งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

กฎหมายแรงงานใหม่เข้าข้างลูกจ้างเต็มที่

ทนายคลายทุกข์ขอนำกฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่จะมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 25

บทความวันที่ 17 พ.ค. 2551, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 86882 ครั้ง


กฎหมายแรงงานใหม่เข้าข้างลูกจ้างเต็มที่

กฎหมายแรงงานใหม่เข้าข้างลูกจ้างเต็มที่

 

ทนายคลายทุกข์ขอนำกฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่จะมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ซึ่งได้มีการกำหนดการคุ้มครองแรงงานที่น่าสนใจหลายประการและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อลูกจ้าง สามารถนำกฎหมายนี้ไปอ้างกับนายจ้างในกรณีถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกบังคับให้ทำสัญญาหรือถูกคุกคามทางเพศ หรือยึดเงินประกัน หรือเรียกหลักประกัน รวมทั้งการขอใช้อำนาจศาลแรงงานในการบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาการว่าจ้างที่ลูกจ้างทำกับนายจ้าง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและไม่ให้เอาเปรียบลูกจ้างเกินควร รวมทั้งได้มีการออกกฎหมายคุ้มครองในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงานรับเหมาช่วงแรงงาน ให้มีสวัสดิการเท่าเทียมกับลูกจ้างทั่วไป โดยจะนำเสนอเป็นข้อ ๆ ดังนี้คือ

1.ดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด ไม่ชำระเงินค่าจ้างหรือหลักประกันตามที่กฎหมายกำหนด นายจ้างต้องถูกปรับโดยเสียดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละ 15 ต่อปี ตามมาตรา 9

            มาตรา 9 ในกรณีที่นายจ้างไม่คืนหลักประกันที่เป็นเงินตามมาตรา 10 วรรคสอง หรือไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดภายในเวลาที่กำหนดตามมาตรา 70 หรือค่าชดเชยตามมาตรา 118 ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา 120 มาตรา 121 และมาตรา 122 ให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี

            2. หลักประกันการทำงาน กำหนดไว้ในมาตรา 51 ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใด ๆ จากฝ่ายลูกจ้างที่เป็นเด็ก

            มาตรา 51 ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใด ๆ จากฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กให้แก่บุคคลอื่น

            ในกรณีที่นายจ้างจ่ายเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่น เป็นการล่วงหน้าก่อนมีการจ้าง ขณะแรกจ้าง หรือก่อนถึงงวดการจ่ายค่าจ้างในแต่ละคราว มิให้ถือว่าเป็นการจ่ายหรือรับค่าจ้างสำหรับลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้น และห้ามมิให้นายจ้างนำเงินหรือประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวมาหักจากค่าจ้างซึ่งต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กตามกำหนดเวลา

            3. ให้ลูกจ้างหรือกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างซึ่งเป็นลูกหนี้ในลำดับเดียวกับบุริมสิทธิในค่าภาษีอากร  ตามมาตรา 11

            มาตรา 11 หนี้ที่เกิดจากเงินที่นายจ้างต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงินที่ต้องชดใช้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามมาตรา 135 ให้ลูกจ้างหรือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แล้วแต่กรณีมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างซึ่งเป็นลูกหนี้ในลำดับเดียวกับบุริมสิทธิในค่าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

            4. การจ้างโดยวิธีเหมาค่าแรง ตามมาตรา 11/1

            มาตรา 11/1 ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาคนมาทำงานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการทำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำงานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนที่มาทำงานนั้นหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของคนที่มาทำงานดังกล่าว  ให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

          5. ให้ศาลแรงงานมีอำนาจสั่งให้สัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบหรือคำสั่งมีผลใช้บังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ตามมาตรา 14/1

            มาตรา 14/1 สัญญาจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างที่ทำให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้สัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งนั้นมีผลใช้บังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี                   

            6. ห้ามกระทำการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือนร้อนรำคาญทางเพศ ตามมาตรา 16

            มาตรา 16 ห้ามมิให้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงานกระทำการล่วงเกินคุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อลูกจ้าง

             7. การบอกกล่าวล่วงหน้า ตามมาตรา 17

            มาตรา 17 สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน ทั้งนี้ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาด้วย การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้

            8. การแจ้งการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 18

มาตรา 18 ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้นายจ้างต้องแจ้งการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือส่งเอกสารต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานตรวจแรงงาน นายจ้างจะแจ้งหรือส่งด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด

            9. การกำหนดเวลาทำงานปกติ ตามมาตรา 23

            มาตรา 23 ให้นายจ้างประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาทำงานของแต่ละประเภทงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่วันหนึ่งต้องไม่เกินแปดชั่วโมง ในกรณีที่เวลาทำงานวันใดน้อยกว่าแปดชั่วโมง นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันให้นำเวลาทำงานส่วนทีเหลือนั้นไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นก็ได้ แต่ต้องไม่เกินวันละเก้าชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้ว สัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง เว้นแต่งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงต้องมีเวลาทำงานปกติวันหนึ่งไม่เกินเจ็ดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบสองชั่วโมง

            ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันให้นำเวลาทำงานส่วนที่เหลือไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นตามวรรคหนึ่งเกินกว่าวันละแปดชั่วโมงให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเกินสำหรับลูกจ้างรายวันและลูกจ้างรายชั่วโมงหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้ในชั่วโมงที่ทำเกินสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างผลงาน

            ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจประกาศกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการกระทำแต่ละวันได้ เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดชั่วโมงทำงานแต่ละวันไม่เกินแปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง

          10. การห้ามมิให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทำงานบางประเภท ตามมาตรา 38

             มาตรา 38 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทำงานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

            (1) งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ ในอุโมงค์หรือปล่องในภูเขา เว้นแต่สภาพของการทำงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง

             (2) งานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป

            (3) งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่สภาพของการทำงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง

            (4) งานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

           11. การห้ามมิให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทำงาน ตามมาตรา 39 และมาตรา 39/1

 

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 611

 บ.ที่ผมทำงานอยู่ทุกวันนี้ 

ออกกฎมาแต่ละข้อ เข้าข้างตัวเองทั้งนั้น สรุปคือมันไม่สนใจเลยว่าใครทำให้มันเดินหน้าไปใด้อยู่ทุกวันนี้

หักเงินเดือนบ้าง หักจนไม่รู้จะหักค่าอะไร

ก็ออกกฎมาใหม่ว่ามาสายหรือลากิจลาป่วย จะจ่ายเงินเดือนช้าไปตามวันเวลาที่หายไป โถ่... แล้วเราจะใช้จ่ายค่าบ้านค่ารถ ใหนจะกินอีก แบบนี้มันน่าฟ้องใหมล่ะ

โดยคุณ (125.25.xxx.xxx) 31 มี.ค. 2560, 14:14

ความคิดเห็นที่ 610

 ทำงานมานานมาก27ปี ไม่เคยขาดสายลาเกินมาเช้า ประวัติดี มีเมื่อวันที่31 ธันวาคม 2559 พ่อเสียชีวิต  ปี พักร้อน พอดี ต้องนำพ่อกลับตจว.ทำพิธี บริษัทปิดวันที่ 1-2 มกราคม 2560   ลาพักร้อนวันที่3และลากิจ4-5  ทำบุญสวดและฌาปณกิจและรอเก็บอัฐิ ทำงานวันที่ 6  ซึ่งใช้เวลาน้อยมาก แค่3 วัน วันที่3 ใช้วันพักร้อนของปี 59 ปีนี้พึ่งจะลา กิจ2 วัน เท่านั้น  พอวันที่ 10 ลากิจทำบุญ100 วัน พอดี และต้องไปทำที่ตจว. จ.ชัยภูมิ ใช้เวลาเดินทาง จึงลาเพิ่ม 11-12 เมษายน ซึ่งตรง วันหยุดเทศกาลสงกรานต์

บริษัท ปิด 13-15 ติดเสาร์อาทิตย์วันหยุดประจำสัปดาห์   หัวหน้างานต่อว่าและอ้างว่าตามกฎกติกา

ให้หยุดติดเทศกาลได้แค่1 เทศกาลต่อปี ซึ่งอ้างว่าเราหยุดไปต่อปีใหม่ แล้ว มาเขียนโน๊ตใส่ใบลาของเราว่าปีใหม่ปี 61 ห้ามหยุดต่อเนื่อง ตามกติกาหยุดได้แต่1 เทศกาล  เหตุผลเราต้องกลับไปทำบุญ100วันให้พ่อ 

ซึ่ง มันสามารถห้ามหยุดได้ข้ามปีกันเลยหรือ ปี59ที่เราหยุดตอนปีใหม่ ข้ามมาปี61 ซึ่งปี 60 ยังไม่จบเลย  ไม่ทราบตามกฎหมายแรงงาน มันบังคับกันให้ทำงานไม่ให้หยุดตามคำสั่งหัวหน้าขนาดนั้นเลยหรือ วันพักร้อนมีสิทธิ์ลาได้ 14 วันทั้งปี ลากิจได้ 4 วัน ลาป่วยไม่เคยได้ใช้หรือลา   มันตัดปีต่อปี มาห้ามหยุดข้ามปี หรือห้ามไม่ให้พ่อแม่ตายได้ด้วยหรือไม่  ทำให้รู้สึกเสียใจทำร้ายจิตใจกันเกินไปทั้งที่ทุ่มเททำงานไม่เคยมีปัญหาเรื่องการมาทำงานเลย   อยากทราบความคิดเห็น คะ

โดยคุณ คัทธาริทร์ ไชยจันดี (27.131.xxx.xxx) 27 มี.ค. 2560, 10:54

ความคิดเห็นที่ 609

 หากเด็กๆ จบ ม.3 อายุ 15 แล้วไม่ได้เรียนต่อจะมาทำงานด้วยแต่ว่าเด็กๆก็เป็นลูกๆหลานๆทั้งนั้น จะโดนกฎหมายใช้แรงงานเด็กมั้ยคะ ขอข้อมูลด้วยค่ะ แต่เรื่องค่าจ้างเราจ่ายแบบคนทำงานปกติเลยค่ะ ไม่มีหักหรือเอาเปรียบ

โดยคุณ (49.49.xxx.xxx) 12 มี.ค. 2560, 08:52

ความคิดเห็นที่ 608

 ขอความรู้จากทุกท่านคับ

สมมุติว่านายจ้างเปลี่ยนตำแหน่งงานโดยกล่าวว่ารายได้ของท่านจะได้เทากับตำแหน่งเดิมแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ตามที่กล่าวมาแสดงว่านายจ้างเป็นแบบไหนคับ

โดยคุณ (182.232.xxx.xxx) 8 มี.ค. 2560, 14:15

ความคิดเห็นที่ 607

 สวัสดีคะมีเรื่องอยากรบกวนถามสามีทำงานบริษัทมา10แล้วโอนมาเป็นนิติบุคคลทำต่ออีก3ปีรวมเป็น13ปีโดยหักเงินประกันไว้6000บาทแล้ววันหนึ่งสามีก็ถูกกรรมการนิติบุคคลเข้าไปด่าด้วยถ่อยคำที่ดูถูกเหยีดหยามจนน้ำตาไหลโดยไม่ตอบโต้สักคำแล้วสามีก็ตัดสินใจลาออกงานในวันต่อมา(ตามกฎของบริษัทต้องลาออกล้วงหน้า1เดือนก่อนถึงจะได้เงินประกันคืน)ผ่านมา24วันมีการประชุมคณะกรรมการถึงเรื่องการขอคืนเงินประกันของสามีทางนิติบุคคลบอกว่าสามีทำผิดกฎไม่ลาออกล่วงหน้า1เดือนจึงไม่ยอมคืนเงินประกันดังกล่าวให้อยากทราบว่าพอจะมีหนทางเอาเงินประกันคืนได้ไหมคะเพราะสามีโดนกดดันให้ออกจึงไม่สามารถทำต่อได้พอจะมีทางไหมคะ???

โดยคุณ (114.109.xxx.xxx) 19 ก.พ. 2560, 18:51

ตอบความคิดเห็นที่ 607

 หากลูกจ้างลาออกนายจ้างต้องคืนเงินประกันการทำงานให้แก่ลูกจ้างพร้อมดอกเบี้ยภายใน 7 วันนับแต่วันที่ลูกจ้างลาออก ทั้งนี้เป็นไปตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 10 วรรคสอง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.89.xxx.xxx) 16 มี.ค. 2560, 12:12

ความคิดเห็นที่ 606

 หากลูกจ้างลาออกนายจ้างต้องคืนเงินประกันการทำงานให้แก่ลูกจ้างพร้อมดอกเบี้ยภายใน 7 วันนับแต่วันที่ลูกจ้างลาออก ทั้งนี้เป็นไปตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 10 วรรคสอง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.89.xxx.xxx) 16 มี.ค. 2560, 12:12

ความคิดเห็นที่ 605

 อยากรบกวนคุณทนายความหน่อยค่ะ. คือว่าถ้าพนักงานที่เพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่กี่วัน แต่มีความรู้สึกว่างานที่นี่หนักเกินไปสำหรับเราและหัวหน้าก็ไม่ค่อยโอเคกับเรา จนมาวันหนึ่งที่เราไม่ไหวแล้วเราก็บอกกับหัวหน้างานว่าเราไม่ไหวคงต้องลาออก และก็ไม่อยากให้งานเค้าเสียเพราะเรา แต่ก็ตั้งใจว่าจะทำวันนี้ให้เสร็จงานก่อน แต่หัวหน้าใส่อารมณ์กับเราด้วยการปิดประตูปึงปัง วางของกระแทกพื้นโครมๆ เราก็เลยถอดใจเดินออกจากมี่ทำงานเลย ทางบริษัทก็ต้องการให้เราเอาชุดฟอร์มมาคืนแต่ไม่ยอมจ่ายค่าแรงที่เราได้ทำไป เพราะเค้าว่าเราหนีหน้างาน อย่างนี้เราจะสามารถเรียกร้องค่าแรงที่เราทำไปได้ไหมคะ...รบกวนตอบให้ทราบหน่อยนะคะ...ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

โดยคุณ สุจิตรา (36.255.xxx.xxx) 16 ก.พ. 2560, 19:36

ความคิดเห็นที่ 604

 อยากทราบว่า หากทำงานมา 2 ปี แล้วทางบริษัทไม่เคยตรวจสุขภาพให้พนักงาน  จะสามารถ ร้องเรียนได้ไหม ค่ะ (กรณีนี้ บริษัทแจ้งกลับมาว่า รอเวลา หาวันที่อยู่) ควรทำอย่างไรได้บาง 

โดยคุณ ตัวเล็ก (182.53.xxx.xxx) 26 ม.ค. 2560, 08:17

ตอบความคิดเห็นที่ 604

 กรณีดังกล่าวมีกฎหมายหลายฉบับที่ให้สถานประกอบการจัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงาน เช่น
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพลูกจ้างและแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย , กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 ,ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ. 2552 ,พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2553 ฯลฯ ส่วนค่าใช้จ่ายให้นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ท่านสามารถเข้าร้องเรียนหรือปรึกษาได้ที่กรมสวัสวดิการคุ้มครองแรงงานในเขตนั้นครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (180.183.xxx.xxx) 8 ก.พ. 2560, 11:04

ความคิดเห็นที่ 603

 กรณีดังกล่าวมีกฎหมายหลายฉบับที่ให้สถานประกอบการจัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงาน เช่น
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพลูกจ้างและแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย , กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 ,ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ. 2552 ,พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2553 ฯลฯ ส่วนค่าใช้จ่ายให้นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ท่านสามารถเข้าร้องเรียนหรือปรึกษาได้ที่กรมสวัสวดิการคุ้มครองแรงงานในเขตนั้นครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (180.183.xxx.xxx) 8 ก.พ. 2560, 11:04

ความคิดเห็นที่ 602

 อยากทราบว่า หากทำงานได้ค่าแรงรายวัน แต่โรงงานประกาศหยุด วันปีใหม่ เราจะต้องได้ค่าแรง ตามเวลางานปกติไหม ครับ

โดยคุณ กัน (182.53.xxx.xxx) 26 ม.ค. 2560, 08:14

ความคิดเห็นที่ 601

 สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามค่ะ ในกรณีที่นายจ้างหักเงินประกันสังคมของเราไป แต่เราไม่สามารถใช้สิทธิปกส.ได้เนื่องจากไม่มียอดเงินสมทบเข้าไปปกส.เลย เราจะทำยังไงได้บ้างค่ะ ในเมื่อเราสอบถามนายจ้างแล้ว เขาก้อบอกว่าส่งให้แล้ว ตั้งแต่ 3เดือนแรกที่หักเงินไป แล้วเขาอ้างว่าบริษัทเขาเพิ่งเปิดใหม่ อาจจะล่าช้าในการทำปกส. แต่นี่มันก้อย่างเข้าเดือนที่ 7แล้วที่ทำงานมา และถ้าเราถามบ่อยๆครั้งเขาก้อบอกว่าถ้ามีปัญหา หรือพูดไม่รู้เรื่อง"ก้อลาออกไป" แบบนี้ก้อได้หรือ รบกวนขอคำชี้แนะหน่อยค่ะ ว่าดิฉัน กับเพื่อนๆ ต้องทำอย่างไร ขอบคุนมากค่ะ..

โดยคุณ ปนัดดา เมืองภู (101.109.xxx.xxx) 25 ม.ค. 2560, 08:53

ความคิดเห็นที่ 600

 อยากทราบว่าค่าแรง300 บาท จ่ายค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ56บาทได้ไหมค่ะ ทำงานที่มินิมาท วันหยุดประเพณีก็ไม่มีให้ค่ะ

โดยคุณ โอ๋ (1.47.xxx.xxx) 24 ม.ค. 2560, 16:45

ความคิดเห็นที่ 599

 โดนปรับลดตำแหน่ง ลดเงินเดือนด้วยค่ะหัวหน้างานมีอคติกลั่นแกล้ง บีบให้ลาออก ทำยังไงต่อดีค่ะ อายุงาน2ปี7เดือนค่ะช่วยแนะนำด้วยค่ะ ผุ้จัดการแจ้งว่ามีผลสิ้นเดือนนี้ค่ะ31/01/60 แต่วันที่20/1/60 ทางผุ้ใหญ่จะเรียกคุยอีกครั้งดิฉันควรทำยังไงดี  

โดยคุณ มิ้น (171.99.xxx.xxx) 19 ม.ค. 2560, 18:09

ตอบความคิดเห็นที่ 599

 หากท่านลาออกเอง จะไม่ได้ค่าชดเชยครับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 หากนายจ้างไม่จ้างต่อ สามารถเลิกจ้างได้ครับ แต่ต้องจ่ายค่าจ้างและค่าชดเชยให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (180.183.xxx.xxx) 8 ก.พ. 2560, 09:48

ความคิดเห็นที่ 598

 หากท่านลาออกเอง จะไม่ได้ค่าชดเชยครับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 หากนายจ้างไม่จ้างต่อ สามารถเลิกจ้างได้ครับ แต่ต้องจ่ายค่าจ้างและค่าชดเชยให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (180.183.xxx.xxx) 8 ก.พ. 2560, 09:48

ความคิดเห็นที่ 597

ทำโอทีบริษัทคิดจากวันละ300บาท ทั้งที่ค่าแรงเกินคือได้ค่าแรงเฉลี่ยวันละ650 บาท ต้องทำยังไงครับ

โดยคุณ (183.88.xxx.xxx) 19 ม.ค. 2560, 16:55

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก