ผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการของกรรมการผู้มีอำนาจ|ผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการของกรรมการผู้มีอำนาจ

ผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการของกรรมการผู้มีอำนาจ

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการของกรรมการผู้มีอำนาจ

  • Defalut Image

ในกรณีที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการของกรรมการผู้มีอำนาจที่กระทำผิดต่อบริษัท

บทความวันที่ 12 พ.ค. 2560, 16:19

มีผู้อ่านทั้งหมด 2554 ครั้ง


ผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการของกรรมการผู้มีอำนาจ

    ในกรณีที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการของกรรมการผู้มีอำนาจที่กระทำผิดต่อบริษัท และบริษัทไม่ยอมฟ้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1169 ผู้ที่ถือหุ้นนั้นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแต่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้น ไม่ได้ใช้เงินเป็นค่าหุ้นไม่ได้รับมอบใบหุ้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณไม่เคยเข้ามีส่วนในกิจการของบริษัทไม่ได้เข้าร่วมกิจการตามสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น เช่น การประชุมผู้ถือหุ้นร่วมรับกำไรหรือขาดทุนจากกิจการไม่เคยมีส่วนได้เสียจากกิจการ จึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่งจากการบริหารจัดการของบริษัท โดยในการบริหารจัดการบริษัทกรรมการเพียงคนเดียวนั้นมีอำนาจจัดการเด็ดขาดอย่างผู้เป็นเจ้าของบริษัทเพียงคนเดียว อ้างอิงคำพิพากษาฎีกาที่ 12716/2558  ทนายคลายทุกข์มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม 02-9485700 ในเวลาราชการเท่านั้น

คำพิพากษาฎีกาที่ 12716/2558
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1169 ที่บัญญัติว่า ถ้ากรรมการทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทจะฟ้องร้องเรียกเอาสินไหมทดแทนแก่กรรมการก็ได้ หรือในกรณีที่บริษัทไม่ยอมฟ้องร้องผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดจะเอาคดีนั้นขึ้นว่าก็ได้  เป็นเพียงบทบัญญัติที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นฟ้องแทนบริษัทเฉพาะการเรียกค่าสินไหมทดแทน แต่การพิจารณาอำนาจฟ้องในคดีอาญา โจทก์ทั้งเจ็ดเพียงมีชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับโอนให้มาจาก ว. ตั้งแต่เป็นผู้เยาว์ทั้งไม่ได้ใช้เงินเป็นค่าหุ้นหรือได้รับโอนให้มาจาก ว. ตั้งแต่เป็นผู้เยาว์ ไม่ได้เข้าร่วมกิจการตามสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น ร่วมรับกำไรหรือขาดทุนจากกิจการนั้น และไม่เคยมีส่วนได้ส่วนเสียจากกิจการของบริษัท อันจะฟังได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่งจากการบริการจัดการบริษัท ว. ซึ่งมีอำนาจเด็ดขาดในลักษณะของการบริหารกิจการเจ้าของคนใหม่  โจทก์ทั้งเจ็ดไม่ไช่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) ย่อมไม่มีอำนาจฟ้อง
    ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องของโจทก์ทั้งเจ็ดว่าเป็นผู้เสียหาย ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 2(4) เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกคำวินิจฉัยได้ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 195 วรรคสองประกอบมาตรา 225
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก