การแบ่งมรดกในกรณีไม่มีพินัยกรรม|การแบ่งมรดกในกรณีไม่มีพินัยกรรม

การแบ่งมรดกในกรณีไม่มีพินัยกรรม

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การแบ่งมรดกในกรณีไม่มีพินัยกรรม

ตาของกระผมท่านได้เสียชีวิตลง โดยที่ท่านไม่ได้ทำพินัยกรรมใดๆ เลย

บทความวันที่ 5 ก.ย. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 56177 ครั้ง


การแบ่งมรดกในกรณีไม่มีพินัยกรรม

     ตาของกระผมท่านได้เสียชีวิตลง โดยที่ท่านไม่ได้ทำพินัยกรรมใดๆ เลย โดยท่านมีทรัพย์สิน เช่น ที่นา ที่ไร่ เป็นต้น และเมื่อท่านไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ด้วยความเชื่อใจกันระหว่างพี่น้องที่คลอดตามทันมา จึงไม่ได้มีการจัดสรรปันส่วนของมรดกดังกล่าวให้เรียบร้อย และแล้วเรื่องก็เกิดขึ้นเมื่อลุง (พี่ชายของแม่) กลับแสดงความเป็นเจ้าของของที่ดินทั้งหมดของตาแต่เพียงผู้เดียว  โดยไม่แแบ่งให้พี่หรือน้องคนอื่นๆ เลย และเมื่อน้องๆ มาขอให้มีการแบ่งมรดกให้เรียบร้อย ลุงกลับปฏิเสธที่จะดำเนินการ  เพราะแกจะเก็บไว้คนเดียว กระผมอยากจึงอยากทราบดังนี้
     1. การแบ่งมรดกในกรณีที่ไม่มีพินัยกรรมนั้น ต้องแบ่งอย่างไรครับ
     2. การที่ลุงไม่ยอมให้มีการแบ่งมรดกโดยยึดครองเป็นของตนเองแต่เพียงผู้เดียวเช่นนี้ มีความผิดหรือไม่ชอบหรือไม่
     3. จากข้อ 2 ถ้ามีความผิดหรือไม่ชอบ บรรดาลูกของตาคนอื่นๆ สามารถดำเนินการอย่างใดได้บ้าง
     4. หากมีการแต่งตั้งทนายเพื่อฟ้องร้องคดี และเมื่อชนะคดีเราสามารถกำหนดให้ลุงของกระผมไม่ต้องได้รับมรดกเลยได้หรือไม่
     5. เนื่องจากกระผมและครอบครัวไม่ได้เป็นคนมีเงินอะไรมากนัก แต่ก็อยากได้รับความเป็นธรรมและมรดกของตาที่เก็บไว้ให้ลูกหลานได้ทำมาหากิน กระผมจะขอรับควมช่วยเหลือจากทนายความฟรีหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยๆ ได้จากที่ไหนบ้างครับ

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
     1.การแบ่งทรัพย์มรดก  กรณีที่คุณตาเจ้ามรดกตาย  โดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้  ตามกฎหมายให้ปันทรัพย์มรดกทั้งหลายแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1620  ดังนั้น  ทายาทโดยธรรมของคุณตาที่มีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกจึงตกได้แก่บุตรของคุณตา  ซึ่งเป็นผู้สืบสันดานทายาทโดยธรรม ที่มีสิทธิได้รับมรดกลำดับที่ 1  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1629(1) คุณลุงและน้อง ๆ  ต่างมีสิทธิได้รับมรดกของคุณตาโดยแบ่งในส่วนเท่า ๆ กัน
     2.เมื่อคุณลุงเป็นผู้ครอบครองทรัพย์มรดกเพียงคนเดียวไม่ยอมแบ่งให้แก่น้อง ๆ  ซึ่งเป็นทายาทด้วยกัน  ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของน้อง ๆ  ถือว่าคุณลุงได้กระทำการยักย้าย หรือปิดบังทรัพย์มรดกมากกว่าส่วนที่ตนจะได้ฉ้อฉลหรือรู้อยู่ว่าตนทำให้เสื่อมประโยชน์ของทายาทอื่น  คุณลุงจึงเป็นผู้ต้องถูกกำจัดมิให้มรดกเลยตามที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 1605  ดังนั้น  เมื่อการกระทำของคุณลุงดังกล่าว  เป็นการโต้แย้งสิทธิของน้อง ๆ  น้อง ๆ และรวมทั้งคุณแม่ของท่าน  ย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกร้องทรัพย์มรดกของคุณตาเอาจากคุณลุงที่ครอบครองไว้นั้น  เพื่อให้แบ่งกันระหว่างทายาท  ภายใน 1 ปี  นับแต่เจ้ามรดกตาย  หรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754
     3. เมื่อน้อง ๆ ได้ฟ้องคดีมรดกเรียกทรัพย์มรดกดังกล่าว  ก็สามารถที่จะฟ้องคุณลุงที่ได้ยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกไม่ให้ได้รับมรดกเลย   เนื่องจากการกระทำของคุณลุงเป็นการกระทำผิดทางแพ่งต่อทายาทอื่น  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1605
     4. เมื่อท่านและครอบครัวประสงค์ที่จะขอรับความเป็นธรรม  แนะนำให้ท่านเข้ามาพบทีมงานทนายความทนายคลายทุกข์ได้

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1605
  ทายาทคนใดยักย้าย หรือปิดบังทรัพย์มรดกเท่าส่วนที่ตนจะได้หรือมากกว่านั้นโดยฉ้อฉลหรือรู้อยู่ว่า ตนทำให้เสื่อมประโยชน์ของทายาทคนอื่น ทายาทคนนั้นต้องถูกกำจัดมิให้ได้มรดกเลย แต่ถ้าได้ยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกน้อยกว่าส่วนที่ตนจะได้ ทายาทคนนั้นต้องถูกกำจัดมิให้ได้มรดกเฉพาะส่วนที่ได้ยักย้ายหรือปิดบังไว้นั้น
มาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับพินัยกรรม ซึ่งผู้ตายได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้เฉพาะสิ่งเฉพาะอย่าง ในอันที่จะได้รับทรัพย์สินนั้น

มาตรา 1620  ถ้าผู้ใดตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้หรือทำพินัยกรรมไว้แต่ไม่มีผลบังคับได้ ให้ปันทรัพย์มรดกทั้งหมดแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายนั้นตามกฎหมาย
ถ้าผู้ใดตายโดยได้ทำพินัยกรรมไว้ แต่พินัยกรรมนั้นจำหน่ายทรัพย์หรือมีผลบังคับได้แต่เพียงบางส่วนแห่งทรัพย์มรดก ให้ปันส่วนที่มิได้จำหน่ายโดยพินัยกรรม หรือส่วนที่พินัยกรรมไม่มีผลบังคับให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย

มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดั่งต่อไปนี้ คือ
(1)  ผู้สืบสันดาน

มาตรา 1754  ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตายหรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก
คดีฟ้องเรียกตามข้อกำหนดพินัยกรรม มิให้ฟ้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อผู้รับพินัยกรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงสิทธิซึ่งตนมีอยู่ตามพินัยกรรม
ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 193/27 แห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดกมีกำหนดอายุความยาวกว่าหนึ่งปี มิให้เจ้าหนี้นั้นฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก
ถึงอย่างไรก็ดี สิทธิเรียกร้องตามที่ว่ามาในวรรคก่อนๆ นั้น มิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 84

ที่ดินของคุณตา แต่ลุงเอาไปทำโฉนดแบ่งเป็นแปลงๆ แล้วใส่ชื่อตัวเองแต่เพียงผู้เดียวในโฉนดทุกใบ โดยไม่ได้แบ่งให้ป้าและแม่ ตอนนี้ก็ เกือบจะ 30 ปีแล้ว ยังไม่มีการแบ่งให้เลย ถ้าเราจะฟ้องร้อง เราจะได้ทำได้มั้ย และเราจะชนะมั้ย รบกวนถามผู้รู้ด้วยคะ /ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งคะ
โดยคุณ ประภาศิริ 19 ต.ค. 2560, 11:00

ความคิดเห็นที่ 83

คุณแม่เสียมานานแล้วคะ หลังจากเสียไม่นานคุณพ่อขอเป็นผู้จัดการมรดก  ทีนี้ต่อมีทรัพย์สินอย฿่ก้อนหนึ่งที่เกิดจากการที่คุณแม่ได้ส่วนแบ่งจากบริษัททึ่ล้มละลายไปแล้ว และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถติดตามทรัพย์สินมาขายแบ่งให้เจ้าหนี้ แรกๆพ่อก็แบ่งให้ ไม่มีการทำบัญชีทรัพย์สินแต่แรก ต่อมามีการแบ่งทรัพย์สินเรื่อยมา จนมา2 ครั้งสุดท้ายมีกสรแบ่งให้มาอีก แต่พ่อให้ป้ามาบอกว่า จะเอาเงินไปสร้างทาวน์เฮ้าส์ขาย จนขณะนี้ทาวน์เฮ้าส์ขายไปแล้ว แต่พ่อไม่ยอมแบ่งเงินให้ พูดเท่าไหร่ก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ สามารถฟ้องร้องได้ไหมคะ ซึ่งปัจจุบันทรัพย์สินส่วนที่ติดตามมาได้มีประมาณ 50% 

โดยคุณ เพ็ญประภา 17 ต.ค. 2560, 04:45

ความคิดเห็นที่ 82

โอนชื่อเข้าทะเบียนบ้านเมื่อ(น้า)เจ้าบ้านเสียชีวิตและไม่ได้พินัยกรรมไว้แต่ก่อนเสียชีวิต(น้า)ผู้ตายได้เคยพูดว่าจะให้หลานเป็นคนดูแลแทน ทะเบียนบ้านมีเพียงคนเดียวไม่มีใครเพราะว่าเราเป็นหลานแท้ๆจึงจะทำเรื่องโอนชื่อเข้า แต่ปรากฎว่า(น้า)ผู้เสียชีวิตมีบุตรอายุ 4-5 ขวบ มีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันและแยกกันอยู่นานแล้ว  #อยากถามว่าบุตรจะต้องรับรองการโอนชื่อหลานไหมหรือไม่ต้อง เพราะหลานๆ(เรา)เป็นผู้ดูแล(น้า)มาตลอด 
โดยคุณ Jarikunsa 20 ก.ย. 2560, 01:27

ความคิดเห็นที่ 81

น้าชายได้เสียชีวิตลง แล้วได้จดทะเบียนสมรสกับเมียใหม่   มีเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ลูกจะไปขอดูจำนวนเงินได้ป่ะค่ะ  และถ้าลูกจะเป็นผู้ถอนเงินในบัญชีนั่นเองได้หรือไม่

โดยคุณ อรวรรณ 18 ก.ย. 2560, 21:53

ตอบความคิดเห็นที่ 81

1.หากเป็นทายาท ต้องลองไปติดต่อธนาคารดูครับ 

2.หากธนาคารไม่ให้ถอน กรณีดังกล่าวถือว่ามีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดก ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไปร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก แล้วให้ผู้ที่ศาลตั้งเป็นผู้จัดการมรดก นำคำสั่งศาลนั้นไปติดต่อกับธนาคารเพื่อทำการถอนเงิน

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 4 ต.ค. 2560, 11:36

ความคิดเห็นที่ 80

คือว่าที่บ้านมีพี่น้องหลายคนซึ่งคนน้องเป็นคนได้มรดกเพียงคนเดียวโดยที่ไปโอนบ้านกันตอนไหนไม่มีคนในบ้านทราบเรื่องแบบนี่สามารถเรียกร้องอะไรได้มั้ยครับ

โดยคุณ Nayio10 6 ก.ย. 2560, 16:02

ความคิดเห็นที่ 79

สอบถามหน่อยคะ  พอดี อยากทราบว่าในกรณีที่คุณตาได้เสียชีวิตแล้ว  และลุงได้ทำเรื่องเป็นคนดูแลมรดก  ในที่ของคุณตา  คุณตามีลูกห้าคน   ลูกๆของคุณตาสามารถได้มรดกทุกคนหรือเปล่าคะ.  พอดีคุณลุงไม่ยอมแบ่งที่ให้แม่  ภรรยาคุณลุงอ้างว่าคุณตาบอกให้ที่แไว้ปลูกอาศัย  แล้วส่วนที่เหลือทำไมแม่ถึงไม่ได้คะ  

โดยคุณ นิริสา. 25 ส.ค. 2560, 12:35

ตอบความคิดเห็นที่ 79

เมื่อเจ้ามรดกตาย ถ้าเจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ทายาทโดยธรรมที่เป็นผู้สืบสันดาน(ลูกๆ) มีสิทธิได้รับมรดกทุกคนโดยเท่ากัน ตามมาตรา 1629,1633 ถ้าหากคุณลุงซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกนั้นไม่ยอมแบ่งมรดกให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก ทายาทก็สามารถที่จะฟ้องขอแบ่งมรดกได้ครับ

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 15 ก.ย. 2560, 16:33

ความคิดเห็นที่ 78

สามีเสียชีวิตได้ทำพินัยกรรมไว้4หน้าทุกหน้าเซ็นต์ชื่อ หน้าสุดท้ายไม่ได้เซ็นต์ถือเป็นโมฆะใช่ไหมค่ะแต่มีพยานยืนยันว่าทำอีกฉบับหนึ่งแต่หาไม่เจอ ตอนที่ทำสมรสอยู่แต่ปัจจุบันหย่ากันก่อนเสียชีวิต3เดือนแต่มีลูก2คนยังอยู่บ้านเดียวกัน. แต่ก่อนหน้านี้มีภรรยาและมีลูกมา3คนได้แบ่งทรัพย์กันไปแล้วอย่างนี้จะทำอย่างไรดีค่ะขอรบกวนหน่อยค่ะ

โดยคุณ อภันตรี 20 ส.ค. 2560, 09:22

ความคิดเห็นที่ 77

คำถามค่ะ...

ย่ามีสามี3คน  คนที่1มีบุตร1คน

                       คนที่2มีบุตร1คน

                       คนที่3ไม่มีบุตรร่วมกันแต่จดทะเบียนสมรส

พ่อเราเป็นบุตรคนที่2ส่วนบุตรคนที่หนึ่งได้แยกบ้านออกไปนานแล้วๆเสียชีวิตไปนานแล้วต่อมาบุตรคนที่2ก็เป็นผู้ดูแลจนท่านเสียชีวิต...ก่อนท่านเสียท่านได้ชี้ที่ทางไว้ให้จำนวนหนึ่งแก่ลูกหลานทุกคนและรับทราบกันดีมาโดยตลอด...แปลงที่1แบ่งออกมาเป็น4ส่วนได้แก่หลานคนโต2คนจำนวนคนละ1ไร่ส่วนที่3ให้แก่พี่ชายจำนวน2งานส่วนที่เหลืออยู่โดยประมาณ1ไร่เศษเป็นที่ข้างหลังเนื้อที่2งานไม่มีทางออกจึงได้มากกว่าคนอื่นเพราะจะได้มีทางออกส่วนอีก1แปรงเป็นของหลานคนเล็กจำนวน2คนให้แบ่งครึ่งกันรึว่าจะอยู่ตามแนวเขตเดิมก็ได้แล้วแต่หลาน2คนจะตกลงกัน

ต่อมาหลานคนรองลูกลุงได้ไปฟ้องแต่ไม่ได้แจ้งทายาทอื่นทราบจึงไม่ได้รับรู้ต่อทายาทของบุตรคนที่2ได้คัดค้านขอเป็นผู้จัดการร่วมศาลสั่งให้เป็นผู้จัดการร่วมต่อมาเมื่อมาตกลงที่ๆดินแล้วนั้นทายาทของบุตรคนที่1ไม่ทำตามข้อตกลงจึงไม่สามารถแบ่งปันกันได้ต่อมาทายาทบุตรคนที่1ฟ้องขอถอนผู้จัดการทายาทบุตรคนที่2ซึ่งให้การต่อศาลว่าทายาทของบุตรคนที่2ต้องการมากกว่า...ข้าพเจ้าควรทำเช่นไรดีค่ะถึงจะเป็นกลางที่สุด...ขอบคุณค่ะ


โดยคุณ น้ำผึ้ง 18 ส.ค. 2560, 13:57

ตอบความคิดเห็นที่ 77

กรณีตามปัญหา  เมื่อเจ้ามรดกเสียชีวิตลง ทรัพย์มรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทตามกฎหมาย ตามปพพ.มาตรา 1599 1600 การแบ่งปันทรัพย์มรดกของผู้ตายย่อมเป็นไปตามปพพ.มาตรา 1629 มาตรา 1635  แนะนำให้ท่านโทรปรึกษาทนายคลายทุกข์โดยตรงในวันและเวลาราชการได้ที่เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 3 ก.ย. 2560, 15:23

ความคิดเห็นที่ 76

ขอรบกวนสอบถามค่ะ ที่ดินเป็นของคุณตาซึ่งเสียชีวิตนานแล้ว โดยมีคุณแม่เป็นลูกคนเดียว แต่คุณแม่ยังไม่ได้โอนที่ดินดังกล่าวเป็นของคุณแม่ คุณแม่แต่งงานใหม่จดทะเบียนสมรสและมีลูก 1คน ดิฉันเป็ลูกติดคุณแม่ ซึ่งตอนนี้คุณแม่ได้เสียชีวิตลง ทีดินของคุณตาต้องแบ่งอย่างไรบ้างคะ  ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ ธิตา 15 ส.ค. 2560, 11:41

ตอบความคิดเห็นที่ 76

ผู้ที่มีสิทธิได้รับมรดกที่ดินดังกล่าวนั้นได้แก่ทายาทโดยธรรมของมารดาท่าน ได้แก่บุตรและสามีคนที่จดทะเบียนสมรสปัจจุบันเท่านั้น และทายาททุกคนที่กล่าวมามีส่วนได้รับมรดกเท่าๆกัน ทั้งนี้เป็นไปตามปพพ. มาตรา 1629,1635

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 3 ก.ย. 2560, 15:55

ความคิดเห็นที่ 75

ทายาทโดยธรรมบางรายเสียชีวิตไปก่อนที่จะแบ่งมรดกเสร็จ ผลจะเป็นเช่นไร

โดยคุณ นพรัตน์ ประกอบไวทยกิจ 10 ส.ค. 2560, 10:07

ตอบความคิดเห็นที่ 75

หนูจะตรวจสอบได้อย่างไรบ้างว่าตัวเองมีสิทธิ์ในกองมรดกหรือไม่ 

โดยคุณ prapatsara naksuth 10 ส.ค. 2560, 17:51

ความคิดเห็นที่ 74

ขออนุญาตสอบถามนะคะ คือ ย่าของดิฉันมีพี่น้องอยู่3คน ย่าเป็นพี่ใหญ่สุด ย่าเป็นคนซื้อที่ดินแต่ซื้อในนามน้องชายย่า(น้องชายย่าโสดเลยยกให้) ย่าเป็นคนดูแลน้องชายเพราะแกมีโรคประจำตัวซึ่งอาศัยอยู่กับย่า และย่ามีน้องสาวอีกคนซึ่งไม่ได้อยู่บ้านเลขที่เดียวกันไม่ได้ดูแลน้องชายตัวเอง วันหนึ่งลูกของน้องสาวย่าไม่มีที่อยู่ ย่าและน้องชายจึงตัดสินใจให้ลูกของน้องสาวย้ายมาอยู่ที่ดินผืนเดียวกัน พอน้องชายย่าเสียได้17ปีที่ดินยังไม่ได้แบ่งกัน ที่ดินจะตกเป็นของใครคะ เพราะลูกของน้องสาวย่าบอกว่า น้องชายย่ายกให้แกแล้ว แต่โฉนดยังเป็นชื่อน้องชายย่า ยังไม่ได้แบ่งอะไร และในใบโฉนดมีคนเขียนว่า มอบให้ย่า แต่ไม่ได้เซ็นต์กำกับไว้ว่าใครเขียน แบบนี้ถือว่าเป็นโมฆะไหมคะ 
โดยคุณ Chonlada 25 ก.ค. 2560, 19:41

ตอบความคิดเห็นที่ 74

การยกให้จะสมบูรณ์ตามกฎหมายก็ต่อเมื่อไปจดทะเบียนยกให้ที่สำนักงานที่ดิน หากกรณีของท่านยังไม่มีการไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน ที่ดินนั้นก็จะเป็นของน้องชายย่าอยู่เช่นเดิม แม้ว่าจะมีการทำเอกสารที่มีข้อความว่าจะมีการยกให้แล้วก็ตาม

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 25 ส.ค. 2560, 15:29

ความคิดเห็นที่ 73

บ้านอยู่จังหวัดมหาสารคามคะ คุณยายเสียชีวิตนานแล้วคะ แต่ยังไม่มีการแบ่งมรดกของคุณยาย แค่แบ่งกันทำกินเฉยๆ

และตอนที่พี่ชายแม่กำลังดำเนินการ จ้างทนายฟ้งศาล เพื่อแบ่งที่ดิน คุณยายมีลูก 6 คน เสียชิวิตแล้ว 2 คน ยังมีชีวิตยุ 4 คน มีที่ดินอยู่ 3 แปลง 

- แปลงที่ 1 ถูกโอนมาเปนชื่อของแม่หนู ตั้งแต่คุณยายยังมีชีวิตอยู่ (แต่พี่ชายแม่มาขอแบ่ง)

- แปลงที่ 2 เป็นที่นา ยังเป็นชื่อยาย ตกลงแบ่งกัน 2 คน (แบ่งให้แม่หนู และ พี่สาวแม่)

- แปลงที่ 3 เป็นที่สวน แบ่งออกเป็น 5 แปลง (แรกตกลงกันวา ให้ลูก 4 คน และอิก 1 แปลง ให้คนที่เลียงคุณยายก้อคือแม่หนู) แต่ปัจจุบัน ส่วนที่เป็นของคุณยาย จะเปลียนไปให้ ลูกของพี่ชายแม่ที่เสียไปแล้ว


ปัญหา/คำถาม คือ

1 ครอบครัวหนูไม่พอใจเรื่องสวน พ่อเลยไม่ยอมให้แม่ไปในวันที่ไปตกลงกับทนายความ และมีปากเสียงกันพอสมควร(รู้ค่ะว่าพ่อไม่มีสิทธิ์ในมรดกนี้ แต่หนูก้อไม่กล้าคุยกับพ่อ เพราะพ่อน่ากลัวมากเวลา โมโห) แล้วคุณพ่อก็เลย ไม่ยอมให้ใบตาย ของคุณตา(ใบตาย ของคุณตา พ่อเคยไปทำเรื่องขอจาก อำเภอมานานแล้วค่ะ) และ ไม่ยอมให้ต้นฉบับโฉนดแปลงที่ 3 จะมีผลอะไรกับการดำเนินการไหมค่ะ

2 พี่ชายแม่ แจ้งให้ทนายความแบ่งที่แปลงที่ 2 เป็น 2 คน คือชื่อคุณลุง และชื่อคุณป้า (ทั้งที่ที่ดินนั่นเป็นของแม่) คุณลุงแจ้งว่า กลัวแม่ไม่โอนที่ แปลงที่ 1 ให้ เลยจะให้แบ่งเป็นชื่อ คุณลุงก่อน  แต่พ่อและแม่ไม่ยอม พ่อและแม่มีสิทธิคัดค้านได้ไหมคะ

3 พ่อบอกว่า ต้นปี พ่อถึงจะดำเนินการ แบ่งแยกที่ดิน และถึงจะโอนให้คุณลุง แต่คุณลุงก้อกลัวไม่โอนให้ หนูจำอย่างไรดี

4 ขั้นตอนของการฟ้องศาล ของคุณลุง มีขั้นตอนอะไรบ้าง ใช้เวลาดำเนินการนานแค่ไหน 

5 ผู้จัดการ มรดก สามารถมีได้หลายคนหรอคะ เห็นคุณลุงบอกว่า แบ่งออกเปนหลายๆๆชื่อ


โดยคุณ ไพรวัลย์ 19 ก.ค. 2560, 16:07

ตอบความคิดเห็นที่ 73

-ไม่มีผลกับการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก แต่พ่อของท่านอาจมีความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นตามปอ. มาตรา 188 ได้

-การแบ่งมรดก เมื่อไม่มีพินัยกรรม และไม่ปรากฎว่าแม่ของท่านสละมรดก (สละสิทธิในการรับมรดก) ที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆทุกแปลงต้องใส่ชื่อทายาททุกคนรวมกันไว้ ตามปพพ. มาตรา 1628,1629

-ให้ทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกันไว้ได้ แต่ควรให้ทนายความเป็นผู้เขียนบันทึกข้อตกลงให้ เนื่องจากอาจเป็นการสละมรดกได้

-การยื่นคำร้องขอตั้งมรดกต่อศาล ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน หากไม่มีผู้ใดคัดค้านจะใช้เวลา 1 นัดก็จะมีคำสั่งศาลให้ตั้งลุงของท่านเป็นผู้จัดการมรดก ถ้าหากมีผู้คัดค้านก็จะใช้เวลานานกว่านี้

-ผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาลจะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 25 ส.ค. 2560, 11:25

ความคิดเห็นที่ 72

สอบถามค่ะ พ่อเสียเมื่อปี2558ไม่ได้ทำพินัยกรรม พ่อเหลือค่าบ้านที่ยังผ่อน มีลูกสามคน เราตกลงกันว่าให้ดิฉันเป็นคนส่งต่อ บ้านจะหมดในปี2561 แต่เรายังไม่ได้ตั้งผู้จัดการมรดก คิดว่าจะส่งให้หมดก่อนแล้วค่อยเดินเรื่องได้หรือไม่ค่ะ และอีกเรื่องคือแม่ยังมีใบทะเบียนสมรส แต่พ่อกับแม่แยกทางกันก่อนที่จะซื้อบ้านหลังนี้ อยากทราบว่าแม่มีส่วนได้ในบ้านหลังไหมค่ะ(เราขาดการติดต่อกับแม่มาหลายปีแล้ว)

โดยคุณ เสาวภา แสนยศ 7 ก.ค. 2560, 11:35

ตอบความคิดเห็นที่ 72

หากจดทะเบียนสมรส ยังไม่ได้หย่า ถือว่ายังเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย สินสมรสต้องแบ่งคนละครึ่งครับ ตาม ป.พ.พ.1599 1600 1625 1629 1635 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 26 ก.ค. 2560, 15:58

ความคิดเห็นที่ 71

รบกวนสอบถามครับ แม่เสียชีวิต แล้วพ่อไปจดทะเบียนสมรสกับภรรยาใหม่ แต่โฉนดที่ดินเป็นชื่อของแม่ ถ้าพ่อเสียชีวิต จะแบ่งที่ดินกันอย่างไรครับ

โดยคุณ พิพัฒน์ 3 ก.ค. 2560, 16:02

ตอบความคิดเห็นที่ 71

หากไม่ได้ทำพินัยกรรมนั้น มรดกจะตกทอดแก่ทายาท ดังนั้น เมื่อพ่อของท่านถึงแก่ความตาย และมีมรดกเป็นทรัพย์สินต่างๆ ก็จะตกทอดแก่ทายาทตามปพพ. มาตรา 1629,1635 โดยจะตกทอดแก่ท่านซึ่งเป็นผู้สืบสันดาน และภรรยาใหม่ที่จดทะเบียนสมรสอยู่คนละส่วนเท่าๆกัน ส่วนที่ดินที่มีชื่อแม่เป็นเจ้าของนั้น เมื่อแม่ของท่านถึงแก่ความตายก่อนพ่อก็จะตกทอดแก่ท่านและบิดาคนละครึ่ง และส่วนของบิดานั้น เมื่อบิดาถึงแก่ความตายจึงตกทอดแก่ผู้สืบสันดานและภรรยาคนละครึ่งเช่นกัน

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 31 ก.ค. 2560, 11:28

ความคิดเห็นที่ 70

ขอเรียนถามค่ะ

กรณีพ่อเราเสียไปแล้วและไม่ได้ทำพินัยกรรมใดๆเลย เราสามารถไปเรียกร้องมรดกส่วนที่เรากะน้องสมควรได้ ได้ไหมคะ เพราะเท่าที่รู้คือ..พี่ๆเเละน้องของพ่อน่าจะแบ่งกันหมดแล้ว. โดยวันที่พ่อเสียเรายังเด็กมากจึงไม่ได้มีการพุดคุยกัน เรื่องนี้เเละตอนนั้นพ่อก็เลิกกะแม่ไปแล้วค่ะ อยากทราบว่าเราต้องฟ้อง หรือเรียกร้องส่วนของเรา ได้ยังไงคะ

โดยคุณ นภัสวรรณ ชูคันหอม 22 มิ.ย. 2560, 12:33

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก