเข้ามาอยู่ที่ห้องเช่าเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 60 และวันที่ 31 มีนาคม 60 หนูจะย้ายออก แต่ก่อนเข้าอยู่ห้องพัก ได้จ่ายเงินประกันก่อนเข้าอยู่ไปทั้งสิน 7000 บาท สัญญาเช่า 6 เดือน ซึ่งเป็นการผิดสัญญาอยู่แล้ว และเราก็ยินยอมให้หักค่าประกัน แต่เจ้าของห้องยังต้องการค่าเช่าอีกระหว่างที่เราอยู่คือ 5-31 มีนาคม 60 ซึ่งเป็นเงิน 3700 และจะคิดค่าทำความสะอาดอีก 800 ถ้าหนูจะไม่จ่ายค่าเช่าในเดือนดังกล่าวได้มั้ยค่ะ 

โดยคุณ น้อง (110.164.xxx.xxx) 28 มี.ค. 2560, 15:40

ความคิดเห็นที่ 264

 สวัสดีค่ะ..ดิฉันมีเรื่องรบกวนถามเรื่องบ้านเช่าค่ะ...เรื่องมีอยู่ว่าได้เช่าที่2แปลง..แปลงที่1ราคา5000บาท(มีค่าประกัน10000บาท+ค่าจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า5000+ค่าจ่ายค่าเช่าเดือนสุดท้าย5000บาท),แปลงที่2ราคา7000บาท(จ่ายค่าล่วงหน้า7000+ค่าเช่าเดือนสุดท้าย7000)สัญญา3ปี...แต่ถ้าย้ายออกก่อน3ปี..เราจะได้ค่าเช่าล่วงหน้าคืนมั้ยคะ(ค่าเช่าล่วงหน้ากับค่าเช่าเดือนสุดท้ายต่างกันยังไงคะ..เรื่องนี้ดิฉันงงจริงๆค่ะเพราะตอนย้ายเข้าวันที่10..ดิฉันก็จะจ่ายค่าเช่าทุกวันที่10ค่ะปกติ(ที่อื่นมีแต่ค่าประกันกับเงินค่าเช่าล่วงหน้าเดือนนึง..ถ้าอยู่ไม่ครบสัญญา..ผู้ให้เช่าจะหักค่าเช่าเดือนสุดท้ายจากเงินล่วงหน้าที่จ่ายไว้ตอนทำสัญญา.ส่วนค่าประกันก็ไม่คืนให้อยู่แล้วเพราะอยู่ไม่ครบสัญญา)

โดยคุณ แอนนา (27.55.xxx.xxx) 24 มี.ค. 2560, 11:55

ตอบความคิดเห็นที่ 264

หากอ่านสัญญาเช่าแล้วไม่เข้าใจ แนะนำให้เข้าปรึกษาทนายความครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 8 พ.ค. 2560, 11:07

ความคิดเห็นที่ 263

 รบกวนผู้รู้นะครับ

ผมเช่าบ้านอยู่ มบ.บัวทองธานี ซ 18

และทำสันญาเช่า 1 ปี ตั้งแต่ ปี 58 และตอนนี้แจ้งย้ายออกมาใด้ 21 วันแล้ว และเจ้าของบ้านใด้เข้ามาตรวจสอบแล้ว ก่อนย้ายออก และหลังย้ายออก สองครั้ง

แต่มีการตกลงกันว่า ตอนย้ายเข้ามา ขยะหลังบ้าน สีผนัง ไฟ และประปา และฝ้าเพดานผมเป็นคนทำทั้งหมด หมดไปเกือบหมื่น เจ้าของบ้านไม่ทำให้เลยต้องทำเอง และตอนย้ายออกใด้ตกลงกันว่า ส่วนที่ผมซ่อมแซมเอง ก้จบไปโดยไม่ให้รื้อออกโดยเจ้าของบ้านจะคืนเงินมัดจำ 10,000.- เต็ม และใด้คืนสันญาให้แก้่เจ้าของบ้านและเขียนเลข บช. ใว้ในสันญาและถ้ายรูปเก็บใว้แต่หลังจากนั้นมาเจ้าของบ้านไม่ติดต่อกลับมาเลยครับ พอผมโทรไปวันที่ 21 มีนาคม 2560 เจ้าของบ้านบอกจะมาตรวจบ้านอีก (จะตรวจกี่ครั้งกันครับสภาพบ้านที่เข้ามาตอนแรก เหมือนบ้านผีสิงห์เลยคับ)

พูดเหมือนจะไม่คืนเลยคับ และยังบอกว่ายุ่งอยู่ไม่มีเวลามาดู อ้าว แล้วจะให้รอกี่ปีถึงจะใด้คืนกันครับ

แต่ผมพลาดไปอย่างคือทุกครั้งที่ผมคุยงานผมจะบันทึกเสียงใว้แต่วันนั้นผมลางานมาแบบรีบๆ เลยลืมครับ

แบบนี้ผมจะต้องทำอย่างไรดีครับ

ถ้าเราร้อง สคบ.เราจะใด้คืนใหมครับ

รบกวนถามผู้รู้ช่วยแนะนำผมทีนะครับ

         และ กราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำครับผม

โดยคุณ (125.25.xxx.xxx) 21 มี.ค. 2560, 09:50

ตอบความคิดเห็นที่ 263

เจ้าของบ้านเช่าส่วนใหญ่มีเล่ห์เหลั่ยมมาก ก่อนจะเช่าพูดจาดี แต่หลังจากหมดสัญญาเช่าแล้ว เราไม่ต่อสัญญาจะย้ายออก ความหน้าเลือดของตัวตนแท้จริงก็ออกมา แม้จะลงท้ายชื่อว่าเป็นคนใจดีก็ตาม ผู้เช่าก่อนย้ายเข้าควรถ่ายรูปทุกซอกทุกมุมไว้ การพูดคุยทางไลน์เก็บไว้ทุกถ้อยคำ แต่ถึงกระนั้นเจ้าของบ้านก็ยังตั้งใจจริงๆที่จะหาเรื่องหักโน่นนี่นั่นให้ได้มากที่สุด ทั้งที่สภาพบ้านก่อนเช่าเหมือนบ้านผีสิง เนื่องจากคนเช่าก่อน เจ้าของบ้านก็ปล่อยทิ้งไว้รอจนกว่าจะมีผู้เช่าใหม่ ผู้เช่าใหม่มาอยู่กวาดถูดูแลให้ดูดีสะอาด ก็ยังหาเรื่องจะหักค่าเสียหาย ทั้งที่เจ้าของบ้านรู้อยู่เต็มอกว่าบ้านทรุดโทรมขนาดไหน ความสกปรกของพื้นบ้าน ความชำรุดเสียหาย เจ้าของบ้านก็ไม่ได้ซ่อมให้ทุกจุด คนมาเช่าพออยู่แล้วก็จะเห็นความบกพร่องต่างๆ ก็อดทนอยู่จนครบสัญญา พอจะย้ายออกก็ตุกติก จะหาจุดเสียหายอย่างเดียว แล้วก็คืนเงินประกันไม่ครบ อยากจะบอกคนที่เช่าบ้านจริงว่าที่ไหนไม่อยากให้เหยื่อรายอื่นไปโดน ไปเจอเจ้าของบ้านที่พูดปากหวานแต่พอจะย้ายออกผีห่าซาตานออกมาจากตัวเลย เพชรเกษม48เป็นทาวน์เฮ้าท์สามชั้น บอกได้แค่นี่เจ้าของบ้านพูดจาดีตอนจะเช่า เจ็บใจที่ตอนเช่าอยู่ พยายามเช็ดถูพื้นร่องดำๆล้างเช็ดให้กว่าะสะอาด แต่ตามผนังมันเก่าสกปรกอยู่แล้วก็พยายามเช็ดถูให้ แต่พอย้ายออกมาต้องตรวจแล้วตรวจอีก เงินประกันก็คืนไม่ครบอีก ไม่มองจุดที่ดูแลให้ดีขึ้น ขอระบายจริงๆ ใครจะไปเช่าที่เพชรเกษม48เป็นทาวน์เฮ้าท์สามชั้นขอเตือนเพื่อนๆเลย เพราะคนเช่าเดิมก็ไม่ได้ประกันคืน ก่อนเข้าอยู่เราควรถ่ายทุกอย่างไว้เป็นหลักฐาน

โดยคุณ วรมน พรมปรุ (171.99.xxx.xxx) 1 พ.ค. 2560, 13:24

ความคิดเห็นที่ 262

 ขอสอบถามด่วนครับ เดือดร้อนมากตอนนี้

คือผมเช่าบ้านอยู่แถวอ่อนนุชมาได้ 5 ปีแล้วครับ โดยที่เจ้าของบ้านไม่ได้ทำสัญญาเช่าอะไรให้เลย เป็นสัญญาปากเปล่า ให้ผมเช่าอยู่ได้เรื่อยๆจนกว่าเจ้าของบ้านจะขายบ้านได้  และตอนนี้เขาขายบ้านได้แล้ว  ตอนเจ้าของบ้านจะขายเขาก็ได้มาบอกกับผมว่า ถ้าขายบ้านได้แล้วจะให้เวลาผม 3 เดือนในการหาที่อยู่ใหม่นับตั้งแต่วันที่ขายได้ แต่พอถึงเวลาที่เขาขายได้จริงๆ กลับมาบอกใหม่ว่าให้ผมออกได้ทันที หรือให้เวลาไม่เกิน 1 เดือน โดยให้เหตุผลว่า เจ้าของบ้านคนใหม่ไม่มีที่อยู่ ต้องการย้ายเข้ามาอยู่ทันทีเลย ซึ้งตอนนี้ผมเดือดร้อนมากเลยครับ เพราะหาบ้านใหม่ไม่ทัน  ถึงหาทันก็ไม่ได้ค่าเช่าราคาเท่าๆเดิมที่เคยเช่าอยู่ตอนนี้ บ้านที่ใหม่ราคาเเพงกว่าเดิมมาก ผมต้องรับภาระที่หนักขึ้น ทั้งค่าขนย้าย ค่าเช่าและมัดจำล่วงหน้าสำหรับที่ใหม่ รวมถึงการย้ายโรงเรียนของลูกด้วย  ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นธรรมกับผมเลย  กรณีอย่างนี้ผมสามารถฟ้องร้อง หรือเรียกร้องค่าชดเชยอะไรได้มั้ยครับ  หรือถ้าไม่ได้ ผมสามารถร้องต่อศาลให้คุ้มครองสิทธิ์ให้ผมมีเวลาสัก 3 เดือนเพื่อหาที่อยู่ใหม่ ตามที่เจ้าของบ้านหลังเดิมเคยให้สัญญาได้มั้ยครับ  

เขาบอกให้ผมต้องย้ายออกภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2560 นี้เท่านั้น ตอนนี้ผมเดือดร้อนมากจริงๆ  รบกวนขอคำชี้แนะด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ

โดยคุณ ภูบดินทร์ (114.109.xxx.xxx) 12 มี.ค. 2560, 16:48

ตอบความคิดเห็นที่ 262

หากเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ  จะฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้ ถ้าเช่ามีกำหนดกว่าสามปีขึ้นไป หรือกำหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า  หากมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  จะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียงสามปี ตาม ป.พ.พ.มาตรา 538

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 8 พ.ค. 2560, 10:56

ความคิดเห็นที่ 261

 ขอสอบถามค่ะ เช่าหอพักแห่งหนึ่งเมื่อ 4 ปีก่อน โดยวางเงินประกันตามสัญญา แต่สัญญาที่ทำไว้เป็นสัญญาแบบปีต่อปี โดยระหว่างสิ้นปีที่ต้องทำสัญญาใหม่ก็ไม่เคยได้เงินประกันคืน เหมือนเป็นการต่อสัญญามาเรื่อยๆแบบมีการเซ็นเอกสารรายปีค่ะ แต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อปีที่ 4 นี้มีการย้ายหอพักเนื่องจากเปลี่ยนงาน หอพักนี้ก็จะไม่คืนเงินประกัน เพราะบอกว่าเราอยู่ไม่ครบสัญญา ซึ่งโดยพฤตินัยนั้น เราก็อยู่มาต่อเนื่อง แบบนี้มีวิธีไหนที่จะเรียกร้องให้คืนเงินประกันได้ไหมคะ?

หรือกรณีที่เราไม่เคยได้รับเงินประกันคืนเลยเมื่อเราหยุดครบสัญญาแต่ละฉบับ (ไม่เคยมีการจ่ายเงินประกันต่อปี และไม่มีใบเสร็จรับเงินจากการต่อสัญญาแต่ละครั้ง) จะนำมาเป็นหลักฐานสำหรับย้อนแย้งว่าเราอยู่มากกว่า 1 ปีได้หรือไม่คะ?

โดยคุณ นิก (203.113.xxx.xxx) 6 มี.ค. 2560, 14:54

ตอบความคิดเห็นที่ 261

กรณีตามปัญหา  แนะนำให้ท่านดูข้อสัญญาก่อนว่ามีข้อตกลงในเรื่องเงินประกันอย่างไร หากมีข้อสงสัยให้โทรมาปรึกษาทีมทนายคลายทุกข์ได้โดยตรงที่เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (180.183.xxx.xxx) 20 เม.ย. 2560, 11:47

ความคิดเห็นที่ 260

 อยากทราบว่าถ้าสัญญาเช่าห้องหายเราสามารถรับเงินประกันคืนได้มั้ยคะ

โดยคุณ เอื้อง (27.55.xxx.xxx) 28 ก.พ. 2560, 13:23

ความคิดเห็นที่ 259

สวัสดีครับพี่ผมมีเรื่องสอบถามว่าคือผมเช่ามา1ปเเล้วเเต่ที่นี้มัดจำ3เดือน45000บาทเเต่พออยู่ได้1ปีเราอยู่อีก1เดือนเราไม่จ่ายค่าเช่าเดือนนั้นเเล้วบอกคืนห้องเต่เรายังไม่พร้อมย้ายออกเลยมา18วันเเล้วเจ้าของเขายึดเงินมัดจำทั้งหมด45000บาทเขาบอกค่าทำความสะอาดบวกกับค่าภาษีโรงเรือนเเละค่าเช่าที่ไม่ได้จ่าย1เดือนครับแล้วอย่างงี้ผมต้องทำอย่างไรคระบถึงจะได้เงินมัดจำคืน

โดยคุณ กฆษตยา (182.232.xxx.xxx) 7 ก.พ. 2560, 10:15

ตอบความคิดเห็นที่ 259

 หากท่านผิดสัญญา ผู้ให้เช่าอาจริบเงินประกันได้ครับ แต่ทั้งนี้ต้องดูตามสัญญาเช่าว่ามีระบุไว้อย่างไร ผู้ให้เช่าก็มีสิทธิตามนั้น

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.89.xxx.xxx) 16 มี.ค. 2560, 11:10

ความคิดเห็นที่ 258

 หากท่านผิดสัญญา ผู้ให้เช่าอาจริบเงินประกันได้ครับ แต่ทั้งนี้ต้องดูตามสัญญาเช่าว่ามีระบุไว้อย่างไร ผู้ให้เช่าก็มีสิทธิตามนั้น

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.89.xxx.xxx) 16 มี.ค. 2560, 11:10

ความคิดเห็นที่ 257

 สอบถามหน่อยครับ ผมเช่าบ้านมัดจำ10000ค่าเช่าล่วงหน้า1เดือนเป็นเงิน10000 ตอนนี้อยู่ครบสัญญา1ปีพอดี เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วแจ้งออกในวันที่3ว่าจะออกสิ้นเดือนนี้คือเดือนกุมภาพันธ์โดนปกติแล้วถ้าจะออกเดือนสุดท้ายไม่ต้องเสียค่าเช่าเพราะจ่ายล่วงหน้าก่อนเข้าอยู่แล้ว1เดือน แล้วทีนี้เจ้าของบ้านจะให้ผมจ่าย โดยให้เหตุผลว่าผมไม่แจ้งออกต้นเดือน โดยผมแจ้งไปแล้ววันที่3กุมภา ว่าจะออกสิ้นเดือนนี้ แบบนี้ผมต้องจ่ายอยู่ไหมครับ หรือเขาโกงผมหรือเปล่า?

โดยคุณ ชาญวุฒิ (182.232.xxx.xxx) 6 ก.พ. 2560, 13:16

ความคิดเห็นที่ 256

 สวัสดีคะคุณทนาย หนูมีเรื่องจะสอบถามคะ หนูเป็นนักศึกษา จะเช่าห้องพักแห่งหนึ่ง ซึ่งจ่ายเป็นภาคเรียน ภาคเรียนละ 16,000 บาท ค่ามัดจำ 3,000 บาท ก่อนปิดภาคเรียนหนูได้ติดต่อเจ้าของหอแต่ยังไม่ย้ายเข้ามานะคะแต่เขาให้ทำสัญญาเช่าก่อนเข้ามาอยู่พร้อมค่ามัดจำ3,000บาท แต่เมื่อเวลาผ่านไป15วันได้คะก่อนเปิดเทอม 5วันหนูแจ้งเขาว่าไม่ได้อยู่แล้ว แต่ของก็ยังไม่ย้ายเข้านะคะ แต่เขาจะให้หนูจ่ายค่าเช่าเหมือนเดิม หนูต้องจ่ายเขาไหมคะ 

โดยคุณ เหมย (101.51.xxx.xxx) 12 ม.ค. 2560, 07:37

ตอบความคิดเห็นที่ 256

 กรณีตามปัญหา   เมื่อท่านได้ทำสัญญาเช่าหอพัก  โดยท่านได้วางเงินมัดจำแล้วในวันทำสัญญา เงินมัดจำย่อมเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญาเช่าหอพักได้ทำกันขึ้นแล้ว และมัดจำย่อมเป็นประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นด้วย   ดังนั้น หากท่านผิดสัญญา โดยไม่เข้าอยู่หอพักดังกล่าวแล้ว  ผู้ให้เช่าชอบที่จะริบมัดจำดังกล่าวได้  ตาม ปพพ.มาตรา 377 และมาตรา 378 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 30 ม.ค. 2560, 11:54

ความคิดเห็นที่ 255

 กรณีตามปัญหา   เมื่อท่านได้ทำสัญญาเช่าหอพัก  โดยท่านได้วางเงินมัดจำแล้วในวันทำสัญญา เงินมัดจำย่อมเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญาเช่าหอพักได้ทำกันขึ้นแล้ว และมัดจำย่อมเป็นประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นด้วย   ดังนั้น หากท่านผิดสัญญา โดยไม่เข้าอยู่หอพักดังกล่าวแล้ว  ผู้ให้เช่าชอบที่จะริบมัดจำดังกล่าวได้  ตาม ปพพ.มาตรา 377 และมาตรา 378 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (14.207.xxx.xxx) 30 ม.ค. 2560, 11:54

ความคิดเห็นที่ 254

 สอบถามหน่อยค่ะ บริษัทเช่าบ้านให้พนักงานรับเหมาอยู่ประมาณ10คนสัญญาเช่า5เดือน เดือนที่2 พนักงานที่อาศัยอยู่ผูกคอตายในบ้าน ผู้ให้เช่าจะเรียกร้องอะไรจากบริษัทที่เช่าได้บ้างคะ ไม่คืนเงินประกันจ่ายล่วงหน้าสามารถทำได้ไม๊คะ

โดยคุณ รจจิเรข (171.6.xxx.xxx) 21 ธ.ค. 2559, 00:37

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก