อภัยโทษวันพ่อ ปี2556|อภัยโทษวันพ่อ ปี2556

อภัยโทษวันพ่อ ปี2556

Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

อภัยโทษวันพ่อ ปี2556

แฟนรับสารภาพ คดีครอบครองเพื่อจำหน่าย

บทความวันที่ 1 พ.ย. 2556, 00:00

มีผู้อ่านทั้งหมด 3771 ครั้ง


อภัยโทษวันพ่อ ปี2556

            แฟนรับสารภาพ คดีครอบครองเพื่อจำหน่าย ศาลตัดสินจำคุก 2 ปี ปรับ 200,000 บาท ขอใบแดงได้ไหมครับ หรือว่าต้องรออุทธรณ์ก่อน  ตัดสินวันที่ 9 ตุลาคม 2556 จะได้ใบแดงทันอภัยวันพ่อไหม แล้วถ้ายังไม่จ่ายค่าปรับ อภัยโทษจะลดแค่ค่าปรับหรือเปล่า


คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
            หากไม่มีการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้น จำเลยสามารถยื่นคำขอออกใบสำคัญคดีถึงที่สุดได้เมื่อพ้นกำหนด 1 เดือนนับแต่วันที่อ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งให้จำเลยฟัง ส่วนโทษปรับหากจำเลยไม่ชำระค่าปรับ ศาลจะมีคำสั่งให้กักขังแทนค่าปรับตามความ ป.อ.มาตรา 29, 30 ทั้งนี้ คนรักของท่านผู้ซึ่งต้องคำพิพากษาให้รับโทษ จะได้รับการอภัยโทษหรือไม่อย่างไร นอกจากคดีจะต้องถึงที่สุด ยังจะต้องด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์กำหนดไว้ด้วย รายละเอียดท่านควรสอบถามข้อมูลกับกรมราชทัณฑ์กำหนดไว้ด้วย รายละเอียดท่านควรสอบถามข้อมูลกับกรมราชทัณฑ์หรือเจ้าหน้าที่เรือนจำโดยตรง

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 29
  ผู้ใดต้องโทษปรับและไม่ชำระค่าปรับภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลพิพากษา ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือมิฉะนั้นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ แต่ถ้าศาลเห็นเหตุอันควรสงสัยว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าปรับ ศาลจะสั่งเรียกประกันหรือจะสั่งให้กักขังผู้นั้นแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้
       ความในวรรคสองของมาตรา 24 มิให้นำมาใช้บังคับแก่การกักขังแทนค่าปรับ
มาตรา 30 ในการกักขังแทนค่าปรับ ให้ถืออัตราสองร้อยบาทต่อหนึ่งวัน และไม่ว่าในกรณีความผิดกระทงเดียวหรือหลายกระทง ห้ามกักขังเกินกำหนดหนึ่งปี เว้นแต่ในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทขึ้นไป ศาลจะสั่งให้กักขังแทนค่าปรับเป็นระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสองปีก็ได้
            ในการคำนวณระยะเวลานั้น ให้นับวันเริ่มกักขังแทนค่าปรับรวมเข้าด้วย และให้นับเป็นหนึ่งวันเต็มโดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนชั่วโมง
           ในกรณีที่ผู้ต้องโทษปรับถูกคุมขังก่อนศาลพิพากษา ให้หักจำนวนวันที่ถูกคุมขังนั้นออกจากจำนวนเงินค่าปรับ โดยถืออัตราสองร้อยบาทต่อหนึ่งวัน เว้นแต่ผู้นั้นต้องคำพิพากษาให้ลงโทษทั้งจำคุกและปรับ ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าจะต้องหักจำนวนวันที่ถูกคุมขังออกจากเวลาจำคุกตามมาตรา 22 ก็ให้หักออกเสียก่อน เหลือเท่าใดจึงให้หักออกจากเงินค่าปรับ
            เมื่อผู้ต้องโทษปรับถูกกักขังแทนค่าปรับครบกำหนดแล้ว ให้ปล่อยตัวในวันถัดจากวันที่ครบกำหนด ถ้านำเงินค่าปรับมาชำระครบแล้วให้ปล่อยตัวไปทันที

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3

คดี ยักยอก มีโอกาสได้รับการอภัยไหม แฟนติด เมื่อมวันที่ 09/07/56 จะได้รับการอภัยโทษ หรือป่าวคับ ติด 27 เดือน

โดยคุณ siriwat ampartrakar 1 ก.พ. 2557, 12:47

ความคิดเห็นที่ 2

 ปี57มีอภัยรึเปล่าคะ

โดยคุณ Pupea 16 ม.ค. 2557, 05:46

ความคิดเห็นที่ 1

อยากทราบว่าจะดูรายชื่อนักโทษที่ได้รับการอภัยโทษ 5 ธันวา จากไหนค่ะ

โดยคุณ or 3 ธ.ค. 2556, 12:19

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก