ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง|ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

ทนายคลายทุกข์ขอนำปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในต่างจังหวัด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 69

บทความวันที่ 5 เม.ย. 2551, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 165644 ครั้ง


                                                                     ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

 

            ทนายคลายทุกข์ขอนำปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในต่างจังหวัด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 69 ทวิ มานำเสนอว่า กรณีมีปัญหาเรื่องเนื้อที่ไม่ตรงกัน ติดต่อข้างเคียงไม่ได้หรือมีการคัดค้านหรือมีการฟ้องร้อง จะต้องทำอย่างไร

 

            ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้ลงชื่อรับรองแนวเขตแล้ว เว้นแต่เป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย เช่น แบ่งขาย หรือแลกเปลี่ยนกันเอง โดยไม่จดทะเบียนเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม

 

            กรณีต้องให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงลงชื่อรับรองเขตก่อน ถึงจะแก้ไขได้ ถือเป็นหลักทั่วไป เป็นการคุ้มครองสิทธิทุกฝ่าย แต่ก็มีข้อยกเว้นในวรรคสาม

 

            วรรคสาม วิธีปฏิบัติในกรณีข้างเคียงไม่ได้รับรองแนวเขต

            วรรคสามนี้ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ ขอแยกสาเหตุที่ไม่ได้มีการลงชื่อรับรองแนวเขตไว้ 3 กรณี  และอธิบายควบกับวรรคสี่ เพราะต่อเนื่องกัน ดังนี้

 

1) ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้

กรณีนี้ หมายความว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงไประวังชี้รับรองเขตอยู่แล้ว (ดูมาตรา 70) แต่ปรากฏว่าไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นได้ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะได้ย้ายภูมิลำเนาจากที่อยู่เดิม แล้วไม่ได้แจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ หรือยังอยู่ที่เดิมแต่ไปรษณีย์นำจ่ายไม่ได้ เช่น ไม่มีผู้รับ หรืออยู่นอกเขตจ่าย เป็นต้น

 

2) ติดต่อได้ แต่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขต

 

3) ติดต่อได้ และผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขต แต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด

            ในสาเหตุหนึ่งเหตุใดใน 3 กรณี ดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมอีก ดังนี้

 

            (1) กรณีติดต่อได้ แต่ข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขตหรือติดต่อได้ และเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้มาระวังแนวเขตแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่คัดค้านการรังวัด ตาม (2) และ (3) ทั้ง 2 กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองเขต หรือคัดค้านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ ?ส่ง? หนังสือแจ้ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยัง ตามที่อยู่ที่เคยติดต่อหรือตามที่อยู่ที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงนั้นได้แจ้งเป็นหนังสือไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

 

            (2) ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ (ตาม 1)

กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องทำหนังสืออีกครั้งแจ้งให้ผู้นั้นมารับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดภายใน 30 วัน โดยปิดหนังสือแจ้งฉบับนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณที่ดินของข้างเคียงรายนั้น และที่ว่าการเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่อันเป็นที่ตั้งของที่ดินแปลงนั้น แห่งละ 1 ฉบับ พร้อมกับส่งหนังสือแจ้งนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังเจ้าของที่ดินข้างเคียงรายนั้นตามที่อยู่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามได้ความจากนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือถ้าสอบถามแล้วก็ยังไม่ทราบ ก็ให้ส่งไปยังที่อยู่ตามที่อยู่ที่ปรากฏหลักฐานที่สำนักงานที่ดิน

 

            เมื่อดำเนินการมีหนังสือแจ้งไปอีกครั้ง หรือปิดประกาศ ตาม (1) และ (2) แล้ว แต่กรณีแล้ว ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด คือมารับรองเขตหรือคัดค้านแนวเขตภายใน 30 วัน และผู้ขอสอบเขตได้ให้คำรับรองว่ามิได้ทำการรังวัดรุกล้ำที่ดินข้างเคียง และยินยอมให้แก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ตรงกับความเป็นจริง หากปรากฏในภายหลังว่าแผนที่หรือเนื้อที่ที่แก้ไขใหม่นั้นไม่ถูกต้อง ก็ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ โดยไม่ต้องมีการลงชื่อรับรองแนวเขต

 

            วรรคสี่ ?การติดต่อหรือการแจ้งข้างเคียงผู้มิสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง?

            (ได้แก่ ฉบับที่ 31 ได้นำสาระสำคัญมารวมไว้ในวรรคสามแล้ว)

 

            วรรคห้า ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจสอบสวนไกล่เกลี่ยโดยให้ถือหลักฐานแผนที่เป็นหลักในการพิจารณา

 

            ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้แจ้งคู่กรณีไปฟ้องศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง ถ้าไม่ฟ้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป (ตัวบทใช้คำว่า ?ให้แจ้งคู่กรณี? หมายความว่าต้องแจ้งทั้ง 2 ฝ่าย คือทั้งฝ่ายผู้ขอและฝ่ายผู้คัดค้าน ดังนั้น การนับ 90 วัน ต้องนับจากวันที่รับแจ้งฝ่ายล่าสุด)

 

           

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 810

ขอสอบถามค่ะ หลักที่ดินเป็นไม้ ลุกล้ำเข้ามาในที่ของเราที่ดินข้างๆให้เจ้าหน้าที่มาวัด แม่เราเซนยินยอมไปเพราะเจ้าหน้าที่ตะคอกใส่ว่าเซนๆไปสักทีจะได้จบผมมีที่อื่นต้องไป แล้วแม่เราก็แก่ไม่รู้เรื่องแบบนี้ทำไงได้บ้างคะเพราะมันล้ำเข้ามาเกือบ2เมตร


โดยคุณ Mon (182.53.xxx.xxx) 26 ส.ค. 2560, 08:15

ความคิดเห็นที่ 809

มีเรื่องรบกวนสอบถามค่ะ เรื่องคือที่ดินข้างเคียงมีการขอรังวัดแบ่งโฉนด แล้วเมื่อมาทำการสอบรังวัดมีการชี้เขต ทางเจ้าของที่ดินไม่ยอมขุดหาหมุด และชี้เข้ามาในที่ของดิฉัน ทางดิฉันไม่ยินยอมจึงมีการทำการรังวัดสอบเขตที่ดินตนเองด้วย โดยเมื่อทำการสอบเขตทำการขุดหาหมุดซึ่งพบหมุดทุกหลักตรงตามโฉนด แต่เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ยินยอมอ้างว่าที่ดินทางเขาหายและกล่าวหาว่าทางดิฉันรุกที่ และทางเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องทำแผนที่พิพาท เพื่อทำการไกล่เกลี่ย ซึ่งเรื่องยืดเยื้อมานานมากเป็นปี โดยการจัดทำแผนที่พิพาทไม่เสร็จสิ้นซักที โดยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าคู่กรณีไม่ยอมชี้แนวเขตที่กล่าวอ้างว่าที่ดินของเขาเข้ามาถึงระยะไหน อยากทราบว่าทางเราต้องดำเนินการอย่างไรได้บ้างคะ หรือลักษณะแบบนี้จะทำให้เกิดปัญหาอะไรกับทางดิฉันบ้างคะ

โดยคุณ เบญ (27.55.xxx.xxx) 23 ส.ค. 2560, 23:02

ความคิดเห็นที่ 808

มีที่สวนเป็นโฉนดค่ะ โดนล้ำที่เข้ามา ต้องทำอย่างไรคะ เพื่อให้คนล้ำที่เราเข้ามาต้องออกค่าใช้จ่ายในการสอบเขตคะ 

โดยคุณ รุ้ง (223.206.xxx.xxx) 25 ก.ค. 2560, 23:04

ตอบความคิดเห็นที่ 808

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขต โดยปกติแล้วผู้ยื่นคำร้องขอรังวัดต้องเป็นผู้ชำระ หากท่านเห็นว่าฝ่ายที่รุกล้ำต้องเป็นผู้ออกก็ให้เจรจาตกลงกันเอง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (183.88.xxx.xxx) 25 ส.ค. 2560, 15:27

ตอบความคิดเห็นที่ 808

กรณีนี้ ถ้าเราคิดว่าข้างเคียงรุกล้ำแนวเขต เราสามารถยื่นเรื่องขอสอบเขตที่ดินแปลงของเราที่ สนง ที่ดินฯได้ครับ ส่วนข้างเคียง ถ้าเขารุกล้ำมาจริง ก็คงไม่ยื่นขอสอบเขตแน่นอนครับ

โดยคุณ Anan (27.55.xxx.xxx) 6 ส.ค. 2560, 15:22

ความคิดเห็นที่ 807

ดิฉันซื้อที่ดินแปลงนี้จากเอกสารสิทธิ์เดิมเป็น นส3 ที่ดินข้างเคียงเป็น นส3 หนึ่งด้าน ที่เหลืออีกทั้ง 2 ด้านเป็น สปก และมีด้านหน้าด้านเดียวที่ใช้เป็นทางสาธารณะเข้าออกได้ซึ่งเป็นแค่ทางชนบท  กรมที่ดินออกสำรวจและรังวัดรวมกันทั้งหมู่บ้านเมื่อ 5 ปีก่อน แล้วเป็นออกโฉนดที่ดินให้เจ้าของที่ดินที่เคยถือ นส3 เดิม


ส่วนแปลงของดิฉันเพื่ิอนบ้านข้างเคียงยินยอมให้ทางออกด้านติดต่อกัน แล้วได้ลงชื่ิอรับรองขอบเขตให้ ปัญหาคือ ในรูปแผนที่บนโฉนดของดิฉันมีแนวลำเหมืิองพาดขนานตลอดแนวด้านหน้าที่ใช้เป็นทางเข้าออก ทั้งๆ ที่มีหลักเขตที่ดินปักอยู่ด้านหน้าทางเข้าออก 2 จุด ซึ่งไม่ได้ถูกพาดผ่านด้วยลำเหมือง แต่รูปแผนที่นี้แสดงไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง อยากปรึกษาว่าจะแก้ไขรูปแผนที่นี้ได้ไหม ขอขอบคุณผู้รู้ที่จะช่วยไขปัญหา

โดยคุณ เบญจวรรณ (81.109.xxx.xxx) 7 ก.ค. 2560, 23:25

ตอบความคิดเห็นที่ 807

การขอแก้ไขรูปแผนที่ แนะนำให้เข้าปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่กรมที่ดินครับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 26 ก.ค. 2560, 15:56

ความคิดเห็นที่ 806

ขอสอบถามค่ะ..มีเจ้าของที่ดินข้างๆมาสอบเขตเราเป้นที่ดินข้าง.เค้าบอกให้เราออกเงินช่วยเค้า.เค้าเป้นเจ้าของใหม่มาว่าเรารอบรั่วเอาที่เค้าเค้าไม่มีทางเดิน ตรงคันนา พอวันเจ้าหน้าที่มาวัดเค้าก้อชี้ว่าจะเอาถึงตรงนั้นตรงนี้ ซึ่งคันนาของเรานั้นเราใช้รถไถ่ทำขึ้นมาใหม่หลายปีแล้ว เค้าจะมาชี้เอาเลยครึ่งทาง เจ้าหน้าทีก้อปักอะรัยไว้นี้แระแระถามฝั่งเราว่ายอมไหม..เลยงง..ว่าแบบนี้ก้อได้เหรอค่ะว่าถามเอาชี้เอาแบบนี้ก้อได้เหรอค่ะ..แล้วมาสอบเขตกันแบบไหนทำไมไม่เอาตามใบที่ดินถึงไหนก้อถึงนั้น...

โดยคุณ Joy (182.232.xxx.xxx) 22 มิ.ย. 2560, 14:51

ตอบความคิดเห็นที่ 806

แก็ไขครับ*เจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียงเป็นผู้นำชี้เขต.....

โดยคุณ Anan (27.55.xxx.xxx) 6 ส.ค. 2560, 14:51

ตอบความคิดเห็นที่ 806

การรังวัดคือการให้เจ้าของที่ดิน และเจ้าของที่ดินเป็นผู้ชี้แนวเขต เมื่อตกลงกันได้ก็ให้ทำการปักหลักเขตที่ดินต่อหน้า จนท หากตกลงไม่ได้ก็ทำรูปแผนที่พิพาท จนท เนื่องจากโฉนดที่ดินมีหลายรูปแบบ 1.โฉนดที่ดินโดยการเดินสำรวจ 1.1มีการส่องกล้องฯคำนวณเนื้อที่ 1.2มีการเปลี่ยนจาก นส.3ก มาเป็นโฉนดที่ดิน ไม่มีการปักหลักเขต ใช้เนื้อที่ตามหลักฐานเดิม 

2 รังวัดโดยสำนักงานที่ดิน มีการส่องกล้องคำนวณเนื้อที่ทางค่าพิกัดฉาก (โฉนดแบบนี้สามารถยืนยันและตรวจสอบได้ถือว่า มีรายการรังวัด)

3 โฉนดที่ดินระวางโต๊ะอผนที่(สมัย ร.5)โดยใช้โต๊ะแผนที่ บึ้นรูปแปลงตามลวดลายคันนาไม่มีการปักหลักเขต

โดยคุณ Anan (27.55.xxx.xxx) 6 ส.ค. 2560, 14:48

ความคิดเห็นที่ 805

รบกวนสอบถาม

ที่ดินในโฉนด ด้านหน้า 11.50เมตร ด้านหลัง 16.00เมตร

แจ้งกรมที่ดินออกรางวัด

เมื่อเจ้าหน้าที่กรมที่ดินมาวัด ด้านหน้าเหลือ 10.00เมตร ด้านหลังเหลือ 14.00เมตร

เมื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ว่า...ทำไม่ถึงไม่ตรงกับใรโฉนด

เจ้าหน้าที่แจ้งว่า.... ที่มันได้แค่นี้ เพราะที่ข้างเคียงเค้าวัดกันหมดแล้ว เหลือที่แปลงนี้แปลงเดียวที่ยังไม่วัด มันต้องดูตามที่จริงด้วย

งง แล้วถ้างั้นจะมีโฉนดไว้ทำไม

โดยคุณ นุชนาถ (27.55.xxx.xxx) 16 มิ.ย. 2560, 17:18

ตอบความคิดเห็นที่ 805

กรณีตามปัญหา  การรังวัดสอบเขตที่ดินของสำนักงานที่ดินดังกล่าว หากไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร ท่านมีสิทธิโต้แย้งและสามารถใช้สิทธิทางศาลได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 มาตรา 172 หรือหากมีข้อสงสัยให้โทรปรึกษาทนายคลายทุกข์เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 20 ก.ค. 2560, 16:04

ความคิดเห็นที่ 804

รบกวนสอบถามคะ  จะเปลี่ยน นส 3 ก เป็นโฉนด เอกสารของคนข้างเคียงเซ็นยินยอมให้ทุกคน พอเจ้าหน้าที่เข้ามาวัดรางวัดแล้วพบว่าที่เกินโฉนดมา 2-3 งาน เลยไม่สามารถออกโฉนดให้ได้ ซึ่ง นส 3 ก ที่มีคือที่บ้านที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำว่าให้เอาเอกสารไปยื่นที่ ผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่เดินสำรวจเข้าสำรวจที่ดิน แต่เมื่อสอบถามทางผู้ใหญ่บ้าน เค้ากลับบอกว่าให้เอาเอกสารไปยื่นที่ กรมที่ดิน อยากถามว่ากรณีแบบนี้จะต้องทำยังไงบ้าง ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ วิรงรอง หนูมาก (58.10.xxx.xxx) 10 มิ.ย. 2560, 01:53

ความคิดเห็นที่ 803

ช่วยหนูด้วยค่ะคุณทนาย

หนูมีปัญหาเรื่องที่ที่บ้านค่ะเป็น น.ส.3 ครุฑเขียว

คือพื้นที่ข้างเคียงเขามารางวัดที่ดินตาม น.ส.3 ของบ้านเค้าเปลี่ยนเป็นฉโนด แต่มันเข้ามาทางบ้านหนู

ซึ่งบ้านหนูสร้างมานานแล้วอาจจะเป็น80-90ปีเลยก็ว่าได้ แล้วหนูก็เซนต์ข้างเคียงไปแล้ว เพราะเขาบอกว่าจะแบ่งคืนให้เมื่อเป็นฉโนด แต่เมื่อฉโนดใกล้ออกมา เขาก็กลับคำพูด ไม่ให้ ไม่ขาย และก็บอกให้ย้ายบ้านออก รื้อสิ่งปลูกสร้างออกจากที่บ้านของเขา ทั้งๆที่ฉโนดยังไม่มาอะค่ะ หนูจะทำไงดีค่ะ อีกไม่กี่วันก็คงออกฉโนดมาแล้วค่ะ ขอแนวทางหน่อยค่ะ คำตอบเป็นประโยชน์ต่อหนูมากค่ะ ตอบหนูหน่อยนะคะ

โดยคุณ ยุพิน (183.88.xxx.xxx) 11 พ.ค. 2560, 20:56

ตอบความคิดเห็นที่ 803

หากท่านเซ็นชื่อรับรองแนวเขตไปแล้ว ย่อมเป็นการรับรองแนวเขตว่าที่ดินข้างเคียงนั้นถูกต้องแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้อีก ส่วนวิธีการแก้ไข ท่านสามารถอ้างได้ว่าปลูกสร้างรุกล้ำไปในที่ดินผู้อื่นโดยสุจริต และขอใช้ที่ดิน จดทะเบียนสิทธิภาระจำยอมโดยเสียค่าใช้ทีดินให้กับเจ้าของที่ดินได้ ตามปพพ. มาตรา 1312

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (180.183.xxx.xxx) 1 มิ.ย. 2560, 13:06

ความคิดเห็นที่ 802

กรณีที่มีการรังวัดที่ดินข้างเคียงกับเรา และเราเซ็นต์ชื่อรับรองไปแล้ว ทั้งที่ยังมีข้อข้องใจว่าที่ดินที่วัดได้กับโฉนดของเราครอบครองไม่ตรงกัน (เนื้อที่หายไป) เราสามารถยื่นขอรังวัดที่ดินของเราใหม่ได้หรือไม่ และต้องมีขั้นตอนอย่างไร
โดยคุณ พัชรี (61.19.xxx.xxx) 20 เม.ย. 2560, 06:33

ความคิดเห็นที่ 801

ทำงานมา20ปีได้เก็บเงินซื้อที่ดินจัดสรรไว้แปลงนึง ซึ่งแต่ละแปลงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เมื่อเดือนก.ค.เจ้าของแปลงข้างเคียงขอรังวัดใหม่ จึงได้ไปตามนัด เมื่อถึงเวลาก็เขาไม่ได้มา ยกเลิกโดยไม่แจ้เรา พอเดือนต่อมาได้เดินทางไปต่างจังหวัด 4เดือนมาพบจดหมายรังวัดเสร็จสิ้นไปแล้วและได้ปักเสาเขต พอไปดูที่ดินพลปรากฎว่ามุดเขตที่ปักเข้ามากินในที่ทำให้ที่แปลงนั้นเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู และเสาหลักเขตก้มาปักในเข้าในเนื้อที่เราอีก แบบนี้ควรจะทำอย่างไรดีคะ

โดยคุณ กนกวรรณ ภัทรมัย (223.24.xxx.xxx) 15 เม.ย. 2560, 23:27

ความคิดเห็นที่ 800

ขอสอบถามครับ พื้นข้างเคียงไม่มีโฉนดไม่แน่ใจว่าหายหรือเปล่า แต่ขอรางวัดมาปักในเขตแดนอาจจะล้ำเข้ามาโดยไม่ได้วัดที่ใกล้เคียงก่อน เราจะให้วัดของเราก่อนแต่เขาไม่ยินยอม เราก็ไม่ยอม เขาเลยบอก เขาวัดมาจากส่วนกลางแล้ว ผมเลย งง ทั้งที่ของเราก็มีโฉนดทำไมไม่วัดของผมเข้าไป แค่ใหนแค่นั้นผมยอม แต่ต้องวัดของผมก่อน ที่ดินบอกไม่ยอมก็ไปฟ้องเอา ผมต้องทำไงครับ

โดยคุณ เทพชัย ปีสาลี (58.8.xxx.xxx) 10 เม.ย. 2560, 20:02

ความคิดเห็นที่ 799

ที่ดินที่จะออกโฉนด เขาบอกติดเขต สปก.  และเขตป่าสงวน  ในใบ นส.3  6ไร่  รังวัดใหม่เหลือ 4ไร่กว่า รังวัดตั้งแต่ปี58  จนตอนนี้ ยังไม่ได้โฉนดเลยครับ  ทำไงต่อครับ

โดยคุณ ภูริภัทร (118.175.xxx.xxx) 8 เม.ย. 2560, 14:51

ความคิดเห็นที่ 798

 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อเซนรับรองที่ดิน

ทางหน่วยงานที่ดินวัดที่ดินข้างเคียงโดยใช้ตลับเมตรวัดโดยไม่ได้ตั้งกล้องส่อง..ซึ่งทำให้ไม่มั่นใจเลยว่า

จะชัดเจนและแม่นยำ่  ควรทำอย่างไรค่ะ..ไม่กล้าเซ็นเลยค่ะ..กลัวมีปัญหาในวันข้างหน้า

โดยคุณ กฤษณาอยู่บำรุุง (119.76.xxx.xxx) 23 มี.ค. 2560, 17:01

ตอบความคิดเห็นที่ 798

การรังวัดของกรมที่ดินมีหลายรูปแบบครับ 

1 โดยการเดินสำรวจ จนท จะทำการรังวัดด้วยเทปรังวัด แล้วไปขึ้นรูปแผนที่ในระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศคำนวณเนื้อที่โดยการสอบแส(โครงการเดินสำรวจมีจุดประสงค์คือเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ประชาชนให้มีโฉนดทั่วประเทศ)

2.ออกโดยยื่นเรื่องรังวัดที่ สนง.ที่ดิน

 การรับรองแนวเขต หากเราไม่รับรองแนวเขต กฏหมายระบุให้มีหนังสือแจ้งให้มาคัดค้านภายใน30วัน หากไม่คัดค้านก็ออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ขอรังวัดต่อไป (เหตุที่กฏหมายออกมา ก็เนื่องจากให้ทั้งผู้รังวัดและข้างเคียงมีสิทธิโดยถูกต้องชอบธรรม )

ดีงนั้นเราต้องดูว่าหลักเขตที่ปักไว้รุกล้ำที่เรารึป้าว  จริงๆแล้วก่อนปักหลักเขตทั้งสองฝ่ายก็ต้องตกลงร่วมกันอยู่แล้วครับ

โดยคุณ Anan (27.55.xxx.xxx) 6 ส.ค. 2560, 15:04

ความคิดเห็นที่ 797

 สงสัยค่ะ ทางเราเป็นที่ข้างเคียงที่ทางที่นัดให้เราไปชี้แนวเขต..แต่วิธีการที่วัดทำให้เราไม่มั่นใจเลย

เพราะเขาใช้ตลับเมตรวัดเอา..โดยไม่ผ่านการวัดแบบส่องกล้องวัดแนวเขต..ควรทำอย่างไรดีค่ะ

โดยคุณ กฤษณาอยู่บำรุุง (119.76.xxx.xxx) 23 มี.ค. 2560, 16:55

ความคิดเห็นที่ 796

รบกวนสอบถามคะ ที่บ้านของยายติดกับที่ของน้องชายยาย (เขาเป็นพี่น้องกัน)

แล้วน้องชายของยายทำการสร้างห้องน้ำกินเนื้อที่ของบ้านยาย ซึ่งยายไม่ได้อนุญาต

แต่ยายทำไรไม่ได้ ตอนนั้นยายอยู่คนเดียวไม่มีพวก ลูกหลานไปทำงานต่างจังหวัด

แต่ก็ได้บอกเล่ากับลูกๆไไว้แล้ว ต่อมาน้องชายของยายเสียชีวิต  และต่อมาแม่เรากลับไปอยู่บ้านที่นั่น ทำการสร้างบ้านใหม่ และต้องการล้อมรั้ว ก็มีปัญหากับลูกชายของเขา

แม่เราบอกว่าจะล้อมรั้ว ขอให้เขาเคลียร์ห้องน้ำ ลูกชายเขาไม่ยอมให้ไปฟ้องเอา

ยายเราก็ยังมีชีวิตอยู่ แต่เขาก็ไม่ยอม  แม่เรากำลังจะไป สำนักงานที่ดินเพื่อขอให้มาทำรังวัด ไม่ทราบว่า มีค่าใช้จ่ายหรือไม่คะ แล้วใช้อะไรเป็นเกณฑ์กำหนดค่าใช้จ่ายคะ

โดยคุณ Nimonrat (27.55.xxx.xxx) 20 มี.ค. 2560, 21:32

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก