งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

ทนายคลายทุกข์ขอนำปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในต่างจังหวัด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 69

บทความวันที่ 5 เม.ย. 2551, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 155734 ครั้ง


                                                                     ปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง

 

            ทนายคลายทุกข์ขอนำปัญหาการรังวัดสอบเขตที่ดินข้างเคียง ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในต่างจังหวัด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 69 ทวิ มานำเสนอว่า กรณีมีปัญหาเรื่องเนื้อที่ไม่ตรงกัน ติดต่อข้างเคียงไม่ได้หรือมีการคัดค้านหรือมีการฟ้องร้อง จะต้องทำอย่างไร

 

            ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดินให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้ลงชื่อรับรองแนวเขตแล้ว เว้นแต่เป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย เช่น แบ่งขาย หรือแลกเปลี่ยนกันเอง โดยไม่จดทะเบียนเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม

 

            กรณีต้องให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงลงชื่อรับรองเขตก่อน ถึงจะแก้ไขได้ ถือเป็นหลักทั่วไป เป็นการคุ้มครองสิทธิทุกฝ่าย แต่ก็มีข้อยกเว้นในวรรคสาม

 

            วรรคสาม วิธีปฏิบัติในกรณีข้างเคียงไม่ได้รับรองแนวเขต

            วรรคสามนี้ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ ขอแยกสาเหตุที่ไม่ได้มีการลงชื่อรับรองแนวเขตไว้ 3 กรณี  และอธิบายควบกับวรรคสี่ เพราะต่อเนื่องกัน ดังนี้

 

1) ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้

กรณีนี้ หมายความว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงไประวังชี้รับรองเขตอยู่แล้ว (ดูมาตรา 70) แต่ปรากฏว่าไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นได้ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะได้ย้ายภูมิลำเนาจากที่อยู่เดิม แล้วไม่ได้แจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ หรือยังอยู่ที่เดิมแต่ไปรษณีย์นำจ่ายไม่ได้ เช่น ไม่มีผู้รับ หรืออยู่นอกเขตจ่าย เป็นต้น

 

2) ติดต่อได้ แต่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขต

 

3) ติดต่อได้ และผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขต แต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด

            ในสาเหตุหนึ่งเหตุใดใน 3 กรณี ดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมอีก ดังนี้

 

            (1) กรณีติดต่อได้ แต่ข้างเคียงไม่มาระวังแนวเขตหรือติดต่อได้ และเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้มาระวังแนวเขตแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม่คัดค้านการรังวัด ตาม (2) และ (3) ทั้ง 2 กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองเขต หรือคัดค้านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ ?ส่ง? หนังสือแจ้ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยัง ตามที่อยู่ที่เคยติดต่อหรือตามที่อยู่ที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงนั้นได้แจ้งเป็นหนังสือไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

 

            (2) ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขตได้ (ตาม 1)

กรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องทำหนังสืออีกครั้งแจ้งให้ผู้นั้นมารับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัดภายใน 30 วัน โดยปิดหนังสือแจ้งฉบับนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณที่ดินของข้างเคียงรายนั้น และที่ว่าการเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่อันเป็นที่ตั้งของที่ดินแปลงนั้น แห่งละ 1 ฉบับ พร้อมกับส่งหนังสือแจ้งนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังเจ้าของที่ดินข้างเคียงรายนั้นตามที่อยู่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามได้ความจากนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือถ้าสอบถามแล้วก็ยังไม่ทราบ ก็ให้ส่งไปยังที่อยู่ตามที่อยู่ที่ปรากฏหลักฐานที่สำนักงานที่ดิน

 

            เมื่อดำเนินการมีหนังสือแจ้งไปอีกครั้ง หรือปิดประกาศ ตาม (1) และ (2) แล้ว แต่กรณีแล้ว ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรายนั้นไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด คือมารับรองเขตหรือคัดค้านแนวเขตภายใน 30 วัน และผู้ขอสอบเขตได้ให้คำรับรองว่ามิได้ทำการรังวัดรุกล้ำที่ดินข้างเคียง และยินยอมให้แก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ตรงกับความเป็นจริง หากปรากฏในภายหลังว่าแผนที่หรือเนื้อที่ที่แก้ไขใหม่นั้นไม่ถูกต้อง ก็ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ โดยไม่ต้องมีการลงชื่อรับรองแนวเขต

 

            วรรคสี่ ?การติดต่อหรือการแจ้งข้างเคียงผู้มิสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง?

            (ได้แก่ ฉบับที่ 31 ได้นำสาระสำคัญมารวมไว้ในวรรคสามแล้ว)

 

            วรรคห้า ในการรังวัดสอบเขต ถ้าปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจสอบสวนไกล่เกลี่ยโดยให้ถือหลักฐานแผนที่เป็นหลักในการพิจารณา

 

            ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้แจ้งคู่กรณีไปฟ้องศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง ถ้าไม่ฟ้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป (ตัวบทใช้คำว่า ?ให้แจ้งคู่กรณี? หมายความว่าต้องแจ้งทั้ง 2 ฝ่าย คือทั้งฝ่ายผู้ขอและฝ่ายผู้คัดค้าน ดังนั้น การนับ 90 วัน ต้องนับจากวันที่รับแจ้งฝ่ายล่าสุด)

 

           

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 803

ช่วยหนูด้วยค่ะคุณทนาย

หนูมีปัญหาเรื่องที่ที่บ้านค่ะเป็น น.ส.3 ครุฑเขียว

คือพื้นที่ข้างเคียงเขามารางวัดที่ดินตาม น.ส.3 ของบ้านเค้าเปลี่ยนเป็นฉโนด แต่มันเข้ามาทางบ้านหนู

ซึ่งบ้านหนูสร้างมานานแล้วอาจจะเป็น80-90ปีเลยก็ว่าได้ แล้วหนูก็เซนต์ข้างเคียงไปแล้ว เพราะเขาบอกว่าจะแบ่งคืนให้เมื่อเป็นฉโนด แต่เมื่อฉโนดใกล้ออกมา เขาก็กลับคำพูด ไม่ให้ ไม่ขาย และก็บอกให้ย้ายบ้านออก รื้อสิ่งปลูกสร้างออกจากที่บ้านของเขา ทั้งๆที่ฉโนดยังไม่มาอะค่ะ หนูจะทำไงดีค่ะ อีกไม่กี่วันก็คงออกฉโนดมาแล้วค่ะ ขอแนวทางหน่อยค่ะ คำตอบเป็นประโยชน์ต่อหนูมากค่ะ ตอบหนูหน่อยนะคะ

โดยคุณ ยุพิน (183.88.xxx.xxx) 11 พ.ค. 2560, 20:56

ความคิดเห็นที่ 802

กรณีที่มีการรังวัดที่ดินข้างเคียงกับเรา และเราเซ็นต์ชื่อรับรองไปแล้ว ทั้งที่ยังมีข้อข้องใจว่าที่ดินที่วัดได้กับโฉนดของเราครอบครองไม่ตรงกัน (เนื้อที่หายไป) เราสามารถยื่นขอรังวัดที่ดินของเราใหม่ได้หรือไม่ และต้องมีขั้นตอนอย่างไร
โดยคุณ พัชรี (61.19.xxx.xxx) 20 เม.ย. 2560, 06:33

ความคิดเห็นที่ 801

ทำงานมา20ปีได้เก็บเงินซื้อที่ดินจัดสรรไว้แปลงนึง ซึ่งแต่ละแปลงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เมื่อเดือนก.ค.เจ้าของแปลงข้างเคียงขอรังวัดใหม่ จึงได้ไปตามนัด เมื่อถึงเวลาก็เขาไม่ได้มา ยกเลิกโดยไม่แจ้เรา พอเดือนต่อมาได้เดินทางไปต่างจังหวัด 4เดือนมาพบจดหมายรังวัดเสร็จสิ้นไปแล้วและได้ปักเสาเขต พอไปดูที่ดินพลปรากฎว่ามุดเขตที่ปักเข้ามากินในที่ทำให้ที่แปลงนั้นเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู และเสาหลักเขตก้มาปักในเข้าในเนื้อที่เราอีก แบบนี้ควรจะทำอย่างไรดีคะ

โดยคุณ กนกวรรณ ภัทรมัย (223.24.xxx.xxx) 15 เม.ย. 2560, 23:27

ความคิดเห็นที่ 800

ขอสอบถามครับ พื้นข้างเคียงไม่มีโฉนดไม่แน่ใจว่าหายหรือเปล่า แต่ขอรางวัดมาปักในเขตแดนอาจจะล้ำเข้ามาโดยไม่ได้วัดที่ใกล้เคียงก่อน เราจะให้วัดของเราก่อนแต่เขาไม่ยินยอม เราก็ไม่ยอม เขาเลยบอก เขาวัดมาจากส่วนกลางแล้ว ผมเลย งง ทั้งที่ของเราก็มีโฉนดทำไมไม่วัดของผมเข้าไป แค่ใหนแค่นั้นผมยอม แต่ต้องวัดของผมก่อน ที่ดินบอกไม่ยอมก็ไปฟ้องเอา ผมต้องทำไงครับ

โดยคุณ เทพชัย ปีสาลี (58.8.xxx.xxx) 10 เม.ย. 2560, 20:02

ความคิดเห็นที่ 799

ที่ดินที่จะออกโฉนด เขาบอกติดเขต สปก.  และเขตป่าสงวน  ในใบ นส.3  6ไร่  รังวัดใหม่เหลือ 4ไร่กว่า รังวัดตั้งแต่ปี58  จนตอนนี้ ยังไม่ได้โฉนดเลยครับ  ทำไงต่อครับ

โดยคุณ ภูริภัทร (118.175.xxx.xxx) 8 เม.ย. 2560, 14:51

ความคิดเห็นที่ 798

 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อเซนรับรองที่ดิน

ทางหน่วยงานที่ดินวัดที่ดินข้างเคียงโดยใช้ตลับเมตรวัดโดยไม่ได้ตั้งกล้องส่อง..ซึ่งทำให้ไม่มั่นใจเลยว่า

จะชัดเจนและแม่นยำ่  ควรทำอย่างไรค่ะ..ไม่กล้าเซ็นเลยค่ะ..กลัวมีปัญหาในวันข้างหน้า

โดยคุณ กฤษณาอยู่บำรุุง (119.76.xxx.xxx) 23 มี.ค. 2560, 17:01

ความคิดเห็นที่ 797

 สงสัยค่ะ ทางเราเป็นที่ข้างเคียงที่ทางที่นัดให้เราไปชี้แนวเขต..แต่วิธีการที่วัดทำให้เราไม่มั่นใจเลย

เพราะเขาใช้ตลับเมตรวัดเอา..โดยไม่ผ่านการวัดแบบส่องกล้องวัดแนวเขต..ควรทำอย่างไรดีค่ะ

โดยคุณ กฤษณาอยู่บำรุุง (119.76.xxx.xxx) 23 มี.ค. 2560, 16:55

ความคิดเห็นที่ 796

รบกวนสอบถามคะ ที่บ้านของยายติดกับที่ของน้องชายยาย (เขาเป็นพี่น้องกัน)

แล้วน้องชายของยายทำการสร้างห้องน้ำกินเนื้อที่ของบ้านยาย ซึ่งยายไม่ได้อนุญาต

แต่ยายทำไรไม่ได้ ตอนนั้นยายอยู่คนเดียวไม่มีพวก ลูกหลานไปทำงานต่างจังหวัด

แต่ก็ได้บอกเล่ากับลูกๆไไว้แล้ว ต่อมาน้องชายของยายเสียชีวิต  และต่อมาแม่เรากลับไปอยู่บ้านที่นั่น ทำการสร้างบ้านใหม่ และต้องการล้อมรั้ว ก็มีปัญหากับลูกชายของเขา

แม่เราบอกว่าจะล้อมรั้ว ขอให้เขาเคลียร์ห้องน้ำ ลูกชายเขาไม่ยอมให้ไปฟ้องเอา

ยายเราก็ยังมีชีวิตอยู่ แต่เขาก็ไม่ยอม  แม่เรากำลังจะไป สำนักงานที่ดินเพื่อขอให้มาทำรังวัด ไม่ทราบว่า มีค่าใช้จ่ายหรือไม่คะ แล้วใช้อะไรเป็นเกณฑ์กำหนดค่าใช้จ่ายคะ

โดยคุณ Nimonrat (27.55.xxx.xxx) 20 มี.ค. 2560, 21:32

ความคิดเห็นที่ 795

ที่ดินเป็นที่นามรดก ครอบครองมาหลายสิบปี ปัจจุบันรางวัดเมื่อปี่ 2557 ปรากฎว่าที่ดินบางสว่นไปทับอยู่กับ โฉดนของที่ดินข้างเคียงควรทำอย่างไรครับ

โดยคุณ สุริยนต์ รักยา (1.47.xxx.xxx) 15 มี.ค. 2560, 22:52

ตอบความคิดเห็นที่ 795


โดยคุณ นิตยา (118.174.xxx.xxx) 27 เม.ย. 2560, 16:22

ความคิดเห็นที่ 794

สวัสดีค่ะ...รบกวนขอสอบถามหน่อยค่ะ คือรังวัดมาทำการวัดให้และปักหลักเขตเรียบร้อยตามในโฉนดที่มีอยู่ แต่จุดที่มีปัญหาคือข้างเคียงไม่ยอมเซ็นต์รับรองให้ เนื่องจากด้านข้างเป็นร่องน้ำตื้นเขิน ข้างเคียงต้องการใช้ประโยชน์ในร่องน้ำที่ยุ่ในที่ของเรา แต่เราต้องการจะกลบร่องน้ำเพราะไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆ **อยากทราบว่าข้างเคียงจะคัดค้านหรือฟ้องศาลเพื่อขอใช้ร่องน้ำได้หรือไม่

โดยคุณ หลิว (58.9.xxx.xxx) 10 มี.ค. 2560, 15:29

ความคิดเห็นที่ 793

รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ คือได้ทำการรางวัดที่ดินและข้างเคียงได้เซนต์ยินยอมแล้ว<ได้มีการขยับที่ดินให้ข้างเคียงด้วย 70 ซม>  ในวันต่อมาข้างเคียงกลับไปทำการคัดค้านบอกว่าที่ดินของตัวเองหายไปและให้ไปสู้กันในชั้นศาลอยากทราบว่าฝ่ายไหนมีโอกาสชนะคดีคะ

โดยคุณ อังคณา (49.48.xxx.xxx) 27 ก.พ. 2560, 22:12

ความคิดเห็นที่ 792

 รบกวนจริงๆค่ะ ที่ดินเป็นของอบจ.ให้ประชาชนทำกิน เริ่มต้นเป็นสิทธิ์ของตา ตาเสียจึงต้องเป็นตกสิทธิ์ของลูก แต่คนที่ครอบครองที่ดินครึ่งหนึ่งตอนนี้เป็นเพียงลูกติดยาย คนละนามสะกุลกับตาไปออกโฉนดเมื่อปี59 ซึงตาก็ไม่ได้โอนให้ ไม่มีใครรู้ แม่ดิฉันซึ่งเป็นลูกของตาก็เข้าใจว่าที่ดินทั้งหมดเป็นของตน เพราะเขาไม่บอกว่าเขาไปขึ้นโฉนดเอา แม่จึงเอาดินไปถมที่และล้อมรั้มตอนทำเขาก็ไม่บอกว่าเป็นดินของเขาด้วย พอล้อมรั้มเสร็จจึงบอก ให้รังวัดมาสอบเขตจึงรู้ว่าที่ดินถึงไหน จะขอดินที่ถมไปคืนเขาก็ไม่ยอม ควรจะทำอย่างไรดีค่ะ

โดยคุณ ชุลีพร (1.46.xxx.xxx) 6 ก.พ. 2560, 19:42

ตอบความคิดเห็นที่ 792

 กรณีดังกล่าวหากเป็นการขอออกโฉนดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ครอบครองที่มีสิทธิในที่ดินอยู่ก่อน สามารถโต้แย้งได้ครับ หากยังสงสัยแนะนำให้เข้าพบทนายความ เพื่อช่วยเหลือทางกฎหมายต่อไปครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (180.183.xxx.xxx) 24 ก.พ. 2560, 14:50

ความคิดเห็นที่ 791

 กรณีดังกล่าวหากเป็นการขอออกโฉนดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ครอบครองที่มีสิทธิในที่ดินอยู่ก่อน สามารถโต้แย้งได้ครับ หากยังสงสัยแนะนำให้เข้าพบทนายความ เพื่อช่วยเหลือทางกฎหมายต่อไปครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (180.183.xxx.xxx) 24 ก.พ. 2560, 14:50

ความคิดเห็นที่ 790

 ขอสอบถามเรื่องทำรังวัดที่ดินแล้วเจ้าของที่ข้างเคียงไม่ยอมเซ็นต์รับรองต้องทำการฟ้องศาลหรือเปล่าคะ ถ้าไม่ฟ้องศาลมีวิธีอื่นไหมคะ (เนื่องจากญาติเจ้าของที่ข้างเคียงเป็นอัยการศาลยังไงก็แพ้อยู่ดี)

โดยคุณ ศิราณี (61.90.xxx.xxx) 2 ก.พ. 2560, 14:03

ตอบความคิดเห็นที่ 790

 สอบถามวิธีการแก้ไขได้ที่สำนักงานที่ดินที่ท่านไปยื่นเรื่องขอรังวัด ว่าจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.89.xxx.xxx) 12 ก.พ. 2560, 15:46

ความคิดเห็นที่ 789

 สอบถามวิธีการแก้ไขได้ที่สำนักงานที่ดินที่ท่านไปยื่นเรื่องขอรังวัด ว่าจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (183.89.xxx.xxx) 12 ก.พ. 2560, 15:46

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก