การแบ่งมรดกในกรณีไม่มีพินัยกรรม|การแบ่งมรดกในกรณีไม่มีพินัยกรรม

การแบ่งมรดกในกรณีไม่มีพินัยกรรม

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การแบ่งมรดกในกรณีไม่มีพินัยกรรม

  • Decha Image Slide

ตาของกระผมท่านได้เสียชีวิตลง โดยที่ท่านไม่ได้ทำพินัยกรรมใดๆ เลย

บทความวันที่ 5 ก.ย. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 51239 ครั้ง


การแบ่งมรดกในกรณีไม่มีพินัยกรรม

     ตาของกระผมท่านได้เสียชีวิตลง โดยที่ท่านไม่ได้ทำพินัยกรรมใดๆ เลย โดยท่านมีทรัพย์สิน เช่น ที่นา ที่ไร่ เป็นต้น และเมื่อท่านไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ด้วยความเชื่อใจกันระหว่างพี่น้องที่คลอดตามทันมา จึงไม่ได้มีการจัดสรรปันส่วนของมรดกดังกล่าวให้เรียบร้อย และแล้วเรื่องก็เกิดขึ้นเมื่อลุง (พี่ชายของแม่) กลับแสดงความเป็นเจ้าของของที่ดินทั้งหมดของตาแต่เพียงผู้เดียว  โดยไม่แแบ่งให้พี่หรือน้องคนอื่นๆ เลย และเมื่อน้องๆ มาขอให้มีการแบ่งมรดกให้เรียบร้อย ลุงกลับปฏิเสธที่จะดำเนินการ  เพราะแกจะเก็บไว้คนเดียว กระผมอยากจึงอยากทราบดังนี้
     1. การแบ่งมรดกในกรณีที่ไม่มีพินัยกรรมนั้น ต้องแบ่งอย่างไรครับ
     2. การที่ลุงไม่ยอมให้มีการแบ่งมรดกโดยยึดครองเป็นของตนเองแต่เพียงผู้เดียวเช่นนี้ มีความผิดหรือไม่ชอบหรือไม่
     3. จากข้อ 2 ถ้ามีความผิดหรือไม่ชอบ บรรดาลูกของตาคนอื่นๆ สามารถดำเนินการอย่างใดได้บ้าง
     4. หากมีการแต่งตั้งทนายเพื่อฟ้องร้องคดี และเมื่อชนะคดีเราสามารถกำหนดให้ลุงของกระผมไม่ต้องได้รับมรดกเลยได้หรือไม่
     5. เนื่องจากกระผมและครอบครัวไม่ได้เป็นคนมีเงินอะไรมากนัก แต่ก็อยากได้รับความเป็นธรรมและมรดกของตาที่เก็บไว้ให้ลูกหลานได้ทำมาหากิน กระผมจะขอรับควมช่วยเหลือจากทนายความฟรีหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยๆ ได้จากที่ไหนบ้างครับ

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
     1.การแบ่งทรัพย์มรดก  กรณีที่คุณตาเจ้ามรดกตาย  โดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้  ตามกฎหมายให้ปันทรัพย์มรดกทั้งหลายแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1620  ดังนั้น  ทายาทโดยธรรมของคุณตาที่มีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกจึงตกได้แก่บุตรของคุณตา  ซึ่งเป็นผู้สืบสันดานทายาทโดยธรรม ที่มีสิทธิได้รับมรดกลำดับที่ 1  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1629(1) คุณลุงและน้อง ๆ  ต่างมีสิทธิได้รับมรดกของคุณตาโดยแบ่งในส่วนเท่า ๆ กัน
     2.เมื่อคุณลุงเป็นผู้ครอบครองทรัพย์มรดกเพียงคนเดียวไม่ยอมแบ่งให้แก่น้อง ๆ  ซึ่งเป็นทายาทด้วยกัน  ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของน้อง ๆ  ถือว่าคุณลุงได้กระทำการยักย้าย หรือปิดบังทรัพย์มรดกมากกว่าส่วนที่ตนจะได้ฉ้อฉลหรือรู้อยู่ว่าตนทำให้เสื่อมประโยชน์ของทายาทอื่น  คุณลุงจึงเป็นผู้ต้องถูกกำจัดมิให้มรดกเลยตามที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 1605  ดังนั้น  เมื่อการกระทำของคุณลุงดังกล่าว  เป็นการโต้แย้งสิทธิของน้อง ๆ  น้อง ๆ และรวมทั้งคุณแม่ของท่าน  ย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกร้องทรัพย์มรดกของคุณตาเอาจากคุณลุงที่ครอบครองไว้นั้น  เพื่อให้แบ่งกันระหว่างทายาท  ภายใน 1 ปี  นับแต่เจ้ามรดกตาย  หรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754
     3. เมื่อน้อง ๆ ได้ฟ้องคดีมรดกเรียกทรัพย์มรดกดังกล่าว  ก็สามารถที่จะฟ้องคุณลุงที่ได้ยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกไม่ให้ได้รับมรดกเลย   เนื่องจากการกระทำของคุณลุงเป็นการกระทำผิดทางแพ่งต่อทายาทอื่น  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1605
     4. เมื่อท่านและครอบครัวประสงค์ที่จะขอรับความเป็นธรรม  แนะนำให้ท่านเข้ามาพบทีมงานทนายความทนายคลายทุกข์ได้

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1605
  ทายาทคนใดยักย้าย หรือปิดบังทรัพย์มรดกเท่าส่วนที่ตนจะได้หรือมากกว่านั้นโดยฉ้อฉลหรือรู้อยู่ว่า ตนทำให้เสื่อมประโยชน์ของทายาทคนอื่น ทายาทคนนั้นต้องถูกกำจัดมิให้ได้มรดกเลย แต่ถ้าได้ยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกน้อยกว่าส่วนที่ตนจะได้ ทายาทคนนั้นต้องถูกกำจัดมิให้ได้มรดกเฉพาะส่วนที่ได้ยักย้ายหรือปิดบังไว้นั้น
มาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับพินัยกรรม ซึ่งผู้ตายได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้เฉพาะสิ่งเฉพาะอย่าง ในอันที่จะได้รับทรัพย์สินนั้น

มาตรา 1620  ถ้าผู้ใดตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้หรือทำพินัยกรรมไว้แต่ไม่มีผลบังคับได้ ให้ปันทรัพย์มรดกทั้งหมดแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายนั้นตามกฎหมาย
ถ้าผู้ใดตายโดยได้ทำพินัยกรรมไว้ แต่พินัยกรรมนั้นจำหน่ายทรัพย์หรือมีผลบังคับได้แต่เพียงบางส่วนแห่งทรัพย์มรดก ให้ปันส่วนที่มิได้จำหน่ายโดยพินัยกรรม หรือส่วนที่พินัยกรรมไม่มีผลบังคับให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย

มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดั่งต่อไปนี้ คือ
(1)  ผู้สืบสันดาน

มาตรา 1754  ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตายหรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก
คดีฟ้องเรียกตามข้อกำหนดพินัยกรรม มิให้ฟ้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อผู้รับพินัยกรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงสิทธิซึ่งตนมีอยู่ตามพินัยกรรม
ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 193/27 แห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดกมีกำหนดอายุความยาวกว่าหนึ่งปี มิให้เจ้าหนี้นั้นฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก
ถึงอย่างไรก็ดี สิทธิเรียกร้องตามที่ว่ามาในวรรคก่อนๆ นั้น มิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 74

ขออนุญาตสอบถามนะคะ คือ ย่าของดิฉันมีพี่น้องอยู่3คน ย่าเป็นพี่ใหญ่สุด ย่าเป็นคนซื้อที่ดินแต่ซื้อในนามน้องชายย่า(น้องชายย่าโสดเลยยกให้) ย่าเป็นคนดูแลน้องชายเพราะแกมีโรคประจำตัวซึ่งอาศัยอยู่กับย่า และย่ามีน้องสาวอีกคนซึ่งไม่ได้อยู่บ้านเลขที่เดียวกันไม่ได้ดูแลน้องชายตัวเอง วันหนึ่งลูกของน้องสาวย่าไม่มีที่อยู่ ย่าและน้องชายจึงตัดสินใจให้ลูกของน้องสาวย้ายมาอยู่ที่ดินผืนเดียวกัน พอน้องชายย่าเสียได้17ปีที่ดินยังไม่ได้แบ่งกัน ที่ดินจะตกเป็นของใครคะ เพราะลูกของน้องสาวย่าบอกว่า น้องชายย่ายกให้แกแล้ว แต่โฉนดยังเป็นชื่อน้องชายย่า ยังไม่ได้แบ่งอะไร และในใบโฉนดมีคนเขียนว่า มอบให้ย่า แต่ไม่ได้เซ็นต์กำกับไว้ว่าใครเขียน แบบนี้ถือว่าเป็นโมฆะไหมคะ 
โดยคุณ Chonlada (49.229.xxx.xxx) 25 ก.ค. 2560, 19:41

ความคิดเห็นที่ 73

บ้านอยู่จังหวัดมหาสารคามคะ คุณยายเสียชีวิตนานแล้วคะ แต่ยังไม่มีการแบ่งมรดกของคุณยาย แค่แบ่งกันทำกินเฉยๆ

และตอนที่พี่ชายแม่กำลังดำเนินการ จ้างทนายฟ้งศาล เพื่อแบ่งที่ดิน คุณยายมีลูก 6 คน เสียชิวิตแล้ว 2 คน ยังมีชีวิตยุ 4 คน มีที่ดินอยู่ 3 แปลง 

- แปลงที่ 1 ถูกโอนมาเปนชื่อของแม่หนู ตั้งแต่คุณยายยังมีชีวิตอยู่ (แต่พี่ชายแม่มาขอแบ่ง)

- แปลงที่ 2 เป็นที่นา ยังเป็นชื่อยาย ตกลงแบ่งกัน 2 คน (แบ่งให้แม่หนู และ พี่สาวแม่)

- แปลงที่ 3 เป็นที่สวน แบ่งออกเป็น 5 แปลง (แรกตกลงกันวา ให้ลูก 4 คน และอิก 1 แปลง ให้คนที่เลียงคุณยายก้อคือแม่หนู) แต่ปัจจุบัน ส่วนที่เป็นของคุณยาย จะเปลียนไปให้ ลูกของพี่ชายแม่ที่เสียไปแล้ว


ปัญหา/คำถาม คือ

1 ครอบครัวหนูไม่พอใจเรื่องสวน พ่อเลยไม่ยอมให้แม่ไปในวันที่ไปตกลงกับทนายความ และมีปากเสียงกันพอสมควร(รู้ค่ะว่าพ่อไม่มีสิทธิ์ในมรดกนี้ แต่หนูก้อไม่กล้าคุยกับพ่อ เพราะพ่อน่ากลัวมากเวลา โมโห) แล้วคุณพ่อก็เลย ไม่ยอมให้ใบตาย ของคุณตา(ใบตาย ของคุณตา พ่อเคยไปทำเรื่องขอจาก อำเภอมานานแล้วค่ะ) และ ไม่ยอมให้ต้นฉบับโฉนดแปลงที่ 3 จะมีผลอะไรกับการดำเนินการไหมค่ะ

2 พี่ชายแม่ แจ้งให้ทนายความแบ่งที่แปลงที่ 2 เป็น 2 คน คือชื่อคุณลุง และชื่อคุณป้า (ทั้งที่ที่ดินนั่นเป็นของแม่) คุณลุงแจ้งว่า กลัวแม่ไม่โอนที่ แปลงที่ 1 ให้ เลยจะให้แบ่งเป็นชื่อ คุณลุงก่อน  แต่พ่อและแม่ไม่ยอม พ่อและแม่มีสิทธิคัดค้านได้ไหมคะ

3 พ่อบอกว่า ต้นปี พ่อถึงจะดำเนินการ แบ่งแยกที่ดิน และถึงจะโอนให้คุณลุง แต่คุณลุงก้อกลัวไม่โอนให้ หนูจำอย่างไรดี

4 ขั้นตอนของการฟ้องศาล ของคุณลุง มีขั้นตอนอะไรบ้าง ใช้เวลาดำเนินการนานแค่ไหน 

5 ผู้จัดการ มรดก สามารถมีได้หลายคนหรอคะ เห็นคุณลุงบอกว่า แบ่งออกเปนหลายๆๆชื่อ


โดยคุณ ไพรวัลย์ (202.136.xxx.xxx) 19 ก.ค. 2560, 16:07

ความคิดเห็นที่ 72

สอบถามค่ะ พ่อเสียเมื่อปี2558ไม่ได้ทำพินัยกรรม พ่อเหลือค่าบ้านที่ยังผ่อน มีลูกสามคน เราตกลงกันว่าให้ดิฉันเป็นคนส่งต่อ บ้านจะหมดในปี2561 แต่เรายังไม่ได้ตั้งผู้จัดการมรดก คิดว่าจะส่งให้หมดก่อนแล้วค่อยเดินเรื่องได้หรือไม่ค่ะ และอีกเรื่องคือแม่ยังมีใบทะเบียนสมรส แต่พ่อกับแม่แยกทางกันก่อนที่จะซื้อบ้านหลังนี้ อยากทราบว่าแม่มีส่วนได้ในบ้านหลังไหมค่ะ(เราขาดการติดต่อกับแม่มาหลายปีแล้ว)

โดยคุณ เสาวภา แสนยศ (223.24.xxx.xxx) 7 ก.ค. 2560, 11:35

ความคิดเห็นที่ 71

รบกวนสอบถามครับ แม่เสียชีวิต แล้วพ่อไปจดทะเบียนสมรสกับภรรยาใหม่ แต่โฉนดที่ดินเป็นชื่อของแม่ ถ้าพ่อเสียชีวิต จะแบ่งที่ดินกันอย่างไรครับ

โดยคุณ พิพัฒน์ (182.232.xxx.xxx) 3 ก.ค. 2560, 16:02

ความคิดเห็นที่ 70

ขอเรียนถามค่ะ

กรณีพ่อเราเสียไปแล้วและไม่ได้ทำพินัยกรรมใดๆเลย เราสามารถไปเรียกร้องมรดกส่วนที่เรากะน้องสมควรได้ ได้ไหมคะ เพราะเท่าที่รู้คือ..พี่ๆเเละน้องของพ่อน่าจะแบ่งกันหมดแล้ว. โดยวันที่พ่อเสียเรายังเด็กมากจึงไม่ได้มีการพุดคุยกัน เรื่องนี้เเละตอนนั้นพ่อก็เลิกกะแม่ไปแล้วค่ะ อยากทราบว่าเราต้องฟ้อง หรือเรียกร้องส่วนของเรา ได้ยังไงคะ

โดยคุณ นภัสวรรณ ชูคันหอม (171.4.xxx.xxx) 22 มิ.ย. 2560, 12:33

ความคิดเห็นที่ 69

ถามครับกรณีถ้าหลานตัวคนเดียวแต่ก่อนพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนและมีหลานคนนี้ แล้วเลิกกันไปมีครอบครัวใหม่ หลานอยู่กับแม่และญาตีพี่น้องทางแม่ทรัพย์สินแม่หามาได้มาทีหลังเลิกกันไป ต่อมาสามสิบปีแม่ตายทิ้งมรดกไว้ให้หลาน  อยู่ต่อมาหลานตายมีทรัพย์มรดกอยู่ ถามว่าพ่อหลานมีสิทธในมรดกหรือไม่แล้วญาตพี่ป้าน้าอาใครบ้างมีสิทธในมรดกบ้างครับ 

โดยคุณ นพดล ช่างคำ (118.174.xxx.xxx) 17 มิ.ย. 2560, 10:21

ตอบความคิดเห็นที่ 69

กรณีตามปัญหา  หากบิดาของหลานมีพฤติการณ์รับรองบุตร เช่น ให้ใช้นามสกุล ส่งเสียเลี้ยงดู ให้การศึกษา แสดงโดยเปิดเผยว่าเป็นบุตร ก็ถือว่าเป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วตาม ปพพ.มาตรา 1627 หากบิดาเสียชีวิตลง บุตรมีสิทธิได้รับมรดกของบิดา  แต่หากบุตรตาย บิดาดังกล่าวถือว่าเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีสิทธิรับมรดกของบุตร ทั้งนี้ ตามปพพ. มาตรา 1599 มาตรา 1600 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (14.207.xxx.xxx) 20 ก.ค. 2560, 16:23

ความคิดเห็นที่ 68

ขออนุญาติถามนะค่ะ
- เนื่องจากบ้านของพ่อ ตั้งอยู่บนที่ดินของเรา แล้ว พ่อได้เสียชีวิตลงไป
บ้านหลังนั้นเลยไม่มีเจ้าบ้านนะค่ะ
- แต่ก็ยังไม่ได้ลือออก ยังคงอยู่บนที่ดินของเราอยู่ค่ะ

อยากถามว่า - ลูกคนอื่น ที่มีชื่ออยูในทะเบียนบ้านหลังนั้น สามารถเรียกร้องอะไรได้หรือเปล่าค่ะ เพราะบ้านหลังนี้อยู่บนพื้นที่เรา ค่ะ  
โดยคุณ MILIN (118.175.xxx.xxx) 16 มิ.ย. 2560, 14:45

ความคิดเห็นที่ 67

ขอสอบถามนะคะคือป้าเสียไปหายปีแล้วแต่ลุงต้องการจุเอาที่ดิของป้าไปหมด ทั้งๆที่โอนเป็นชื่อพ่อของหนูตอนป้าเสียอ่ะคะ และที่พื้นนั้นพ่อหนูเป็นคนดูแลมีสิ่งปลูกสร้างค่ะ สามารถแบ่งกันได้ยังไงคะ ป้าไม่มีลูกปู่ย่าก็เสียแล้วค่ะ

โดยคุณ สุจิตรา (125.27.xxx.xxx) 15 มิ.ย. 2560, 21:27

ความคิดเห็นที่ 66

สอบถามปู่ตายได้หลายปีแล้วโดยมีที่ดินอยู่แปลงนึงแต่มีลูก5คนแต่พอมาดูโฉนดกลับพบว่าบรรดาน้องของพ่อได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์เป็นของเค้าหมดแล้วเราสามารถทำอะไรเค้าได้ไหมคะ(เค้าทำกันโดยที่พ่อไม่รู้)

โดยคุณ พัชรา (1.46.xxx.xxx) 21 พ.ค. 2560, 21:42

ตอบความคิดเห็นที่ 66

ทายาทคนใดครอบครองทรัพย์มรดกซึ่งยังมิได้แบ่งกัน ทายาทคนนั้นมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้แบ่งทรัพย์มรดกนั้นได้ แม้ว่าจะล่วงพ้นกำหนดอายุความตามมาตรา 1754 แล้ว ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1748   

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (180.183.xxx.xxx) 15 มิ.ย. 2560, 14:57

ความคิดเห็นที่ 65

หนูมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องมรดกค่ะ 
 ยายมีลูกสาวหนึ่งคน แต่ได้แต่งงานใหม่กับตาคนนี้ แล้วต่อมายายได้เสียชีวิต มรดกที่เป็นชื่อยาย ตาก็เป็นคนดูแลแทน และแล้วตาก็ได้แต่งงานใหม่ พอตาเสีย เมียใหม่ของตาก็จะเอาที่ดินไปขาย และไม่ยอมคืนโฉนดที่ดินที่ตาเคยดูแล แต่กลับจะเก็บไว้ อยากทราบว่า ลูกสาว(แม่)มีสิทธิเรียกร้องได้อย่างไรบ้างค่ะ (ตอนนี้แม่มีอาการผิดปกติทางสมองแต่รับรู้ได้ทุกเรื่องพูดคุยได้ตอบรับได้ปกติ) จะต้องดำเนินการยังไงค่ะ เพื่อที่จะใช้สิทธินำมรดกกลับมา 
ขอบคุนมากค่ะ
โดยคุณ ฟาตีฮะห์ (1.47.xxx.xxx) 14 พ.ค. 2560, 04:50

ความคิดเห็นที่ 64

ขอถาม เรื่องมีอยู่ว่ามีพี่น้อง2คนที่ดิน1แปลงต้องการแบ่งแยก มรดกแม่ แม่ตายแล้ว ผู้จัดการมรดกก็แต่งตั้งแล้วมีสิทธิเรียบร้อย ที่ดิน1แปลงขอแบ่งครึ่ง  แบ่งแล้วต้องขายที่แบ่งทั้งหมดยากทราบว่าผู้จัดการมรดกสามารถขายได้เลยโดยที่น้องอีกคนไม่อยู่ได้หรือปล่า ในวันที่ ที่ดินนัดรับโฉนดรับเสร็จต้องการขายในวันเดียวกันเลยสามารถทำได้ไหม

โดยคุณ พัชรียา นิสัยตรง (101.51.xxx.xxx) 6 พ.ค. 2560, 14:47

ตอบความคิดเห็นที่ 64

กรณีตามปัญหา  ทรัพย์มรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ถือว่าทายาททุกคนมีฐานะเป็นเจ้าของรวมกันตามปพพ.มาตรา 1357 หากผู้จัดการมรดกจะขายทรัยพ์มรดกจะต้องได้รับความยินยอมจากทายาทเสียก่อน นอกจากผู้จัดการมรดกมีสิทธิได้รับมรดกด้วยและจำหน่ายในส่วนของตนก็สามารถทำได้ หรือโทรปรึกษาทนายคลายทุกข์เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (180.183.xxx.xxx) 15 มิ.ย. 2560, 16:06

ความคิดเห็นที่ 63

ปู่เสียชีวิต แต่มีมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ปู่มีลูก 3 คน คนที่1 เสียชีวิตแล้ว ดิฉันเป็นลูกของคนที่ 1 เป็นหลานคนแรกของปู่ จะได้รับมรดกมั้ย ปัจจุบันลูกของปู่คนที่ 2 ทำเรื่องแบ่งมรดกกันเอง โดยที่ไม่บอกดิฉันเลย ควรทำไงค่ะ 

โดยคุณ พิชญา (171.101.xxx.xxx) 5 พ.ค. 2560, 11:24

ตอบความคิดเห็นที่ 63

กรณีตามปัญหา   ท่านมีสิทธิรับมรดกแทนที่บิดาได้ตามปพพ.มาตรา 1639  หรือหากมีข้อสงสัยโทรปรึกษาทนายคลายทุกข์เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (180.183.xxx.xxx) 28 พ.ค. 2560, 11:21

ความคิดเห็นที่ 62

พ่อของหลานเสียชีวิต โดยไม่ได้ทำพินัยกรรม แต่พ่อมีเมียใหม่ ลูกอีก 1 คน ตั้งแต่ปี 2550 ไม่ไดจดทะเบียนทั้งเมียใหม่และแม่ของหลาน เมื่อพ่อเสียก็ไม่ทราบว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้าง กรณีหลานทั้ง 2 คน จะมีสิทธิได้ทรัพย์สินอะไรบ้าง

โดยคุณ โชติกา (223.207.xxx.xxx) 4 พ.ค. 2560, 21:31

ความคิดเห็นที่ 61

ขอเรียนถามค่ะ ถ้าพ่อเสียชีวิตพ่อไม่ได้ทำพินัยกรรมและเป็นทรัพย์สินที่พ่อมีมาก่อนที่จะได้จดทะเบียนสมรสกับแม่เลี้ยง แล้วเราซึ่งเป็นลูกติดพ่อ ทั้งปู่และย่า จะแบ่งมรดกกันได้อย่างไรค่ะ
โดยคุณ รุ้งตะวัน (49.229.xxx.xxx) 30 เม.ย. 2560, 15:23

ตอบความคิดเห็นที่ 61

กรณีตามปัญหา ทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนจดทะเบียนสมรส ย่อมเป็นสินส่วนตัว ตามมาตรา 1471 หากเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ทรัพย์มรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม ตามมาตรา 1629 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (180.183.xxx.xxx) 18 พ.ค. 2560, 16:58

ความคิดเห็นที่ 60

คือว่าพ่อของเราเป็นคนโตเป็นคนจัดการมรดก มีที่ทั้งหมด100กว่าไร่ 

แล้วพ่อเราเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต พวกอาๆเราก้อบอกว่าถ้าขายได้จะบอกให้ม่เอาเงินส่วนแบ่ง  ผลัดแล้วผลัดอีก จนเวลานาน ตอนพ่อตายเราอายุ5ขวบน้องอายุ6เดือน แม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับพ่อ ตอนนั้นเลยไม่มีสิทธิอะไรเพราะยังไม่รุ้เรื่อง เวลาผ่านมาเนิ่นนานจนเราบรรลุนิติภาวะเราสามารถเรียกร้องเอามรดกในส่วนที่สมควรเป็นของพ่อเราได้ไหมคะ  เพราะอาๆเราก้อขายที่ดินไปบางส่วนโดยที่ไม่เคยบอกเราเลยและไม่เคยแบ่งเงินที่ขายได้ให้เราด้วย ...ขอคำชี้แนะหน่อยนะคะ ว่าเราควรจะทำยังๆงกับพวกอาๆเราดี เขาถึงจะยอมแบ่งส่วนของพ่อเราให้เรา  

  ขอบคุนมากนะคะ

โดยคุณ วิชญาพร ทรงแสง (1.46.xxx.xxx) 13 เม.ย. 2560, 11:25

ตอบความคิดเห็นที่ 60

หากเป็นกรณีที่อาของท่านเป็นผู้จัดการมรดก และปฏิบัติผิดหน้าที่ (ไม่แบ่งมรดกตามหน้าที่) สามารถฟ้องขอแบ่งมรดกตามสิทธิที่ท่านมีสิทธิได้รับได้ ตามปพพ. มาตรา 1745 ประกอบ 1363 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (180.183.xxx.xxx) 1 มิ.ย. 2560, 13:43

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก