กฎหมายที่ดิน/การขายฝากที่ดิน/กรรมสิทธิ์ร่วม|กฎหมายที่ดิน/การขายฝากที่ดิน/กรรมสิทธิ์ร่วม

กฎหมายที่ดิน/การขายฝากที่ดิน/กรรมสิทธิ์ร่วม

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

กฎหมายที่ดิน/การขายฝากที่ดิน/กรรมสิทธิ์ร่วม

กรณีมีที่ดิน 1 แปลงและมีผู้ร่วมกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้น 3 คนยังไม่ได้แยกโฉนด

บทความวันที่ 3 ก.ย. 2552, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 30458 ครั้ง


กฎหมายที่ดิน/การขายฝากที่ดิน/กรรมสิทธิ์ร่วม

 

          กรณีมีที่ดิน 1 แปลงและมีผู้ร่วมกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้น 3 คนยังไม่ได้แยกโฉนด และผู้ร่วมกรรมสิทธิ์คนที่ 1 ทำการขายฝากทีดินให้กับผู้ร่วมกรรมสิทธิ์คนที่ 2 และ 3 มีคำถามดังนี้ค่ะ
          1.การทำสัญญาขายฝากที่ดินต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะถึงจะถูกต้องตามกฎหมาย
          2.กรณีครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนแล้วผู้ขายฝากไม่สามารถไถ่ถอนได้ เราสามารถนำชื่อเค้าออกจากโฉนดที่ดินได้เลยหรือเปล่าคะ โดยต้องไปที่กรมที่ดินเพื่อขอคัดชื่อออกจากโฉนดและที่ดินแปลงนั้นจะต้องถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆกันใช่หรือไม่คะ (กรณีไม่ต้องการแยกโฉนด เนื่องจากค่าแยกโฉนดราคาค่อนข้างสูงคะ) และถ้าหากผู้ขายไม่ยอมคัดชื่อออกจากโฉนด ควรทำอย่างไรคะ
          3. กรณีที่ผู้รับซื้อที่ดินดังกล่าวเสียชีวิต 1 คน ก่อนที่ ผู้ขายฝากจะชำระหนี้หมด และเมื่อครบกำหนดการไถ่ถอนแล้วผู้ขายฝากไม่สามารถไถ่ถอนได้ที่ดินส่วนนั้นจะเป็นของใครคะ
          4. กรณีที่ผู้ขายฝากเสียชีวิตก่อนถึงกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน ผู้สืบมรดกจะต้องเป็นผู้ไถ่ถอนแทนใช่หรือไม่คะ และหากไม่สามารถไถ่ถอนได้ที่ดินก็ต้องตกเป็นของผู้ซื้อใช่หรือไม่คะ

คำนะนำทนายคลายทุกข์
1.  ทำเป็นหนังสือแล้วจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1299
2.  กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้รับซื้อฝากตั้วแต่ในวันทำสัญญา  ไม่จำเป็นต้องเอาชื่อออก ตาม ป.พ.พ. มาตรา 491
3.  ตกเป็นของทายาท ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1629
4.  ถูกต้อง ตามป.พ.พ. มาตรา 1599และมาตรา 1601

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 491 อันว่าขายฝากนั้น คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้

มาตรา1299 ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นท่านว่าการได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่บริบูรณ์ เว้นแต่นิติกรรมจะได้ทำเป็นหนังสือและได้จดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่
          ถ้ามีผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม สิทธิของผู้ได้มานั้น ถ้ายังมิได้จดทะเบียนไซร้ ท่านว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้ และสิทธิอันยังมิได้จดทะเบียนนั้น มิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว

มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดั่งต่อไปนี้ คือ
(1) ผู้สืบสันดาน
(2) บิดามารดา
(3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
(4) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
(5) ปู่ ย่า ตา ยาย
(6) ลุง ป้า น้า อา
         คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 1635

มาตรา 1599 เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท
          ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น

มาตรา1601 ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 99

โฉนดมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ 2 คน เป็นพี่น้องกัน คนพี่อายุ 29ปี คนน้องอายุ 16ปี ในกรณีต้องการขายฝากเฉพาะส่วนของพี่ชายสามารถทำได้ไหมครับ

โดยคุณ ภัทชากร 30 ก.ย. 2560, 23:26

ความคิดเห็นที่ 98

ขอถามน้องชายยินยอมให้ถือกรรมสิทธิร่วมในที่ดิน  ต่อไปข้างหน้าน้องชายมีสิทธิเอาที่คืนได้หรือไม่

โดยคุณ นาย สนอง โสวจัสสตากุล 6 ก.ย. 2560, 18:46

ความคิดเห็นที่ 97

อยากทราบว่าถ้าเราทำขายฝากที่ดินในราคา200,000บาท จะต้องสเียภาษีที่ดินตามเงินขายฝากรึว่าเสียตามราคาประเมินที่ดิน332,000บาทค่ะ

โดยคุณ ฉัตรชบาโกกาพันธ์ 26 ก.ค. 2560, 16:47

ตอบความคิดเห็นที่ 97

กรณีตามปัญหา  แนะนำให้ท่านสอบถามเรื่องการเสียภาษีได้ที่สำนักงานที่ดินสาขาที่ท่านสะดวก


โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 24 ส.ค. 2560, 15:51

ความคิดเห็นที่ 96

ขอสอบถามค่ะ จากเหตุการณ์ดังกล่าว คือ

   โฉนดที่ดิน(บ้าน)เป็นชื่อยายที่เสียชีวิตแล้ว (ยังไม่ได้โอนให้ลูกคนใด) โฉนดอยู่กับลูกคนที่อยู่กับยาย โดยคนที่ปลูกบ้านอยู่ในที่ดินพื้นนั้นมีทั้งหมด 3 คน เป็นลูกของยายทั้งสิ้น ขอถามว่า

  1) โฉนดฉบับนี้สามารถนำไปขายฝากได้หรือไม่

  2) ถ้าคนที่ขายฝากไม่ใช่ลูกของยาย เป็นเพียงหลาน จะทำได้หรือไม่

  3) ถ้าขายากได้ ทำโดยวิธีใด

   ตอนนี้ เหมือนโฉนดถูกขายฝากโดยลูกของยายอีก 2 คนไม่รู้เรื่องค่ะ รบกวนช่วยตอบคำถามให้ดิฉันหายข้องใจ (เครียสมาก) ด้วยนะคะ   ขอบพระคุณค่ะ

   ปล.ดิฉันเป็นหลานของลูกอีกคนค่ะ

โดยคุณ อะตอม 25 ก.ค. 2560, 19:36

ตอบความคิดเห็นที่ 96

-หากยังไม่มีการโอนมาเป็นชื่อของลูกของยายท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ จะไม่สามารรถขายฝากได้

-ผู้ที่จะขายฝากที่ดินแปลงดังกล่าวได้ ต้องเป็นเจ้าของที่ดินเท่านั้น เนื่องจากต้องมีการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน

-การขายฝากต้องมีการนำไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน หากเป็นเพียงการมอบโฉนดที่ดินให้กับเจ้าหนี้ไม่ใช่การขายฝากตามกฎหมาย และไม่มีผลทำให้ที่ดินกลายเป็นของเจ้าหนี้แต่อย่างใด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมให้โทรสอบถาม 029485700

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ 25 ส.ค. 2560, 15:30

ความคิดเห็นที่ 95

สวัสดีค่ะรบกวนถามค่ะสัญาขายฝากจะหมดลงไม่มีพอจะไปถ่ายถ้าเราย้ายออกพร้อมข้าวของในบ้านได้หรือไม่ค่ะขอบคุณค่ะ

โดยคุณ เรียม 29 มิ.ย. 2560, 18:52

ความคิดเห็นที่ 94

 ขอสอบถามหน่อยคะในกรณีของดิฉันได้นำโฉนดที่ติดสัญญาห้ามชื้อขายกันภายใน10ปี ซึ่งดิฉันได้ทำสันยาขายฝากไว่กับเจ้าหนี้และตอนนี้ครอบ10ปีแล้วเจ้าหนี่สามารถฟ้องร้องยิดที่ดินได้ไม่คะ

โดยคุณ ชุติมา กรดแก้ว 21 ก.พ. 2560, 20:37

ความคิดเห็นที่ 93

อยากปรึกษาเกี่ยวกับการขายฝากที่ดินค่ะ ถ้ามีผุ้ต้องการมาขายฝากที่ดินและสิ่ง

สร้าง มีอัตราค่าธรรมเนียมคิดยังไงค่ะ

โดยคุณ 11 ธ.ค. 2559, 20:59

ตอบความคิดเห็นที่ 93

 กรณีตามปัญหา ปพพ.มาตรา 500 บัญญัติว่า ค่าฤชาธรรมเนียมการขายฝากซึ่งผู้ซื้อได้ออกไปนั้น ผู้ไถ่ต้องใช้ให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับสินไถ่  วรรคสอง บัญญัติว่า ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมการไถ่ทรัพย์นั้นผู้ไถ่พึงออกใช้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 22 ธ.ค. 2559, 14:25

ความคิดเห็นที่ 92

 กรณีตามปัญหา ปพพ.มาตรา 500 บัญญัติว่า ค่าฤชาธรรมเนียมการขายฝากซึ่งผู้ซื้อได้ออกไปนั้น ผู้ไถ่ต้องใช้ให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับสินไถ่  วรรคสอง บัญญัติว่า ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมการไถ่ทรัพย์นั้นผู้ไถ่พึงออกใช้

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 22 ธ.ค. 2559, 14:25

ความคิดเห็นที่ 91

 รรับซื้อฝากห้องเช่าสิบห้องตอนนี้เลยเวลาไถ่ถอนแล้วเจ้าของเดิมไม่ยอมคืนกุญแจห้อง และยังเข้าไปเก็บค่าเช่าอยู่ ถ้าเราเข้าไปเปลี่ยนกุญแจห้องเช่าทั้งหมดได้หรือไม่ เจ้าของเดิมไม่ได้อาศัยอยู่ในห้องเข่าเหล่านั้น ตอนนี้มีห้องว่างหนึ่งห้อง ไม่มีทรัพย์สินใดใด ในห้อง และมีอีกห้องไว้เก็บมิเตอร์ไฟฟ้า เครื่องปั้มน้ำและอุปกรณ์ทำความสะอาด เราสามารถเข้าไปจัดการทำความสะอาดได้เลยหรือไม่

โดยคุณ ดีวัน 11 ธ.ค. 2559, 10:35

ตอบความคิดเห็นที่ 91

 กรณีตามปัญหา ปพพ.มาตรา 492 บัญญัติว่า ในกรณีที่มีการไถ่ทรัพย์สินซึ่งขายฝาก ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดฯ ให้ทรัพย์สินซึ่งขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ไถ่ตั้งแต่เวลาที่ผู้ไถ่ได้ชำระสินไถ่ฯ   แต่หากชำระสินไถ่จนพ้นกำหนดเวลาตามที่คู่สัญญาตกลงกันแล้ว  กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินย่อมตกไปแก่ผู้รับซื้อฝาก  

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 22 ธ.ค. 2559, 14:25

ความคิดเห็นที่ 90

 กรณีตามปัญหา ปพพ.มาตรา 492 บัญญัติว่า ในกรณีที่มีการไถ่ทรัพย์สินซึ่งขายฝาก ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดฯ ให้ทรัพย์สินซึ่งขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ไถ่ตั้งแต่เวลาที่ผู้ไถ่ได้ชำระสินไถ่ฯ   แต่หากชำระสินไถ่จนพ้นกำหนดเวลาตามที่คู่สัญญาตกลงกันแล้ว  กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินย่อมตกไปแก่ผู้รับซื้อฝาก  

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 22 ธ.ค. 2559, 14:25

ความคิดเห็นที่ 89

 สัญญาซื้อไป ขายกลับ เป็นอย่างไร มีข้อดี ข้อเสียอย่างไรครับ

โดยคุณ ถาวร 8 ธ.ค. 2559, 12:05

ความคิดเห็นที่ 88

ถามค่ะ  มีนายทุนอ้างว่าที่ ที่พ่อครอบครองมา 29 ปี เป็นที่ของนายทุน  แต่ทีของพ่องมี นส3  พ่อได้ไปสร้างบ้าน  แต่นายทุนไปแจ้งความว่าบุกรุก  แบบนี้ควรทำอย่างไรค่ะ

โดยคุณ มลิวัลย์ คะตะโคตร์ 25 ต.ค. 2559, 14:42

ตอบความคิดเห็นที่ 88

 แนะนำให้ตรวจสอบก่อนครับว่านายทุนได้ที่ดินมาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากไม่ชอบ ท่านสามารถเข้าครอบครองต่อและดำเนินคดีกับนายทุนได้ครับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 7 พ.ย. 2559, 13:22

ความคิดเห็นที่ 87

 แนะนำให้ตรวจสอบก่อนครับว่านายทุนได้ที่ดินมาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากไม่ชอบ ท่านสามารถเข้าครอบครองต่อและดำเนินคดีกับนายทุนได้ครับ 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 7 พ.ย. 2559, 13:22

ความคิดเห็นที่ 86

 ขอสอบถามหน่อยนะครับ ถ้าเราจด ขายฝาก กับนายทุนอ่ะครับ ตามกฎหมายแล้ว เราต้องเสีย ดอกให้นายทุน สูงสุดเท่าไร ต่อเดือนและต่อปีครับ  หรือว่า ขึ้นอยู๋กับตกลงกันครับ 

โดยคุณ สิงห์ 10 ต.ค. 2559, 13:52

ความคิดเห็นที่ 85

 สอบถามค่ะ พอดีมีญาติมายืมเงิน 200000 บาท แต่ม่เงือนไขแลกกะให้ข้าพเจ้า ทำนา จำนวน 10 ไร่ โดยไม่คิดดอกเบี้ย ใด ๆ ให้ทำนาจนกว่าจะมีเงินมาคืน แบบนี้สามารถทำนิติกรรมได้ไหมค่ะ

โดยคุณ แม่น้องเต็ม 30 ก.ย. 2559, 11:11

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก