การจำนองที่ดิน/ฟ้องบังคับจำนอง/คำประกันการกู้ยืม|การจำนองที่ดิน/ฟ้องบังคับจำนอง/คำประกันการกู้ยืม

การจำนองที่ดิน/ฟ้องบังคับจำนอง/คำประกันการกู้ยืม

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

การจำนองที่ดิน/ฟ้องบังคับจำนอง/คำประกันการกู้ยืม

ดิฉันได้รับจำนองที่ดินไว้ในราคา 1 ล้านบาท โดยได้ทำสัญญาที่ที่ดินไว้

บทความวันที่ 3 ก.ย. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 23174 ครั้ง


การจำนองที่ดิน/ฟ้องบังคับจำนอง/คำประกันการกู้ยืม

 

          ดิฉันได้รับจำนองที่ดินไว้ในราคา 1 ล้านบาท โดยได้ทำสัญญาที่ที่ดินไว้และเมื่อหลังจากวันทำสัญญาผู้จำนองก็มาขอยืมเงินเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งดิฉันก็ได้ให้ไปแต่ครั้งนี้ไม่ได้ทำสัญญาเพื่อปรับยอดหนี้ที่ที่ดิน แต่ได้ให้เขียนหนังสือสัญญาเงินกู้ไว้  พร้อมกับติดอากรแสตมป์ตามจำนวนที่เป็นหนี้ทั้งหมด  ต่อมาผู้จำนองไม่ส่งดอกเบี้ย  ซึ่งดิฉันคิดดอกเบี้ยร้อยละ 2บาท/เดือน ตอนนี้ก็เกินเวลามาประมาณ 5 เดือนแล้วที่เขาไม่ส่งดอกดิฉันแต่ดิฉันก็ได้ทำหนังสือทวงถามหนี้สินและให้เขาเซ็นยินยอมรับสภาพความเป็นหนี้ทุกเดือนและมีดิฉันเพียงคนเดียวที่มีชื่อในโฉนดใบนี้จึงมีข้อคำถามดังนี้
          1. ดิฉันจะต้องทำอย่างไรหากเขาไม่ส่งดอกเบี้ยและเงินต้นเลย  เพราะว่าเขาหลบหน้าและทำท่าที่จะไม่สนใจ
          2.หากดิฉันต้องการเงินต้นคืนจะต้องทำอย่างไร
          3. หากดิฉันจะดำเนินการยึดที่ดินที่เขามาจำนองไว้จะทำได้หรือไม่  เพราะปัจจุบันนี้จำนวนเงินที่ยืมได้เกินจากราคาประเมินที่ดินที่คำประกันของทางราชการไปแล้วแล้วจะต้องทำอย่างไร( ไม่มีความรู้ในด้านนี้จริงๆ)
           4.การขายทอดตลาดเป็นอย่างไร
          5.หากดิฉันจะให้เขาไปปรับยอดเงินใหม่ที่ที่ดินจะได้หรือไม่เพื่อความสบายใจ

คำแนะนำทนายคลายทุกข์
           1-3.  ฟ้องเรียกเงินคืนตามสัญญาจำนองและหนังสือรับสภาพหนี้ต่อไป  ส่วนหนี้จำนองต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 1 เดือน  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 728 และ มาตรา 735
          4.  การขายทอดตลาดจะทำได้ต่อเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วและสามารถมีการยึดทรัพย์แล้วเท่านั้น

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา728 เมื่อจะบังคับจำนองนั้น ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซึ่งกำหนดให้ในคำบอกกล่าวนั้น ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ผู้รับจำนองจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษาสั่งให้ยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองและให้ขายทอดตลาดก็ได้

มาตรา 735  เมื่อผู้รับจำนองคนใดจำนงจะบังคับจำนองเอาแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง ท่านว่าต้องมีจดหมายบอกกล่าวแก่ผู้รับโอนล่วงหน้าเดือนหนึ่งก่อนแล้วจึ่งจะบังคับจำนองได้

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 41

ดิฉันมีปัญหาดังนี้

1. ดิฉันได้นำโฉนดที่ดิน 1 แปลง (แปลง1) ไปขายฝากกับบริษัทรับจำนองแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ดิฉันกู้จริงเพียง 250000 บาทเท่านั้น แต่ในสัญญาระบุเป็น 340000 บาท โดยบริษัทได้เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 36 ต่อปี แต่มิได้ระบุในสัญญา ดิฉันได้ส่งดอกเบี้ยมิได้ขาด และมีการขยายเวลาไถ่ถอนมาแล้ว 6 ครั้ง สัญญาทำที่ที่ดิน การส่งดอกโดยการโอนเงินเข้าบัญชี และในครั้งที่ 6 นี้ สัญญาจะครบกำหนดวันที่ 28 ตุลาคมนี้ ดิฉันได้ติดต่อเพื่อขอไถ่ถอนที่ดินแปลงดังกล่าว แต่เจ้าหนี้ไม่ยอมให้ไถ่ถอนหรือขยายเวลา โดยให้เหตุผลว่า ดิฉันจะต้องชำระดอกเบี้ยคงค้างพร้อมค่าปรับของสัญญาจำนองที่ดินอีกแปลงหนึ่งให้ครบเสียก่อน (แปลง 2 )

2. ที่ดินแปลงที่ 2 นี้ ดิฉันได้ทำสัญญาจำนองไว้กับเจ้าหนี้รายเดียวกันอีกฉบับหนึ่ง ในจำนวนเงิน 450000 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 36% ต่อปี แต่ในสัญญาที่จดทะเบียนที่ที่ดิน ระบุว่าดิฉันกู้เงิน 700000 บาทและระบุด้วยว่าในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง แต่ดิฉันเดือดร้อนต้องการใช้เงินมาก จึงปฎิบัติตามทุกอย่าง สัญญาจำนอง 1 ปี แต่ดิฉันได้ส่งดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ส่งบ้าง ขาดส่งบ้าง แต่ขาดส่งนานมาก จนเจ้าหนี้แจ้งยอดค้างชำระ เฉพาะส่วนดอกเบี้ยสามแสนกว่าบาท และค่าปรับอีก สามแสนกว่าบาทเช่นกัน ไม่รวมเงินต้นที่จำนองไว้ โดยได้บอกกล่าวดิฉันไม่ถึง 30 วัน ดิฉันมีเงินอยู่ขณะนี้พอที่จะเอาไปวางทรัพย์ไถ่ถอนแปลงที่ขายฝากไว้ แต่ไม่มีเงินพอที่ชำระอีก 6แสนกว่าบาทได้ทันที ดิฉันขอร้องเจ้าหนี้ว่าสัญญาคนละส่วนกัน ดิฉันขอไถ่ถอนแปลงที่ 1 ก่อน เพื่อจะนำไปจำนองที่อืนแล้วนำเงินมาชำระส่วนดอกเบี้ยที่คงค้างก่อน ส่วนเบี้ยปรับดิฉันขอพักไว้ก่อนเพื่อรวมกับเงินต้นเมื่อดิฉันพร้อมที่จะไถ่ถอนคืน เจ้าหนี้ก็ไม่ยินยอม ที่ดินแปลงที่สองนี้เนื้อที่ 480 ตรว. ราคาประเมินจากกรมที่ดิน (มีหลักฐาน) ตรว.ละ 10000 บาท แต่ราคาซื้อขายจริงสูงกว่ามาก


กรณีเช่นนี้ ดิฉันควรจะทำอย่างไร มีทางแก้บ้างหรือไม่ ขอความกรุณาท่านช่วยชี้แนะด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง


ด้วยความนับถือ


ศศิญาภา ปาระมี

โดยคุณ ศศิญาภา ปาระมี 21 ต.ค. 2560, 18:36

ความคิดเห็นที่ 40

เเม่ผม ได้ซื้อที่ดิน1เเปลง ราคา 60000 บาทเเบ่งชำระเป็นงวด 3 งวด งวดล่ะ20000 บาทจนครบ เเต่ได้ทำสัญญาจำนอง กับผู้ขาย หลังจาก ชำระครบเเล้ว ผู้ขาย(จำนอง)ได้เสียชีวิต เเละ ผู้รับมรดก คือบุตร ก่อเสียชีวิต (ภรรยาของผู้จำนอง ก่อเสียชีวิต ) ผมกับเเม่ ตามหาทายาทของผู้จำนอง จนทราบว่าไม่มีทายาทที่จะรับ อยากรบกวนถามว่า เราจะสามารถ บังคับคดีเอาทรัพย์ มาเป็นสิทธิของผู้รับจำนอง ได้เลยหรือไม่ ,(ตอนนี้ระยะเวลาผ่านมา 7 ปี)หลังจากที่จ่ายเงินให้เเก่ผู้จำนองจนครบ)

โดยคุณ ภูริวัจน์ 6 ต.ค. 2560, 23:23

ความคิดเห็นที่ 39

รบกวนสอบถามค่ะ

ธนาคารสามารถสัั่งจดจำนองเกินกว่าราคาประเมินที่บริษัทฯประเมินราคาได้หรือไม่คะ

พอดีที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่จำนองธนาคารประเมินได้แค่ 2 ล้านบาท แต่สั่งจดจำนอง 3 ล้านบาท ได้มั๊ยคะ


ขอบคุณมากค่ะ

โดยคุณ benja 5 ต.ค. 2560, 14:23

ความคิดเห็นที่ 38

ดิฉันเป็นผู้รับจำนอง ได้ทำสัญญาที่ กรมที่ดินจ.ชลบุรี ปี 2557 ลูกหนี้เริ่มไม่จ่ายดอกเบี้ย ตั้งแต่ปี 2559 ไม่สามารถติดต่อลูกหนี้ได้และก่อนหน้าที่ติดต่อได้ก็ทำการบ่ายเบี่ยงมาตลอดได้ดิฉันควรทำอย่างไรคะและดิฉันสามารถยึดหรือขายทอดตลาดได้หรือไม่คะ ขอบคุณค่ะ
โดยคุณ วรัญญา 29 ก.ย. 2560, 00:02

ความคิดเห็นที่ 37

กระผมได้นำที่ดินไปจำนองไว้400,000บาท สัญญา5ปี ดอก15  % ต่อปีผ่านไปหนึ่งปีกระผมเอาเงินต้นคืนทั้งหมดเจ้าหนี้เขาสามารถคิดดอกร้อยล่ะเท่าไหร่ครับกระผมกลัวเจ้าหนี้คิดดอกโหดครับ

โดยคุณ กิตติศักดิ์ 21 ก.ย. 2560, 01:11

ความคิดเห็นที่ 36

ดิฉันจำนองที่ดินไว้โดยมีชื่อในโฉนดที่ดินเพียงคนเดียว แต่พ่อเป็นเจ้าบ้าน แล้วพี่ชายไม่มีชื่อในโฉนด สามารถแจ้งฟ้องร้องที่ดิฉันจำนองที่ดินได้หรือเปล่าค่ะ

โดยคุณ กฤศริญญา ศรีประเสริฐ 31 ก.ค. 2560, 16:02

ตอบความคิดเห็นที่ 36

กรณีตามปัญหา  เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินย่อมมีอำนาจใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามปพพ.มาตรา 1336 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 24 ส.ค. 2560, 15:34

ความคิดเห็นที่ 35

เรื่องมีอยู่ว่า ..หลายปีแล้วค่ะ พ่อน้าเอาโฉนดที่ดินไปจำนอง เป็นเงิน 35000 บาท

แต่ว่าไม่กี่วันมานี้ มีคนมาถามยึดที่ดิน จากเงิน 35000 ตอนนี้กลายเป็นเงิน 200000กว่า

ชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินคือคุณยายค่ะ แต่ว่าคุณยายหนูเสียไปแล้ว 

หนูไม่รู้ว่าพ่อน้าเอาที่ไปจำนองเพราะว่าแม่บอกว่าจำนองตอนที่หนูยังเล็ก หนูไม่รู้จะทำยังไง มันกระทันหันมากเลยค่ะ 

โดยคุณ กมลวรรณ เกษเสนา 15 ก.ค. 2560, 19:27

ตอบความคิดเห็นที่ 35

กรณีตามปัญหา  หากประสงค์ยังต้องการที่ดินแปลงนี้อยู่ แนะนำให้ดำเนินการติดต่อเจ้าหนี้จำนอง เพื่อขอไถ่ถอนจำนองเพื่อให้ทรัพย์ที่ดินดังกล่าวกลับคืนสู่กองมรดกเพื่อแบ่งปันให้แก่ทายาทตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ตามปพพ.มาตรา 702 714 744(4) 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 2 ส.ค. 2560, 15:44

ความคิดเห็นที่ 34

สอบถามหน่อยค่ะ

ไม่เคยปล่อยกู้เพิ่งปล่อยให้คนรู้จัก เอาที่ดินแปลงนึงมาจำนองเพื่อประกันหนี้จำนวนหนึ่ง หลังโฉนดดิฉันเป็นผู้รับจำนอง สามารถนำโฉนดไปจำนองต่อเพื่อให้ได้เงินต้นคืนได้มั้ยค่ะ อยากได้เงินต้นคืนเร็วๆไม่อยากให้กู้แล้วค่ะ จะสามารถทำยังไงได้บ้างคะ เพื่อให้ได้เงินคืนมาทั้งหมดโดยที่ลูกหนี้ไปผ่อนคนอื่นต่อแทนเราน่ะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ กาญจนา 10 ก.ค. 2560, 00:20

ความคิดเห็นที่ 33

แม่ดิฉัน  ซื้อดาวน์บ้านมือสองในราคา 50,000 บาท  ราคาบ้านที่ขายให้ 980,000  บาท ไม่ผ่านธนาคาร เมื่อปี 2557  โดยไปทำสัญญาจำนองที่ดินบ้านหลังนี้ไว้ 200,000  บาท  โดยผู้จำนองคือ แม่  และผู้รับจำนองคือคนที่ขายบ้านให้   เขาให้เหตุผลว่าเป็นหลักประกันที่ผ่อนชำระต่อเดือนเดือนล่ะ 6,000  บาท ตอนนี้เป็น  3  ปีแล้ว  คนที่ขายบ้านคนก่อนเขาเสียชีวิตลง  ได้ 2 เดือนแล้ว  และก้มีน้องชายของคนขายบ้านมาคุยทำนองว่าต้องการขายบ้านหลังนี้ทอดตลาด เพื่อที่จะเอาเงินก้อน  โดยให้เหตุว่าขาดส่งค่างวด   โดยบอกทางออกให้เราไปกู้ธนาคารมาปิดบ้านหลังนี้ก้ได้  พอถามถึงยอดที่เหลือ  เขาก้บอกว่าไม่เกี่ยวกัน   และเราก้ไปคุยกับธนาคารไม่ได้เพราะไม่สามรถรู้ได้เลยว่าบ้านหลังนี้เหลือติดจำนองเท่าไร  และแบบนี้เราจะมีสิทธิ์ในที่ดินล่ะบ้านหลังต่อไปมั้ย  ถ้าเรื่องมันถึงคดีความม  หรือควรปล่อยบ้านหลังนี้ทิ้งไป 3 ปี ที่ผ่านมาเท่ากับว่าเช่าอยู่ใช่มั้ย   รบกวนขอคำแนะนำเพื่อหาทางออกของเรื่องนี้คะ

โดยคุณ ปิยะมาศ 7 ก.ค. 2560, 10:53

ความคิดเห็นที่ 32

ผมขอปรึกษาหน่อยครับ คือผมนำที่ดิน 1 ไร่ไปจดจำนองบนอำเภอเพื่อค้ำประกันสินค้าเครื่องเงิน เพื่อนำมาจำหน่ายแต่เมื่อขายไป ประสบภาวะขาดทุน กลายเป็นติดจำนองมูลค่า 200000 บาทแต่ผมได้ผ่อนชำระบางส่วนเหลือ 150000 บาท แล้วผมได้ยื่นให้ อชก ช่วยเหลือ(องค์กรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน) แต่เรื่องดูเหมือนจะยึดยาวเพราะเงื่อนไขค่อนข้างเยอะ เจ้าหนี้เลยมาทวงถามและได้ทำสัญญาแนบท้ายว่าให้ส่งเงินต้นภายในทุกต้นเดือนพร้อมดอกเบี้ย 2 % ผมจึงอยากถามว่า 1.เจ้าหนี้ของผมเขาจะยึดที่ที่ผมเอาไปจำนองได้เลยมั้ยครับ 2.ถ้ามีการฟ้องร้องกัน ดอกเบี้ย 2 % ในสัญญาแนบท้ายจะทำให้การฟ้องเป็นโมฆะมั้ยครับ 3.ถ้าผมยื่นเรื่องที่ อชก เพื่อช่วยเหลือ ผมสามารถนำเอกสารที่หน่วยราชการออกให้เพื่อประวิงเวลาแก้ไขได้มั้ยครับ 

โดยคุณ วิสิทธิ์ 27 มิ.ย. 2560, 14:59

ตอบความคิดเห็นที่ 32

กรณีตามปัญหา ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ มิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่ ตามปพพ.มาตรา 702 วรรคสอง ดังนั้น หากท่านยังผ่อนชำระหนี้อยู่ เจ้าหนี้จำนองก็อาจจะยังไม่บังคับจำนองตามมาตรา 728  ส่วนประเด็นเรื่องดอกเบี้ย ให้ท่านอ่านข้อสัญญาว่าในกรณีผิดนัดชำระหนี้ ท่านจะต้องเสียดอกเบี้ยอย่างไร โดยดอกเบี้ยผิดนัดเจ้าหนี้มักคำนวณถึงวันฟ้องคดีต่อศาล  หรือหากท่านมีข้อสงสัยให้โทรปรึกษาทนายคลายทุกข์เบอร์ 02-9485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 20 ก.ค. 2560, 15:53

ความคิดเห็นที่ 31

ไปจำนองที่ดินกับ ธกส แต่ธนาคารไม่อนุมัติเพราะมีหนี้กับธนาคารอยู่30000 เลยไปเอาโฉนดที่ดินคืนแต่เจ้าหน้าที่ไม่ให้บอกว่าต้องเอาเงินหนี้ก้อนนี้มาคืนก่อน เพราะจะเอาโฉนดนี้มาเป็นประกันกับหนี้ แต่หนี้30000นี้มีผู้ค้ำประกันอยู่แล้ว ธนาคารมีสิทธิ์ทำแบบนี้กับโฉนดเราได้หรือคะ????
โดยคุณ ชลิดา 17 พ.ค. 2560, 17:42

ตอบความคิดเห็นที่ 31

หากเข้าหลักเกณฑ์การเกิดสิทธิยึดหน่วง เจ้าหนี้ก็เกิดสิทธิยึดหน่วงได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 241 ครับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 14 มิ.ย. 2560, 11:23

ความคิดเห็นที่ 30

พ่อผมไปกู้เงินมา3แสน โดยเอาที่ไปค้ำประกัน พ่อผมก็ส่งเงินให้เจ้าหนี้ครบ4แสน5หมื่นบาทตามที่ตกลงกัน พอไปถามเจ้าหนี้ว่าเหลืออีกกี่บาท เค้าบอกว่า ขาดอีก 6แสน คือว่า พ่อ ผมขาดส่งประมาณ5-6เดือนคับ แต่บอกยังเหลืออีก6แสนอย่างนี้มันโกงแน่นอนคับ แล้วมันยังจ้างทนายมาพูดกับพ่อผมอีก ทนายทางมันบอกว่าให้จ่ายเขาไปเถอะ ถ้าเกิดเค้าฟ้องเปนคดีขึ้นมา พ่อผมต้องแพ้แน่ แล้วผมก็เลยพูดไปว่าไม่เปนไร งั้นเดี๋ยวผมไปแจ้งความว่า โฉนดที่ดินหาย มันบอกแจ้งไม่ได้เพราะทางมันแจ้งความไว้แล้ว หลังจากนั้นอีก2วัน ไอทนายคนเดิมมีใบแจ้งความมาบ้านผม เขียนว่าบุคคล3คนได้ไปกู้ยืมเงิน 3แสนบาท บุคคลประกอบด้วย  พ่อ ลุง น้า และได้เอาโฉนดที่ดินมาจำนองไว้ และได้นำ บิดาและมารดา มาด้วย หมายถึง ตา กับ ยาย ผม แต่ตากับยายผมไม่รุ้เรื่องคับ คือโฉนดนี้เปนชื่อ ตากับยายผม แต่ว่า ตากับยายผมไม่ได้เซ็นอะไร เพราะทั้ง 2 คน อายุ80กันแล้ว พูดก็ไม่รุ้เรื่องด้วยคับ แบบนี้ เราสามารถทำอะไรไอพวกเจ้าหนี้ได้ไหมคับ แจ้งความได้มั้ยคับ

โดยคุณ อ๋อ j 10 พ.ค. 2560, 21:08

ตอบความคิดเห็นที่ 30

หากเพียงแต่ส่งมอบโฉนดที่ดินให้แก่เจ้าหนี้เท่านั้น จะไม่ใช่การจำนองตามกฎหมาย เนื่องจากไม่มีการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น ตามปพพ. มาตรา 714 เพียงแต่ว่าให้เจ้าหนี้ยึดถือโฉนดไว้จนกว่าท่านจะชำระหนี้เท่านั้น ซึ่งเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิใดๆเหนือที่ดินที่พ่อท่านส่งมอบโฉนดไว้ให้เท่านั้น หากเจ้าหนี้มีการข่มขู่ให้ท่านคืนเงินกู้โดยไม่ได้ใช้สิทธิฟ้องคดีตามกฎหมาย ย่อมเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา ท่านสามารถร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับเจ้าหนี้ หรือผู้ที่มาข่มขู่เพื่อให้ท่านคืนเงินที่กู้มาได้ นอกจากนี้หากเจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ย่อมเป็นความผิดตามพรบ.ห้ามเรียกดอกเบี้นเกินอัตราอีกฐานหนึ่งด้วย 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 1 มิ.ย. 2560, 11:46

ความคิดเห็นที่ 29

ถ้าคนที่เอาที่ดินไปจำนองคือบุตร  แต่ ชื่อผู้ครอบครองที่ดิน ไม่ใช่ ชื่อของบุตรที่เอาไปจำนอง  บุคคลที่เป็นเจ้าของที่ตัวจริง คือ พ่อ แบบนี้เราควรทำยังไงคับ ลูกหลานสามารถไปฟ้องร้องแทนได้ไหมคับ

โดยคุณ บี 10 พ.ค. 2560, 20:39

ตอบความคิดเห็นที่ 29

ผู้มีสิทธิจำนองที่ดิน ต้องเป็นเจ้าของที่ดิน(ผู้มีชื่อในโฉนด) เท่านั้น ทั้งนี้เป็นไปตามปพพ. มาตรา 705 หากไม่ใช่เจ้าของเป็นผู้จำนอง จำนองย่อมไม่ผูกพันเจ้าของที่แท้จริง เจ้าของที่ดินตัวจริงสามารถฟ้องขับไล่บุคคลที่อาศัยอยู่ในที่ดินดังกล่าวได้ และยังเป็นเจ้าของที่ดินอยู่ตามเดิม และยังไม่มีจำนองติดไปกับที่ดินอีกด้วย

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 1 มิ.ย. 2560, 11:46

ความคิดเห็นที่ 28

 พี่สะใภ้เอาที่ไปจำนองไว้180000 เป็นเวลา2ปี ไม่เคยส่งดอกเบี้ยเลย แล้วถ้าจะไปเอาเงินเพ่ิมได้ป่าวค่ะ

โดยคุณ ฟองน้ำ 23 ก.พ. 2560, 11:10

ความคิดเห็นที่ 27

 ขอถามหน่อยค่ะ

ถ้าเราเอาที่ดินไปจำนองไว้โดยเซ็นสัญญาดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปี แล้วดิฉันจะถ่ายคืน ทางผู้รับจำนองไม่ให้คืน เนื่องจากจะคิดดอกเบี้ยร้อยละ2.5ต่อเดือน ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา  ดิฉันต้องทำยังไงค่ะ ถึงจะได้ที่คืน

โดยคุณ ศิริพร 22 ก.พ. 2560, 16:35

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก