คุณสมบัติผู้ใหญ่บ้าน/เรื่องวุฒิการศึกษา|คุณสมบัติผู้ใหญ่บ้าน/เรื่องวุฒิการศึกษา

คุณสมบัติผู้ใหญ่บ้าน/เรื่องวุฒิการศึกษา

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คุณสมบัติผู้ใหญ่บ้าน/เรื่องวุฒิการศึกษา

พรบ.ลัษณะปกครองท้องที่ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2551 ระบุคุณสมบัติผู้ใหญ่บ้าน

บทความวันที่ 27 ส.ค. 2553, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 48127 ครั้ง


คุณสมบัติผู้ใหญ่บ้าน/เรื่องวุฒิการศึกษา

          พรบ.ลัษณะปกครองท้องที่ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2551 ระบุคุณสมบัติผู้ใหญ่บ้าน มาตรา 12 (14) มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ เว้นแต่ในท้องที่ใดไม่อาจเลือกผู้มีพื้นความรู้ดังกล่าวได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยอนุมัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเว้นหรือผ่อนผันได้
         พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
         “การศึกษาภาคบังคับ” หมายความว่า การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
         “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
         “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจำหรือที่เด็กอยู่รับใช้การงาน
         “เด็ก” หมายความว่า เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว
          ข้อสอบถาม ผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน เกิดปี 2509 ไม่จบการศึกษาในระบบปกติ แต่มาเรียนเพิ่มที่ กศน.ได้วุฒิ ป.6 จบปี 2549 ถ้าบุคคลนี้ลงสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน จะมีคุณสมบัติตรงตามนัย พรบ.ทั้งสองนี้หรือไม่อย่างไรครับ
 
คำแนะนำทนายคลายทุกข์
         เมื่อพรบ.ลักษณะการปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11 ) พ.ศ.2551 ได้กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ว่าต้องมีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า  ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับโดยการศึกษาภาคบังคับ เป็นการศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยบุคคลผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าว ได้รับวุฒิการศึกษามาเพียงชั้นปีที่ 6 ซึ่งเป็นการศึกษาที่ต่ำกว่าภาคบังคับยังไม่ถึงปีที่ 9 และหากท้องที่ที่ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าว ไม่ใช่ท้องที่ที่ไม่อาจเลือกผู้มีความรู้พื้นฐานดังกล่าวได้ ที่กำหนดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยอนุมัติ รมต.มหาดไทยซึ่งอาจประกาศในราชกิจจานุเษกษายกเว้น หรือผ่อนผันได้ ผู้สมัครท่านนี้จึงขาดคุณสมบัติในการรับสมัครคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในเรื่องการศึกษาดังกล่าว

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 107

คุณไม่มีเอกสารทางราชการใช่มั้ย

คุณประสบปัญหา หนีคดีความหรือเปล่า

หรือเอกสารไม่มี หรือมีไม่ครบสำหรับเข้าอยู่ในประเทสทั้งชั่วคราวและถาวร

ทางนี้เรามีคำตอบ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่มีเอกสารไม่มีสัญชาติ หรือต่างชาติ

ก็มีบัตรแท้กันได้แล้วนะ

คุณคิดว่ายัดเงิน 4-5 หมื่น หรือเป็นแสน กี่แสนละกว่าจะจบ

สู้การเปลี่ยนชีวิตตัวเองง่ายๆที่เห็นผลร้อยเปอร์เซนดีกว่ามั้ย

เจ้าเดิมคะ 0917038956 หรือไลน์ -ict- ติดต่อกันเข้ามาค่ะ...

ปัญหาเรื่องเอกสารปรึกษาเรา

บัตรประชาชน ใบขับขี่ วุฒิการศึกษา ใบหย่า ใบขับขี่ รับทำบัตรประชาชน ทุกรูปแบบ

-บัตรแท้ตรวจสอบได้ 65000(เช็คได้ในระบบทำเกียวกับราชการได้ทุกอย่าง)

-บัตรปลอมเหมือนจริงแต่เช็คในระบบไม่ได้ 28000(เหมือนจริงทุกอย่างแต่จะไม่มีในระบบ)

-บัตรปลอม จากบัตรตัวเอง แก้ไขข้อมูล แก้ไขอายุ แก้ไขวันเดือนปีเกิด 15000 สำหรับมีบัตรอยู่แล้ว

-สำหรับผู้ที่ไม่มีเอกสารรับทำเป็นชุดอยู่ที่135000 บาท

-ท่านจะได้รับ ใบสูติบัตร บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบขับขี่เล๊ก/ใหญ่ บัตรประกันสังคม วีซ่า/พาสปอร์ต วุฒิป.ตรี ใบรับรองสัญชาติ และเอกสารสำหรับใช้ทำงานราชการ บัญชีธนาคาร บัตรเครดิตสำหรับวิ่งงานเครดิตบลูโล ๆลๆ ทั้งหมดนี้ยุในโปรแกรม 135000 บาท มีประกันค่ะสอบถามเข้ามาได้มีแต่ราชการเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ด้วยงานรากฐานที่นำท่านเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎร์ เชคได้ค่ะรับทำจริง ส่งจริง มีเครดิต รีวิว แล้วแต่ท่านตัดสินใจหรือจะสอบถามปรึกษาก็ยินดี ฟรีค่ะ


ด้านเอกสารทางราชการเป้นหนึ่งด้ารการนำเข้าระบบ ฝ่ายทะเบียน

หรือจะเป็นโฉนดที่ดิน เราก็สามารถทำงานให้ท่านได้

หากท่านต้องการมองหางานแท้ ลองให้ที่นี่เป็น ตัวเลือกอีกทางสิค่ะ

วุฒิการศึกษา

หากกคุณมัปัญหาด้านวุฒิการศึกษา เช่น เรียนไม่จบ ,เรียนไม่ตรงสายงาน ,ปัญหาการสมัครเรียนต่อ ,ต้องการนำวุฒิฯ ไปสมัครงานเพื่อให้ตรงกับสายงาน หรือเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนฯลฯ

รับทำ วุฒิการศึกษา ปลอม

ป.6 ม.3 ม.6 ปวช ปวส ระดับปริญญาตรี

มีทั้งแบบ ตัวจริง100% ทั้งแบบ เอาแต่สำเนา

ค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ 8500 บาท เท่านั้น!!!!!

***การดำเนินการทุกขั้นตอน ข้อมูลของลูกค้าจะถูกปกปิดเป็นความลับ***

ท่านไม่ต้องกังวลว่าผมจะมาหลอกลวงหรืออะไร เพราะวุฒิของท่าน ข้อมูลของท่านผมไม่สามารถใช้อะไรได้อยู่แล้วผมทำงานอยู่ในด้านนี้อยากให้ทุกท่านมีงานที่ดีและก้าวหน้าต่อไปครับ

มีทั้งการทำวุฒิปลอม เต็มรูปแบบเอกสารเหมือนจริง100% สิ่งที่คุณจะได้รับครบเหมือนเรียนจบมา

1. ใบปริญญาบัตร

2. ใบทรานสคริป

3. ใบรางวัลการศึกษาดีเด่น

4. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา

5. บัตรประจำตัวนักศึกษา

6. ใบ certificate ด้านที่เราจบการศึกษา

สิ่งที่ทำอาจไม่ไช่สิ่งที่ถูก แต่ช่วยเหลือคนได้หลายกลุ่ม

เช่น หนีทหาร ติดคดีไม่สามารถทำบัตรได้ แต่อยากหางานทำ เป็นคนเก่งมีความสามารถแต่เรียนไม่จบ

เรียนจบมาทำงานอะไรไม่เป็นก็มีครับ

0917038956 หรือไลน์ -ict- ติดต่อโดยตรงก็ได้ค่ะ

สำหรับท่าน ที่มีปัญหาด้านเอกสารอื่นๆ นอกจากนี้ ลองปรึกษาเราได้ครับ ทางเรารับทำเต็มรูปแบบ ทำได้ทุกอย่างเอกสารทุกตัว เราทำเหมือนแท้แน่นอน 0917038956 หรือไลน์ -ict- ติดต่อกันเข้ามาค่ะ

หากกำลังประสบปัญหาในการหนีคดีความหนีทหาร

คุณเลือกเอาระหว่างจ้างทนายโดยที่ไม่รู้จะสู้ให้คุณหลุดมั้ย

กับหนีทหาร นายพัน สัสดี จะยอมให้คุณผ่านรึเปล่าเลือกเอา

กับการเสียสละทำเพียงแค่คุณเปลี่ยนมันกับบัตรในเดียว ติดต่อมาค่ะเรายินดีรับฟังทุกปัญหา

เพราะปัญหาของคุณคืองานของเรา

ความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัว คุณควรจะได้รับ 0917038956 ไลน์ -ict-

รับทำวุฒิแท้ทุกชนิดและทุกสาขา มหาลัยรัฐและเอกชน

รับทำวุฒิการศึกษาใช้สมัครงานหรือเรียนต่อได้จริง

วุฒิแท้โคลงานจาก 3 สถาบัน

ลายละเอียดสนใจไลน์มาที่ เบอร์0640268040 หรือไลน์ -ict-

วุฒิปลอม 22000 ตัวนี้ไม่แนะนำให้ทำกรณีใช้งานจริง

วุฒิแท้ 35000 เลือกสถาบันได้ทุกที่ยกเว้นสถาบันใหญ่ๆที่มีการกรวดวิชา

เช่น อสัมชัน สยาม เวสเทิร์น นานาชาติ ๆลๆ

ถ้าครบยกชุดพร้อมงานเกียตินิยม 55000 หรือ เบอร์0640268040 หรือไลน์ -ict-

ถ้าครบยกชุดพร้อมงานเกียตินิยม 75000 หรือ เบอร์0640268040 หรือไลน์ -ict- สำหรับมหาลัยกวดวิชา

ได้แก่ วุฒิ ทรานสคริป ใบปริญญา ใบรับรองการผ่านงานจากสาขา

ระดับ ม.3 = 18000 บาท

ระดับ ม.6 = 22000 บาท

ระดับ ปวช = 22000 บาท

ระดับ ปวส = 25000 บาท

ระดับ ป.ตรี = 35000 บาท

ระดับ ป.โท = 42000 บาท

อย่าคิดไปเอง... หากคุณโดนหรือผ่านอะไรมาแต่ละที่ไม่เหมือนกัน

ทักมาคุยกันก่อนได้คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกทำ เลือกตัดสินใจในตอนท้ายก่อนเริ่มงาน

เข้าใจว่าเป็นเรื่องยากที่จะหาสถาบันแท้ๆทำได้แต่ ที่นี่เป็นมากกว่าคำว่ารับประกันค่ะ

นอกจากนี้ เรายังทำเอกสาร นอกจากการศึกษา

สนใจเข้ามาสอบถามค่ะ

ลายละเอียดสนใจไลน์มาที่


หมายเหตุ ... หลายๆท่านถามกันเข้ามา ดิฉันจำเป็นต้องพูดกันตรงๆเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาว่า 

งานวุฒิแท้ เอกสารแท้ๆมีส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายในระบบ ขึ้นกระทรวงศึกษาธิการ

ดังนั้นหลายๆท่านคงทราบกันดีอยู่แล้ว หากท่านๆสนใจจะทำงานนั้นๆ


ดิฉันจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายและ ขออนุญาติ รับโอนก่อนเริ่มงาน

หากท่านที่เคยโดนหลอกมา ยอมรับเงื่อนใขข้อนี้ไม่ได้ อย่าทำค่ะและยินดีผ่านเลย


จะได้ไม่เป็นงานเสียเวลาแอดเข้ามาถาม เพราะแต่ละครั้งที่คุณเข้ามาคุณมักจะเห็นว่า

ดิฉันเป็นงานข้าราชการ ที่มีความสัจและซื่อตรงกับงานที่ทำ


ไม่ได้กิ๊กก๊อกเป็นเจ้าหน้าที่หลอกลวงหน้าม้า อย่าที่หลายๆที่ อ้างตัวกลัวตำรวจ

ทำพวกนี้โดนเหมือนกันค่ะ ฉ้อโกง ปลอมแปลงเอกสาร พ.ร.บ.คอมๆ ไม่ต้องย้ำนะ


เบอร์0640268040 หรือไลน์ -ict-


...ขอบคุณครับ

โดยคุณ jffcnn 29 มิ.ย. 2560, 22:52

ความคิดเห็นที่ 106

คุณไม่มีเอกสารทางราชการใช่มั้ย

คุณประสบปัญหา หนีคดีความหรือเปล่า

หรือเอกสารไม่มี หรือมีไม่ครบสำหรับเข้าอยู่ในประเทสทั้งชั่วคราวและถาวร

ทางนี้เรามีคำตอบ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่มีเอกสารไม่มีสัญชาติ หรือต่างชาติ

ก็มีบัตรแท้กันได้แล้วนะ

คุณคิดว่ายัดเงิน 4-5 หมื่น หรือเป็นแสน กี่แสนละกว่าจะจบ

สู้การเปลี่ยนชีวิตตัวเองง่ายๆที่เห็นผลร้อยเปอร์เซนดีกว่ามั้ย

เจ้าเดิมคะ 0917038956 หรือไลน์ -ict- ติดต่อกันเข้ามาค่ะ...

ปัญหาเรื่องเอกสารปรึกษาเรา

บัตรประชาชน ใบขับขี่ วุฒิการศึกษา ใบหย่า ใบขับขี่ รับทำบัตรประชาชน ทุกรูปแบบ

-บัตรแท้ตรวจสอบได้ 65000(เช็คได้ในระบบทำเกียวกับราชการได้ทุกอย่าง)

-บัตรปลอมเหมือนจริงแต่เช็คในระบบไม่ได้ 28000(เหมือนจริงทุกอย่างแต่จะไม่มีในระบบ)

-บัตรปลอม จากบัตรตัวเอง แก้ไขข้อมูล แก้ไขอายุ แก้ไขวันเดือนปีเกิด 15000 สำหรับมีบัตรอยู่แล้ว

-สำหรับผู้ที่ไม่มีเอกสารรับทำเป็นชุดอยู่ที่135000 บาท

-ท่านจะได้รับ ใบสูติบัตร บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบขับขี่เล๊ก/ใหญ่ บัตรประกันสังคม วีซ่า/พาสปอร์ต วุฒิป.ตรี ใบรับรองสัญชาติ และเอกสารสำหรับใช้ทำงานราชการ บัญชีธนาคาร บัตรเครดิตสำหรับวิ่งงานเครดิตบลูโล ๆลๆ ทั้งหมดนี้ยุในโปรแกรม 135000 บาท มีประกันค่ะสอบถามเข้ามาได้มีแต่ราชการเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ด้วยงานรากฐานที่นำท่านเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎร์ เชคได้ค่ะรับทำจริง ส่งจริง มีเครดิต รีวิว แล้วแต่ท่านตัดสินใจหรือจะสอบถามปรึกษาก็ยินดี ฟรีค่ะ


ด้านเอกสารทางราชการเป้นหนึ่งด้ารการนำเข้าระบบ ฝ่ายทะเบียน

หรือจะเป็นโฉนดที่ดิน เราก็สามารถทำงานให้ท่านได้

หากท่านต้องการมองหางานแท้ ลองให้ที่นี่เป็น ตัวเลือกอีกทางสิค่ะ

วุฒิการศึกษา

หากกคุณมัปัญหาด้านวุฒิการศึกษา เช่น เรียนไม่จบ ,เรียนไม่ตรงสายงาน ,ปัญหาการสมัครเรียนต่อ ,ต้องการนำวุฒิฯ ไปสมัครงานเพื่อให้ตรงกับสายงาน หรือเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนฯลฯ

รับทำ วุฒิการศึกษา ปลอม

ป.6 ม.3 ม.6 ปวช ปวส ระดับปริญญาตรี

มีทั้งแบบ ตัวจริง100% ทั้งแบบ เอาแต่สำเนา

ค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ 8500 บาท เท่านั้น!!!!!

***การดำเนินการทุกขั้นตอน ข้อมูลของลูกค้าจะถูกปกปิดเป็นความลับ***

ท่านไม่ต้องกังวลว่าผมจะมาหลอกลวงหรืออะไร เพราะวุฒิของท่าน ข้อมูลของท่านผมไม่สามารถใช้อะไรได้อยู่แล้วผมทำงานอยู่ในด้านนี้อยากให้ทุกท่านมีงานที่ดีและก้าวหน้าต่อไปครับ

มีทั้งการทำวุฒิปลอม เต็มรูปแบบเอกสารเหมือนจริง100% สิ่งที่คุณจะได้รับครบเหมือนเรียนจบมา

1. ใบปริญญาบัตร

2. ใบทรานสคริป

3. ใบรางวัลการศึกษาดีเด่น

4. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา

5. บัตรประจำตัวนักศึกษา

6. ใบ certificate ด้านที่เราจบการศึกษา

สิ่งที่ทำอาจไม่ไช่สิ่งที่ถูก แต่ช่วยเหลือคนได้หลายกลุ่ม

เช่น หนีทหาร ติดคดีไม่สามารถทำบัตรได้ แต่อยากหางานทำ เป็นคนเก่งมีความสามารถแต่เรียนไม่จบ

เรียนจบมาทำงานอะไรไม่เป็นก็มีครับ

0917038956 หรือไลน์ -ict- ติดต่อโดยตรงก็ได้ค่ะ

สำหรับท่าน ที่มีปัญหาด้านเอกสารอื่นๆ นอกจากนี้ ลองปรึกษาเราได้ครับ ทางเรารับทำเต็มรูปแบบ ทำได้ทุกอย่างเอกสารทุกตัว เราทำเหมือนแท้แน่นอน 0917038956 หรือไลน์ -ict- ติดต่อกันเข้ามาค่ะ

หากกำลังประสบปัญหาในการหนีคดีความหนีทหาร

คุณเลือกเอาระหว่างจ้างทนายโดยที่ไม่รู้จะสู้ให้คุณหลุดมั้ย

กับหนีทหาร นายพัน สัสดี จะยอมให้คุณผ่านรึเปล่าเลือกเอา

กับการเสียสละทำเพียงแค่คุณเปลี่ยนมันกับบัตรในเดียว ติดต่อมาค่ะเรายินดีรับฟังทุกปัญหา

เพราะปัญหาของคุณคืองานของเรา

ความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัว คุณควรจะได้รับ 0917038956 ไลน์ -ict-

รับทำวุฒิแท้ทุกชนิดและทุกสาขา มหาลัยรัฐและเอกชน

รับทำวุฒิการศึกษาใช้สมัครงานหรือเรียนต่อได้จริง

วุฒิแท้โคลงานจาก 3 สถาบัน

ลายละเอียดสนใจไลน์มาที่ เบอร์0640268040 หรือไลน์ -ict-

วุฒิปลอม 22000 ตัวนี้ไม่แนะนำให้ทำกรณีใช้งานจริง

วุฒิแท้ 35000 เลือกสถาบันได้ทุกที่ยกเว้นสถาบันใหญ่ๆที่มีการกรวดวิชา

เช่น อสัมชัน สยาม เวสเทิร์น นานาชาติ ๆลๆ

ถ้าครบยกชุดพร้อมงานเกียตินิยม 55000 หรือ เบอร์0640268040 หรือไลน์ -ict-

ถ้าครบยกชุดพร้อมงานเกียตินิยม 75000 หรือ เบอร์0640268040 หรือไลน์ -ict- สำหรับมหาลัยกวดวิชา

ได้แก่ วุฒิ ทรานสคริป ใบปริญญา ใบรับรองการผ่านงานจากสาขา

ระดับ ม.3 = 18000 บาท

ระดับ ม.6 = 22000 บาท

ระดับ ปวช = 22000 บาท

ระดับ ปวส = 25000 บาท

ระดับ ป.ตรี = 35000 บาท

ระดับ ป.โท = 42000 บาท

อย่าคิดไปเอง... หากคุณโดนหรือผ่านอะไรมาแต่ละที่ไม่เหมือนกัน

ทักมาคุยกันก่อนได้คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกทำ เลือกตัดสินใจในตอนท้ายก่อนเริ่มงาน

เข้าใจว่าเป็นเรื่องยากที่จะหาสถาบันแท้ๆทำได้แต่ ที่นี่เป็นมากกว่าคำว่ารับประกันค่ะ

นอกจากนี้ เรายังทำเอกสาร นอกจากการศึกษา

สนใจเข้ามาสอบถามค่ะ

ลายละเอียดสนใจไลน์มาที่


หมายเหตุ ... หลายๆท่านถามกันเข้ามา ดิฉันจำเป็นต้องพูดกันตรงๆเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาว่า 

งานวุฒิแท้ เอกสารแท้ๆมีส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายในระบบ ขึ้นกระทรวงศึกษาธิการ

ดังนั้นหลายๆท่านคงทราบกันดีอยู่แล้ว หากท่านๆสนใจจะทำงานนั้นๆ


ดิฉันจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายและ ขออนุญาติ รับโอนก่อนเริ่มงาน

หากท่านที่เคยโดนหลอกมา ยอมรับเงื่อนใขข้อนี้ไม่ได้ อย่าทำค่ะและยินดีผ่านเลย


จะได้ไม่เป็นงานเสียเวลาแอดเข้ามาถาม เพราะแต่ละครั้งที่คุณเข้ามาคุณมักจะเห็นว่า

ดิฉันเป็นงานข้าราชการ ที่มีความสัจและซื่อตรงกับงานที่ทำ


ไม่ได้กิ๊กก๊อกเป็นเจ้าหน้าที่หลอกลวงหน้าม้า อย่าที่หลายๆที่ อ้างตัวกลัวตำรวจ

ทำพวกนี้โดนเหมือนกันค่ะ ฉ้อโกง ปลอมแปลงเอกสาร พ.ร.บ.คอมๆ ไม่ต้องย้ำนะ


เบอร์0640268040 หรือไลน์ -ict-


...ขอบคุณครับ

โดยคุณ jffcnn 29 มิ.ย. 2560, 22:52

ความคิดเห็นที่ 105

สวัสดีครับ ผมมีเรื่องอยากจะถามครับ 

ประมาณ4-5วันที่ผ่านมาหมู่บ้านผมได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่ลงสมัครที่จะเป็นผู้นำนั้นมีอยู่2ท่านด้วยกันครับ คนแรก เป็นวันงยรุ่นหน่อยครับ อายุประมาณ25-26ปีครับ จะมีบุคคลิคแบบวัยรุ่นหน่อย ดูแล้วไม่น่าจะเป็นคนที่จะสามารถบริหารกมู่บ้านให้ได้ดีและคิดว่าคุณณสมบัติไม่พร้อมพอที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้าน(ผู้ลงสมัครคนแรกเป็นลูกอดีตผู้ใหญ่บ้านคนล่าสุดครับ) คนที่สองเป็นผู้ใหญ่ครับ ดูท่าทางจะเป็นคนที่สามารถดูแลหมู่บ้านได้ดีดว่าครับ  มีความคิด ความสามารถมากพอที่จะดูแลหมู่บ้านได้  สำหรับผมแล้ว คนที่สองคือผู้ใหญ่กน่อยครับ ในวันที่มีการเลือกตั้งวันนั้น ผลการเลือกตั้งประกฏว่าคนที่หนึ่งมีคะแนนเสียงมากกกว่าครับ เขาจึงได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนล่าสุดครับ ผมเห็นที่เราจะยึดคะแนนเสียงเป็นหลัก ใครได้มากกว่าคนนั้นก็ได้เป็น 

แต่ในความคิดและความรู้สึกของผม ผมว่าเขาไม่สมควรที่จะได้ตำแหน่งนี้ เพราะ

1.ที่ผ่านมา เงินที่ทางรัฐบาลให้กับหมู่บ้านเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน ผมไม่เคยรู้เลยว่าเงินที่ได้นั้นมีจำนวนเงินเท่าไหร่ เขาเอาไปพัฒนาอะไรบ้างและผมเชื่อว่าหลายๆคนก็สงสัยแบบผม 

2.จะกี่ปีๆ ผ่านมากี่ปี่ ก็ไม่เห็นว่าทางกมู่บ้านจัมีโครงการดีๆเพื่อพัฒนาหมู่บ้านเลย เกิดมาที่นั่น เติบโตมาที่นั่นก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม ไม่ทีเปลี่ยนแปลง แล้วเงินหายไปไหน??? 

3.หลายๆหมู่บ้านที่ผมทราบ ทางผู้ใหญ่บ้านจะมีการนำเงินที่ทางรัฐให้เพื่อพัฒนาหมู่บ้านก็ตามหรือช่วยชาวบ้านก็ตาม ทางหมู่บ้านอื่นจะมีการให้ความช่วยเหลือในส่วนนี้ แต่ทำไมหมู่บ้านผมไม่มี?

4.ผมกลัวว่า การที่มีผู้ใหญ่บ้านที่เป็นวัยรุ่น เคยกินพวกน้ำกระท่อมและไม่ทีความคิดมากพอที่จะพัฒนาหมู่บ้านได้แล้วถูกผู้ใหญ่กลุ่มอื่นเป็นคนดำเนินเรื่องแทนในเรื่องเงินและทุกๆอย่าง ถ้าเอาตรงๆก็คือมีคนจำนวนมากที่เห็นแก่ตัว เอาเปรียบผู้อื่นจากเงินที่ไม่ใช่ของเงิน จากเงินที่ควรจะช่วยเหลือสถานภาพชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้น 

สำหรับผมยังมีชาวบ้านที่มีฐานะยากจนอีกมากมายที่ยังต้องการความช่วยเหลือ แต่พวกเขากลับโดนเมิน ยังมีหลายๆสิ่งอีกมากมายในหมู่บ้านที่ยังคงต้องพัฒนา ปรับ แก้ไขและทำให้มันดีขึ้น 

ที่เขียนมาถามทั้งหมดนี้เพราะอยากทราบว่า ควรทำยังไงดี? เราต้องปล่อยให้เขาได้ลองปฏิบัติหน้าก่อนใช่ไหมครับ? ถ้าเกิดว่าระบบการจัดการของหมู่บ้านผมแย่ลงหรือมีคนเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้น ผมต้องทำยังไง? บางทีอยากไปพูดต่อหน้าทุกๆคนว่า ถ้าอยากรวยก็ต้องทำงาน ไมใข่มาเอาเปรียบแบบนี้ แล้วก็ ผู้ใหญ่บ้านกลุ่มนี้จะช่วยเหลือชาวบ้านที่เป็นมือขวาของเขา นอกนั้นก็เหมือนกับการช่างมัน 

เห้ออออ 

โดยคุณ 夏语晨 24 มิ.ย. 2560, 22:53

ความคิดเห็นที่ 104

อยากทราบว่า ถ้าจะสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านเราจะต้องลาออกจากงานเดิมหรือออกจากตำแหน่งทางการเมืองภายในกี่วันคะ

โดยคุณ ผู้สมัคร ผญบ 3 พ.ค. 2560, 22:18

ความคิดเห็นที่ 103

 อยากรู้ว่าผมจะลงผู้ใหญ่บ้านแต่ผมเคยจับเรื่องการพนันแต่ผมเล่นดัมมี่ไม่มีเจ้ามือผมเล่นที่บ้านงานศพตอนกลางคืนแล้วโดนจับเจ้าบ้านงานศพเข้าขอให้ผมเป็นเจ้าบ้านแล้วผมจะลงผู้ใหญ่บ้านได้ไม่คับ

โดยคุณ นิวัฒน์ สุวรรณ์ 7 ม.ค. 2560, 08:19

ความคิดเห็นที่ 102

เรียน  : ท่าน อ.เดชา / และทีมงานครับ

เรื่อง : ปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านมา ( ขาดคุณสมบัติ)

มีผู้สมัคร  3 หมายเลข  ( 1 2 3 ) ได้แข่งขันกัน  แต่ทุกท่าน  จบการศึกษา ป4 / ป6 แต่ประกาศทางอำเภอไม่ได้ระบุ วุฒิการศึกษา ( แค่บอกว่าหลักฐานการศึกษา) จึงเรียนปรึกษาสอบถามสองประเด็นดังนี้ครับ

1. มาตรา ๑๒ ( ๗) และ (๑๔) (๑๕)  ครับ

ประเด็นที่ ๑. ผู้สมัครหมายเลข ๒  ปัจจุบันก่อนสมัคร ผญบ. ทำงานตำแหน่ง  ผู้บริหารศูนย์ไทยประกันฯ แห่งหนึ่งซึ่งมีรายได้เกิดขึ้น / แต่ไม่ได้ลาออก  สามารถสมัครได้หรือไม่ / วุฒิการศึกษาที่สมัคร วุฒิ ป.6  ต่ำกว่าภาคบังคับหรือไม่

ประด็นที่ ๒. วุฒิการศึกษา ฯ ถ้าไม่ตรงตามคุณลักษณะฯ 2457 ถอดถอนได้หรือไม่  เลือกตั้งใหม่

เรียนสอบถามครับ 

ถิรวัฒน์..ขอแสดงความนับถือ

โดยคุณ ว่าที่ร้อยตรีถิรวัฒน์ มั่นปทุม 31 ธ.ค. 2559, 05:42

ความคิดเห็นที่ 101

 อยากจะถามว่าถ้าผู้ใหญ่ไม่เซ็นเอกสารการที่ดินจะมีความผิดไหมเราเราจะเรียกร้องอะไรได้บ้างคะ

โดยคุณ 23 ส.ค. 2559, 19:50

ความคิดเห็นที่ 100

 อยากให้ยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน 60 หรือเกษียน 

อยากให้มีการเลือกตั้งใหม่ทุกๆ4ปีเพราะการเป็นจนเกษียนจะทำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไม่แคร์ชาวบ้านมุ่ง กอบโกยผลประโชยน์ สร้างอิทธิพล เปนแบบนี้เกือบทุกแห่งคับ เป็น4ปีเลือกใหม่ก็ดีท้าทำงานดีชาวบ้านก็เลือกให้ เป็นอีก อีกอย่างมันเปนการปิดกันโอกาสของคนรุ่นใหม่ๆ อยากให้ยกเลิกจิงคับ 

ได้ข่าวจะให้ชาวบ้าน20คนประเมินผู้ใหญ่บ้าน มันไม่ได้ผลเพราะเขาเลือกคนของเขามาประเมิน. พอได้เป็นจนเกษียนตอนนี้เหลิงกันหมดแล้วคับ

โดยคุณ Arcom 11 ก.ค. 2559, 20:25

ความคิดเห็นที่ 99

 หากผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน(เชื้อชาติ-สัญชาติไทย) จดทะเบียนสมรสกับต่างด้าว และคู่สมรสยังคงถือสัญชาติต่างด้าว สามารถเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ได้หรือไม่ครับ

โดยคุณ ถวิล 10 พ.ค. 2559, 17:36

ความคิดเห็นที่ 98

 สมมติว่าผู้ใหญ่บ้านปฏิบิติหน้าที่หละหลวม ลูกหรือภรรยามีส่วนพัวพันกับยาเสพติด หรือลูกต้องโทษคดียาเสพติด(มีไว้เพื่อครอบครองและจำหน่าย(ยาบ้า))ในขณะที่ผู้เป็นพ่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเพราะถูกโขมยทรัพย์สินและพบเห็นการค้ายาเสพติดและได้เข้าแจ้งต่อผู้ใหญ่บ้านแต่ผู้ใหญ่บ้านกลับเพิกเฉย อยาถามว่า ผู้ใหญ่มีความผิดตามพรบ.ปกครองท้องถิ่นหรือไม่ และชาวบ้านสามารถร้องเรียนต่อกำนันหรือนายอำเภอได้หรือไม่

โดยคุณ ยุซรอ เส็ง 25 เม.ย. 2559, 18:48

ความคิดเห็นที่ 97

อยากทราบว่า ถ้าผู้ใหญ่บ้านหรือลูกหรือภรรยาของผู้ใหญ่บ้าน มีส่วนพัวพันกับยาเสพติด(ยาบ้า)หรือต้องโทษคดียาเสพติด(มีไว้เพื่อครอบครองและจำหน่าย) ผู้ใหญ่บ้านคนนั้นสมควรปกครองหมู่บ้านได้อีกหรือไม่ และหรือไม่ใส่ใจความเดือดร้อนของชาวบ้าน เช่นเกิดเหตุโขมย พบเห็นมีผู้ค้ายาเสพติด แจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วแต่กลับเพิกเฉย ถามว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้สมควรปกครองหมู่บ้านนี้อีกหรือไม่

โดยคุณ อารีรัตน์ วีระธรรมวาทิน 25 เม.ย. 2559, 09:50

ความคิดเห็นที่ 96

อยากทราบว่า ถ้าผู้ใหญ่บ้านหรือลูกหรือภรรยาของผู้ใหญ่บ้าน มีส่วนพัวพันกับยาเสพติด(ยาบ้า)หรือต้องโทษคดียาเสพติด(มีไว้เพื่อครอบครองและจำหน่าย) ผู้ใหญ่บ้านคนนั้นสมควรปกครองหมู่บ้านได้อีกหรือไม่ และหรือไม่ใส่ใจความเดือดร้อนของชาวบ้าน เช่นเกิดเหตุโขมย พบเห็นมีผู้ค้ายาเสพติด แจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วแต่กลับเพิกเฉย ถามว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้สมควรปกครองหมู่บ้านนี้อีกหรือไม่

โดยคุณ อารีรัตน์ วีระธรรมวาทิน 25 เม.ย. 2559, 09:49

ความคิดเห็นที่ 95

 ผมเรียนอยู่ รำไพจัน ปี3กำลังจะขึ้นปี4 การพัฒนาชุมชน. เกิด พ.ศ.36 อายุจะ23แล้วสมัครผู้ใหญ่บ้านได้ไหมครับ

โดยคุณ ภูริภัทร ปะสิ่งชอบ 24 มี.ค. 2559, 16:44

ความคิดเห็นที่ 94

รบกวนสอบถาม

เรื่อง การศึกษาภาคบังคับ เกิด พ.ศ 2511 จบ ป.4 ประมาณปี 2518 - 2520 มีคุณสมบัติเป็นผู้ใหญ่บ้านได้หรือเปล่า อ.ไทรโยค ตำบลไทรโยค หมู่บ้านแก่งปะลอม จังหวัดกาญจนบุรี 

โดยคุณ Thip 13 ม.ค. 2559, 11:21

ความคิดเห็นที่ 93

 ผมอายุ 29 เดียวนี้ อยากเป็นผู้ใหญ่บ้านในอนาคต ต้องทำยังงัยบ้าง จบ ปวส. อยากพัฒนาบ้านเกิดเดียวน้ีทำงานอยู่ เริ่มเบื่อ และมากกกกก 

โดยคุณ สานิตย์ 25 ก.ย. 2558, 22:58

ตอบความคิดเห็นที่ 93

ท่านอาจสอบถามคุณสมบัติการสมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอหรือจังหวัดโดยตรง

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 21 ต.ค. 2558, 14:11

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก