งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คุณสมบัติผู้ใหญ่บ้าน/เรื่องวุฒิการศึกษา

พรบ.ลัษณะปกครองท้องที่ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2551 ระบุคุณสมบัติผู้ใหญ่บ้าน

บทความวันที่ 27 ส.ค. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 41488 ครั้ง


คุณสมบัติผู้ใหญ่บ้าน/เรื่องวุฒิการศึกษา

          พรบ.ลัษณะปกครองท้องที่ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2551 ระบุคุณสมบัติผู้ใหญ่บ้าน มาตรา 12 (14) มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ เว้นแต่ในท้องที่ใดไม่อาจเลือกผู้มีพื้นความรู้ดังกล่าวได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยอนุมัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเว้นหรือผ่อนผันได้
         พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
         “การศึกษาภาคบังคับ” หมายความว่า การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
         “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
         “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจำหรือที่เด็กอยู่รับใช้การงาน
         “เด็ก” หมายความว่า เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว
          ข้อสอบถาม ผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน เกิดปี 2509 ไม่จบการศึกษาในระบบปกติ แต่มาเรียนเพิ่มที่ กศน.ได้วุฒิ ป.6 จบปี 2549 ถ้าบุคคลนี้ลงสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน จะมีคุณสมบัติตรงตามนัย พรบ.ทั้งสองนี้หรือไม่อย่างไรครับ
 
คำแนะนำทนายคลายทุกข์
         เมื่อพรบ.ลักษณะการปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11 ) พ.ศ.2551 ได้กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ว่าต้องมีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า  ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับโดยการศึกษาภาคบังคับ เป็นการศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยบุคคลผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าว ได้รับวุฒิการศึกษามาเพียงชั้นปีที่ 6 ซึ่งเป็นการศึกษาที่ต่ำกว่าภาคบังคับยังไม่ถึงปีที่ 9 และหากท้องที่ที่ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าว ไม่ใช่ท้องที่ที่ไม่อาจเลือกผู้มีความรู้พื้นฐานดังกล่าวได้ ที่กำหนดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยอนุมัติ รมต.มหาดไทยซึ่งอาจประกาศในราชกิจจานุเษกษายกเว้น หรือผ่อนผันได้ ผู้สมัครท่านนี้จึงขาดคุณสมบัติในการรับสมัครคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในเรื่องการศึกษาดังกล่าว

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 103

 อยากรู้ว่าผมจะลงผู้ใหญ่บ้านแต่ผมเคยจับเรื่องการพนันแต่ผมเล่นดัมมี่ไม่มีเจ้ามือผมเล่นที่บ้านงานศพตอนกลางคืนแล้วโดนจับเจ้าบ้านงานศพเข้าขอให้ผมเป็นเจ้าบ้านแล้วผมจะลงผู้ใหญ่บ้านได้ไม่คับ

โดยคุณ นิวัฒน์ สุวรรณ์ (182.232.xxx.xxx) 7 ม.ค. 2560, 08:19

ความคิดเห็นที่ 102

เรียน  : ท่าน อ.เดชา / และทีมงานครับ

เรื่อง : ปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านมา ( ขาดคุณสมบัติ)

มีผู้สมัคร  3 หมายเลข  ( 1 2 3 ) ได้แข่งขันกัน  แต่ทุกท่าน  จบการศึกษา ป4 / ป6 แต่ประกาศทางอำเภอไม่ได้ระบุ วุฒิการศึกษา ( แค่บอกว่าหลักฐานการศึกษา) จึงเรียนปรึกษาสอบถามสองประเด็นดังนี้ครับ

1. มาตรา ๑๒ ( ๗) และ (๑๔) (๑๕)  ครับ

ประเด็นที่ ๑. ผู้สมัครหมายเลข ๒  ปัจจุบันก่อนสมัคร ผญบ. ทำงานตำแหน่ง  ผู้บริหารศูนย์ไทยประกันฯ แห่งหนึ่งซึ่งมีรายได้เกิดขึ้น / แต่ไม่ได้ลาออก  สามารถสมัครได้หรือไม่ / วุฒิการศึกษาที่สมัคร วุฒิ ป.6  ต่ำกว่าภาคบังคับหรือไม่

ประด็นที่ ๒. วุฒิการศึกษา ฯ ถ้าไม่ตรงตามคุณลักษณะฯ 2457 ถอดถอนได้หรือไม่  เลือกตั้งใหม่

เรียนสอบถามครับ 

ถิรวัฒน์..ขอแสดงความนับถือ

โดยคุณ ว่าที่ร้อยตรีถิรวัฒน์ มั่นปทุม (1.20.xxx.xxx) 31 ธ.ค. 2559, 05:42

ความคิดเห็นที่ 101

 อยากจะถามว่าถ้าผู้ใหญ่ไม่เซ็นเอกสารการที่ดินจะมีความผิดไหมเราเราจะเรียกร้องอะไรได้บ้างคะ

โดยคุณ (182.232.xxx.xxx) 23 ส.ค. 2559, 19:50

ความคิดเห็นที่ 100

 อยากให้ยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน 60 หรือเกษียน 

อยากให้มีการเลือกตั้งใหม่ทุกๆ4ปีเพราะการเป็นจนเกษียนจะทำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไม่แคร์ชาวบ้านมุ่ง กอบโกยผลประโชยน์ สร้างอิทธิพล เปนแบบนี้เกือบทุกแห่งคับ เป็น4ปีเลือกใหม่ก็ดีท้าทำงานดีชาวบ้านก็เลือกให้ เป็นอีก อีกอย่างมันเปนการปิดกันโอกาสของคนรุ่นใหม่ๆ อยากให้ยกเลิกจิงคับ 

ได้ข่าวจะให้ชาวบ้าน20คนประเมินผู้ใหญ่บ้าน มันไม่ได้ผลเพราะเขาเลือกคนของเขามาประเมิน. พอได้เป็นจนเกษียนตอนนี้เหลิงกันหมดแล้วคับ

โดยคุณ Arcom (171.6.xxx.xxx) 11 ก.ค. 2559, 20:25

ความคิดเห็นที่ 99

 หากผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน(เชื้อชาติ-สัญชาติไทย) จดทะเบียนสมรสกับต่างด้าว และคู่สมรสยังคงถือสัญชาติต่างด้าว สามารถเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ได้หรือไม่ครับ

โดยคุณ ถวิล (118.172.xxx.xxx) 10 พ.ค. 2559, 17:36

ความคิดเห็นที่ 98

 สมมติว่าผู้ใหญ่บ้านปฏิบิติหน้าที่หละหลวม ลูกหรือภรรยามีส่วนพัวพันกับยาเสพติด หรือลูกต้องโทษคดียาเสพติด(มีไว้เพื่อครอบครองและจำหน่าย(ยาบ้า))ในขณะที่ผู้เป็นพ่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเพราะถูกโขมยทรัพย์สินและพบเห็นการค้ายาเสพติดและได้เข้าแจ้งต่อผู้ใหญ่บ้านแต่ผู้ใหญ่บ้านกลับเพิกเฉย อยาถามว่า ผู้ใหญ่มีความผิดตามพรบ.ปกครองท้องถิ่นหรือไม่ และชาวบ้านสามารถร้องเรียนต่อกำนันหรือนายอำเภอได้หรือไม่

โดยคุณ ยุซรอ เส็ง (110.77.xxx.xxx) 25 เม.ย. 2559, 18:48

ความคิดเห็นที่ 97

อยากทราบว่า ถ้าผู้ใหญ่บ้านหรือลูกหรือภรรยาของผู้ใหญ่บ้าน มีส่วนพัวพันกับยาเสพติด(ยาบ้า)หรือต้องโทษคดียาเสพติด(มีไว้เพื่อครอบครองและจำหน่าย) ผู้ใหญ่บ้านคนนั้นสมควรปกครองหมู่บ้านได้อีกหรือไม่ และหรือไม่ใส่ใจความเดือดร้อนของชาวบ้าน เช่นเกิดเหตุโขมย พบเห็นมีผู้ค้ายาเสพติด แจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วแต่กลับเพิกเฉย ถามว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้สมควรปกครองหมู่บ้านนี้อีกหรือไม่

โดยคุณ อารีรัตน์ วีระธรรมวาทิน (116.58.xxx.xxx) 25 เม.ย. 2559, 09:50

ความคิดเห็นที่ 96

อยากทราบว่า ถ้าผู้ใหญ่บ้านหรือลูกหรือภรรยาของผู้ใหญ่บ้าน มีส่วนพัวพันกับยาเสพติด(ยาบ้า)หรือต้องโทษคดียาเสพติด(มีไว้เพื่อครอบครองและจำหน่าย) ผู้ใหญ่บ้านคนนั้นสมควรปกครองหมู่บ้านได้อีกหรือไม่ และหรือไม่ใส่ใจความเดือดร้อนของชาวบ้าน เช่นเกิดเหตุโขมย พบเห็นมีผู้ค้ายาเสพติด แจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วแต่กลับเพิกเฉย ถามว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้สมควรปกครองหมู่บ้านนี้อีกหรือไม่

โดยคุณ อารีรัตน์ วีระธรรมวาทิน (116.58.xxx.xxx) 25 เม.ย. 2559, 09:49

ความคิดเห็นที่ 95

 ผมเรียนอยู่ รำไพจัน ปี3กำลังจะขึ้นปี4 การพัฒนาชุมชน. เกิด พ.ศ.36 อายุจะ23แล้วสมัครผู้ใหญ่บ้านได้ไหมครับ

โดยคุณ ภูริภัทร ปะสิ่งชอบ (180.180.xxx.xxx) 24 มี.ค. 2559, 16:44

ความคิดเห็นที่ 94

รบกวนสอบถาม

เรื่อง การศึกษาภาคบังคับ เกิด พ.ศ 2511 จบ ป.4 ประมาณปี 2518 - 2520 มีคุณสมบัติเป็นผู้ใหญ่บ้านได้หรือเปล่า อ.ไทรโยค ตำบลไทรโยค หมู่บ้านแก่งปะลอม จังหวัดกาญจนบุรี 

โดยคุณ Thip (101.109.xxx.xxx) 13 ม.ค. 2559, 11:21

ความคิดเห็นที่ 93

 ผมอายุ 29 เดียวนี้ อยากเป็นผู้ใหญ่บ้านในอนาคต ต้องทำยังงัยบ้าง จบ ปวส. อยากพัฒนาบ้านเกิดเดียวน้ีทำงานอยู่ เริ่มเบื่อ และมากกกกก 

โดยคุณ สานิตย์ (223.204.xxx.xxx) 25 ก.ย. 2558, 22:58

ตอบความคิดเห็นที่ 93

ท่านอาจสอบถามคุณสมบัติการสมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอหรือจังหวัดโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (180.183.xxx.xxx) 21 ต.ค. 2558, 14:11

ความคิดเห็นที่ 92

ท่านอาจสอบถามคุณสมบัติการสมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอหรือจังหวัดโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) (180.183.xxx.xxx) 21 ต.ค. 2558, 14:11

ความคิดเห็นที่ 91

 แม่ของดิฉันจบ ป. 4 สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านได้หรือไม่ค่ะ

โดยคุณ อภิฤดี พันศรี (49.230.xxx.xxx) 23 พ.ค. 2558, 14:30

ความคิดเห็นที่ 90

 ผมเกิดปี 2514 จบป6.จะลงสมัครผู้ใหญ่บ้านได้ไหมครับ

และณ.ปัจุบันผู้ใหญ่บ้านวาระ 60ปีหรือเปล่าครับ

ใครทราบตอบด้วยขอบพระคุณมาก

โดยคุณ ผู้ช่วย ผบ. (110.168.xxx.xxx) 24 ธ.ค. 2557, 11:51

ความคิดเห็นที่ 89

เคยถูกจับเสพยาบ้าแต่ฟิ้นฟู้สำเร็จ มีหนังสือจากคุมประพฤติไม่ต้องรับโทษตากกฎหมายฟื้นฟูฯแล้ว ต่อมาสมัครได้รับเลือกเป็น ผญบ.แต่มีคนคันค้านเรื่องประวัติฯ ปลัดปกครองฯสั่งให้ลาออก ผญบ.ก่อนแล้วค่อยเข้ามาใหม่ คำสั่งชอบหรือไม่ ถูกต้องหรือไม่  อย่างไร ของทราบด่วน....

โดยคุณ ว่าที่ ผญบ.A (1.179.xxx.xxx) 22 ธ.ค. 2557, 17:13

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก